Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 41

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Божидар Сукнаров – Член на ВСС
ОТСЪСТВА: проф д-р Анелия Мингова

/Откриване на заседанието - 9, 30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на административен ръководител - председател на Районен съд-гр.Благоевград
Кандидати:
- Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград
- Георги Богомилов Янев – съдия в Районен съд – гр. Благоевград /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 23/17.06.2010 г., т. 19 – комплексна оценка “много добра”/
- Екатерина Петрова Николова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 18/13.05.2010 г., т. 11 – комплексна оценка “много добра”/
- Калинка Костадинова Иванова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 25/01.07.2010 г., т. 24 – комплексна оценка “много добра”/
- Саша Георгиева Алексова – и.ф. административен ръководител на Районен съд – гр. Благоевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, комплексна оценка от атестацията „много добра".
1.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Саша Георгиева Алексова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Благоевград, комплексна оценка от атестацията „много добра".
1.3. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Цони Цонев, Вельо Велев и Галина Захарова.
1.4. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител - председател на Районен съд-гр.Благоевград, в който вземат участие следните кандидати: Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, Георги Богомилов Янев – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, Екатерина Петрова Николова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, Калинка Костадинова Иванова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, Саша Георгиева Алексова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Благоевград.
1.5. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 0/нула/ гласа за Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова, 6/шест/гласа “за” за Георги Богомилов Янев, 13/тринадесет/ гласа “за” за Екатерина Петрова Николова, 0/нула/ гласа за Калинка Костадинова Иванова, 1/един/ глас за Саша Георгиева Алексова и 1/една/ недействителна бюлетина, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Екатерина Петрова Николова – съдия в Районен съд – гр. Благоевград, с ранг “съдия в АС” на длъжността "Административен ръководител - председател" на Районен съд – гр. Благоевград, с ранг “съдия в АС” основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мирослав Вълков Вълков – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Ловеч комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирослав Вълков Вълков – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Ловеч на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Данчо Йорданов Димитров – съдия в Районен съд гр. Добрич на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Еманоел Василев Вардаров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица с ранг “съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Чавдар Димитров Димитров - съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Стефан Диев Станчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Перник комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стефан Диев Станчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Перник, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Росица Карова Цветкова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Шумен комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица Карова Цветкова - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Шумен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Василка Кънева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Спасимир Спасов Здравчев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Първомай комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Спасимир Спасов Здравчев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Първомай с ранг „съдия в ОС” на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Георги Димитров Василев – съдия в Районен съд гр. Ямбол комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Димитров Василев – съдия в Районен съд гр. Ямбол с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Иваничка Йорданова Константинова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Иваничка Йорданова Константинова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

12. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Златка Иванова Клюнкова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ботевград с ранг “прокурор в ОП” на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ивайло Ангелов Хайтов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Албена Панчева Василева – Велева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Панчева Василева – Велева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Росица Петрова Рускова - Петрова – прокурор в Софийска районна прокуратура комплексна оценка “ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица Петрова Рускова - Петрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в Софийска районна прокуратура комплексна оценка “ДОБРА”.
16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Георги Ангелов Ставрев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Георги Ангелов Ставрев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Радко Йончев Христов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, считано от 01.12.2010 г.
19. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 20/26.04.2006 г. т. 24, с което Красимир Димитров Първанов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник с ранг “следовател в НСлС” е назначен на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Перник с ранг “прокурор в АП” като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”.
20. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 08/08.02.2006 г. т. 3, с което Антон Николов Антонов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Велико Търново е назначен на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Павликени с израза: със запазване на придобития ранг “прокурор в ОП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
23. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд СБКО за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. За периода 01.07.2010 – 31.12.2010 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2010 г., да не отчисляват 0,2 % от средствата за СБКО, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г.
23.2. За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 2,2 % на база начислени средства за работна заплата.
24. ОТНОСНО: Получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на Висшия съдебен съвет, Главния прокурор на РБългария, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния инспектор на Инспектората към ВСС и директора на Националния институт на правосъдието за ІІІ-то тримесечие на 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за ІІІ-то тримесечие на 2010 г.
24.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените и изразходваните командировъчни пари от Главния прокурор на РБългария, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния инспектор на Инспектората към ВСС и директора на Националния институт на правосъдието за ІІІ-то тримесечие на 2010 г.
25. ОТНОСНО: Утвърждаване на Правилник за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи във Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Правилник за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи във Висшия съдебен съвет, съгласно приложението.
26. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Русе за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА направените констатации и изводи от извършения одитен ангажимент за увереност на Окръжен съд гр. Русе.
27. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Своге за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ПРИЕМА направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Своге.
27.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

28. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Военно-апелативен съд–1 щ.бр. за „съдебен администратор”;
2. Районен съд гр. Варна – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
3. Районен съд гр. Добрич – 1 щ.бр. за „главен счетоводител” и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ
4. Районен съд гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
5. Окръжен съд гр. Ямбол – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”; 1 щ.бр. за „работник поддръжка” и 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен администратор” във Военно-апелативен съд.
28.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Варна.
28.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Добрич.
28.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Стара Загора.
28.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „работник поддръжка” в Окръжен съд гр. Ямбол.
29. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Ямбол – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”; 1 щ.бр. за „работник поддръжка” и 1 щ.бр. за „служител по сигурността на информацията”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „служител по сигурността на информацията” в Окръжен съд гр. Ямбол.
29.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол да реши кадровия проблем на съда чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., ниска натовареност на ОС-Ямбол.
30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за увеличаване щатната численост на съда с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители – деловодител, съдебен секретар, служител по сигурността на информацията и призовкар, който ще съвместява длъжностите „шофьор” и „домакин-снабдител”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Кюстендил с 4 /четири/ щ.бр. за съдебни служители.
30.2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Кюстендил да реши кадровия проблем на съда в рамките на утвърдения щат на администрацията чрез евентуално възлагане съвместяването на отделни длъжности и трансформация на съществуващи.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, ниска натовареност на РС-Кюстендил.
31. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за длъжността „съдебен помощник”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щата на Окръжен съд – гр. Благоевград с 2 щатни бройки за “съдебни помощници”.
31.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград да трансформира свободната щатна бройка за длъжността „чистач-прислужник” в щ. бр. за длъжността „съдебен помощник”.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

32. ОТНОСНО: Докладна записка от Галина Захарова, председател на Комисия “Международно правно сътрудничество” на Висшия съдебен съвет, относно проект на Европейската комисия за съдебно сътрудничество и определяне на контактна точка за България във връзка с проучване, свързано със съдебното сътрудничество по наказателните въпроси в ЕС, възложено от ЕК на Института за международни изследвания в наказателната област към Университета в Гент, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ОПРЕДЕЛЯ Галина Захарова, председател на комисия „Международно правно сътрудничество” за контактна точка за България в рамките на изследването, свързано със съдебното сътрудничество по наказателните въпроси в ЕС.
32.2. ВЪЗЛАГА на Галина Захарова да определи водещи експерти в областта на наказателно-правните инструменти по международното сътрудничество за участие в проекта.
33. ОТНОСНО: Учебно посещение в Кралство Испания в рамките на туининг проект BG/07/IB/JH/07 „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация” в гр. Мадрид и гр. Барселона, Испания, за периода 21-27 ноември 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. КОМАНДИРОВА за участие в учебно посещение в Кралство Испания в рамките на туининг проект BG/07/IB/JH/07 „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация” в гр. Мадрид и гр. Барселона, Испания, за периода 21-27 ноември 2010 г.
1. г-жа Анелия Мингова – Представляващ ВСС;
2. г-н Вельо Велев – Председател на комисия „Съдебна администрация” на ВСС, ръководител на проект BG/07/IB/JH/07 от българска страна;
3. г-жа Капка Костова – Член на ВСС;
4. г-жа Цветанка Табанджова – Член на ВСС;
5. г-н Стефан Петров - Член на ВСС;

34. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт и на ВСС за участие в 34-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Брюксел, за периода 17-19 ноември 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. КОМАНДИРОВА за участие в 34-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в Брюксел за периода 17-19 ноември 2010 г. :
1.1. Вероника Николова – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
1.2. Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа и
1.3. Костадинка Наумова - член на Висшия съдебен съвет.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

/Закриване на заседанието – 12.00 ч./

Публикуван на:
11.11.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд