Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 44

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 29 НОЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф.д-р Анелия Мингова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВА: Иван Колев

/Откриване на заседанието - 13, 20 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 24.

ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение относно указ № 311/17.11.2010 г. на Президента на РБ за назначаване на Георги Димитров Колев за председател на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение за поправка на явна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 43/18.11.2010 г., в частта относно обявяване на бройките за административни ръководители и заместници на административни ръководители, чийто мандат изтича или са вакантни.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за определяне на Величка Асенова Цанова - Гечева - заместник на административния ръководител и ръководител на НО на Софийски градски съд за изпълняващ функциите на административен ръководител на Софийски градски съд, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от 22.11.2010 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проекти на решение по предложението на Главния прокурор на РБ за участие на Прокуратурата на РБ в проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
6. Предложение за корекции по бюджетни сметки на органите на съдебната власт за 2010 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искания на административни ръководители на органите на съдебната власт за даване на съгласие да упражнят правомощията си по чл.9 от ПОИСДМСОСВ.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Окръжен съд гр. Плевен
Кандидат:
- Красимир Иванов Петракиев - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС" /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 17/29.04.2010 г., т. 3.1. - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 22 /двадесет и два/ гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимир Иванов Петракиев - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС", на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Софийски районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение
Кандидат:
- Стилияна Красимирова Григорова - съдия в Софийски районен съд /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 35/30.09.2010 г., т. 16 - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 21 /двадесет и един/ гласа „за", 0 „против" и 1 „въздържал се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стилияна Красимирова Григорова - съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС” на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник председател" на Софийски районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение, с ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Разград
Кандидат:
- Веселин Якимов Минков - прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, с ранг „прокурор в ОП"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Веселин Якимов Минков - прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "ДОБРА".
3.2. След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 22 /двадесет и два/ гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Веселин Якимов Минков - прокурор в Районна прокуратура гр. Разград, с ранг „прокурор в ОП, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник- районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Разград, с ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

4. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румяна Ангелова Бакалова - досегашен заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Благоевград на длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Магдалина Стефанова Иванова - досегашен заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив на длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 14.10.2010 г.
6. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
7. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Илиев Ковачев - досегашен административен ръководител - председател на Районен съд гр. Благоевград с ранг „съдия в ОС", на длъжност "съдия" в Районен съд гр. Благоевград с ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 04.05.2010 г.
8. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Надя Георгиева Пеловска - Дилкова - досегашен административен ръководител - председател на Районен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС", за изпълняващ функциите на „Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Враца с ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 11.11.2010 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Димитрова Евтимова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Бургас, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Шумен комплексна оценка "ДОБРА".
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Шумен с ранг „съдия в АС" на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мария Симеонова Ганева - съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка "ДОБРА".
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Симеонова Ганева - съдия в Административен съд гр. Варна с ранг „съдия в АС" на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Янка Желева Ганчева - съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка "ДОБРА".
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Янка Желева Ганчева - съдия в Административен съд гр. Варна на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Георгиева Бянова - Нейкова - съдия в Административен съд гр. Ямбол комплексна оценка "ДОБРА".
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Георгиева Бянова - Нейкова - съдия в Административен съд гр. Ямбол на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Маргарита Йорданова Стергиовска - съдия в Административен съд гр. Шумен комплексна оценка "ДОБРА".
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Маргарита Йорданова Стергиовска - съдия в Административен съд гр. Шумен на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Дончева Михова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Дончева Михова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас с ранг „съдия в АС", на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мария Ангелова Ангелова - съдия в Районен съд гр. Хасково комплексна оценка "ДОБРА".
16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Ангелова Ангелова - съдия в Районен съд гр. Хасково с ранг „съдия в ОС" на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мартин Димитров Кючуков - съдия в Районен съд гр. Хасково комплексна оценка "ДОБРА".
17.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мартин Димитров Кючуков - съдия в Районен съд гр. Хасково място в ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Невена Борисова Чеуз - съдия в Софийски районен съд, на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милена Атанасова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
19.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Милена Атанасова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Даниела Петрова Попова - съдия в Районен съд гр. Панагюрище ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 25.01.2011 г.
21. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Йовка Иванова Казанджиева - съдия в Окръжен съд гр. Ловеч комплексна оценка "ДОБРА".
21.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Йовка Иванова Казанджиева - съдия в Окръжен съд гр. Ловеч.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Теодора Василева Василева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра комплексна оценка "ДОБРА".
22.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Теодора Василева Василева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра.
23. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 26/08.07.2010 г. т. 27, с което на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от ЗСВ Иванка Йолова Иванова - съдия в Районен съд. Ботевград е поощрена със "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, като вместо "парична награда" се чете "предметна награда на стойност в размер на основното месечно възнаграждение".
24. ОТТЕГЛЕНА

ПРОКУРАТУРИ

25. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Виолета Ганчева Григорова - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Етрополе с ранг "прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Румен Радков Арабаджиков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
26.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Румен Радков Арабаджиков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в АП", на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Христо Стоянов Матев - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе комплексна оценка "ДОБРА".
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Христо Стоянов Матев - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе с ранг "прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Валентин Цанев Цанев - прокурор в Районна прокуратура гр. Исперих с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка "ДОБРА".
29.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура на място в ранг „следовател в НСлС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Сашева Христова - Милчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Ихтиман комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
30.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Сашева Христова - Милчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Ихтиман с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
31.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Захаринка Руенова Токина от заеманата длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Монтана, считано от 09.12.2010 г.
32.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Захаринка Руенова Токина - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното трудово възнаграждение.
33. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 34/23.09.2010 г. т. 37.1.2, с което Георги Ников Георгиев е назначен на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Дряново, като вместо с ранг "прокурор в ОП" се чете "с ранг "прокурор в АП"

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

34.ОТНОСНО: Определяне размера на средствата за СБКО съгласно ПМС № 324 от 30.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ИЗМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/04.02.2010 г. т.38.1, като вместо израза „2,2 на сто" да се чете „ 3 на сто".
34.2. ИЗМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/11.11.2010 г. като т.23.2 отпада.
35. ОТНОСНО: Искане от главния инспектор на Инспектората към ВСС за изплащане на средства по заповед № 157/15.11.2010 г. и № 158/15.11.2010г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат изплатени средства по заповед № 157/15.11.2010 г. и № 158/15.11.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.
36.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
38. ОТНОСНО: Предложение от Съюза на юристите в България да се направи годишен абонамент за 400 бр. за списание „Общество и право" за съдилищата, прокуратурите и окръжните следствени отдели

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде направен абонамент за 2011 г. за списание „Общество и право" - 400 бр. за всички съдилища, прокуратури и окръжни следствени служби, вкл. ВКС, ВАС, НСлС, Прокуратура на РБългария, Инспекторат към ВСС и Висш съдебен съвет.
Сумата за абонамента е за сметка на Висшия съдебен съвет. Ангажиментът за доставка на 400 бр. списание „Общество и право" за съдилищата, прокуратурите и окръжните следствени отдели да бъде поет от СЮБ.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Върховен касационен съд – 13 щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за “главен експерт-енергетик”;
- 1 щ.бр. за “главен експерт-съдебна статистика”;
- 3 щ.бр. за “пазач-невъоръжена охрана”;
- 2 щ.бр. за “технически изпълнител”;
- 4 щ.бр. за “чистач” на 1/2 работно време;
- 2 щ.бр. за “куриер”
2. Окръжен съд гр. София – 2 щ.бр. за „съдебен деловодител”
3. Административен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
4. Окръжен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „главен счетоводител”
5. Окръжен съд гр. Монтана – 1 щ.бр. за “касиер”
6. Окръжен съд гр. Благоевград – 3 щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”;
- 1 щ.бр. за “съдебен архивар”;
- 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 от КТ.
7. Районен съд гр. Бургас – 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняват деловодни функции”
8. Районен съд гр. Пловдив – 3 щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ;
- 1 щ.бр. за “призовкар” по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ;
- 1 щ.бр. за “куриер” по чл. 68 ал. 1 т. 4 от КТ
9. Районен съд гр. Велинград – 1 щ.бр. за “призовкар”
10. Районен съд гр. Ловеч – 1 щ.бр. за “съдебен деловодител”
11. Районен съд гр. Ямбол – 1 щ.бр. за “началник административна служба”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 13 /тринадесет/ щ.бр. във Върховен касационен съд, както следва:
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност “главен експерт-енергетик”;
- 1 /една/ щ.бр. на длъжност “гл. експерт-съдебна статистика”;
- 3 /три/ щ.бр. на длъжност “пазач-невъоръжена охрана”;
- 2 /две/ щ.бр. на длъжност “технически изпълнител”;
- 4 /четири/ щ.бр. на длъжност “чистач” на 1/2 работно време;
- 2 /две/ щ.бр. на длъжност “куриер”
39.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. София.
39.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Административен съд гр. Велико Търново.
39.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител” в Окръжен съд гр. Русе.
39.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „касиер” в Окръжен съд гр. Монтана.
39.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, 1 /една/ щ.бр. на длъжност “съдебен архивар” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Благоевград.
39.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районен съд гр. Бургас.
39.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ; 1 /една/ щ.бр. на длъжност “призовкар” по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ и 1 /една/ щ.бр. на длъжност “куриер” по чл. 68 ал. 1 т. 4 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.
39.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Велинград.
39.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Ловеч.
39.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „началник административна служба” чрез вътрешно преназначаване на съдебни служители в Районен съд гр. Ямбол.
40. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Окръжен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „призовкар”
2. Районен съд гр. Брезник – 1 щ.бр. за “секретар СИС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “призовкар” в Окръжен съд гр. Русе.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. и по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
40.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “секретар СИС” в Районен съд гр. Брезник.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната и ниска натовареност на РС-Брезник.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

41.ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в среща на проектния екип "Развитие на минимални съдебни стандарти" на Европейската мрежа на съдебни съвети, която ще се проведе на 13 декември 2010 г. в Брюксел, Белгия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.1. КОМАНДИРОВА г-жа Елга Венелинова Цонева - административен ръководител на Административен съд гр. Русе за участие в среща на проектния екип "Развитие на минимални съдебни стандарти" на Европейската мрежа на съдебни съвети, за периода 12-14 декември 2010 г. в Брюксел, Белгия.
41.2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. Самолетният билет на отиване /12 декември/ да бъде от Виена до Брюксел, а на връщане /14 декември/ от Брюксел до Букурещ, поради ангажимент на г-жа Цонева.
Забележка: Съгласно приложените правила за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебни съвети (стр. 3-4) на всяка държава-член на ЕМСС се възстановяват до 200 Евро за участник. Сумите се превеждат по сметката на изпращащата институция два пъти годишно.
Приложение: Молба от Елга Цонева - административен ръководител на Административен съд гр. Русе с вх. № 11-11-327/23.11.2010 г. и Правила за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебни съвети.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ПРИЕМА за сведение Указ № 311/17.11.2010 г. на Президента на Р България за назначаване на Георги Димитров Колев за председател на Върховния административен съд (обн., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г.).
2. ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в протокол на ВСС № 43/18.11.2010 г. т. 5 като заличава т. 5.1.8 "Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Разград".
3. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Величка Асенова Цанова - Гечева - заместник на административния ръководител и ръководител на наказателно отделение на Софийски градски съд за изпълняващ функциите на "Административен ръководител - председател" на Софийски градски съд с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 22.11.2010 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за участие на Прокуратурата на Република България в проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да участва в проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления” за 100 % финансиране в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, в рамките на бюджетната й сметка.
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да участва в проект „Прокуратурата – компетентна и ефективна” за 100 % финансиране в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, с проектна стойност около 900 000 лв, в рамките на бюджетната й сметка.

6. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетни сметки на органите на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2010 г., както следва:
6.1.1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2010 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” със сумата от 160 000 лв. съгласно Приложение 1.
6.1.2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2010 г., със сумата от 160 000 лв.,
6.1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2010 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 8 458 000 лв. съгласно приложение № 2, както следва:
- за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 – 1 064 610 лв.
- за сметка на преизпълнение на приходите – 7 393 390 лв.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по искания на административни ръководители на органите на съдебната власт за даване на съгласие да упражнят правомощията си по чл.9 от ПОИСДМСОСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт, Администрацията на Висш съдебен съвет, Инспектората към Висш съдебен съвет и Националния институт по правосъдието да упражнят правомощията си по чл.6 и чл.9 от ПОИСДМСОСВ, в рамките на утвърдените им бюджетни сметки за 2010 г. по § 01-00 „Заплати”.

/Закриване на заседанието –14.25 ч./

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд