Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 37

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 ОКТОМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Иван Колев, Мая Кипринска, Петър Стоянов, Радка Петрова, Стефан Петров.

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 2 и 40.

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение за заявление от Константин Любенов Пенчев за предсрочно освобождаване от длъжност “председател” на Върховния административен съд
Внася: Комисия по предложението и атестирането
2. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за поощряване на Константин Любенов Пенчев – административен ръководител на Върховния административен съд с отличие “личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда.
Внасят: Членове на ВСС
3. Проект на решение за командироване на представители на ВСС за посещение във Варшава, Полша, за периода 24-29 октомври 2010 г. в изпълнение на проект по Оперативна програма “Административен капацитет” – “Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” дейност 3.3 – Работно посещение в държава – членка със съвместима съдебна система и добри практики в използването на видео-конферентни връзки в съдебния процес.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. Връчване на отличия - „личен почетен знак" и служебна благодарност и грамота" на поощрени магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:

1.1.Връчва на Иванка Тодорова Бикова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”.
1.2.Връчва на Жанета Павлова Найденова - Савова – председател на ІV гражданско отделение на ВКС отличие “личен почетен знак първа степен – златен”, служебна благодарност и грамота /не присъства на награждаването/.
1.3. Връчва на Константин Любенов Пенчев – административен ръководител – председател на Върховния административен съд отличие “личен почетен знак първа степен – златен”.
2. ОТТЕГЛЕНА

СЪДИЛИЩА

3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Виктор Динев Атанасов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Кърджали комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Динев Атанасов - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Кърджали, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Николай Петров Витков - съдия в Административен съд гр. Видин комплексна оценка "ДОБРА".
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Петров Витков - съдия в Административен съд гр. Видин, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд гр. Враца комплексна оценка "ДОБРА".
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд гр. Враца, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Галин Николов Косев - съдия в Административен съд гр. Габрово комплексна оценка "ДОБРА".
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Галин Николов Косев - съдия в Административен съд гр. Габрово, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Красимира Керанова Иванова - съдия в Административен съд гр. Добрич комплексна оценка "ДОБРА".
7.1.. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Керанова Иванова - съдия в Административен съд гр. Добрич, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд гр. Монтана комплексна оценка "ДОБРА".
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Рени Цветанова Славкова - съдия в Административен съд гр. Монтана, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милчо Димитров Михайлов - съдия в Административен съд гр. Търговище комплексна оценка "ДОБРА".
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Милчо Димитров Михайлов - съдия в Административен съд гр. Търговище, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мирослава Георгиева Керимова - съдия в Административен съд София-област комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
10.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мирослава Георгиева Керимова - съдия в Административен съд София-област ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд гр. София-област комплексна оценка "ДОБРА".
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд гр. София-област, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пенка Петкова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Мездра комплексна оценка "ДОБРА".
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Петкова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Мездра с ранг „съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Иван Борисов Вътков - съдия в Районен съд гр. Мездра комплексна оценка "ДОБРА".
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Борисов Вътков - съдия в Районен съд гр. Мездра с ранг "съдия в ОС", на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Георгиева Черкезова - съдия в Окръжен съд гр. Русе комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Георгиева Черкезова - съдия в Окръжен съд гр. Русе на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Районен съд гр. София, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангелина Атанасова Димитрова - досегашен заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Ямбол с ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Ямбол с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 23.09.2010 г.
17. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Дора Минчева Чинева от заеманата длъжност „съдия" в Апелативен съд гр. Бургас, считано от 01.11.2010 г.
18. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 13/25.03.2009 г. т. 10, с което е преместена Илиана Вескова Димова - следовател в Столична следствена служба с ранг "следовател в НСлС" на длъжност "съдия" в Районен съд гр. Дупница и допълнено с решение по протокол № 35/31.07.2008 г. т. 2.3.2.2, като вместо "с ранг "съдия в АС" се чете "с ранг "съдия във ВКС и ВАС".

ПРОКУРАТУРИ

19. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Светлозар Михайлов Лазаров - административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кърджали с ранг "прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Симона Благова Генова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
20.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Симона Благова Генова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Иванова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас комплексна оценка "ДОБРА".
21.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Румяна Иванова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Николай Стефанов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка "ДОБРА".
22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Стефанов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново комплексна оценка "ДОБРА".
23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Тихомир Георгиев Шабов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново комплексна оценка "ДОБРА".
24.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Тихомир Георгиев Шабов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново с ранг "прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мила Стефанова Стайкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище с ранг "прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петко Тенчев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Петко Тенчев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница комплексна оценка "ДОБРА".
28.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
28.1.2. ОТХВЪРЛЯ предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Дупница за ПОВИШАВАНЕ на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на място в ранг "прокурор в ОП".
29.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ташко Стоянов Стаматов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен комплексна оценка "ДОБРА".
29.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Ташко Стоянов Стаматов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стефан Георгиев Янев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
30.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Стефан Георгиев Янев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
31. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Стоянов Вълчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "ДОБРА".
31.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Стоянов Вълчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
32. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Емилиан Благов Венчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
32.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Емилиан Благов Венчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Любомир Тодоров Любенов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил комплексна оценка "ДОБРА".
33.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Любомир Тодоров Любенов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Стоил Русев Георгиев от заеманата длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Сливен, считано от 16.11.2010 г.
35. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Христо Стефанов Панев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие "служебна благодарност и грамота".

КОНКУРСИ

36.ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
36.1.1. Административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Петрич - вакантна;
36.1.2. Административен ръководител - председател на Районен съд гр. Ивайловград - изтичащ мандат на 12.12.2010 г.;
36.1.3. Административен ръководител - председател на Районен съд гр. Сандански - изтичащ мандат на 28.10.2010 г.;
36.1.4. Административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил - изтичащ мандат на 30.12.2010 г.;
36.1.5. Заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура - вакантна;
36.1.6. Заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич - вакантна;
36.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
36.3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.
36.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 15.10.2010 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

37. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39.ОТНОСНО:Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Районен съд - Разлог - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
2. Районен съд гр. Казанлък - 2 щ.бр. за „съдебен секретар"
3. Военен съд гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „призовкар"
4. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
5. Учебен център „Трендафила"-София, ПП „Витоша" - 1 щ.бр. за „огняр, той и работник по поддръжката и вътрешна охрана" и 1 щ.бр. за „шофьор-снабдител".
6. Окръжна прокуратура гр. Русе - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител".
7. Окръжна прокуратура гр. Ямбол - 1 щ.бр. за „чистач" в Окръжен следствен отдел.
8. Окръжна прокуратура гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „прислужник - чистач" в Окръжен следствен отдел.
9. Районна прокуратура гр. Варна - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител".
10. Районна прокуратура гр. Плевен - 1 щ.бр. за „съдебен секретар".
11. Администрация на Главния прокурор - 1 щ. бр. „началник отдел „Стопански дейности и управление на сградния фонд" и 1 щ. бр. „ръководител сектор „Бюджет"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районен съд гр. Разлог.
39.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районен съд гр. Казанлък.
39.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" във Военен съд гр. Пловдив.
39.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново.
39.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огрян, той и работник по поддръжката и вътрешна охрана" и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор-снабдител" за Учебен център „Трендафила"-София, ПП „Витоша".
39.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Окръжна прокуратура гр. Русе.
39.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач" в Окръжна прокуратура гр. Ямбол - Окръжен следствен отдел.
39.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прислужник - чистач" в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
39.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Районна прокуратура гр. Варна.
39.10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Районна прокуратура гр. Плевен
39.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 щ. бр. началник отдел „Стопански дейности и управление на сградния фонд" и 1 щ. бр. ръководител сектор „Бюджет" в Администрацията на Главния прокурор.
40. ОТТЕГЛЕНА

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

42. ОТНОСНО: Приемане на професионалните организации на практикуващите юридически професии за членове на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела във връзка с изпълнението на изискванията на Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.06.2009 г. за изменение на Решение № 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Определя, съгласно пар.4 а на Решение № 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за членове на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела следните професионални организации на упражняващите юридически професии в България, както и лицата, които ще представляват съответните организации по отношение на дейността на мрежата съгласно решенията на управителните им органи:
1. Камара на частните съдебни изпълнители, представлявана от г-н Катилин Димитров Попов - частен съдебен изпълнител, Софийски градски съд и г-н Делян Илиянов Николов - частен съдебен изпълнител, ОС - Бургас;
2. Нотариална камара, представлявана от нотариус Милена Илчева, рег. № 257 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие РС Бургас и нотариус Антония Коева - Иванова, рег. № 309 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие РС Стара Загора;
3. Висш адвокатски съвет - представляван от г-жа Мигуела Григорова - адвокат от Софийска адвокатска колегия.
ІІ. Да се уведоми Министерство на правосъдието, което от своя страна трябва да нотифицира на Европейската комисия наименованията и пълните адреси на професионалните организации, както и определените от тях представители, в изпълнение на задължението по чл.20 от Решение № 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
43. ОТНОСНО: Командироване на магистрати, владеещи немски език за участие в едноседмична хоспитация в наказателната област, която ще се проведе в Бавария за периода 05-12 декември 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. КОМАНДИРОВА за участие в едноседмична хоспитация в наказателната област, която ще се проведе в гр. Мюнхен, Бавария за периода 05-12 декември 2010 г.:
- г-жа Ани Захариева - съдия от Наказателно отделение на Софийски градски съд и
- г-н Андрей Янкулов - прокурор от Софийска районна прокуратура.
44. ОТНОСНО: Определяне на представител на съдебната власт за участие в Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието" с водещо ведомство Министерство на правосъдието.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за участие в Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието" с водещо ведомство Министерство на правосъдието г-жа Мария Митева - съдия в Софийски апелативен съд.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Заявление от КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ за предсрочно освобождаване от длъжност „председател” на Върховния административен съд, поради избирането му за Омбудсман на Република България, на основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ, вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ установява основание за предсрочно освобождаване от длъжност председателя на Върховния административен съд г-н Константин Любенов Пенчев по чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България – подаване на оставка.
1.2. На основание чл. 175, ал. 5 от ЗСВ предлага на Президента на Република България да освободи Константин Любенов Пенчев от длъжността председател на Върховния административен съд.
2. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет за поощряване на КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ - административен ръководител на Върховния административен съд с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен" и парична награда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а” и ал. 3, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Константин Любенов Пенчев с отличие “Личен почетен знак – първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
3. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС и на съдебната власт за посещение във Варшава, Полша, за периода 24-29 октомври 2010 г., в изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, дейност 3.3. Работно посещение в държава- членка със съвместима съдебна система и добри практики в използването на видео-конферентни връзки в съдебния процес

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. КОМАНДИРОВА за посещение във Варшава, Полша, за периода 24-29 октомври 2010 г. :
1. Пламен Стоилов – член на ВСС;
2. Костадинка Наумова – член на ВСС;
3. Божидар Сукнаров – член на ВСС;
4. Радка Петрова – член на ВСС;
5. Румен Киров – Национална следствена служба, завеждащ отдел „Международно сътрудничество”;
6. Евгени Диков – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
7. Петко Петков – съдия в Софийски районен съд
8. Маргарита Борисова – експерт в Инспектората към ВСС.

/Закриване на заседанието - 10,30 ч./

Публикуван на:
15.10.2010 г.


Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд