Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 36

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Капка Костова, Пламен Стоилов

/Откриване на заседанието – 15, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 2, 48 и 49

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение за създаване на комисия по чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите.
Внася: Комисия по изпълнението на Графика, допълващ плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа
2. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 33/16.09.2010 г. относно командироване на представители на съдебната власт за участие в Международна конференция на Регулаторните съдебни власти на Балканския регион.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
4. Предложение от председателя на ВКС проф. Лазар Груев за поощряване на Жанета Павлова Найденова – Савова – председател на ІV гражданско отделение на ВКС със „служебна благодарност и грамота”, „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия – „личен почетен знак” и служебна благодарност и грамота” на поощрени магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:

1.1.Връчва на Александър Иванов Атанасов- съдия в Окръжен съд гр. Монтана, отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.
1.2. Връчва на Радко Йончев Христов – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, отличие „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак: първа степен – златен”.
1.3. Връчва на Цанко Станиславов Баков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”.
1.4. Връчва на Ивета Бориславова Парпулова – административен ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик, отличие „служебна благодарност и грамота”.
1.5. Връчва на Николай Маринов Нешев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград, отличие „служебна благодарност и грамота”.
1.6. Връчва на Даниела Петрова Костова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, Наказателно отделение, отличие „служебна благодарност и грамота” /поканена, не се явява/.
1.7. Връчва на Теодор Димитров Желев – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, отличие „служебна благодарност и грамота”/поканен, не се явява/.
1.8. Връчва на Стефка Ганчева Плугарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, отличие „служебна благодарност и грамота” /поканена, не се явява/.

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. /ОТТЕГЛЕНА/
3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново
Кандидати:
- Йордан Маринов Кожухаров – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”
- Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в ОП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Йордан Маринов Кожухаров – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, комплексна оценка от атестацията „много добра".
3.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново комплексна оценка от атестацията „много добра".
3.3. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Костадинка Наумова, Марияна Дундова и Мая Кипринска.
3.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново, в който вземат участие следните кандидати: Йордан Маринов Кожухаров – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП” и Светлин Радостинов Радев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в ОП”
3.5. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: 20/двадесет/ гласа „за" за Йордан Маринов Кожухаров, 0/нула/ гласа „за” за Светлин Радостинов Радев, 1/една/ недействителна бюлетина и на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Йордан Маринов Кожухаров – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността "административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Велико Търново , с ранг "прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица
Кандидати:
- Даниела Христова Харитонова – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”
- Свилен Георгиев Цветков – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Христова Харитонова – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, ранг „прокурор в АП”, комплексна оценка от атестацията „много добра".
4.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Свилен Георгиев Цветков – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, ранг „прокурор в АП”, комплексна оценка от атестацията „добра".
4.3. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Костадинка Наумова, Марияна Дундова и Мая Кипринска.
4.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, в който вземат участие следните кандидати: Даниела Христова Харитонова – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП” и Свилен Георгиев Цветков – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”
4.5. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за" за Даниела Христова Харитонова, 1/един/ глас „за” за Свилен Георгиев Цветков, 1/една/ недействителна бюлетина, и на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниела Христова Харитонова – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността "административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура - гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
5. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Търговище
Кандидат:
Мила Стефанова Стайкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Мила Стефанова Стайкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП”, комплексна оценка от атестацията „ добра".
5.2. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: с 19/деветнадесет/ гласа „за”, 1/един/ „против” и 0/нула/ „въздържали се” на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мила Стефанова Стайкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП” на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Търговище, с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.

СЪДИЛИЩА

6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Росен Гинев Русев - административен ръководител на Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росен Гинев Русев - административен ръководител на Окръжен съд гр. Хасково, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Спасов Йорданов - съдия в Софийски градски съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Спасов Йорданов - съдия в Софийски градски съд, на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин комплексна оценка "ДОБРА".
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Монтана комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Монтана, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд гр. Монтана комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Николаевна Ницова - съдия в Административен съд гр. Монтана, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Огнян Методиев Евгениев - съдия в Административен съд гр. Монтана комплексна оценка "ДОБРА".
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Огнян Методиев Евгениев - съдия в Административен съд гр. Монтана, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Любомирова Петрова - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Любомирова Петрова - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Христов Демиревски - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Христов Демиревски - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стефка Петкова Кемалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стефка Петкова Кемалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Пазарджик, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Васко Димитров Нанев - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васко Димитров Нанев - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Емилия Йорданова Иванова - съдия в Административен съд гр. Перник, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Йорданова Иванова - съдия в Административен съд гр. Перник, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Марин Димитров Маринов - съдия в Административен съд гр. Разград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
17.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Марин Димитров Маринов - съдия в Административен съд гр. Разград, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Валери Николов Раданов - съдия в Административен съд гр. Силистра комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
18.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Валери Николов Раданов - съдия в Административен съд гр. Силистра, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитринка Христова Стаматова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Ямбол комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
19.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитринка Христова Стаматова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Ямбол с ранг „съдия в АС" на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Жанета Димитрова Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
20.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Жанета Димитрова Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Плевен с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Веселка Цокова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Враца комплексна оценка "ДОБРА".
21.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселка Цокова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Враца на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христина Михайлова Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Христина Михайлова Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Враца с ранг „съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Тони Петков Гетов - съдия в Районен съд гр. Ботевград, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Петя Петкова Стоянова - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в ранг "съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Бургас комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Яни Георгиев Гайдурлиев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Бургас с ранг "съдия в ОС", на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
26.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд гр. Враца, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Александър Димов Георгиев - съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Александър Димов Георгиев - съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Тодор Гочев Минов - съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
28.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Тодор Гочев Минов - съдия в Районен съд гр. Стара Загора с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Величка Захариева Иванова - Влашева - съдия във Военен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Калиптен Ибрям Алид - съдия в Районен съд гр. Добрич комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
30.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Калиптен Ибрям Алид - съдия в Районен съд гр. Добрич.
31. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд гр. Никопол комплексна оценка "ДОБРА".
31.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд гр. Никопол ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Генчева Шанова - съдия в Софийски районен съд комплексна оценка "ДОБРА".
32.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Даниела Генчева Шанова - съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Жаклин Георгиева Димитрова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б" от ЗСВ ПООЩРЯВА Иванка Тодорова Бикова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с отличие „Личен почетен знак - втора степен - сребърен".
35. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Жанета Павлова Найденова - Савова от заеманата длъжност "съдия" във Върховния касационен съд, считано от 01.11.2010 г.
35.1. На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2, б "а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Жанета Павлова Найденова - Савова - председател на ІV гражданско отделение на ВКС със служебна благодарност и грамота, личен почетен знак първа степен - златен и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

ПРОКУРАТУРИ

36. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимира Славчева Петрова - досегашен и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Червен бряг с ранг „прокурор в АП", на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Червен бряг с ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 08.06.2010 г.
37. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пенка Костова Богданова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
37.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Костова Богданова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Магдалена Атанасова Лазарова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
38.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Магдалена Атанасова Лазарова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Николай Найденов Найденов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
39.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Найденов Найденов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Тодоров Чинев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вяра Асенова Алексиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Живка Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
42.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Живка Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Антон Иванов Мицов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
43.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Антон Иванов Мицов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
44. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мая Веселинова Велинова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка "ДОБРА".
44.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мая Веселинова Велинова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
45. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Павел Тодоров Гайдаров - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
45.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Павел Тодоров Гайдаров - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
46. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Виолета Николова Златева - Лазова - прокурор в Софийска районна прокуратура комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
46.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Виолета Николова Златева - Лазова - прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
47. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Тодор Борисов Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
47.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Тодор Борисов Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, комплексна оценка "ДОБРА".
48. ОТТЕГЛЕНА
49. ОТТЕГЛЕНА

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

50. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
52. ОТНОСНО: Предложение на директора на дирекция „Вътрешен одит" за актуализиране на Вътрешните правила за провеждане на конкурси и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

52.1. ДОПЪЛВА чл. 9 на Вътрешните правила за провеждане на конкурси и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит" във ВСС, като се създава нова алинея първа със следния текст:
„Преди сключването на трудов договор с лицето, спечелило конкурса, се извършва предварителен контрол за законосъобразност от съдебния служител, заемащ длъжността „труд и работна заплата", на определената индивидуална основна месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения за ранг, трудов стаж и професионален опит и сроковете на основен и допълнителен платен годишен отпуск.
52.2. Досегашният текст на чл. 9 става алинея втора на същия член.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

53. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Добрич - 1 щ. бр. за „деловодител-регистратура"
2. Административен съд - София-област - 1 щ.бр. за „съдебен администратор" и 1 щ.бр. за „съдебен секретар" по чл. 68 от КТ
3. Окръжен съд гр. Пазарджик - 1 щ.бр. за „призовкар"
4. Административен съд гр. Пловдив:
- трансформиране на 2 щ.бр. „съдебен деловодител" в 2 щ.бр. „призовкар" и назначаване на съдебни служители - 2 щ.бр. на длъжност „призовкар";
- назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на свободна щ.бр. за „призовкар";
- 1 щ.бр. за „куриер-прислужник"
5. Софийски градски съд - 1 щ.бр. за „съдебен секретар"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура" по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Добрич.
53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен администратор" и 1 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68 от КТ в Административен съд - София-област.
53.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Окръжен съд гр. Пазарджик.
53.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 2 щ.бр. „съдебен деловодител" в 2 щ.бр. „призовкар" и назначаване на съдебни служители - 2 щ.бр. на трансформираната длъжност „призовкар" в Административен съд гр. Пловдив.
53.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 щ.бр. на свободната длъжност „призовкар" и 1 щ.бр. на длъжност „куриер-прислужник" в Административен съд гр. Пловдив.
53.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Софийски градски съд.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

54. ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

54.1. На основание чл. 403 от ЗСВ приема Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както следва:
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Досегашните точки 6 и 7, стават точки 5 и 6
54.2. На основание чл. 403, ал.2 от ЗСВ, Наредбата за изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица да се обнародва в „Държавен вестник".
55. ОТНОСНО: Проект на Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК .

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА приемането на проект на Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК за следващо заседание на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Създаване на Комисия по чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, СЪЗДАВА КОМИСИЯ за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите.
1.2. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на Комисията, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Капка Костова
ЧЛЕНОВЕ:
2. Костадинка Наумова
3. Георги Шопов
4. Вельо Велев
5. Стефан Петров
2. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в Международна конференция на Регулаторните съдебни власти на Балкански регион, която ще се проведе от 17 до 20 октомври 2010 г. в Унгария

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 33 от 16.09.2010 г. относно командироването на представители на съдебната власт за участие в Международна конференция на Регулаторните съдебни власти на Балканския регион, добавяйки Сиофок, Унгария, като място за провеждане на Конференцията.

/Закриване на заседанието - 16,35 ч./

Публикуван на:
07.10.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд