Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 43

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 18 НОЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:Маргарита Попова – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, доц.д-р Борис Велчев, Костадинка Наумова

/Откриване на заседанието – 11, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Удостояване посмъртно на Румен Петров Янков – бивш председател на Върховния съд, Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет по право, два пъти председател на Конституционния съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Ивайловград.
Кандидат:
- Таня Петрова Киркова – административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”/С решение на ВСС по Протокол № 50/04.12.2010 г. т. 1.1. й е определена комплексна оценка “много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и обявения резултат: 19 /деветнадесет/ гласа „за”, 0 /нула/ „против” и 0/нула/ „въздържали се” ИЗБИРА Таня Петрова Киркова – административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”,на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Димитровград:
Кандидати:
- Атанас Христов Палхутев – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг “прокурор в ОП” ;
-Маргарит Илиев Камбуров– прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг “прокурор в ОП” /подал заявление за отказ от участие в избора/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Атанас Христов Палхутев – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг “прокурор в ОП” , комплексна оценка "добра".
2.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТА И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград, в който взема участие кандидата: Атанас Христов Палхутев – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг “прокурор в ОП”.
2.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа”за”, 0/нула/ „против” и 0/нула/ „въздържали се”, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Христов Палхутев – прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг “прокурор в ОП”, на длъжността "административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура гр. Варна
Кандидат:
- Златин Атанасов Златев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг “прокурор в АП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Златин Атанасов Златев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг “прокурор в АП”, комплексна оценка "добра".
3.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Златин Атанасов Златев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг “прокурор в АП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-окръжен прокурор” на Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

4.ОТНОСНО: Назначаване на младши магистрати, класирани в проведения конкурс за младши ПРОКУРОРИ, според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗСВ – второ класиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Ленков Георгиев на длъжността „младши прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Лилия Владимирова Димитрова на длъжността „младши прокурор” в Районна прокуратура гр. Ботевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниела Йорданова Банкова на длъжността „младши прокурор” в Районна прокуратура гр. Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Брезник – вакантна;
1.2. Заместник на административния ръководител – заместник-председател и ръководител на гражданско отделение на Окръжен съд гр. Благоевград - вакантна;
1.3. Заместник на административния ръководител – заместник-председател и ръководител на наказателно отделение на Окръжен съд гр. Благоевград - вакантна;
1.4. Заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура – вакантна;
1.5. Заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София – вакантна;
1.6. Заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана – вакантна;
1.7. Заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив – вакантна;
1.8. Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград – вакантна;
1.9. Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново – вакантна.
5.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
5.3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.
5.4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 19.11.2010 г.
6.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Борислав Георгиев Милачков - съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
6.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Борислав Георгиев Милачков - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Биляна Силвионова Кисева - съдия в Районен съд гр. Никопол, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ НЕ ПОВИШАВА Галя Величкова Наумова - съдия в Районен съд гр. Никопол, на място в ранг „съдия в ОС”.
9.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стела Йорданова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
9.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Стела Йорданова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Николай Александров Николов - съдия в Районен съд гр. Кюстендил с ранг „съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
10.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Александров Николов - съдия в Районен съд гр. Кюстендил с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Явор Пламенов Томов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Попово с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
11.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Явор Пламенов Томов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Попово с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Йохан Мирославов Дженов - съдия в Районен съд гр. Червен бряг, на място в ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Ивета Тодорова Анадолска – Караиванова от заеманата длъжност “съдия” във Върховния касационен съд, считано от 01.02.2011 г.

ПРОКУРАТУРИ

14.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Драгомир Богомилов Драганов – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
14.1На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Драгомир Богомилов Драганов – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Гергана Павлова Кюркчийска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Оряхово с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
15.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Гергана Павлова Кюркчийска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Оряхово с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Борис Адриянов Михов – заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Асеновград с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Юлия Александрова Накова – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
18.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19.На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Васил Спасов Бунчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
19.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Васил Спасов Бунчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, комплексна оценка “ДОБРА”.
20.На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Димчо Атанасов Чолаков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
20.1.На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димчо Атанасов Чолаков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, комплексна оценка “ЗАДОВОЛИТЕЛНА”.
21.ОТНОСНО: Предложения на административни ръководители за поощряване на магистрати по чл. 303 ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направените предложения от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна и административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за поощряване на магистрати, тъй като противоречат на разпоредбата на чл. 303, ал. 1 от ЗСВ.
Предвидените в Закона за съдебната власт поощрения следва да се дават само в изключителни случаи при проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Направените предложения не съдържат обосновка за тяхната финансова обезпеченост предвид ограничения бюджет на съдебната власт, а по своята същност представляват форма на допълнително материално стимулиране, като в този аспект следва да се отбележи, че поощренията могат да бъдат не само парично възнаграждение, а и други нематериални стимули.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2010 г.
23.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
25.ОТНОСНО: Одобряване на списък на населените места и селищните образувания при нощувка, в които да се прилага решението на ВСС по т. 22.1.1 от Протокол № 4/28.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА списък на населените места и селищните образувания с национално значение, при нощувка в които да се прилага решението на ВСС по т.22.1.1 от Протокол № 4/28.01.2009 г.:
1. гр. София
2. гр. Банско
3. гр. Велинград
4. гр. Сандански
5. гр. Хисаря
6. Курортен комплекс „Албена”
7. Курортен комплекс” Златни пясъци”
8. Курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена”
9. Курортен комплекс „Слънчев бряг”
10. Курортен комплекс „Международен младежки център – Приморско”
11. Курортен комплекс „Боровец”
12. Ваканционно селище „Елените”
13. Ваканционно селище „Дюни”
26.ОТНОСНО: Заповед № 050-05-169/09.11.2010 г. на Председателя на Народното събрание за определяне размера на възнагражденията на народните представители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед № 050-05-169 от 09.11.2010 г. на Председателя на Народното събрание за определяне размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01.10.2010 г.
2. Съгласно данните на Националния статистически институт в размера на средномесечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор за м.септември 2010 г. е 755 лв. и констатира, че най-ниското основно месечно възнаграждение за съдийска, прокурорска и следователска длъжност /чл.218, ал.2 от ЗСВ/, определено с Таблица № 1 от 01.04.2010 г. е с 44 лв. по-малко от законоустановеното.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

27. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд - 2 щ.бр. за „съдебен деловодител" по чл.68, ал.1 т.3 от КТ
2. Окръжен съд гр. Стара Загора - 1 щ.бр. за „съдебен администратор"
3. Районен съд гр. Плевен - 1 щ.бр. за „съдебен секретар" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител" по чл. 68 от КТ
4. Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура - 3 щ.бр. за „прокурорски помощник"
5. Окръжна прокуратура гр. София - 1 щ.бр. за „прокурорски помощник" и 1 щ.бр. за „съдебен деловодител"
6. Администрация на Главния прокурор - 2 щ.бр. за „шофьор"
7. Районна прокуратура гр. Стара Загора - 1 щ.бр. за „системен администратор"
8. Районна прокуратура гр. Павликени - 1 щ.бр. за „призовкар"
9. Учебна база на прокуратурата, гр. Батак - 1 щ.бр. за „кухненски работник"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" по чл.68, ал.1 т.3 от КТ в Софийски градски съд.
27.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен администратор" в Окръжен съд гр. Стара Загора.
27.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Плевен.
27.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 3 /три/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник" във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура.
27.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник" и 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в Окръжна прокуратура гр. София.
27.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 2 /две/ щ.бр. на длъжност „шофьор" в Администрация на Главния прокурор.
27.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „системен администратор" в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
27.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Районна прокуратура гр. Павликени.
27.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „кухненски работник" за Учебна база на прокуратурата в гр. Батак.
28.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация" предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Административен съд гр. Ловеч - 1 щ.бр. за „съдебен администратор", 2 щ.бр. за „съдебен деловодител" и 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист"
2. Районна прокуратура гр. Търговище - 1 щ.бр. за „съдебен администратор"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 4 /четири/ щ.бр. в Административен съд гр. Ловеч, както следва:
- 1 щ.бр. за „съдебен администратор",
- 2 щ.бр. за „съдебен деловодител",
- 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист"
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната, ниска натовареност на АС-Ловеч.
28.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен администратор" в Районна прокуратура гр. Търговище.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.,освен това има назначен административен секретар.
29.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Павликени за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „огняр, той и поддръжка" и становище от председателя на Районен съд гр. Трявна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Трявна с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „секретар СИС".
29.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Павликени с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „огняр, той и поддръжка" и ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „огняр, той и поддръжка".

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕССТВО

30. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в редовна среща на Съвета на Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина за периода 29 ноември - 1 декември 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. КОМАНДИРОВА г-н Калин Баталски – председател на Районен съд гр. Радомир за участие в редовна среща на Съвета на Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина за периода 29 ноември – 1 декември 2010 г.
30.2. Разходите за нощувки, пътни, дневни и за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Удостояване посмъртно на Румен Петров Янков – бивш председател на Върховния съд, Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет по право, два пъти председател на Конституционния съд с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Румен Петров Янков - бивш председател на Върховния съд, Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет по право, два пъти председател на Конституционния съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”.

НАСРОЧВА следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 29 ноември 2010 г. от 13, 00 ч.

/Закриване на заседанието – 12, 40 ч/

Публикуван на:
18.11.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд