Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 47

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 47

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: проф. д-р Анелия Мингова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Галина Захарова, Георги Гатев, Иван Колев, Мариана Дундова, Радка Петрова, Светла Данова

/Откриване на заседанието – 14.00 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
3. Проект на решение за утвърждаване на Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2010 г.
Внасят: Комисия по правни въпроси
4. Проект на решение за определяне на представители на съдебната власт за участие в специализираната програма “Оценка на работата на магистратите, която се администрира от Американското посолство в София и ще се проведе в САЩ в периода от 20 до 28 януари 2011 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. София.
Кандидат:
- Магдалена Атанасова Лазарова – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Благоевград /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 36/06.10.2010 г. т. 38 - комплексна оценка “Много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След проведеното електронно гласуване, при получен резултат: със 17 гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържали се", на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Магдалена Атанасова Лазарова – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Милена Георгиева Панева – съдия в Софийски градски съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Георгиева Панева – съдия в Софийски градски съд, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Вероника Петрова Николова – съдия в Софийски градски съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Вероника Петрова Николова – съдия в Софийски градски съд, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любомира Любенова Кръстева – съдия в Административен съд гр. Ловеч, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомира Любенова Кръстева – съдия в Административен съд гр. Ловеч, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любомир Панайотов Гайдов – съдия в Административен съд София-област, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир Панайотов Гайдов – съдия в Административен съд София-област, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мирела Петрова Добрева - Георгиева – съдия в Административен съд София-област, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирела Петрова Добрева - Георгиева – съдия в Административен съд София-област, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Маргарита Димитрова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Левски ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 21.03.2011 г.
9. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Митко Каменов Начев от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Видин, считано от 30.12.2010 г.
9.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Митко Каменов Начев – съдия в Окръжен съд гр. Видин, с отличие „Личен почетен знак - първа степен - златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
10. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Бисера Боянова Максимова – съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с отличие “служебна благодарност и грамота”.

ПРОКУРАТУРИ

11. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Бисера Здравкова Калпакчиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София с ранг „прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисера Здравкова Калпакчиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София с ранг „прокурор в АП", на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Камелия Бориславова Николова – прокурор в Софийска градска прокуратура с ранг „прокурор в АП” на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик с ранг „прокурор в ОП" на място в ранг "прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислав Първанов Начков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца с ранг „прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислав Първанов Начков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца с ранг „прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Свилен Георгиев Цветков - досегашен и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 19.10.2010 г.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ирен Миткова Георгиева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
16.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Ирен Миткова Георгиева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА Милена Георгиева Спатовалийска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
17.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милена Георгиева Спатовалийска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, комплексна оценка “ДОБРА”.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Кирил Димитров Кирилов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА”.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Кирил Димитров Кирилов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Юлиан Станиславов Лефтеров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА”.
19.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Юлиан Станиславов Лефтеров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ, Искра Николова Георгиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 26.01.2011 г.
21. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 вр. чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Йордан Георгиев Петков от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, считано от 20.12.2010 г.
22. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Йордан Георгиев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с отличие „Личен почетен знак - втора степен - сребърен” и парична награда в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева.
23. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Красимир Стоянов Стоянов от заеманата длъжност “следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, считано от 01.01.2011 г.
24. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол 36/06.10.2010 г., като решението се чете: „На основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниела Христова Харитонова – прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП” на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”, считано от датата на встъпване в длъжност”.
25. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 31/26.10.2005 г. с което Олга Йорданова Смилянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница е назначена от длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба гр. Кюстендил с ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Дупница, като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете “прокурор във ВКП и ВАП”.
26. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 17/05.04.2006 г. с което Славка Иванова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница е назначена от длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба гр. Кюстендил с ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Дупница, като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете “прокурор във ВКП и ВАП”.
27. ДОПУСКА поправка в решение на ВСС по протокол № 17/05.04.2006 г. с което Марияна Методиева Кожухарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница е назначена от длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба гр. Кюстендил с ранг “следовател в НСлС” на длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Дупница, като вместо с ранг “прокурор в АП” се чете “прокурор във ВКП и ВАП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

28. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2010 г. – за сведение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2010 г.

29. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
31.ОТНОСНО: Изменение на Вътрешните правила за предварителен контрол във Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Вътрешните правила за предварителен контрол във Висшия съдебен съвет, одобрени с решение по протокол № 25/01.07.2010 г., както следва:
31.1. На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ОТМЕНЯ чл. 16, ал. 1 от Вътрешните правила за предварителен контрол във Висшия съдебен съвет.
31.2. Чл.16, ал.2, става чл.16, ал.1.

32. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за предоставяне за ползване от Районен съд гр. Велики Преслав на звукозаписна и озвучителна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Нови пазар да предостави безвъзмездно за ползване звукозаписно оборудване на Районен съд гр. Велики Преслав на основание чл.11, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

33. ОТНОСНО: Доклад № ФИ5СФ-0064/07.10.2010 г. за извършена финансова инспекция на Военно-апелативен съд от Агенцията за държавна финансова инспекция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад № ФИ5СФ-0064/07.10.2010 г. и заключението към него от 26.10.2010 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция за извършената финансова инспекция на Военно-апелативния съд.

34. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Административен съд гр. София - област за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема направените констатации и изводи в резултат на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд - София област.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

35. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да даде съгласие:
1. Софийски градски съд – 12 щ.бр. за съдебни служители, както следва:
- 1 щ.бр. за „административен секретар”
- 1 щ.бр. за „съдебен помощник”
- 1 щ.бр. за „главен счетоводител”
- 1 щ.бр. за „завеждащ връзки с обществеността”
- 1 щ.бр. за „главен специалист”
- 1 щ.бр. за „старши специалист”
- 1 щ.бр. за „шофьор”
- 2 щ.бр. за „системен администратор”
- 1 щ.бр. за „съдебен администратор”
- 1 щ.бр. за „призовкар”
- 1 щ.бр. за „куриер”
2. Районен съд гр. Мадан – 1 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
3. Софийски апелативен съд – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. за „чистач”
4. Административен съд гр. Шумен – 1 щ.бр. за „деловодител-регистратура” по чл. 68 от КТ
5. Окръжен съд гр. Варна – трансформация на 1 щ.бр. „н-к административна служба” в 1 щ.бр. за „главен експерт-системен администратор I-ва степен” и назначаване.
6. Районен съд гр. Благоевград – 1 щ.бр. за «компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции» и 1 щ.бр. за «секретар-протоколист»
7. Районен съд гр. Харманли – 1 щ.бр. за «архивар» по чл. 68 от КТ.
8. Районен съд гр. Велико Търново – 1 щ.бр. за «чистач»
9. Районен съд гр. Бургас – 1 щ.бр. за «съдебен секретар-протоколист» и 1 щ.бр. за «призовкар»
10. Върховен административен съд – 15 щ.бр. за съдебни служители, считано от 01.01.2011 г., както следва:
- 3 щ.бр. за „съдебен секретар-протоколист”
- 1 щ.бр. за „телефонист”
- 1 щ.бр. за „главен счетоводител”
- 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
- 1 щ.бр. за „машинописец”
- 1 щ.бр. за зав.служба „Съдебна информация”
- 1 щ.бр. за зав.служба ”Съдебни куриери”
- 1 щ.бр. за „куриер-вътрешен”
- 4 щ.бр. за „чистач”
- 1 щ.бр. за „главен секретар”
11. Окръжна прокуратура гр. Велико Търново – 2 щ.бр. за „прокурорски помощник”
12. Районна прокуратура гр. Пловдив – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
13. Районна прокуратура гр. Момчилград – 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”
14. Районна прокуратура гр. Кюстендил – 1 щ.бр. за „съдебен секретар”
15. Районна прокуратура гр. Елин Пелин – 1/2 щ.бр. за „чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 12 /дванадесет/ щ.бр. в Софийски градски съд, както следва:
- 1 щ.бр. на длъжност „административен секретар”
- 1 щ.бр. на длъжност „съдебен помощник”
- 1 щ.бр. на длъжност „главен счетоводител”
- 1 щ.бр. на длъжност „завеждащ връзки с обществеността”
- 1 щ.бр. на длъжност „главен специалист”
- 1 щ.бр. на длъжност „старши специалист”
- 1 щ.бр. на длъжност „шофьор”
- 2 щ.бр. на длъжност „системен администратор”
- 1 щ.бр. на длъжност „съдебен администратор”
- 1 щ.бр. на длъжност „призовкар”
- 1 щ.бр. на длъжност „куриер”
35.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” в Районен съд гр. Мадан.
35.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” и 1 щ.бр. на длъжност „чистач” в Софийски апелативен съд, считано от 03.01.2011 г.
35.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „деловодител-регистратура” по чл. 68 от КТ в Административен съд гр. Шумен, считано от 01.01.2011 г.
35.5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „главен експерт - системен администратор I-ва степен” в Окръжен съд гр. Варна.
35.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност «секретар-протоколист» по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Благоевград.
35.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „архивар” по чл. 68 от КТ в Районен съд гр. Харманли.
35.8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Районен съд гр. Велико Търново.
35.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист” и 1 /една/ щ.бр. на длъжност «призовкар» в Районен съд гр. Бургас.
35.10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 15 /петнадесет/ щ.бр. във Върховен административен съд, считано от 01.01.2011 г., както следва:
- 3 щ.бр. на длъжност „съдебен секретар-протоколист”
- 1 щ.бр. на длъжност „телефонист”
- 1 щ.бр. на длъжност „главен счетоводител”
- 1 щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител”
- 1 щ.бр. на длъжност „машинописец”
- 1 щ.бр. на длъжност „Зав. служба „Съдебна информация”
- 1 щ.бр. на длъжност „Зав. служба ”Съдебни куриери”
- 1 щ.бр. на длъжност „куриер-вътрешен”
- 4 щ.бр. на длъжност „чистач”
- 1 щ.бр. на длъжност „главен секретар”
35.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители – 2 /две/ щ.бр. на длъжност „прокурорски помощник” в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново.
35.12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Пловдив.
35.13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Момчилград.
35.14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Кюстендил.
35.15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1/2 /половин/ щ.бр. на длъжност „чистач” в Районна прокуратура гр. Елин Пелин.
36. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, по които Комисия „Съдебна администрация” предлага ВСС да не даде съгласие:
1. Административен съд гр. Стара Загора – 1 щ.бр. за „куриер-прислужник”
2. Районен съд гр. Оряхово – 1 щ.бр. за «съдебен секретар»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “куриер-прислужник” в Административен съд гр. Стара Загора.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
36.2.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител – 1 /една/ щ.бр. на длъжност “съдебен секретар” в Районен съд гр. Оряхово.
Мотиви: Липса на финансови средства предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2010 г. с 50 млн.лв., по-високо съотношение на бр. съдебни служители/бр. магистрати от средното съотношение за страната.
37. ОТНОСНО: Промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт в частта „Г. Длъжности в Националния институт на правосъдието”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ПРОМЕНЯ Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, в частта „Г. Длъжности в Националния институт на правосъдието”, като длъжността „зам. директор-програмен директор” и „зам.директор-административен директор”, се променя на „зам. директор”.
37.2. ОПРЕДЕЛЯ код 1210 7043 на длъжността „зам. директор” в Национален институт на правосъдието, съгласно изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

38. ОТНОСНО: Определяне на представител на Република България /съдия/ за контактна точка в Международната Хагска съдебна мрежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Богдана Желявска, съдия в Софийски градски съд, за контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

3. ОТНОСНО: Проект на обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2010 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.130, ал. 6, т. 5 от Конституцията на Република България определя обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2010 г., като допълва приетия с решение по протокол №2/14.01.2010 г. обхват и структура на годишния доклад, както следва:
3.1. Създава нов раздел ІІІ със заглавие «Анализ на причините за осъдителните решения срещу прокуратурата на РБ, на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди».
3.2. В раздел ІV «Дейност на териториалните прокуратури и на Върховната административна прокуратура по административния надзор за законност» създава нова т.3.5.
„3.5. Дейност на Прокуратурата по прилагане на производството, предвидено с разпоредбите на чл.83а – 83е от Закона за административните нарушения и наказания за налагане от съда на имуществени санкции на юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от извършените престъпления„.
3.3. Досегашните раздели с номера ІІІ, ІV и V стават съответно ІV, V и VІ
Обхватът и структурата на годишния доклад за прилагането и закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2010 г. да бъде публукиван на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

4. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в специализираната програма „Оценка на работата на магистратите”, която се администрира от Американското посолство в София, и ще се проведе в САЩ в периода от 20 до 28 януари 2011 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. КОМАНДИРОВА за участие в специализираната програма „Оценка на работата на магистратите”, която се администрира от Американското посолство в София, и ще се проведе в САЩ, за периода от 19 януари - 29 януари 2011 г.
- Капка Костова – член на Висшия съдебен съвет;
- Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд и председател на Съюза на съдиите
- Миглена Тянкова- председател на Районен съд- Хасково
- Незабравка Стоева- инспектор в ИВСС

/Закриване на заседанието – 14.45 ч./

Публикуван на:
20.12.2010 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд