Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 42

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2010 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова – Министър на правосъдието

/Откриване на заседанието – 14.00 ч./

1. ОТНОСНО: Избор на председател на Върховния административен съд
След изслушване на кандидата Георги Димитров Колев и проведеното тайно гласуване, на основание чл. 30, ал. 1, т. 6 и чл. 173, ал. 6 от ЗСВ и чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ за председател на Върховния административен съд.
ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ за председател на Върховния административен съд.

/Закриване на заседанието – 16.00 ч./

Публикуван на:
16.11.2010г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд