Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 45

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 45

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ Георги Гатев, Мая Кипринска, Цони Цонев

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение относно Анализ за изпълнението на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.
Внася: Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията”
4. Проект на решение по предложение от председателя на Върховния административен съд за участие в проект по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Внася комисия “Бюджет и финанси”
5. Подаване на оставка от Константин Пенчев като член на Управителния съвет на Националния институт по правосъдието.
Внася: проф. Лазар Груев

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване на отличия – „личен почетен знак” и „служебна благодарност и грамота” на поощрени магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:

1.1.Връчи отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” /посмъртно/ на дъщерята на Румен Петров Янков – бивш председател на Върховния съд, Върховния касационен съд и член на Висшия съдебен съвет по право, два пъти председател на Конституционния съд.
1.2. Връчва на Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив – отличие „служебна благодарност и грамота”/поканена, не се явява/.
1.3. Връчва на Захаринка Руенова Токина – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана – отличие „служебна благодарност и грамота”/поканена, не се явява/.
1.4. Връчва на Христо Стефанов Панев – следовател в Следствен отдел в СГП – отличие „служебна благодарност и грамота”/поканен, не се явява/.

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. 1.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура гр. Добрич
Кандидати:
- Пламен Марчев Костадинов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №4/28.14.2010 г., т. 35 - комплексна оценка „много добра"/
- Пламен Николов Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП” ”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол №51/10.12.2009 г., т. 7 - комплексна оценка „много добра"/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. Избира комисия по провеждане на избора в състав: Иван Колев, Капка Костова и Костадинка Наумова.
2.2. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 20/двадесет/ гласа „за" за Пламен Марчев Костадинов и 0 /нула/ гласа „за” за Пламен Николов Николов НАЗНАЧАВА Пламен Марчев Костадинов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП” на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитрина Ангелова Йорданова – съдия в Софийски градски съд, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Диана Веселинова Стамболова - съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка “ДОБРА”.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Диана Веселинова Стамболова - съдия в Административен съд гр. Варна на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Елена Атанасова Янакиева - съдия в Административен съд гр. Варна комплексна оценка “ДОБРА”.
5.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена Атанасова Янакиева - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Габриела Георгиева Христова – Декова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Ловеч, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Габриела Георгиева Христова – Декова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Ловеч на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петя Георгиева Желева - съдия в Административен съд гр. Хасково комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Петя Георгиева Желева - съдия в Административен съд гр. Хасково на място в ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Росен Иванов Тодоров от длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бяла, считано от 07.11.2008 г.

ПРОКУРАТУРИ

9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Георги Стойков Кузманов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Стойков Кузманов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгени Мирославов Узунов - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Йорданова Кузманова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Владимира Димитрова Райчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
12.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимира Димитрова Райчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Галин Илиев Гавраилов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Каварна с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Кънчо Киров Крумов - прокурор в Районна прокуратура гр. Царево комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Кънчо Киров Крумов - прокурор в Районна прокуратура гр. Царево с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Здравка Рафаилова Задгорска - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна комплексна оценка “ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Здравка Рафаилова Задгорска - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП", на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Калоян Георгиев Узунов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Антон Михов Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София комплексна оценка “ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Антон Михов Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Антон Михов Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Петър Божидаров Белчев – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 26.01.2011 г.
19. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Виолета Христова Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.02.2011 г.
20. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Михаела Спасова Райдовска – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 31.01.2011 г.
21. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Мариана Борисова Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 предл. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Вергиния Събева Еланчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 20.01.2011 г.
23. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Петя Пенчева Василева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура комплексна оценка “ДОБРА”.
23.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Петя Пенчева Василева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Петрова Янева - Попова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка “ДОБРА”.
24.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Даниела Петрова Янева - Попова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
25.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Недялко Николов Латев от заеманата длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.
26.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Кольо Илиев Колев от заеманата длъжност “заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” и от длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Габрово, считано от 15.12.2010 г.
27.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Видин с една щатна бройка за длъжността “прокурор”;
27.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Видин с една щатна бройка за длъжността “Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Видин;
27.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Кърджали с една щатна бройка за длъжността “прокурор”;
27.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Кърджали с една щатна бройка за длъжността “Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Кърджали.

28.ОТНОСНО: Обявяване на щатните бройки за административни ръководители и заместници на административни ръководители в органите на съдебната власт, чийто мандат изтича или са вакантни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА бройките на административните ръководители в органите на съдебната власт, които се освобождават поради изтичане на мандата им или са вакантни, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Софийски градски съд – вакантна;
1.2.Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Провадия – изтичащ мандат на 19.01.2011 г.;
1.3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Провадия – изтичащ мандат на 20.01.2011 г.;
1.4. Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пазарджик - вакантна;
1.5. Заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик – вакантна.
1.6. Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура – 23.01.2011 г.
1.7. Заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София – 01.02.2011 г.

2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (свободен текст), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.

3. При подаване на предложения и заявление за участие в обявените избори следва да се спазват изискванията за мотивирани становища от административните ръководители, съгласно решение на ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., т. 2.

4. Решението да се публикува в Интернет-страницата на ВСС на 10.12.2010 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

29. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
30.ОТНОСНО: Изплащане на сума по сключен договор с „Консорциум Ей Ен Партнърс” ДЗЗД за изпълнение на дейности по проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Административен капацитет”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата 48 960,00 лв. по дейности 5.2 и 5.3 от договор № 45-06-016/28.07.2010 г. съгласно фактура № 0000000003/22.11.2010 г. на „Консорциум Ей Ен Партнърс” ДЗЗД.
Сумата да се изплати от бюджета на Висшия съдебен съвет.
32.ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на административните ръководители на Районен съд гр. Перник и Районен съд гр. Търговище.:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. ОДОБРЯВА направения разход за командировки на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за І-во тримесечие на 2010 г.
32.2. ОДОБРЯВА направения разход за командировки на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за ІІ-ро тримесечие на 2010 г.
33.ОТНОСНО: Изменение на размера на годишния отпуск на съдебните служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. На основание чл. 350 от ЗСВ във вр. с чл. 156а от КТ ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2011 г., размер на платения годишен отпуск на съдебния служител съобразно трудовия стаж, както следва:

ТРУДОВ СТАЖ - РАБОТНИ ДНИ
от 8 месеца до 2 години - 20 работни дни
от 2 години до 5 години - 21 работни дни
от 5 години до 10 години - 23 работни дни
от 10 години до 15 години - 26 работни дни
от 15 години до 20 години - 27 работни дни
над 20 години - 28 работни дни

33.2. ОТМЕНЯ решението си по т. 6 от Протокол № 27/11.07.2001 г.
34.ОТНОСНО: Доклад на Сметната палата за резултатите от извършения одит на финансовото управление на съдебната власт и Висшия съдебен съвет за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ окончателния одитен доклад № 0900000210 по чл. 39, ал. 1 от Закона за Сметната палата за извършения одит на финансовото управление на съдебната власт и Висшия съдебен съвет за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., приет с решение на Сметната палата № 267/28.10.2010 г. и доклада за резултатите по чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
34.2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да изготви план за действие за предприемане на мерки за изпълнение на препоръките в указания срок в доклада по чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
35.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1019/У в Районен съд гр. Велинград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Велинград.
35.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
36.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1016/У в Районен съд гр. Казанлък за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Казанлък.
36.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
37.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1011/У в Районен съд гр. Никопол за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Никопол.
37.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
38.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Перник за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. Приема направените констатации, изводи и дадената препоръка за подобряване дейността на Административен съд гр. Перник.
38.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за изпълнение на препоръката, дадена в одитния доклад.
40.ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия "Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси" в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и с взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

41.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд – 2 щ.бр. за “съдебен секретар”
2. Районен съд гр. Русе – 1 щ.бр. за „съдебен архивар”
3. Районен съд гр. Бяла – 1 щ.бр. за „призовкар”
4. Районен съд гр. Айтос – 1 щ.бр. за „секретар СИС” по чл. 68 от КТ
5. Окръжен съд гр. Търговище – 1 щ.бр. за “чистач”
6. Районен съд гр. Хасково – 1 щ.бр. за „призовкар”
7. Районен съд гр. Казанлък – 2 щ.бр. за “съдебен деловодител”
8. Военен съд гр. Сливен – 1 щ.бр. за “чистач”
9. Окръжен съд гр. Перник - 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”
10. Районен съд гр. Троян – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
11. Районен съд гр. Враца – 1 щ.бр. за съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ
12. Апелативна прокуратура гр. София – 1 щ.бр. за „прокурорски помощник”
13. Окръжна прокуратура гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
14. Окръжна прокуратура гр. Враца – 1 щ.бр. за „главен счетоводител”
15. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за «съдебен деловодител»:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Софийски градски съд.
41.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар” в Районен съд гр. Русе, считано от 27.12.2010 г.
41.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Бяла.
41.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „секретар СИС” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Айтос.
41.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Окръжен съд гр. Търговище.
41.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Хасково.
41.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Казанлък.
41.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” във Военен съд гр. Сливен.
41.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Окръжен съд гр. Перник, считано от 01.01.2011 г.
41.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Троян.
41.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Враца.
41.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура гр. София.
41.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
41.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен счетоводител” в Окръжна прокуратура гр. Враца.
41.15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Стара Загора.
42.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Военен съд гр. Варна – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
2. Районен съд гр. Нова Загора – 1 щ.бр. за “съдебен деловодител-архивар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “съдебен секретар-протоколист” във Военен съд гр. Варна.
42.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “съдебен деловодител-архивар” в Районен съд гр. Нова Загора.
43.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Добрич за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за „счетоводител-касиер”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Добрич с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „счетоводител-касиер”.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

44.ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, със следните бележки и предложения:
1. В § 4 от законопроекта се предлага създаването на чл.26а ЗСВ, съгласно който членовете на ВСС предприемат необходими действия за получаване на достъп до класифицирана информация.
ВСС нееднократно и в различна връзка e изразил своето становище по това предложение, което към настоящия момент остава непроменено.
Считаме, че регламентирането на подобно задължение за членовете на ВСС е необосновано и създава риск в няколко посоки.
На първо място уредбата му влиза в противоречие с конституционните норми, които изчерпателно са предвидили както статутът на органа, така и изискванията на които неговите членове следва да отговарят. По този начин би се нарушил принципът за конституционосъобразност, а именно, че правните норми на законите не трябва да противоречат на Конституцията, което следва от нейното върховенство. Той има не само формален аспект, който поддържа йерархията в системата на източниците на правото, но също така и предопределя материалното съдържание на законите.
Противоконституционността на една такава разпоредба би произтекла и от нарушаването на друг основен принцип – този за разделението на властите и независимостта на съдебната власт. На тази плоскост биха могли да произлязат опасни последици от идеята органът, който следва да отстоява и гарантира независимостта на една от трите власти, сам да бъде поставен в безконтролна зависимост от изпълнителната власт.
На следващо място освен, че не съществува подобно конституционно изискване, не е нормативно предвиден и способ за освобождаване от длъжност на основание отказан допуск. Същевременно евентуален отрицателен резултат при такова проучване не подлежи на съдебен контрол, но от друга страна той обективно възпрепятства законосъобразно избран член на ВСС с отказан допуск да изпълнява задълженията си по закон. Подобна последица опосредено би могла да доведе до създаване на предпоставки за освобождаване от длъжност. Което по същество отново се явява вмешателство на органите на изпълнителната власт нарушаващо независимостта на съдебната власт.
Освен нормативни, не съществуват и практически предпоставки, които да налагат необходимост от подобен режим.
Основната функция на ВСС е кадровата. Компетентността на органа и неговите правомощия по никакъв начин не предполагат нужда от използване на класифицирана информация. Показателна в тази посока е досегашната практика в работата на ВСС, в която до настоящия момент не съществува нито един случай, който да е наложил използването на класифицирана информация.
Независимо от това в чл. 39 от ЗЗКИ е заложена принципната идея магистратите да не бъдат проверявани за допуск и да разполагат с достъп до класифицирана информация при спазване на принципа „необходимост да се знае” по силата на закона, а не въз основа на решение на държавен орган от изпълнителната власт. Обстоятелството, че членовете на ВСС не са изрично упоменати в чл.39 от ЗЗКИ не е пречка за правилното прилагане на закона. Правното положение на членовете на ВСС е уредено от Конституцията и ЗСВ. В тях няма норма, която да обявява несъвместимост на статуса на членовете на ВСС с магистратския, защото членовете на ВСС са избрани във висшия кадрови орган на съдебната власт именно като съдии, прокурори и следователи.
В случая волята на законодателя е напълно ясна – хипотезите за освобождаване от длъжност на съдия, прокурор, следовател са конституционно закрепени, доразвити са в чл. 165 от ЗСВ и между тях не
фигурира като основание избора на магистрата за член на ВСС.
В този смисъл изборните членове на ВСС – магистрати запазват придобития статус на съдии, прокурори и следователи, защото могат да бъдат лишени от него само по силата на изрична законова норма.
Същевременно съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗНА при непълнота на нормативния акт, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България.
Грижата за независимостта на съдебната власт е основен приоритет на европейските институции и на всяка правова държава. Спазването на тези принципи е една от гаранциите за Република България и нейното място в европейската общност.
Във връзка с изложеното, считаме, че предложеният чл.26а ЗСВ следва да отпадне.
2. В § 6 от законопроекта е предвидено създаването на ал.3 в чл.30 ЗСВ, съгласно която ВСС назначава и освобождава държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.
Към настоящия момент с такива правомощия разполага министъра на правосъдието.
Считаме, че с подобна уредба отново се нарушава Конституцията на Република България, която изрично изброява функциите на ВСС. Подобна компетентност би била извън пределите на конституционно определените правомощия на ВСС да назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.
Държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията не са магистрати и са извън обхвата на органите на съдебната власт, които са нормативно определени. От друга страна, съгласно чл. 16 от ЗСВ, ВСС е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността и, без да засяга независимостта на нейните органи.
С вменяването на тези нови функции се създава опасност от подмяна ролята на ВСС като кадрови и върховен орган за управление на съдебната власт и превръщането му в административен орган.
Недоумение буди предложената редакция още повече и предвид трайно установената дългогодишна уредба на статута и функциите на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Към момента няма данни, че тя е създала предпоставки и обосновала необходимост от промяна предвид липсата на каквито и да е практически проблеми свързани с нейното действие.
Поради изложените съображения предлагаме § 6, с който се създава нова ал.3 на чл.30 да отпадне.
3. Предлагаме в чл.30, ал.3 ЗСВ да отпадне изречение второ.
За разлика от административните звена на останалите органи на съдебната власт, чиито функции и задължения са насочени единствено към обслужване дейността на конкретния орган, администрацията на ВСС осъществява дейности, както осигуряващи постоянно действащия орган, така и останалите органи на съдебната власт, от които 188 съдилища и 154 прокуратури.
Законодателно закрепеното ограничение се явява обективна пречка за осъществяване на една от стратегическите цели на ВСС, а именно - да повишава ефективността и качеството на работа на неговата администрация. Политиката на административно укрепване на самия ВСС е заложена като съществен ангажимент по Стратегията за реформа на съдебната система, с оглед изпълнението на функциите му, свързани със стратегическото управление на съдебната власт.
В тази връзка, от една страна, нормативно закрепеното ограничение на числеността на администрацията на ВСС създава опасност от осуетяване осъществяването на стратегическите цели, свързани с цялостното управление на съдебната система. От друга страна, наличието на неминуем кадрови проблем пречи на изграждането на административен капацитет, който да обезпечи ефективното обслужване дейността на ВСС и да повиши неговия управленски капацитет.
Не на последно място следва да бъде отбелязано, че подобно законодателно ограничение на щатната численост не е предвидено по отношение на нито един друг съдебен орган.
4. В § 8 е предвидено изменение на чл.34, ал.3 ЗСВ, съгласно което решенията на ВСС се мотивират.
Считаме, сега действащата разпоредба на чл.34, ал.3 от ЗСВ е по-удачна от предложеното изменение, тъй като дава подробно легално определение за начина на мотивиране на решенията на ВСС. Новата уредба не дава яснота, по какъв начин ще се изготвят мотивите, което ще създаде възможност за различен резултат от гласуването по един казус, ако мотивите се гласуват отделно.
Предлагаме направеното предложение за изменение да отпадне, като остане старата редакция на тази норма.
5. В § 12 е предвидено изменение на чл.39, като ал.3 ЗСВ предвижда, че атестационните комисии в органите на съдебната власт провеждат периодично атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместниците на административните ръководители извън случаите по ал.2, т.2.
На практика с това предложение се създава децентрализиран подход при атестиране на магистрати, който в голяма степен лишава ВСС от неговата основна функция като конституционно установен и постоянно действащ кадрови орган на съдебната система.
От друга страна по този начин ще се създадат реални предпоставки за разгръщане на влияния на местни лобита, използване на връзки от различен характер, както и натиск от различно естество.
Изоставянето на идеята за централизиран подход и създаването на местни атестационни комисии е крачка назад от принципа за прозрачност, откритост и безпристрастност.
Същевременно с това изменение ще се обезсмислят постигнатите резултати по Туининг проект по програма ФАР BG/07/IB/JH/07 за укрепване на публичното управление на съдебната система и съдебната администрация, изпълнен съвместно от ВСС, Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания и Германската фондация за международно правно сътрудничество и за чието изпълнение са отпуснати 1 200 000 евро от програма ФАР, както и 101 404 евро съфинансиране от страна на българското правителство.
Считаме, че направеното предложение за изменение следва да отпадне.
6. По § 19 и следващите относно създаването на специализиран наказателен съд и апелативен специализиран наказателен съд, становището на отделните членове на ВСС е различно. Същевременно, считаме, че обсъждането на това предложение е въпрос на целесъобразност и е от компетентността на Народното събрание. Консолидираме се около необходимостта вземане на решение в тази посока да бъде съобразено от финансова страна, както и при съблюдаване принципите за конституционосъобразност и законосъобразност.
7. В § 42 е предвидено изменение на чл.161 ЗСВ.
Новата редакция на чл.161, ал.1 предвижда решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор или следовател да бъде изпращано от ВСС на административния ръководител на съответния орган след влизането му в сила. Подобна формулировка е в колизия с разпоредбите на АПК. Съгласно чл.61 АПК административният акт, съответно отказът да се издаде акт се съобщава в три дневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително тези, които не са участвали в производството.
Решенията на ВСС, с които се назначават, повишават, понижават и преместват магистрати са индивидуални административни актове и редът по тяхното издаване е предвиден в АПК.
ВСС е страна в производството и не може да следи влизането в сила на решенията, които е издал. Това е задължение на заинтересованите лица.
Считаме, че това не се налага, като следва да остане сега действащия текст.
Считаме, че следва да остане старата редакция на чл.161, ал.1 ЗСВ.
8. В § 49 е предвидено изменение на чл.169 ЗСВ.
Подкрепяме вариантът в който то е предвидено.
Считаме, че направеното предложение от народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова не следва да бъде възприемано, тъй като то дава възможност за заместник на административния ръководител да бъде назначаван съдия, прокурор или следовател, които не са от съответния орган на съдебната власт. Подобна възможност създава опасност за ефикасното функциониране и развитие на екипа и съответно за укрепването на административния капацитет в съответния орган.
9. В § 55 е предвидено изменение в чл.176 ЗСВ относно режима на избор на младши съдии и младши прокурори.
Същото не е удачно по няколко съображения.
Провеждането на изпит за младши съдии и младши прокурори от НИП се явява в разрез с конституционните норми, съгласно които назначаването на магистратите е правомощие на ВСС.
На следващо място идеята да се провеждат два изпита, сходни по вид и съдържание би обременила двойно и ненужно кандидатите за тези длъжности. От предложената редакция не става ясно каква е границата за „допуск” при първия изпит. На практика конкурсът за обучение се въвежда в противоречие с общите разпоредби за назначение. Същевременно на базата на така предложения текст НИП ще обучава хора /кандидати/, които не са магистрати, макар че НИП е институция, която съгласно нормативните разпоредби обучава магистрати, а не студенти.
Ако все пак се възприеме идеята за двоен изпит, считаме за законосъобразно и целесъобразно те да бъдат формирани на входно и изходно ниво, които да се провеждат от назначена от ВСС комисия. Адекватно и логически обосновано би било изпитите на входното и на изходното ниво да не се припокриват. Това би могло да бъде организирано ако се приеме, че първия от тях ще има теоритична насоченост, а този, който ще определя изходно ниво - практическа под формата на казус, а крайната оценка да бъде средна от двата изпита.
Органът, който следва да организира и двата изпита, да извършва крайното класиране и да назначава магистратите е ВСС.
В противен случай ще се допусне изземване функциите по назначаване и разпределение на младшите магистрати от компетентния орган – ВСС, и да се предоставят на НИП, който няма такива правомощия по закон.
Това обезличава ролята на ВСС и променя фундаментално ролята на НИП, с което става своеобразна подмяна на конституционни функции.
Считаме, че предложеното изменение следва да отпадне, като действащ остане сегашният вариант. Алтернативно, ако не бъде възприето нашето становище, моля да вземете предвид направеното от нас предложение.
10. В § 56 се предлага изменение на чл.178, ал.1 ЗСВ.
Считаме, че предложената редакция е неприемлива и дискриминативна. Това е така защото се създава ограничение за кандидатстване за първоначално назначаване от страна на външни лица. На тях им е предоставена такава възможност единствено за районните съдилища, административните съдилища, районните прокуратури и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. Подобно регламентация ограничава юристи с голям стаж, доказан опит и висок професионализъм да кандидатстват за заемане на по-високи нива в органите на съдебната власт. Това ще доведе до липса на външна конкуренция, капсулиране на съдебната система и практическа невъзможност в нея да проникнат изявени представители на останалите юридически професии.
Считаме, че следва да остане сега действащата разпоредба на ЗСВ.
11. В § 63 и следващите се предлага децентрализация на конкурсите за заемане на магистратски длъжности.
Поддържаме вече изразеното си становище в тази връзка, като отново заявяваме, че децентрализацията дава възможност за пристрастия, липса на прозрачност, субективизъм и влияния на местно ниво. Това ще бъде изтълкувано като отстъпление от налаганата до сега политика на откритост и прозрачност и едва ли ще бъде добре възприето от европейските ни партньори..
Подобна регламентация лишава ВСС от конституционно установените му кадрови функции и го превръща в регистратор на чужди решения.
Считаме, че направените предложения в тази насока следва да отпаднат.
12. В § 76 в който се предлага изменение на чл.197 ЗСВ, считаме че в ал.2 изразът „три години” следва да бъде заменен с „пет години”, като по този начин остане в сила сега действащата уредба, доказала се като ефективна.
13. В § 81 се предлага изменение на чл.201 ЗСВ.
Считаме, че предложената редакция на ал.3 е непрецизна, поради което предлагаме изразът „започва” да бъде заменен с „провежда”.
14. В § 100 се предлагат изменения и допълнения в чл.252 ЗСВ.
Предлагаме в дадената редакция на чл.252, ал.1 след „Висш съдебен съвет” да се добави изразът „от които поне двама изборни членове от действащия Висш съдебен съвет”.
Това се налага, тъй като сега действащата уредба не прецизира какви следва да бъдат представителите на ВСС, което създава предпоставки за неясна регламентация и от там - противоречива практика.
15. В § 136 се предлага изменение на чл.311 ЗСВ.
Считаме, че следва да остане в сила сега действащата уредба на чл. 311, т.1, като предлагаме допълнение в чл.320, ал.3 като след изразът „или да наложи дисциплинарно наказание” да се добави „включително тези по чл.308, ал.1, т.1 и 2”.
В предложената редакция на чл.311, следва да отпадне т.3, тъй като урежда налагането на наказания от ВСС на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. ВСС не разполага с такива правомощия, тъй като същите не са органи на съдебната власт.
16. Подкрепяме § 151а, създаден по предложение на народния представител Христо Бисеров.
17. В § 155 се предлага изменение на чл.388, ал.2 ЗСВ.
Съгласно чл. 387 от Закона за съдебната власт Министърът на правосъдието организира управлението на имуществото на съдебната власт - недвижими имоти и движими вещи. Същевременно ал.2 на чл.388 предвижда, че средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси, наеми, се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието. Предложената нова редакция на тази разпоредба урежда, че средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за наеми, застраховки и преоценки, се осигуряват по бюджета на Министерство на правосъдието. Т.е. от новата редакция е изваден текстът „..както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси.”.
Подобно изменение е в разрез с чл.387 от ЗСВ, тъй като управлението на имуществото на съдебната власт се организира от Министъра на правосъдието, което е уредено и в чл. 130а, т. 2 от Конституцията. С решение №8/2007год по конституционно дело №5/2007год., Конституционният съд е приел в мотивите си, че тълкуването на разпоредбата на чл. 130а, т. 2, според която министърът на правосъдието управлява „имуществото на съдебната власт”, не може да се ограничи само до израза и думите „управлява имуществото”. „Имуществото на съдебната власт” се отнася до имуществото, което е предоставено на нейните органи – съдилища, прокуратура и следствени служби като отделни юридически лица. Това е публична или частна държавна собственост, чието стопанисване по силата на чл. 106 от Конституцията се организира от Министерския съвет. В съответствие с чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.), собствеността на имотите предоставени за осъществяване функциите на съдебната власт са публична държавна собственост. Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет организира „стопанисването на държавно имущество”. В Решение № 19 от 1993 по к.д. № 11 от 1993 г. (ДВ, бр. 4 от 1994 г.), Конституционният съд пояснява, че „стопанисването на държавно имущество е съвкупност от разнородни и неизброими изчерпателно действия”, с които по начало Министерският съвет нито е необходимо, нито е възможно да се нагърби. Поради това, според Конституционния съд нормата на чл. 106 от Конституцията е предвидила, че Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество, което е „типична управленска функция”. От тук следва, че при възлагането на министъра на правосъдието, като член на Министерския съвет да управлява имуществото на съдебната власт, управлението трябва да се съобрази с чл. 18, ал. 6 от Конституцията и да бъде в интерес на гражданите и обществото. Същевременно задълженията, произтичащи от собствеността на имотите, в това число данъците и таксите, са определени в Закона за местните данъци и такси. В чл.11 е предвидено, че данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имот. А съгласно чл.64, ал.1 таксите се заплащат от лицата по чл.11. Т.е. в противоречие с решението по конституционно дело №5 на Конституционния съд би била една такава липсваща уредба относно дължимостта на данъци и такси, които следват управлението на имуществото на съдебната власт, което трябва да бъде в интерес на гражданите и обществото.
Предложената редакция в §155 на чл.388, ал.2 би следвало да отпадне, като в сила остане сега действащата норма.
18. В съответствие с изложените съображения поддържаме, че следва да отпаднат и онези параграфи, които са свързани с посочените по-горе принципни разпоредби.
45. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, със следните бележки и предложения:
1. В § 1 е предвидено допълнение на чл.35, ал.3 от НПК, като накрая се добавя „с изключение на делата, подсъдни на специализирания наказателен съд.”
Предлагаме §1 да отпадне в този вид, като подкрепяме направеното предложение от народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов.
2. В § 5 е предвидено да се създаде глава тридесет и първа „а” „ Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища” с членове 411а - 411и.
Считаме, че направеното от вносителите на законопроекта предложение в чл. 411а следва да отпадне изцяло, като поддържаме редакцията на тази разпоредба предложена от народните представители Анастас Анастасов и Красимир Ципов.
46.ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията.

ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

47.ОТНОСНО: Доклад за извършени проверки на НОХД 3726/2009 г., НОХД 1876/2008 г. и НОХД 4529/2010 г. по описа на СГС, включени в списъка на наблюдаваните от Европейската комисия дела

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА резултатите от проверката на НОХД 3726/2009 г., НОХД 1876/2008 г. и НОХД 4529/2010 г. по описа на СГС и направените в тях констатации.

Р А З Н И

48.ОТНОСНО: Доклади по дейност 6, дейност 12, дейност 16, дейност 21 и дейност 28 по Туининг проект BG/07/IB/JH/07 „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

1.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите по:
1.1.Дейност 6 „Бюджет и укрепване на вътрешната организация на ВСС в България”;
1.2.Дейност 12 „Укрепване на координацията и сътрудничеството с други институции на съдебната система”;
1.3.Дейност 16 „Сравнителен и правен анализ на международната роля на Висшия съдебен съвет”;
1.4.Дейност 21 „Обществен достъп и връзка с гражданите”;
1.5. Дейност 28 по компонент 5 „Кариерно развитие”.
2. Докладите да се публикуват на интернет-страницата на ВСС в Регистър „Международни проекти и програми”.
3. Докладите да бъдат изпратени на Правната комисия на Народното събрание, Министерски съвет и Министерство на правосъдието.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз и Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА Анализа за изпълнението на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.
1.2. ДА СЕ организира и проведе обучение по задължителни антикорупционни програми на магистратите и служителите в съдебната система за задълбочаване на техните познания за корупцията в срок до края на 2011 г.
1.3. ДА СЕ предостави на Висшия съдебен съвет независима и обективна оценка за съответствието и степента на изпълнение на нормативно определените функции и задачи от одитен екип на Сметна палата.
4.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд за участие в проект по Оперативна програма “Административен капацитет”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Върховният административен съд да участва в проект „Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България” по Оперативна програма „Административен капацитет, подприоритет 2.4. - „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, в рамките на бюджетната сметка.
5. ОТНОСНО: Подаване на оставка от Константин Пенчев като член на Управителния съвет на Националния институт по правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ подадената оставка от Константин Пенчев като член на УС на НИП.

/Закриване на заседанието – 10, 55 ч/

Публикуван на:
09.12.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд