Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 38

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 ОКТОМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Георги Гатев

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. 15 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение относно Указ № 289/18.10.2010 г. на Президента на РБ за освобождаване на Константин Пенчев от длъжността "председател" на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по предложението и атестирането
2. Проект на решение за откриване на процедура за избор на председател на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по предложението и атестирането
3. Проект на решение за утвърджаване на образец на "Кадрова справка на кандидат за длъжността председател на ВАС."
Внася: Комисия по предложението и атестирането
4. Проект на решение относно писмо на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик с приложена молба на Георги Щастливов Веселинов за възстановяване на заеманата длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по предложението и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Благоевград
Кандидати:
- Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС" /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010 г., т. 43 - комплексна оценка „много добра"/;
- Катя Николова Бельова - и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010 г., т. 4.1. - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Пенка Маринова, Петър Стоянов, Пламен Стоилов.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - председател на Окръжен съд-гр.Благоевград, в който вземат участие следните кандидати: Владимир Атанасов Пензов - съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС" и Катя Николова Бельова - и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
1.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 3/три/ гласа/ „за" за Владимир Атанасов Пензов, 15/петнадесет/ гласа „за" за Катя Николова Бельова, 2/два/ броя недействителни бюлетини и 1/един/празен плик, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Николова Бельова - и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС на длъжността "Административен ръководител - председател" на Окръжен съд - гр. Благоевград, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Брезник
Кандидат:
- Роман Тодоров Николов - и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС" /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010 г., т. 1.1. - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: 12/дванадесет/ гласа „за", 5/пет/гласа „против" и 4/четирима/ „въздържали се" НЕ ИЗБИРА Роман Тодоров Николов - и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС", на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Брезник.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Своге
Кандидат:
- Надя Стефанова Бакалова - административен ръководител на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС" /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 51/10.12.2009 г., т. 41 - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: с 21 гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се" и на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Надя Стефанова Бакалова - административен ръководител на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС" , на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

4. На основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ ОСВОБОЖДАВА предсрочно Павел Александров Ханджиев от заеманата длъжност "Заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Окръжен съд гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
4.1.На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Павел Александров Ханджиев - досегашен заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия в АС", на длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Еманоел Василев Вардаров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица.
5.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Еманоел Василев Вардаров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка за длъжността "заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Окръжен съд гр. Пловдив.
6.1.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдия".

ПРОКУРАТУРИ

7.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
7.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура гр. Тутракан, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Вероника Дечева Гьонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в ОП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
8.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вероника Дечева Гьонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Адалберт Живков Кръстев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
9.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Адалберт Живков Кръстев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
9.2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Адалберт Живков Кръстев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Гергана Димитрова Георгиева - Колева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
10.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Гергана Димитрова Георгиева - Колева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Андрей Митков Андреев - прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
11.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Андрей Митков Андреев - прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
12. ПООЩРЯВА г-н Георги Димитров Коларов с отличие „личен почетен знак - първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а" и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
13. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Троян с 1 (една) щатна бройка за длъжността "заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Троян.
13.1.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Троян с 1 (една) щатна бройка за длъжността "прокурор".
14. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ ТРАНСФОРМИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” във Военно-апелативна прокуратура в щатна бройка “заместник на административния ръководител – заместник на военно-апелативния прокурор” във Военно-апелативна прокуратура.
15. ОТТЕГЛЕНА
16. ОТНОСНО: Докладна записка на доц.д-р Пенчо Пенев - директор на Националния институт на правосъдието за определяне на начална дата на курса за първоначално обучение на младши магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ 3 ноември 2010 г. за начална дата на курса за първоначално обучение на младши магистрати.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

17. ОТНОСНО: Определяне на постоянен преподавател на младшите прокурори - випуск 2010 в Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ КОМАНДИРОВА Янка Стоянова Гочева, прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, за срок от 25.10.2010 г. до 31.07.2011г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

18.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Военно-апелативна прокуратура гр. София - 1 щ.бр. за „прокурорски помощник"
2. Окръжна прокуратура гр. Добрич - 1 щ.бр. за „съдебен секретар".
3. Софийска районна прокуратура - 4 щ.бр. за „съдебен деловодител", 2 щ. бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции", 1 щ. бр. за „съдебен секретар" и 2 щ.бр. за „призовкар".
4. Администрация на Главния прокурор - 1 щ.бр. за „младши експерт" в дирекция „Информационни технологии".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник" във Военно-апелативна прокуратура.
18.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в Окръжна прокуратура гр. Добрич.
18.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - - 4 щ.бр. за „съдебен деловодител", 2 щ. бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции", 1 щ. бр. за „съдебен секретар" и 2 щ.бр. за „призовкар" в Софийска районна прокуратура.
18.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ. бр. „младши експерт" в дирекция „Информационни технологии" в Администрацията на Главния прокурор.
19. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Враца - 1 щ. бр. за „съдебен деловодител" по чл. 68 от КТ
2. Районен съд гр. Карнобат - 1 щ.бр. за „деловодител-Бюро съдимост" по чл. 68 от КТ
3. Окръжна прокуратура гр. Русе - 1 щ.бр. за „зав.административна служба"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Враца.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
19.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-Бюро съдимост" по чл. 68 от КТ по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Карнобат.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
19.2.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
19.3.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „зам.административна служба" в Окръжна прокуратура гр. Русе.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ В С С

20.ОТНОСНО: Анализ на Обобщени резултати от извършени планови проверки от ИВСС, дадените препоръки и тяхното изпълнение по граждански дела в съдилищата от Софийския апелативен район.
:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ПРИЕМА Анализ на Обобщените резултати от извършени планови проверки от ИВСС, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките по граждански и търговски дела в Софийски Апелативен район - Окръжни съдебни райони - Враца, Монтана, Перник и Софийски градски съд.
20.2. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да упражнят правомощията си по свикване на общи събрания, на които да вземат решения за „разумния срок" за постановяване на определенията по чл. 140 и по чл. 374 от ГПК, като в съответствие с взетите решения да издадат заповеди и следят за изпълнението им.
20.3. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да изискват разработване на индивидуални планове от съдиите по отношение на които се установяват проблеми с движението на делата и ненавременното издаване на съдебни актове.
20.4. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители в изпълнение на правомощията си по Закона за съдебната власт да упражняват постоянен контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство"и създадат организация за взаимодействието между съдиите и служба „Съдебно деловодство".

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Указ № 289/18.10.2010 г. на Президента на Република България за освобождаване на Константин Пенчев от длъжността председател на Върховния административен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение Указ № 289/18.10.2010 г. на Президента на Република България за освобождаване на Константин Пенчев от длъжността председател на Върховния административен съд (обн., ДВ, бр. 82 от 19 октомври 2010 г.).
2. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедура за избор на председател на Върховния административен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА за избор на председател на Върховния административен съд.
3. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на кадрова справка на кандидатите за заемане на длъжността председател на Върховния административен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образец на кадрова справка на кандидатите за заемане на длъжността председател на Върховния административен съд.
4. На основание чл. 231 от ЗСВ ВЪЗСТАНОВЯВА Георги Щастливов Веселинов на длъжността "съдия” в Окръжен съд гр. Пазарджик.

/Закриване на заседанието – 11,55 ч./

Публикуван на:
21.10.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд