Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 35

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Анелия Мингова - Представляващ Висшия съдебен съвет и Цони Цонев - член на ВСС
ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Галина Захарова, Елена Митова, Светла Данова, Цветанка Табанджова

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 19 и 22.

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение относно констатиране прекратяването на трудово правоотношение.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение относно корекция по бюджета на съдебната власт на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройство на държавния бюджет и подписан споразумителен протокол между Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
3. Проект на решение относно предложение за изменение на предназначението на някои помещения в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. Екзарх Йосиф, № 14.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
4. Проект на решение относно предоставяне на информация на Министерство на финансите, необходима за изготвянето на финансова обосновка към проектозакони за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и на Закона за съдебната власт, относно създаването на специализирани органи на съдебната власт.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
5. Проект на решение относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси
6. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 32/09.09.2010 г. относно командироване на представител на съдебната власт за участие в регионална конференция, посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, 11 -13 октомври 2010 г. - Белград.
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Конкурсните комисии, провели конкурса за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури, класирани според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл.186 от ЗСВ и чл.3, ал.4 от Наредба №1/19.12.2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня Паунова Катрева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Моника Пламенова Добринова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Светлинова Шипковенска, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Виолета Стоянова Парпулова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димо Георгиев Колев, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милен Иванов Бойчев, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кирил Георгиев Димитров, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румен Георгиев Николов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.ВеликоТърново , поради попълване на местата.
1.8.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Георгиев Николов на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Габрово, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.9. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светомир Витков Бабаков на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.10. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Деян Сашов Захариев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Деница Иванова Цветкова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.12. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Юлиета Асенова Ушинска на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.13. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илияна Иванова Кирилова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Ангелова Езекиева, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.15. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Бойко Стелианов Василев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Здравена Валентинова Петрова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.16.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Здравена Валентинова Петрова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.17. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивайло Борисов Петров на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.18. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Цветелинов Колев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.19. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Величка Петрова Христова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.20. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Венислава Пламенова Йончева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр. Русе, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов Кърпаров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата.
1.21.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов Кърпаров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.21.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Николов Кърпаров на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.22. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милена Венелинова Трифонова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.23. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивелина Христова Христова-Желева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.24. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя Василева Василева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.25. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Валериева Станева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.26. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анелия Георгиева Тодорова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Сливница, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.27. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минка Иванова Китова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.28. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселина Иванова Няголова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.29. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милена Юриева Стоева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.30. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Валентинова Луканова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата.
1.31. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Божидарова Стоянова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.32. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Валериев Първанов на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.33. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Виолета Петрова Танаицова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.34. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Дарина Стефанова Павлова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.35. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Евгения Тодорова Манева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София считано от датата на встъпване в длъжност.
1.36. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Жаклин Таквор Кехецикян, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата.
1.36.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Жаклин Таквор Кехецикян на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.37. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивелина Стоянова Колева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София считано от датата на встъпване в длъжност.
1.38. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя Александрова Костадинова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.39. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иво Валентинов Илиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на местата.
1.39.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иво Валентинов Илиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата.
1.39.2. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иво Валентинов Илиев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Радослав Борисов Тодоров кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата.
1.40.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Радослав Борисов Тодоров на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.41. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивайло Володиев Илиев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.42. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Георгиева Кювлиева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.София, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.43. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров Петров, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София , поради попълване на местата.
1.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров Петров кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново , поради попълване на местата.
1.43.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йордан Петров Петров кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.43.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Йордан Петров Петров на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.44. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Дияна Любенова Илиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата.
1.44.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Дияна Любенова Илиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч поради попълване на местата.
1.45. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.45.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.45.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Здравков Беличев, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата.
1.45.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър Здравков Беличев на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.46. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Иванова Стоилова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.46.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Иванова Стоилова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Добрич, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.47. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анита Георгиева Димова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.48. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.48.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева Георгиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.48.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галина Мирчева Георгиева кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.48.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галина Мирчева Георгиева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.49. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елена Димитрова Розалинова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.50. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. София, поради попълване на местата.
1.50.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.50.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата.
1.50.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Пламенов Атанасов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.50.4. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Пламенов Атанасов на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Ботевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.51. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.51.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.51.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.51.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.51.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Валериева Иванова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.51.5. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Валериева Иванова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.52. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Анна Йорданова Димова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.53. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
1.53.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.53.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.53.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата.
1.53.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на местата.
1.53.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата.
1.53.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Николов Христов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата.
1.53.7. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Николов Христов на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.54. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен Александров Величков, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. Добрич, поради попълване на местата.
1.54.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен Александров Величков, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.54.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен Александров Величков, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.54.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен Александров Величков, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата.
1.55. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов Николов, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата.
1.55.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Николов Николов на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.56. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.56.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата.
1.56.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.56.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата.
1.56.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.56.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата.
1.56.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата.
1.56.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.56.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на местата.
1.56.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мариела Димитрова Костова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на местата.
1.56.10. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мариела Димитрова Костова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Монтана, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.57. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ваня Борисова Иванова, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.58. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десислава Георгиева Манасиева, поради подадено заявление за отказ от участие в гласуването за назначаване на длъжността „младши прокурор".
1.59. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ива Рашкова Рангелова, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата.
1.59.1. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ива Рашкова Рангелова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.60. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена Кръстева Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Монтана, поради попълване на местата.
1.60.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена Кръстева Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр. Враца, поради попълване на местата.
1.60.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Милена Кръстева Каменова, кандидат за длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр. Ловеч, поради попълване на местата.
1.60.3. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милена Кръстева Каменова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Видин, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.61. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.61.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата.
1.61.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.61.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата.
1.61.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.61.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентина Тошкова Василева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ямбол, поради попълване на местата.
1.61.6. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентина Тошкова Василева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.62. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.62.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.62.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата.
1.62.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата.
1.62.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.62.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.62.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. Пловдив, поради попълване на местата.
1.62.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Захариева Георгиева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата.
1.62.8. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калина Захариева Георгиева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Поморие, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.63. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Росица Александрова Кръстева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата.
1.63.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Росица Александрова Кръстева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Разград, поради попълване на местата.
1.64. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата.
1.64.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.64.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.64.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата.
1.64.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.64.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. Монтана, поради попълване на местата.
1.64.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата.
1.64.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.64.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на местата.
1.64.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливница, поради попълване на местата.
1.64.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.64.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Ленков Георгиев кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр. Габрово, поради попълване на местата.
1.65. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на местата.
1.65.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кърджали, поради попълване на местата.
1.65.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.65.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата.
1.65.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.65.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на местата.
1.65.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата.
1.65.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.65.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, поради попълване на местата.
1.65.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Поморие, поради попълване на местата.
1.65.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на местата.
1.65.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливен, поради попълване на местата.
1.65.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата.
1.65.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата.
1.65.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Видин, поради попълване на местата.
1.65.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата.
1.65.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на местата.
1.65.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ямбол, поради попълване на местата.
1.65.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.65.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Монтана, поради попълване на местата.
1.65.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Добрич, поради попълване на местата.
1.65.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.65.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Шумен, поради попълване на местата.
1.65.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата.
1.65.24. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.65.25. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Зорница Руменова Атанасова кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ботевград, поради попълване на местата.
1.65.26. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Зорница Руменова Атанасова на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.66. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.София, поради попълване на местата.
1.66.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Варна, поради попълване на местата.
1.66.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Пловдив, поради попълване на местата.
1.66.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Благоевград, поради попълване на местата.
1.66.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Велико Търново, поради попълване на местата.
1.66.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Разград, поради попълване на местата.
1.66.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Сливен, поради попълване на местата.
1.66.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Перник, поради попълване на местата.
1.66.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Плевен, поради попълване на местата.
1.66.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Добрич, поради попълване на местата.
1.66.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Русе, поради попълване на местата.
1.66.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Силистра, поради попълване на местата.
1.66.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Шумен, поради попълване на местата.
1.66.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Хасково, поради попълване на местата.
1.66.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Видин, поради попълване на местата.
1.66.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Враца, поради попълване на местата.
1.66.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Бургас, поради попълване на местата.
1.66.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, поради попълване на местата.
1.66.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Габрово, поради попълване на местата.
1.66.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Ловеч, поради попълване на местата.
1.66.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Смолян, поради попълване на местата.
1.66.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Александрова Райчева, кандидат за длъжността „младши прокурор"в Районна прокуратура-гр.Стара Загора, поради попълване на местата.
1.66.22. На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ралица Александрова Райчева на длъжността „младши прокурор" в Районна прокуратура-гр.Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност.
На основание чл.186, ал.3 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "младши прокурор" в районните прокуратури.

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. Тутракан
Кандидати:
- Светослав Раев Раев - и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Тутракан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Светослав Раев Раев - и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Тутракан, с ранг „прокурор в ОП", комплексна оценка от атестацията „добра".
2.2. След проведеното изслушване и електронно гласуване, при получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Светослав Раев Раев - и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Тутракан, с ранг „прокурор в ОП", на длъжността „административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр.Тутракан, с ранг „прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр.Царево
Кандидати:
- Катя Иванова Евтимова - и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Царево /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №32/09.09.2010г. - комплексна оценка от атестацията „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. След проведеното изслушване и електронно гласуване, при получен резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за", 0 /нула/ „против" и 0 /нула/ „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Иванова Евтимова - и.ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Царево, с ранг „прокурор в ОП", на длъжността „административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр.Царево, с ранг „прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – “Административен ръководител – военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура – гр. София
Кандидати:
- Спас Тодоров Илиев – и.ф. административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол №24/24.06.2010 г., т. 5.2., комплексна оценка „много добра" /
- Нивелин Пенчев Начев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по протокол № 24/24.06.2010 г., т. 5.1., комплексна оценка “много добра/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Избира комисия по провеждане на избора: Георги Гатев, Иван Колев, Капка Костова.
4.2.ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София в който вземат участие кандидатите: Спас Тодоров Илиев – и.ф. административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София и Нивелин Пенчев Начев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София.
4.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 16 /шестнадесет/ гласа "за" за Спас Тодоров Илиев и 1 /един/ глас "за" за Нивелин Пенчев Начев, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Спас Тодоров Илиев – и.ф. административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” на длъжността "Административен ръководител – военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
5. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - гр. Никопол
Кандидати:
- Ивайло Атанасов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура – гр. Плевен - /Атестиран с решение на ВСС по протокол № 23/17.06.2010 г., т. 11.2. – комплексна оценка “много добра”/
- Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с ранг "следовател в НСлС" комплексна оценка от атестацията "много добра".
5.2. Избира комисия по провеждане на избора: Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова.
5.3. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Никопол, в който вземат участие кандидатите: Ивайло Атанасов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура – гр. Плевен и Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен.
5.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: 0 /нула/ гласа за Ивайло Атанасов Тодоров, 17 /седемнадесет/ гласа “за” за Христо Маринов Киновски и 1 /една/ недействителна бюлетина, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Маринов Киновски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с ранг “следовател в НСлС” на длъжността "Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Никопол, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
6. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на Военно-апелативна прокуратура
Кандидати:
- Веселин Стоянов Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”
- Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Веселин Стоянов Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, комплексна оценка от атестацията „много добра".
6.2.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, комплексна оценка от атестацията „много добра".
6.3. Избира комисия по провеждане на избора – Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова.
6.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: със 17 /седемнадесет/ гласа „за" за Веселин Стоянов Стоев и 0 /нула/ гласа за Илиан Илианов Георгиев, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Стоянов Стоев – заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на Военно-апелативна прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
7. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София
Кандидати:
- Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 15/15.04.2010 г., т. 2.1. – комплексна оценка “много добра”/
- Илиан Илианов Георгиев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по т.6.2 на настоящия протокол – комплексна оценка “много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. Избира комисия по провеждане на избора – Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова.
7.2. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: със 17 /седемнадесет/ гласа „за" за Евгени Иванов Иванов и 0 /нула/ гласа за Илиан Илианов Георгиев, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП” на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
8. ОТНОСНО: Избор на заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура
Кандидати:
- Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – гр. София, с ранг “прокурор в АП”
- Мария Господинова Нейкова – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”
- Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” - /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 47/26.11.2009 г., т. 36 - комплексна оценка “много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Чавдар Стоянов Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – гр. София, комплексна оценка от атестацията „много добра".
8.2.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мария Господинова Нейкова – прокурор в Софийска градска прокуратура, комплексна оценка от атестацията „много добра".
8.3. Избира комисия по провеждане на избора – Георги Гатев, Иван Колев и Капка Костова.
8.4. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 2 /два/ гласа “за” за Мария Господинова Нейкова, 7 /седем/ гласа “за” за Чавдар Стоянов Ангелов, 7 /седем/ гласа “за” за Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева и 1 /една/ недействителна бюлетина, СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ и получен резултат: 7 /седем/ гласа “за” за Чавдар Стоянов Ангелов, 7 /седем/ гласа “за” за Юлиана Петкова Кацарова – Чорбаджиева и 3 /три/ недействителни бюлетини НЕ ИЗБИРА “Заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

9. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Анна Великова Александрова – съдия в Районен съд гр. Добрич с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Павлина Нейчева Паскалева – съдия в Районен съд гр. Добрич комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Павлина Нейчева Паскалева – съдия в Районен съд гр. Добрич с ранг „съдия ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Деян Господинов Илиев - съдия в Районен съд гр. Казанлък с ранг „съдия в ОС" на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Васил Митев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Ямбол комплексна оценка “ДОБРА”.
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Митев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Невена Иванова Несторова – съдия в Районен съд гр. Ямбол комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Невена Иванова Несторова – съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Димова Стоева – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петко Красимиров Петков – съдия в Софийски районен съд комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Петко Красимиров Петков – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
16.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Стилияна Красимирова Григорова – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Камелия Славчева Серафимова – съдия в Административен съд София-град комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Камелия Славчева Серафимова – съдия в Административен съд София-град ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Неделчев Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Силистра комплексна оценка “ДОБРА”.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Пламен Неделчев Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Силистра ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
19. ОТТЕГЛЕНА
20. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Александров Александров – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали комплексна оценка “ДОБРА”.
20.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Александров Александров – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали.
21. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Тервел с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.
21.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Добрич с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия”.
22. ОТТЕГЛЕНА
23. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Вихрен Николаев Бъчваров от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от 11.10.2010 г.
24. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иван Йорданов Айдаров от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. София, считано от 18.10.2010 г.

ПРОКУРАТУРИ

25. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил Кирилов Чекански – досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог, на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Разлог, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.08.2010 г.
26. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Нелчо Андреев Неделчев – прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Николай Иванов Николов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца комплексна оценка “ДОБРА”.
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Иванов Николов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца за повишаване на място в ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Маринела Иванова Марчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
28.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Маринела Иванова Марчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел, на място в ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Добринка Иванова Матеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “ДОБРА”.
30.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Добринка Иванова Матеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Иван Стоев Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Станислава Йорданова Арабаджиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Димитров Халачев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе комплексна оценка “ДОБРА”.
33.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Димитър Димитров Халачев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стилиян Кирилов Манолов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка “ДОБРА”.
34.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Стилиян Кирилов Манолов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
35. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Дияна Иванова Дамянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
36. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Анелия Бориславова Параулска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
36.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Анелия Бориславова Параулска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
37. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Драгомир Янчев Георгиев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен комплексна оценка “ДОБРА”.
37.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Драгомир Янчев Георгиев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен.
38. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Радослав Николаев Косев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
38.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Радослав Николаев Косев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен.
39. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Чирпан с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Чирпан.
39.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Чирпан с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.
40. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Първомай с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Първомай.
40.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Първомай с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.
41. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Пирдоп с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пирдоп.
41.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Пирдоп с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.
42. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Теодор Димитров Желев - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”.
43. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефка Ганчева Плугарова - прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с отличие “служебна благодарност и грамота”.
44. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Радко Йончев Христов – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с отличие “служебна благодарност и грамота”, “личен почетен знак: първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
45. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Николай Маринов Нешев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
46. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 01/11.01.2006 г. т. 62, с което Дора Благоева Христова е назначена от длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел гр. Габрово с ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Габрово с израза “със запазване на придобития ранг “прокурор във ВКП и ВАП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

47. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2010 г.
48. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
49. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

49.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ за лечение в размер на 2 000 (две хиляди) лв. от централизираните средства на фонд СБКО на Пепа Иванова Манолова - съдебен деловодител в Административен съд гр. Варна.
50. ОТНОСНО: Изплащане на сума по сключен договор с „Лирекс БГ" ООД в изпълнение на проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система" по Оперативна програма „Административен капацитет".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата 102 455,00 лв. по клауза 4.3.7 от договор № 45-06-015/28.07.2010 г. съгласно фактура № 9100003202/14.09.2010 г. на „Лирекс БГ" ООД.
Сумата да се изплати от постъпилия от Министерство на финансите аванс по ОПАК.
51. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Каварна за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Каварна.
51.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
52. ОТНОСНО: Определяне на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити в структурата на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт Прокуратура на Република България.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ третостепенните разпоредители с бюджетни кредити в структурата на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт Прокуратура на Република България, съгласно приложения списък.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

53. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Шумен - 1 щ. бр. за „прислужник-чистач";
2. Окръжен съд гр. Пловдив - 1 щ. бр. за „призовкар";
3. Окръжен съд гр. Велико Търново - 1 щ. бр. "чистач";
4. Районен съд гр. Ивайловград - 1 щ. бр. „главен счетоводител";
5. Апелативна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. „домакин";
6. Районна прокуратура гр. Русе - 1 щ. бр. „съдебен архивар, той и деловодител"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прислужник-чистач" в Окръжен съд гр. Шумен.
53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Окръжен съд гр. Пловдив.
53.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач"в Окръжен съд гр. Велико Търново считано от 01.10.2010 г.
53.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител" в Районен съд гр. Ивайловград.
53.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин" в Апелативна прокуратура гр. Варна.
53.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар, той и деловодител" в Районна прокуратура гр. Русе.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. КОНСТАТИРА прекратено трудово правоотношение на Пенка Димитрова Янева – заместник на административния ръководител – заместник-председател и ръководител на Гражданско отделение в Окръжен съд – гр. Пазарджик, поради настъпила смърт на 23.09.2010 г.
2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и подписан споразумителен протокол между Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната власт за 2010 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ ТРАНСФЕРИ СЪС 120 000 лв.
в т.ч.:
§ 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 120 000 лв.
§§ 31-10 Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 120 000 лв.
2. НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ СЪС 120 000 лв.
в т.ч.:
§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 120 000 лв.
в т.ч.:
НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС със 120 000 лв.
в т.ч.:
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване и съоръжения 80 000 лв.
§§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар 40 000 лв.
3.ОТНОСНО: Предложение за изменение на предназначението на някои помещения в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. Екзарх Йосиф № 12

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА изготвеното от инж. Димитър Шиклев - главен експерт в отдел „Бюджетно финансиране" предложение за изменение на предназначението на някои помещения и произтичащите от това промени на броя на работните места и работните точки в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. Екзарх Йосиф № 12.
3.2. Същото да бъде изпратено в Министерство на правосъдието за действия по компетентност.
4. ОТНОСНО: Предоставяне на информация на Министерство на финансите, необходима за изготвянето на финансова обосновка към проектозакони за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и на Закона за съдебната власт относно създаването на специализирани органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Иван Колев - председател на комисия „Бюджет и финанси" на Висшия съдебен съвет да представи в Министерството на финансите исканата информация съгласно приложението.
5. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
6. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в регионална конференция посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, 11-13 октомври 2010 г., Белград.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 32 от 09.09.2010 г. в частта относно КОМАНДИРОВАНЕТО на г-н Георги Шопов - член на комисия „Международно правно сътрудничество" и член на Висшия съдебен съвет за участие в регионална конференция посветена на борбата с корупцията чрез вътрешен контрол на съдебната власт и създаването на орган за инспекция на съдебните служби в Сърбия, като вместо периода 10-14 октомври 2010 г. се чете за периода 11-13 октомври 2010 г. в Белград.

/Закриване на заседанието – 11.55 ч./

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд