Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 46

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 16 ДЕКЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Галина Захарова, Георги Гатев, Иван Колев, Пенка Маринова, Стефан Петров

/Откриване на заседанието – 9, 30 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 21, 22, 23, 24 и 46.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Решение на Министерския съвет за обявяване на 16 април – Деня на Конституцията и българските юристи за професионален празник и на съдебния служител.
2. Проект на решение относно финансирането на ремонта на сградата на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура – бул. Цар Борис ІІІ, № 54.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
3. Проект на решение относно проект на Програма за изпълнение на одит на дейността на превенция и борба с корупцията в съдебната система за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2010 г.
Внасят: Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” и Комисия по дисциплинарните производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Брезник.
Кандидат:
- Роман Тодоров Николов – и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010 г., т.1.1. – комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 14 гласа „за", 1 „против" и 2 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Роман Тодоров Николов – и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на Военно-апелативна прокуратура гр. София.
Кандидат:
- Нивелин Пенчев Начев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 24/24.06.2010 г. т. 5. - комплексна оценка “Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: с 16 гласа „за", 0 „против" и 1 „въздържал се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Нивелин Пенчев Начев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-военно-апелативен прокурор” на Военно-апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3.ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Монтана.
Кандидат:
- Росен Петков Русинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг “прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 26/08.07.2010 г. т. 7. - комплексна оценка “Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: със 17 гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Росен Петков Русинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, с ранг “прокурор в АП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
4. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Пловдив
Кандидат:
- Николай Найденов Найденов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по протокол № 36/06.10.2010 г. т. 39. - комплексна оценка “Добра”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: със 17 гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Найденов Найденов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Ямбол, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Маринов Петков - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Ямбол, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ралица Добрева Андонова - съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ралица Добрева Андонова - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мария Димитрова Иванова – Даскалова - съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Димитрова Иванова – Даскалова - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ивелина Карчева Янева – съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Ивелина Карчева Янева – съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Дарина Неделчева Рачева – Генадиева - съдия в Административен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Дарина Неделчева Рачева – Генадиева - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Радостин Димитров Радков – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Радостин Димитров Радков – съдия в Административен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Снежина Петкова Чолакова - Маринова - съдия в Административен съд гр. Шумен с ранг „съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Снежина Петкова Чолакова - Маринова - съдия в Административен съд гр. Шумен с ранг „съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христинка Данчева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Шумен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
12. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Христинка Данчева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Шумен, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Вълко Драганов Драганов - съдия в Административен съд гр. Ямбол, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вълко Драганов Драганов - съдия в Административен съд гр. Ямбол, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитрина Николова Младенова – съдия в Районен съд гр. Монтана с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитрина Николова Младенова – съдия в Районен съд гр. Монтана с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мая Петрова Йорданова - съдия във Военен съд гр. Сливен с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мая Петрова Йорданова - съдия във Военен съд гр. Сливен с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ивайло Йорданов Иванов – съдия в Районен съд гр. Бургас ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 31.01.2011 г.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Районен съд гр. Несебър, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Районен съд гр. Несебър ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
18.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Теодора Начева Петкова – съдия в Районен съд гр. Плевен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Теодора Начева Петкова – съдия в Районен съд гр. Плевен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
19. ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. с което Милена Богданова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Дупница е преместена на длъжност „съдия”, като решението се чете: „На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Милена Богданова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Дупница с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Веселин Димитров Хаджиев – председател на Районен съд гр. Пловдив с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
21. ОТТЕГЛЕНА.
22. ОТТЕГЛЕНА.
23. ОТТЕГЛЕНА.
24. ОТТЕГЛЕНА.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Албена Данаилова Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София с ранг „прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Данаилова Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любомира Димитрова Минкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов с ранг “прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
26.1На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомира Димитрова Минкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Георгиев Куртов – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
27.1 На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Георгиев Куртов – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Виолета Марчева Михайлова – Тонева – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, на място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христина Иванова Пенкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
29.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Христина Иванова Пенкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Екатерина Цанкова Микова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 24.01.2011 г.
31. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Мария Кирилова Генова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол с ранг „прокурор в ОП” ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Георги Божидаров Зарев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
32.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Георги Божидаров Зарев – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА полковник Димо Димитров Бъчваров – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.
33.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на полковник Димо Димитров Бъчваров – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
34. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА капитан Ангел Димов Узунов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.
34.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на капитан Ангел Димов Узунов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

35. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.


37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил за ползване на Община Севлиево

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. На основание чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. № ЕВ 02 23 А, числящ се на Районен съд гр. Севлиево да се предаде безвъзмездно за ползване на Община Севлиево.
37.2. ВЪЗЛАГА на Председателя на Районен съд гр. Севлиево да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.
38. ОТНОСНО: Учредяване на Инициативен комитет за честване на 20-годишнината от създаването на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. УЧРЕДЯВА Инициативен комитет за честване на 20-годишнината от създаването на Висш съдебен съвет.
38.2. ОПРЕДЕЛЯ поименният състав на Инициативния комитет, както следва:
Георги Шопов – председател на Комисия по предложенията и атестирането;
Радка Петрова – председател на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
Мая Кипринска – член на комисиите „Бюджет и финанси” и „Съдебна администрация”;
Славка Каменова – главен секретар на ВСС;
Латинка Светозарова – директор на дирекция „Връзки с обществеността”;
Даниела Петровска – директор на дирекция „ОАД”;
Ваня Панагонова – н-к отдел „АТОРЧ”.
38.3. Инициативният комитет да изготви програма и план-сметка за събитията и дейностите по отбелязване на честването на 20-годишнината от създаването на Висш съдебен съвет.
39.ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Брезник за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Брезник.
39.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
40. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Несебър за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Несебър.
40.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
41. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Окръжен съд гр. Варна за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Варна.
41.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

42.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Върховен административен съд – 5 щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за „секретар на председателя”
- 1 щ.бр. за специалист „Връзки с обществеността”
- 1 щ.бр. за ръководител сектор „Шофьори”
- 1 щ.бр. за началник отдел „СФД”
- 1 щ.бр. за „съдебен помощник”
2. Окръжен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за „шофьор”
3. Окръжен съд гр. Разград – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
4. Окръжен съд гр. Габрово – 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура” по чл. 68 от КТ
5. Окръжен съд гр. Плевен – 1 щ.бр. за “съдебен секретар”
6. Районен съд гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „съдебен секретар” по чл. 68 от КТ
7. Районен съд гр. Смолян – 1 щ.бр. за “съдебен деловодител СИС”
8. Окръжна прокуратура гр. Монтана – 1 щ.бр. за „призовкар”
9. Районна прокуратура гр. Кърджали – 1 щ.бр. за „куриер-чистач”
10. Районна прокуратура гр. Раднево – 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”
11. Районна прокуратура гр. Омуртаг – 1 щ.бр. за «административен секретар»
12. Администрация на Главния прокурор – 1 щ.бр. за «главен експерт» в дирекция «Финансово-стопански дейности»
13. Окръжна прокуратура гр. Сливен – 1 щ.бр. за „прокурорски помощник”
14. Районна прокуратура гр. Ямбол – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
15. Районна прокуратура гр. Тервел – 1 щ.бр. за «призовкар»
16. Окръжна прокуратура гр. Бургас – 1 щ.бр. за „снабдител”
17. Окръжна прокуратура гр. Ловеч – 1 щ.бр. за „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”
18. Районна прокуратура гр. Разлог – 1 щ.бр. за «домакин, той и шофьор»
19. Върховна касационна прокуратура – 1 щ.бр. за «главен експерт» в отдел «Информация, анализ и методическо ръководство»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 5 /пет/ щ.бр. във Върховен административен съд, както следва:
- 1 щ.бр. на длъжност „секретар на председателя”;
- 1 щ.бр. на длъжност „специалист „Връзки с обществеността”;
- 1 щ.бр. на длъжност „ръководител сектор „Шофьори”;
- 1 щ.бр. на длъжност „началник отдел „СФД”
- 1 щ.бр. на длъжност „съдебен помощник”
42.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор” в Окръжен съд гр. Видин, считано от 01.01.2011 г.
42.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Разград.
42.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура” по чл. 68 от КТ в Окръжен съд гр. Габрово.
42.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 01.01.2010 г.
42.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.
42.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител СИС” в Районен съд гр. Смолян.
42.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Окръжна прокуратура гр. Монтана.
42.9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „куриер-чистач” в Районна прокуратура гр. Кърджали.
42.10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районна прокуратура гр. Раднево.
42.11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „административен секретар” в Районна прокуратура гр. Омуртаг.
42.12. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт” в дирекция „Финансово–стопански дейности” в Администрация на Главния прокурор.
42.13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник” в Окръжна прокуратура гр. Сливен.
42.14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Ямбол.
42.15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар” в Районна прокуратура гр. Тервел.
42.16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „снабдител” в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
42.17. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
42.18. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „домакин, той и шофьор” в Районна прокуратура гр. Разлог.
42.19. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт” в отдел „Информация, анализ и методическо ръководство” във Върховна касационна прокуратура.
43.ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Районен съд гр. Бяла Слатина – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “съдебен деловодител” в Районен съд гр. Бяла Слатина.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв.

44.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна за преназначаване на двама трудоустроени съдебни служители от длъжност „призовкар” на свободната щ.бр. „съдебен деловодител” на 4-часов работен ден

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на двама трудоустроени съдебни служители – от длъжност „призовкар” на свободна щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител”, при 4-часов работен за всяка от тях в Окръжен съд гр. Варна.
45.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Трявна за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за „секретар СИС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Трявна с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „секретар СИС”..
Мотиви: Предложението се прави в края на бюджетната финансова година при липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв. и не приет такъв за 2011 година.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИТ И СТАТИСТИКА

46. ОТТЕГЛЕНА.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет за обявяване на 16 април – Деня на Конституцията и българските юристи за професионален празник и на съдебните служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ решението на Министерския съвет на Република България от 15.12.2010 г., с което Денят на Конституцията и българските юристи е обявен за професионален празник и на съдебните служители.
Решението да се публикува на Интернет-страницата на Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Финансирането на ремонта на сградата на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура – бул. Цар Борис ІІІ № 54

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отпуснати целеви средства в размер на 6 918 356 лв. по бюджета на Министерство на правосъдието за 2011 г. и 2012 г. за сметка на наличности от предходни години по бюджета на съдебната власт.
Средствата са необходими за извършване на разходи, свързани с дейности по проектиране, ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата на бившето ГУСВ с местонахождение бул. Цар Борис ІІІ № 54 в гр. София във връзка с преместването на част от Софийски районен съд.
3. ОТНОСНО: Проект на Програма за изпълнение на одит на дейността за превенция и борба с корупцията в съдебната система за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2010 г. /№ 06-10-045/01.12.2010 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Съгласува предложения проект на Програмата за изпълнение на одит на дейността за превенция и борба с корупцията в съдебната система за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2010 г.

/Закриване на заседанието – 10,40 ч./

Публикуван на:
16.12.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд