Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 40

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 4 НОЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: доц.д-р Борис Велчев

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. 34 от дневния ред
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
3. Допълнение към решение на ВСС по протокол № 38/21.10.2010 г., т. 17, с което Янка Стоянова Гочева, прокурор в Апелативна прокуратура – гр. София е командирована за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски районен съд и ръководител на Първо гражданско отделение
Кандидат:
- Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, комплексна оценка "добра".
1.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 19 гласа "за", 0 "против", 0 "въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Хрипсиме Киркор Мъгърдичян – съдия в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, на длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател " на Софийски районен съд и ръководител на Първо гражданско отделение, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността "Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски районен съд и ръководител на Второ гражданско отделение
Кандидат:
- Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка "добра".
2.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 19 гласа "за", 0 "против", 0 "въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Любомирова Попколева – съдия в Софийски районен съд, на длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател " на Софийски районен съд и ръководител на Второ гражданско отделение, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

3. ОТНОСНО: Назначаване на младши магистрати, класирани в проведения конкурс за младши съдии, според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗСВ – второ класиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Богдан Русев Русев на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2. Не провежда гласуване за Зорница Юриева Кръстева – Дойчинова поради попълване на местата за длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Перник.
3.3. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Миглена Северинова Кавалова-Шекирова на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Петранка Панайотова Кирова – съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Петранка Панайотова Кирова – съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 13/08.03.2006 г. с което Иво Василев Иванов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник с ранг „следовател в НСлС” е назначен на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Перник с ранг „съдия в АС”, като вместо „с ранг „съдия в АС”” се чете – „с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 13/08.03.2006 г. с което Валери Митков Ненков – следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник с ранг „следовател в НСлС” е назначен на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Перник с ранг „съдия в АС”, като вместо „с ранг „съдия в АС”” се чете – „с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Гоце Делчев с 1 (една) щатна бройка за длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Гоце Делчев.
7.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Гоце Делчев с 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдия”.
7.3. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентин Божинов Божинов – досегашен заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Гоце Делчев с ранг „съдия в АС”, на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Гоце Делчев с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 29.09.2010 г.

ПРОКУРАТУРИ

8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев с 1/една/ щатна бройка за длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
8.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев с 1/една/ щатна бройка за длъжността „прокурор”.
9. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Петрова Александрова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитрина Делчева Ригова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Дафин Бойчев Каменов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росен Петков Русинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Антония Дончева Богданова - Делчева – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
13.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Антония Дончева Богданова - Делчева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Димитров Иванов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
15.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Иван Димитров Иванов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
16.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Преслава Теодосиева Петкова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
16.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Преслава Теодосиева Петкова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христо Стефанов Панев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
17.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Христо Стефанов Панев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
18.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Миряна Георгиева Иванова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
18.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Миряна Георгиева Иванова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
19.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Илиян Иванов Танчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
19.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Илиян Иванов Танчев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
20.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Елена Живкова Попова – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
20.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Елена Живкова Попова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
21.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Теодора Любомирова Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
21.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Теодора Любомирова Георгиева – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
22.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Павел Емилов Панов – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
22.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Павел Емилов Панов – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
23.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Клементина Александрова Паличева – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
23.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Клементина Александрова Паличева – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
24.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Светослав Момчилов Джельов – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
24.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Светослав Момчилов Джельов – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
25.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любка Иванова Клисарова – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
25.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Любка Иванова Клисарова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
26.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Василева Божкова – Илиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
26.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Даниела Василева Божкова – Илиева – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
27.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Ангел Неков Ангелов от заеманата длъжност “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Добрич, считано от 01.12.2010 г.
27.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА г-н Ангел Неков Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, с отличие „Служебна благодарност и грамота”.
28.На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Николай Маринов Нешев от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград, считано от 01.12.2010 г.
29.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иво Григоров Дилов от заеманата длъжност “следовател” в отдел „04” на Националната следствена служба, считано от 29.11.2010 г.
30.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Людмил Пенчев Панев от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, считано от 08.11.2010 г
31.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Светлана Стефанова Горанова от заеманата длъжност “прокурор” в Софийска градска прокуратура, считано от 08.11.2010 г.
32.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Димитър Иванов Димитров от заеманата длъжност “прокурор” в Софийска градска прокуратура, считано от 08.11.2010 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

33.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
34.ОТТЕГЛЕНА.
35.ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил за ползване на Община Гоце Делчев

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. № Е4255ВК, числящ се на Районен съд гр. Гоце Делчев да се предаде безвъзмездно за ползване на Община Гоце Делчев.
35.2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил
36.ОТНОСНО: Предложения на Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изплащане на целеви персонални награди на инспектори, експерти и служители от Инспектората към ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат изплатени средствата по заповеди № 106/15.09.2010 г., № 133/04.10.2010 г., № 134/05.10.2010 г. и № 151/22.10.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

37.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Апелативна прокуратура гр. София – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. за „призовкар”.
2. Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – 1 щ.бр. за „чистач” и 1 щ.бр. за „шофьор”
3. Окръжна прокуратура гр. Варна – преназначаване на съдебен служител – 1 щ.бр. от длъжност „завеждащ служба” на длъжност „завеждащ административна/техническа/ служба” в Окръжен следствен отдел и назначаване на съдебен служител – 1 щ.бр. на длъжност „завеждащ служба”.
4. Районен съд гр. Пловдив - 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ
5. Районен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
6. Районен съд гр. Хасково – 1 щ.бр. за „архивар” по чл. 68 от КТ
7. Районен съд гр. Шумен – 1 щ.бр. за „главен счетоводител” по чл. 68 от КТ
8. Апелативен съд гр. Варна- 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура”; 1 щ.бр. за „съдебен помощник” и 1 щ.бр. за „съдебен секретар” по чл. 68 от КТ
9. Районен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Апелативна прокуратура гр. София.
37.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” и 1 /една/ щ.бр. за „шофьор”, Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
37.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител – 1 щ.бр. от длъжност „завеждащ служба” на длъжност „завеждащ административна/техническа/ служба” в Окръжен следствен отдел и назначаване на съдебен служител – 1 щ.бр. на длъжност „завеждащ служба” в Окръжна прокуратура гр. Варна.
37.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.
37.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Районен съд гр. Русе.
37.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „архивар” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Хасково.
37.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Шумен.
37.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура”; 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен помощник” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68 от КТ в Апелативен съд гр. Варна.
37.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Велико Търново.
38.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Окръжна прокуратура гр. Кюстендил – 1 щ.бр. за началник на отдел „Финансово-стопански дейности”.
2. Окръжна прокуратура гр. Видин – трансформиране на 1 щ.бр. за „началник на административна служба” в щ.бр. за „административен секретар” и назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжност „административен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност началник на отдел „Финансово-стопански дейности” в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
38.1.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил да реши кадровия проблем на прокуратурата чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
38.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „административен секретар” в Окръжна прокуратура гр. Видин.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.
38.2.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Видин да реши кадровия проблем на прокуратурата чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.

ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

39. ОТНОСНО: Обобщен доклад за резултатите от проведените срещи на членовете на КИМОРДООИ с административните ръководители на апелативните съдилища и прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. ПРИЕМА Обобщения доклад за резултатите от проведените срещи на членовете на КИМОРДООИ с административните ръководители на апелативните съдилища и прокуратури и констатациите направени в него.
39.2. ВЪЗЛАГА на КИМОРДООИ да организира и осъществява мониторинг върху приложението на разпоредбата на чл. 94, ал. 4 и 5 от НПК, отнасящи се до фигурата на резервния защитник в наказателния процес. Провежданият мониторинг следва да включва наблюдение, установяване на конкретно възникнали проблеми от практическо естество и изготвяне на предложения за тяхното преодоляване.
39.3. В съответствие с решението си по Протокол № 16/22.04.2010г. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на апелативните райони да осъществяват в пълна степен непосредствен контрол върху делата от особен обществен интерес в своите райони.
39.4. Обобщеният доклад за резултатите от проведените срещи на членовете на КИМОРДООИ с административните ръководители на апелативните съдилища и прокуратури да бъде публикуван на интернет-страницата на ВСС.
39.5. Предлага на министъра на правосъдието да упражни правото си на законодателна инициатива с оглед изменение и допълнение на НПК и ГПК, даващи възможност за разпит чрез видеоконферентна връзка на обвиняеми, подсъдими, свидетели и вещи лица в страната и чужбина.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

40.ОТНОСНО: Командироване на г-жа Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, одобрена за назначаване по линията на secondment в Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗСВ КОМАНДИРОВА Катерина Делчева Енчева, съдия в Софийски градски съд, за изпълнение на задълженията й като първоинстанционен съдия в Специалното отделение на Върховния съд на Косово към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона (EULEX KOSOVO), за срок от една година, считано от 06 ноември 2010 г., с право в този период да получава полагащото й се трудово възнаграждение за заемане длъжност „съдия” в Софийски градски съд.
40.2. Медицинската застраховка е за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

3. ОТНОСНО: Допълнение към решение на ВСС по протокол № 38/21.10.2010 г., т. 17, с което Янка Стоянова Гочева, прокурор в Апелативна прокуратура – гр. София е командирована за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение по протокол № 38/21.10.2010 г., т. 17 с израза: „с възнаграждение на прокурор в Апелативна прокуратура, за сметка на Националния институт на правосъдието”.

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА

ОТНОСНО: Внасяне на предложение за кандидатури за председател на Върховния административен съд по реда на чл. 173, ал. 3 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение постъпило предложение от членове на ВСС за длъжността председател на Върховния административен съд за Георги Димитров Колев – председател на Софийски градски съд.

/Закриване на заседанието – 10,45 ч/

Публикуван на:
04.11.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд