Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 39

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 ОКТОМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: проф. д-р Анелия Мингова – представляващ ВСС и Маргарита Попова - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: доц. д-р Борис Велчев, Божидар Сукнаров, Костадинка Наумова, Пламен Стоилов, Радка Петрова

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. 24 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
1. Искане от Главния прокурор на РБ за временно отстраняване от длъжност на Славчо Тодоров Петков – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, обвиняем по досъдебно производство, образувано по пр. пр.
4-5111/2010 г. по описа на СГП.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил
Кандидати:
- Владимир Николов Шейтанов – и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 21/03.06.2010 г., т. 5.2. - комплексна оценка „ добра"/;
- Чавдар Андреев Тодоров – съдия в Районен съд – гр. Кюстендил /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 21/03.06.2010 г., т. 5.3. - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Светла Данова, Стефан Петров, Цветанка Табанджова.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, в който вземат участие следните кандидати: Владимир Николов Шейтанов – и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил и Чавдар Андреев Тодоров – съдия в Районен съд – гр. Кюстендил.
1.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 13 /тринадесет/ гласа „за” за Владимир Николов Шейтанов, 3 /три/ гласа „за” за Чавдар Андреев Тодоров и 1 /една/ недействителна бюлетина на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Николов Шейтанов – и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП” на длъжността "Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

2.ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
2.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Враца – изтичащ мандат на 10.11.2010 г.;
2.1.2. Заместник на административния ръководител – заместник-председател и ръководител на наказателно отделение на Окръжен съд гр. Плевен - вакантна;
2.1.3. Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Бургас – вакантна.
2.1.4. Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд и ръководител на трето гражданско отделение – изтичащ мандат на 25.11.2010 г.
2.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
2.3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.
2.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 29.10.2010 г.
3. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Димитър Костадинов Узунов - досегашен административен ръководител - председател на Районен съд гр. Сандански с ранг „съдия в АС", за изпълняващ функциите на „Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Сандански с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 29.10.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Петров Лазаров - досегашен изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен на длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 05.10.2010 г.
5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Петкова Кандилова – съдия в Софийски районен съд, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Румяна Господинова Илиева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Румяна Господинова Илиева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен.

ПРОКУРАТУРИ

7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна бройка за длъжността „младши следовател”.
7.1 На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Никопол с 1 (една) щатна бройка за длъжността „прокурор”.
7.2 На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ромео Парашкевов Яков - досегашен административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура гр. Никопол, с ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 13.03.2010 г.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стелиана Колева Кожухарова – прокурор в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стелиана Колева Кожухарова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Любомир Стоянов Марков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка “ДОБРА”.
9.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Любомир Стоянов Марков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Светлин Петков Илиев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “ДОБРА”.
10.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Светлин Петков Илиев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Стоянов Дачев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Пламен Стоянов Дачев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Даниел Стефанов Йорданов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен комплексна оценка “ДОБРА”.
12.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Даниел Стефанов Йорданов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Екатерина Цанкова Иванова – Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил комплексна оценка “ДОБРА”.
13.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Екатерина Цанкова Иванова – Павлова – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Венцислав Димитров Куртев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора комплексна оценка “ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Венцислав Димитров Куртев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Ангелова Борисова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Татяна Ангелова Борисова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
16. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 35/30.09.2010 г. т. 3.1, с което Катя Иванова Евтимова – и.ф.административен ръководител на Районна прокуратура гр. Царево е назначена на длъжност “Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Царево като вместо с ранг “прокурор в ОП” се чете с ранг “прокурор в АП”.
17. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 34/23.09.2010 г. т. 9.1, с което Мирослав Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол е назначен на длъжност “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Ямбол като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете с ранг “прокурор в ОП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

18. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2010 г.
:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2010 г.
19.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
21.ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по протокол № 21/03.06.2010 г. относно допълване на забележките към Таблица № 1 на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение по протокол № 21/03.06.2010 г. относно допълване на забележките към Таблица № 1 на ВСС, като същото да се чете, както следва:
„51.1. ДОПЪЛВА забележките към Таблица № 1 на ВСС /за определяне максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи/ с нова точка 4 със следния текст:
„4. Съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 1, т. 3 от ЗСВ следователите, достигнали ранг „следовател в НСлС” се приравняват на съдиите и прокурорите с определен ранг „съдия във ВКС/ВАС” и „прокурор във ВКП/ВАП/. Същите следва да получават възнаграждение за ранг при коефициент 1,038.
Следователите с достигнат ранг „следовател в НСлС”, назначени за завеждащ окръжен следствен отдел в окръжните прокуратури, получават възнаграждение за ранг при коефициент 1.108.
За длъжностите „съдия” и „прокурор” в раздел І на ред 5 и на ред 6 с определен ранг „съдия във ВКС/ВАС” и „прокурор във ВКП/ВАП” се изплаща възнаграждение за ранг при коефициент 1.108.
51.2. Решението по т. 51.1. влиза в сила от 01.04.2010 година.”
22.ОТНОСНО: Плащане по договор № К 09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по Оперативна програма „Административен капацитет”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата 47 496,00 лв. в изпълнение на клауза 4.3.8 от договор № 45-06-015/28.07.2010 г. съгласно фактура № 9100003252/04.10.2010 г. на „Лирекс БГ” ООД.
Сумата да се изплати от постъпилия от Министерство на финансите аванс по ОПАК.
24. ОТТЕГЛЕНА.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

25.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд:
– 2 щ. бр. за „съдебен помощник”;
- 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
- 1 щ.бр. за „старши специалист-статистик”;
- 1 щ.бр. за „призовкар”
2. Окръжен съд гр. Варна:
– 3 щ.бр. за „съдебен помощник”;
- 0,5 щ.бр. за „управител съдебна сграда – I-ва степен”;
- 1 щ.бр. за „призовкар”;
- 0,5 щ.бр. за „куриер”;
- 1 щ. бр. за „шофьор”;
- 1 щ. бр. за „съдебен секретар”;
3. Окръжен съд гр. Габрово – 1 щ.бр. за „архивар-куриер”
4. Районен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „чистач”
5. Районен съд гр. Чирпан – 1 щ.бр. за „огняр”
6. Районен съд гр. Монтана – 1 щ.бр. за „призовкар” по чл. 68 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители в Софийски градски съд, както следва:
– 2 /две/ щ. бр. на длъжност „съдебен помощник”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар”
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „старши специалист-статистик”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар”
25.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители в Окръжен съд гр. Варна, както следва:
– 3 /три/ щ. бр. на длъжност „съдебен помощник”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар”
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор”
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар”
25.2.2. ОБЕДИНЯВА 0,5 щ.бр. за „управител съдебна сграда – I-ва степен” и 0,5 щ.бр. за „куриер” в 1 /една/ щ.бр. за длъжността „управител съдебна сграда – I-ва степен”.
25.2.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „управител съдебна сграда – I-ва степен” в Окръжен съд гр. Варна.
25.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „архивар-куриер” в Окръжен съд гр. Габрово.
25.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Районен съд гр. Видин.
25.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огняр” в Районен съд гр. Чирпан.
25.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Монтана.
26.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Варна - 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
2. Районен съд гр. Смолян – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител-СИС
3. Районен съд гр. Чепеларе – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител-Бюро съдимост” и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител-наказателно деловодство, изпълняващ функциите „Пресслужба”.
4. Районен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Варна.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
26.1.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
26.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-СИС” в Районен съд гр. Смолян.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, ниска натовареност на РС-Смолян.
26.2.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
26.3.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-Бюро съдимост” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител-наказателно деловодство, изпълняващ функциите „Пресслужба” в Районен съд гр. Чепеларе.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, ниска натовареност на РС-Чепеларе.
26.3.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
26.4.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Видин.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
26.4.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Видин да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

27. ОТНОСНО: Доклад за дейността на апелативните, окръжните, административните, районните и военните съдилища през І-во полугодие на 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРИЕМА Доклада за дейността на апелативните, окръжните, административните, районните и военните съдилища през І-во полугодие на 2010 г.
27.2. ДА СЕ ПУБЛИКУВА Доклада за дейността на съдилищата, през І-во полугодие на 2010 г., на Интернет-страницата на ВСС.
27.3. ДА СЕ ИЗПРАТИ Доклада за дейността на съдилищата през І-во полугодие на 2010 г. на Министъра на правосъдието.
28.ОТНОСНО: Доклад за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І-во полугодие на 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ПРИЕМА Доклада за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І-во полугодие на 2010 г.
28.2. ДА СЕ ПУБЛИКУВА Доклада за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І-во полугодие на 2010 г., на Интернет-страниците на ВСС и на Прокуратурата на РБ.
28.3. ДА СЕ ИЗПРАТИ Доклада за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за І-во полугодие на 2010 г. на Министъра на правосъдието

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Искане от Борис Велчев – главен прокурор на Република България за временно отстраняване от длъжност на Славчо Тодоров Петков – съдия в Окръжен съд – Велико Търново до приключване на наказателното производство, образувано по досъдебно производство, пр.пр. № 4-5111/20.10.2010 г. по описа на СГП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ временно отстранява от длъжност Славчо Тодоров Петков – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 21 октомври 2010 г. до приключване на наказателното производство, образувано по досъдебно производство пр.пр. № 4 -5111/20.10.2010 г.

/Закриване на заседанието – 11, 20 ч/

Публикуван на:
28.10.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд