Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 42

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2009 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Маргарита Попова - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Иван Колев, Иван Димов, Стефан Петров

/Откриване на заседанието - 9, 40 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 8, 21, 23, 24 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА В ДНЕВНИЯ РЕД СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Проект на решение за обявяване на оставката на Иван Иванов Димов като член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по заявлението на Дора Минчева Чинева - административен ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за предсрочно освобождаване от длъжността "административен ръководител" и от длъжността "съдия" в Апелативен съд гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по молбата на Ангел Славов Ангелов - административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за предсрочно освобождаване от длъжността "административен ръководител" на Окръжна прокуратура гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по молбата на Пламен Стоянов Найденов- административен ръководител на Районен съд гр. Несебър за предсрочно освобождаване от длъжността "административен ръководител" на Районен съд гр. Несебър, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за назначаване на Светлозар Михайлов Лазаров - досегашен административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кърджали с ранг "прокурор в АП" за изпълняващ функциите на административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, считано от 25.10.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за назначаване на Галина Николова Иванова - досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар, считано от 11.10.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за назначаване на Тодор Николов Тодоров - досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Шумен за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Шумен, считано от 18.10.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител - /ОТТЕГЛЕНА/
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на. Административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за назначаване на Люба Румянова Лазарова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг" съдия в ОС" за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Козлодуй, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на. Административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за назначаване на Даниела Цекова Грамовска - съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина, считано от 11.10.2009 г до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за назначаване на Мария Стоянова Динева - досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Трявна, с ранг "съдия в АС", за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Трявна, считано от 15.10.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за назначаване на Диана Ангелова Петракиева - досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Габрово, с ранг "съдия в АС" за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Габрово, считано от 13.10.2009 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12.1. Проект на решение за прехвърляне на 1 щатна бройка за длъжността "съдия " от щата на Районен съд гр. Своге в щата на Районен съд гр. Костинброд, считано от 19.10.2009 г.
12.2. Проект на решение по предложението на административния ръководител за назначаване на Ивайло Христов Родопски - досегашен административен ръководител на Районен съд гр. Костинброд за съдия в Районен съд гр. Костинброд, считано от 20.10.2009 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение относно изплащане на суми по проекти на Висшия съдебен съвет по Оперативна програма "Административен капацитет".
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
17. Предложение за отлагане на назначенията на административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, както и тези от конкурсите чрез атестиране.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане на анализи, изготвени от:
- административните ръководители на Апелативен съд Велико Търново и Апелативна прокуратура гр. Велико Търново и
- административните ръководители на Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативна прокуратура гр. Пловдив
за резултатите след проведените през 2008 г. Национално и регионални заседания на ВСС относно проблемите при прекратяване на съдебни производства и връщане на делата за доразследване, както и на проблемите и предприетите мерки за тяхното решаване, дискутирани на съвместните им съвещания, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г., изм. и доп. с решения по протокол № 44/2008 г. и № 50/2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА докладите на административните ръководители на Апелативен съд гр. Велико Търново, Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативна прокуратура гр. Пловдив.
1.2. ВЪЗЛАГА на КИМОРДОИ да изготви обобщено становище.

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Севдалина Василева Стойчева – съдия в Административен съд гр. Враца комплексна оценка “Много добра” – 86 (осемдесет и шест) точки.
2.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Севдалина Василева Стойчева – съдия в Административен съд гр. Враца ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Петрова Петрова – досегашен заместник на административния ръководител – заместник председател на Окръжен съд гр. Търговище на длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Търговище с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.09.2009 г.
4. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Тодоров Иванаков – досегашен административен ръководител –председател на Районен съд гр. Севлиево на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Севлиево с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 14.10.2009 г.

ПРОКУРАТУРИ

5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Любка Димитрова Кабзималска – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” комплексна оценка “Много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Любка Димитрова Кабзималска – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Соня Михайлова Радоева – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” комплексна оценка “Много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Соня Михайлова Радоева – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мария Димитрова Малинова – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” комплексна оценка “Много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Димитрова Малинова – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг “прокурор в ОП” на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. /ОТТЕГЛЕНА/
9. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Милен Иванов Близнаков – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил комплексна оценка “Много добра” – 87 (осемдесет и седем) точки.
9.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ Милен Иванов Близнаков – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 15.11.2009 г.
10. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Невена Георгиева Стоева – досегашен заместник на административния ръководител – заместник на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” на длъжност “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 03.11.2009 г.
10.1. На основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Невена Георгиева Стоева – досегашен заместник на административния ръководител – заместник на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с отличие “служебна благодарност и грамота”.
11. На основание чл.303, ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Тереза Петрова Скорчева – Витанова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Харманли с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” с отличие “служебна благодарност и грамота”.
12. УТВЪРЖДАВА щатната численост на прокурори, следователи и военни следователи в Прокуратурата на Република България към 01.09.2009 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

13. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2009г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2009г.
14. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009г. съгласно приложението, неразделна част от решението.

15. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за увеличаване размера на основните месечни заплати на съдиите от съда с по 25 % от основните заплати за незаети съдийски щатни бройки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител на Районен съд-гр.Пирдоп за увеличаване на максималния размер на основните месечни заплати на Цонка Тодорова Миткова – председател на Районен съд гр.-Пирдоп и на Симеон Горанов Гюров – съдия в Районен съд-гр. Пирдоп.

17. ОТНОСНО: Предложения на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на стопански инвентар за нуждите на Районен съд гр. Пловдив и на Районен съд гр. Асеновград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на стопански инвентар, собственост на Окръжен съд – гр. Пловдив, за нуждите на Районен съд гр. Пловдив, съгласно приложения списък (приложение № 1).
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на стопански инвентар, собственост на Окръжен съд гр. Пловдив, за нуждите на Районен съд гр. Асеновград, съгласно приложения списък (приложение № 2).
18. ОТНОСНО: Предложения от административните ръководители на Районен съд гр. Ямбол и Районен съд гр. Сливен за бракуване на дълготрайни материални активи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува климатик Самсунг модел ASHM-1807 ER, климатик Краун модел D24N, копирна машина XEROX 5815 модел M1D и копирна машина XEROX WORK CENTER 5815, на Районен съд гр. Ямбол, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт, утвърдени с решение на ВСС по Протокол № 36/17.11.2004 г. и изменени и допълнени с Протокол № 49/26.11.2008 г.
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува копирна машина WORK CENERE PRO 416, числяща се на Районен съд гр. Сливен, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт, утвърдени с решение на ВСС по Протокол № 36/17.11.2004 г. и изменени и допълнени с Протокол № 49/26.11.2008 г.
19. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит”, относно изпълнение на препоръките, дадени в Одитен доклад № 0900000109, приет с решение на Сметна палата № 109/04.06.2009г., за извършен одит на дейността по вътрешен одит в съдебната власт и ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. УТВЪРЖДАВА статут на дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет и функционална характеристика на дирекция „Вътрешен одит”, съгласно приложените проекти.
19.2. До утвърждаването на вътрешните правила за дейността на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, дейността по вътрешен одит се осъществява чрез прилаганите към момента процедури, описани в раздел VІІІ от досегашния статут и установената от директора на дирекция „Вътрешен одит” методология.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

20. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, както следва:
- Апелативен съд гр. В. Търново - 1 щ.бр. за “деловодител-регистратура” и 1 щ.бр. за “съдебен деловодител;
- Окръжен съд гр. Монтана – 1 щ.бр. за “съдебен деловодител” и 1 щ.бр. за “призовкар”;
- Окръжен съд гр. Видин – 1 щ.бр. за “съдебен секретар”;
- Районен съд гр. Пещера – 1 щ.бр. за “призовкар”;
- Районен съд гр. Благоевград – 1 щ.бр. за “съдебен секретар-протоколист”;
- Окръжна прокуратура гр. София – 1 щ.бр. за “съдебен секретар”;
- Районна прокуратура гр. Ихтиман – 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”;
- Районна прокуратура гр. Петрич – 1 щ.бр. за “съдебен архивар” и 1 щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжностите: 1 щ.бр. за “деловодител-регистратура” и 1 щ.бр. за “съдебен деловодител” в Апелативен съд гр. В. Търново.
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “призовкар” в Окръжен съд гр. Монтана.
20.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “съдебен секретар” в Окръжен съд гр. Видин.
20.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “призовкар” в Районен съд гр. Пещера.
20.5. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “съдебен секретар-протоколист” в Районен съд гр. Благоевград.
20.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “съдебен секретар” в Окръжна прокуратура гр. София.
20.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител - 1 щ.бр. на длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районна прокуратура гр. Ихтиман.
20.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители - 1 щ.бр. на длъжността “съдебен архивар” и 1 щ.бр. на длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районна прокуратура гр. Петрич.
21. /ОТТЕГЛЕНА/
22. ОТНОСНО: Промяна на трудови правоотношения на вътрешни одитори в дирекция “Вътрешен одит”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ПРЕНАЗНАЧАВА Надежда Олеговна Петрова от длъжност “главен вътрешен одитор” на длъжност “старши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” и СКЛЮЧВА допълнително трудово споразумение с Надежда Петрова Олегова за неопределено време, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 31.10.2009 г.
22.2. ПРЕНАЗНАЧАВА инж Огнян Костадинов Джорджев от длъжност “старши вътрешен одитор” на длъжност “младши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” и СКЛЮЧВА допълнително трудово споразумение с Огнян Костадинов Джорджев, на основание чл. 119 от КТ, считано от датата на решението.
22.3. ПРЕНАЗНАЧАВА инж Георги Костадинов Йончев от длъжност “старши вътрешен одитор” на длъжност “младши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” и СКЛЮЧВА допълнително трудово споразумение с Георги Костадинов Йончев, на основание чл. 119 от КТ, считано от датата на решението.
22.4. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да ОБЯВИ конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност “старши вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” във ВСС.
23. /ОТТЕГЛЕНА/
24. /ОТТЕГЛЕНА/

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И СТАТИСТИКА

25.ОТНОСНО: Предложение от Работна група на проект "Консултативен форум на Районните съдилища", осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от ЕС, чрез Европейския социален фонд, за решаване на проблеми при практическото изпълнение на задълженията на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.
25.2. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.
25.3. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК - се публикуват/.
25.4. При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса.
25.5. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.
25.6. Административните ръководители на съдилищата да актуализират Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове, като в тях да се впишат възлагането на задължения /вкл. и чрез допълването на длъжностните характеристики на съдебни служители/, свързани с подготовката на актовете в електронна форма, които подлежат на публикуване, с оглед спазване на посочените по-горе ограничения, както и разпределение на работата относно процеса на публикуване, като се предвиди и възможността при нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик или друг съдия, респ. Заместник на административния ръководител да дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт. В правилата следва да се предвидят и предпоставките за вземане на решение относно снемането на данните от Интернет-страницата при липсата на достатъчно дисково пространство.
25.7. Съобразно целите на публикуването и съобразно организацията на съдебната система и нейните възможности на Интернет-страниците на съдилищата се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. С оглед предстоящото въвеждане на ЦУБИПСА, същият ще осигури съхранението на публикуваните съдебни актове и след посочения срок.
26. ОТНОСНО: Пакет от проекти на нормативни актове за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, изготвени по проект на ВСС „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие", осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Пакет от проекти на нормативни актове за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, изготвени по проект на ВСС „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие", осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
27.ОТНОСНО: Презентация на Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, разработени по проекта "Обновяване на системите за управление на съдебните дела, създаване на Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОДОБРЯВА за ползване от съдилищата обновените системи за управление на съдебните дела по Проект "Обновяване на системите за управление на съдебните дела, създаване на Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както следва:
- САС, разработена от "Информационно обслужване" АД;
- АСУД, разработена по Проект за развитие на съдебната система на ААМР;
- СУСД, разработена по програма Phare Bg 0203.01- "Изпълнение на стратегията за реформа на българската съдебна система", Лот 1 - "Разработка и внедряване на система за управление на съдебните дела" от Siemens;
- EMSG, - разработена от "Декстро Груп Консорциум".
2. ОДОБРЯВА за ползване от съдилищата Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове по Проект "Обновяване на системите за управление на съдебните дела, създаване на Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, разработен от НОРМА АД.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО:Обявяване на оставка от Иван Иванов Димов, като член на Висшия съдебен съвет

/След проведеното явно гласуване/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за съдебната власт ОБЯВЯВА ПОДАДЕНАТА ОСТАВКА от ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ в качеството му на член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България.
1.2. Решението да се изпрати на председателя на 41-то Народно събрание на Република България, за сведение и по компетентност.
2. На основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 129, ал.3, т.2 от Конституцията на Република България ОСВОБОЖДАВА ПРЕДСРОЧНО Дора Минчева Чинева от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Апелативен съд-гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
2.2. Приема за сведение молбата на Дора Минчева Чинева за освобождаване от длъжност „съдия” в Апелативен съд-гр.Бургас, при условията на чл.166, ал.1 от ЗСВ.
3. На основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл.129, ал.3, т.2 от Конституцията на Република България ОСВОБОЖДАВА ПРЕДСРОЧНО Ангел Славов Ангелов от заеманата длъжност “Административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура-гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл.129, ал.3, т.2 от Конституцията на Република България ОСВОБОЖДАВА ПРЕДСРОЧНО Пламен Стоянов Найденов от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Районен съд-гр. Несебър, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Светлозар Михайлов Лазаров – досегашен административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кърджали с ранг “прокурор в АП” за изпълняващ функциите на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.10.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Галина Николова Иванова – досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Нови Пазар за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Нови Пазар, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 11.10.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. /ОТТЕГЛЕНА/
8. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Люба Румянова Лазарова – съдия в Районен съд гр. Козлодуй с ранг “съдия в ОС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Козлодуй, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Даниела Цекова Грамовска – досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 11.10.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Мария Стоянова Динева – досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Трявна с ранг “съдия в АС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Трявна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 15.10.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
11. На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Диана Ангелова Петракиева – досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Габрово с ранг “съдия в АС”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Габрово, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 13.10.2009 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
12.1. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Своге с 1 (една) щатна бройка за длъжността “съдия”, считано от 19.10.2009 г.
12.1.1. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Костинброд с 1 (една) щатна бройка за длъжността “съдия”, считано от 19.10.2009 г.
12.2. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивайло Христов Родопски досегашен административен ръководител – председател на Районен съд гр. Костинброд на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Костинброд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 20.10.2009 г.
13. ОТНОСНО: Изплащане на суми по проекти на Висшия съдебен съвет по Оперативна програма „Административен капацитет"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сума в размер на 65 700,00 лв. във връзка със сключени граждански договори с обучени магистрати, осъществяващи продължаващо обучение по подприоритет 2.4. на ОПАК „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” във връзка с договор № КБ08-24-8-С/03.11.2009 г.
13.1.1. Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати окончателно плащане в размер на 194 636,56 лв. по договор № 45-06-031/08.04.2009 г. съгласно фактура № 0000000901/23.10.2009 г. на Обединение „Международен колеж и партньори” гр. Добрич.
13.2.1. Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.
17. ОТНОСНО: Предложение за отлагане на назначенията на административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, както и тези от конкурсите чрез атестиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА назначенията на административни ръководители и техни заместници, и конкурсите чрез атестиране за Районни съдилища, Районни прокуратури, Окръжни съдилища и Окръжни прокуратури, до изясняване на въпросите, предмет на проверката във връзка със случая „Красимир Георгиев".

НАСРОЧВА следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 5 ноември 2009 г. от 9, 30 ч. в заседателната зала на ВСС.

/Закриване на заседанието – 12.35. ч./

Публикуван на:
2.11.2009 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд