Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 33

ПРОТОКОЛ  № 33

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ЮЛИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Борис Велчев – Главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАТ: Вельо Велев, Марияна Дундова

/Откриване на заседанието - 10, 00 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново по въпроси, свързани с участието на съдилищата по проекти на ОП “Административен капацитет”.
Внасят: Комисии “Международно правно сътрудничество”, “Бюджет и финанси” и “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
2. Проект на решение относно съгласуване на проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания.
Внася: Комисия по правни въпроси

1.1. Проекти на решения по чл. 193, ал. 1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” в ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1.1. Атестирането на Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.2. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Капка Милева Милева – следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.3. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емилия Стоянова Пашалиева – следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.4. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Светослава Михайлова Цонева – съдия в Районен съд гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.5. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Янев Панайотов – прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.6. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Кети Михова Косева – съдия в Районен съд гр. Казанлък ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.7. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мина Георгиева Дочева – Мумджиева – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.8. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Теодора Енчева Димитрова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд гр. Шумен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.9. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлия Русева Бажлекова – съдия в Административен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.10. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Миглена Герчева Николова – съдия в Административен съд гр. Варна - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.11. Не провежда атестиране на Михаил Колев Желев – следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.12. Атестирането на Петя Иванова Петрова – Желязкова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.13. Атестирането на Десислава Стефанова Джарова - съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.14. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нела Кръстева Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.15. Атестирането на Даниела Радкова Стоичкова - съдия в Софийски градски съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.16. Атестирането на Десислав Светославов Любомиров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Русе е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.17. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мирослав Стефанов Христов – съдия в Районен съд гр. Дулово ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.18. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Неделчев Димитров – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Дулово - ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.19. Атестирането на Петя Николаева Колева – Рушанова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.20. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антония Иванова Тонева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.21. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милена Кирова Костова-Колева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.22. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Румяна Петрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.23. Атестирането на Илияна Боева Папазова-Маркова – съдия в Административен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28.10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.24. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Веселин Георгиев Белев – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Поморие ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.25. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Велислава Кипрова Кипрова – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Оряхово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.26. Атестирането на Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.27. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.28. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петя Петкова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Бургас - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.29. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ирина Миткова Ганева – съдия в Районен съд гр. Исперих - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.30. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христо Иванов Койчев – съдия в Районен съд гр. Девня ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.31. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Жана Иванова Маркова-Колева - съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.32. Атестирането на Геновева Николаева Димитрова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.33. Атестирането на Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.34. Атестирането на Диана Русева Недкова – Кипрова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”
1.1.35. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Димитров Стефанов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.36. Атестирането на Марин Дочев Маринов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.37. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Николай Венциславов Грънчаров – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Разлог ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.38. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Тошев Петков – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1-39. Не провежда атестиране на Габриел Петков Йончев – съдия в Районен съд гр. Видин поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
40. Атестирането на Даниел Нинов Димитров – съдия в Районен съд гр. Видин е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.41. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иво Видинов Харамлийски – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Петрич ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.42. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Кристина Антонова Лалева – съдия в Районен съд гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.43. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елица Йорданова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Добрич - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.44. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Таня Ташкова Русева-Маркова – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.45. Не провежда атестиране на Лили Филипова Георгиева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Видин поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.46. Не провежда атестиране на Емил Христов Дангов – прокурор в Софийска градска прокуратураа поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.47. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Анна Костадинова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.48. Атестирането на Иван Манчев Димитров – съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.49. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галина Христова Нейчева – съдия в Районен съд гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.50. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Цвета Павлова Желязкова – съдия в Районен съд гр. Варна - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.51. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петя Петрова Гергова – съдия в Районен съд гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.52. Атестирането на Вергиния Христова Мичева-Русева – съдия в Окръжен съд гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.53. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Бисерка Станчева Цанева – съдия в Районен съд гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.54. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “ДОБРА”.
1.1.55. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Васил Александров Василев – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.56. Не провежда атестиране на Владислав Димитров Томов – прокурор в Районна прокуратура - Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.57. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иванка Георгиева Илинова – заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” .
1.1.58. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимир Стефанов Комсалов – съдия в Районен съд гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.59. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Цветомира Петкова Кордоловска – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.60. Атестирането на Здравка Ангелова Иванова-Рогачева – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 30/16.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.61. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Иванов Иванов – съдия Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.62. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стела Йорданова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик - ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.63. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева – съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.64. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Йорданов Айдаров - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Сливница ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.65. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ивайло Генов Йорданов – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Ихтиман ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.66. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Димитров Чолаков – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Елин Пелин ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.67. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Веселин Асенов Владимиров – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.68. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мая Недкова Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.69. Атестирането на Румяна Димова Христова-Ненова – съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.70. Атестирането на Мирослава Неделчева Райчева-Симеонова – съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ ДОБРА”.
1.1.71. Атестирането на Красимир Маринов Конов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.72. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.73. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Снежанка Андонова Чалъкова – следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.74. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Атанас Стоилов Атанасов– съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.75. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надежда Димитрова Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.76. Атестирането на Катя Стоянова Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.77. Атестирането на Симеон Горанов Гюров – съдия в Районен съд гр. Пирдоп е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.78. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петя Георгиева Георгиева-Семерджиева – съдия в Районен съд гр. Велинград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.79. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галя Величкова Наумова – съдия в Районен съд гр. Никопол ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.80. Не провежда атестиране на Анелия Божидарова Рашева – съдия в Районен съд гр. Видин поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.81. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елеонора Симеонова Кралева – съдия в Районен съд гр. Царево ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.82. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Александър Димов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора - ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.83. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Илияна Тодорова Балтова – съдия в Районен съд гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.84. Атестирането на Димитър Иванов Дечев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол е проведено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ ДОБРА”.
1.1.85. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милена Богданова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.86. Атестирането на Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова – съдия в Районен съд гр. Бургас е проведено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.87. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Анна Иванова Кидерова – съдия в Районен съд гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.88. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антон Рангелов Игнатов – съдия в Районен съд гр. Трън ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.89. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Янко Новаков Новаков – съдия в Районен съд гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.90. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галя Василева Белева – съдия в Районен съд гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.91. Атестирането на Дарина Ангелова Костова – съдия в Районен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.92. Атестирането на Владимир Станчев Кънев – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.93. Атестирането на Върбан Александров Сучков – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/117.07.2008 г. - комплексна оценка “ ДОБРА”.
1.1.94. Не провежда атестиране на Карен Онник Бейлерян – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.95. Не провежда атестиране на Веселин Иванов Иванов – следовател в Столична следствена служба поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.96. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галина Желязкова Колева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.97. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Трайчо Георгиев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Провадия ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.98. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Полина Маринова Маринова – съдия в Районен съд гр. Провадия ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.99. Атестирането на Анжелина Данчова Христова-Борисова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/117.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.100. Атестирането на Юлияна Георгиева Станева-Нейкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.101. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.102. Атестирането на Георги Николов Николов – съдия в Районен съд гр. Своге е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.103. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мария Христова Шойлекова-Маринова – съдия в Районен съд гр. Самоков ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.104. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Светлана Тодорова Димитрова-Кирякова – съдия в Районен съд гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.105. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Анна Великова Александрова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.106. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Станимир Тодоров Ангелов – съдия в Районен съд гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.107. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стела Иванова Тонева – съдия в Районен съд гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.108. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Илиана Вескова Димова – следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.109. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Десислава Георгиева Янева – съдия в Окръжен съд гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.110. Атестирането на Илчо Господинов Русев – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.111. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Димитров Лефтеров – съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.112. Не провежда атестиране на Станислав Дончев Андонов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.113. Не провежда атестиране на Нина Величкова Величкова – прокурор в Районна прокуратура гр.Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.114. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Здравка Рафаилова Задгорска – прокурор в Районна прокуратура гр.Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “ДОБРА”.
1.1.115. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Рая Димитрова Манолева – прокурор в Районна прокуратура гр.Сандански ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.116. Атестирането на Галина Иванова Чанкова – съдия в Районен съд гр. Тутракан е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ ЗАДОВОЛИТЕЛНА”.
1.1.117. Не провежда атестиране на Нели Генчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.118. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Павлета Василева Добрева – съдия в Районен съд гр. Разград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.119. Атестирането на Татяна Михайлова Тодорова – съдия в Административен съд гр. Враца е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.120. Атестирането на Илия Станков Илиев – съдия в Районен съд гр. Ботевград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.121. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.122. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Диана Пенчева Петрова-Енева – административен ръководител -председател на Районен съд гр. Кубрат ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.123. Атестирането на Райна Георгиева Стефанова – съдия в Районен съд гр. Петрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.124. Атестирането на Аделина Николаева Андреева – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.125. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Весела Трайкова Живкова-Офицерска – съдия в Районен съд Оряхово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.126. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Зорница Димитрова Димитрова-Банкова – съдия в Районен съд гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.127. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Димитър Пандалиев Бозаджиев – съдия в Районен съд гр. Панагюрище ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.128. Атестирането на Радиана Георгиева Абдулова – следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.129. Атестирането на Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.130. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ралица Райкова Данкова – административен ръководител -председател на Районен съд гр. Кула ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.131. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катя Ангелова Хасъмска – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.132. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “ДОБРА”.
1.1.133. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елена Тодорова Радева-Данова – заместник на административния ръководител –заместник председател на Районен съд гр. Лом ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.134. Атестирането на Снежанка Василева Кьосева-Митева – съдия в Районен съд гр. Дупница е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.135. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Наталия Семова Райкова-Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.136. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Симеон Симеонов Михов – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Несебър ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.137. Не провежда атестиране на Аксиния Борисова Атанасова – съдия в Районен съд Сливница поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.138. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Веселка Велкова Златева-Кожухарова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.139. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Драгомир Трифонов Енчев – следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.140. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петър Ненчев Славчев – съдия в Районен съд гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.141. Не провежда атестиране на Гинка Панчова Карамфилова-Венева – съдия в Софийски районен съд поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.142. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Йонита Цанкова Цанкова - съдия в Административен съд гр. Ловеч ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.143. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христо Любенов Куков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.144. Атестирането на на Мая Бориславова Дамянова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 32/23.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.145. Атестирането на Соня Николова Найденова – съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.146. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Николов Грънчев – съдия в Районен съд гр. Карнобат ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.147. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Станислав Йорданов Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “ДОБРА”.
1.1.148. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Евгения Христова Стамова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.149. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мариана Илиева Димитрова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.150. Атестирането на Красимир Георгиев Ненчев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.151. Атестирането на Яника Тенева Бозаджиева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.152. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Матей Иванов Златанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.153. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Блага Димитрова Бозова -Атанасова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.154. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Златка Ташева Илиева-Петкова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.155. Атестирането на Веселина Петкова Георгиева– съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.156. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Евгения Георгиева Иванова – съдия в Административен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.157. Не провежда атестиране на Нели Георгиева Тодорова – следовател в Столична следствена служба съд поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.158. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Велислава Янчева Ангелова – прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.159. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мая Андонова Миленкова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.160. Атестирането на Атанаска Димитрова Маркова – съдия в Районен съд гр. Нови Пазар е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.161. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Величка Костадинова Пандева – следовател в Окръжна следствена служба гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.162. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимир Йорданов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.163. Атестирането на Силвиян Иванов Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.164. Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.165. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милена Савова Рибчева-Дочева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.166. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Дончева Стоянова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.167. Не провежда атестиране на Велимир Милков Атанасов – съдия в Софийски районен съд поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.168. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катя Николова Михайлова – прокурор в Софийски районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.169. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Маруся Панайотова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Радомир ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.170. Атестирането на Георги Стоянов Мулешков – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.171. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Свилен Георгиев Тодоров – административен ръководител-председател на Районен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.172. Не провежда атестиране на Георги Златев Чолаков – заместник на административния ръководител-заместник председател на Административен съд гр. Силистра поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.173. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елена Стойнова Чернева – съдия в Районен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.174. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Антоан Любомиров Доспейски – следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “ДОБРА”.
1.1.175. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Люба Стоянова Карагеоргиева – съдия в Районен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.176. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.177. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Минчо Стоянов Минев – съдия в Районен съд гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.178. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надя Спасова Георгиева-Савова – съдия в Районен съд гр. Дупница ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.179. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Любка Емилова Голакова – съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.180. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елица Симеонова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.181. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Росица Георгиева Дапчева – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Средец ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”.
1.1.182. Атестирането на Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд гр. Бяла извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка “ МНОГО ДОБРА”.
1.1.183. Не провежда атестиране на Тони Събчев Томов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.

1.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” Окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

1.3. ОТНОСНО: Решение по чл.194, ал.1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища по поредността на класирането до попълване на местата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.3.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 11 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Красимир Георгиев Ненчев, съдия в Окръжен съд гр.Пазарджик.
1.3.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Сливен - Наказателно отделение Пламен Димитров Стефанов, прокурор в Окръжна прокуратура гр.Сливен.
1.3.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" Окръжен съд гр.Сливен - Наказателно отделение Христо Любенов Куков, прокурор в Окръжна прокуратура гр.Сливен.
1.3.4. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 5 "против", 17 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Десислава Стефанова Джарова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.4.1. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Десислава Стефанова Джарова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.4.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 5 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Десислава Стефанова Джарова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.5. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Илияна Боева Папазова-Маркова, съдия в Административен съд гр.Бургас.
1.3.6. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Катя Ангелова Хасъмска, съдия в Софийски районен съд.
1.3.6.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 5 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Катя Ангелова Хасъмска, съдия в Софийски районен съд.
1.3.6.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Катя Ангелова Хасъмска, съдия в Софийски районен съд.
1.3.7. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Геновева Николаева Димитрова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.7.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 4 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Геновева Николаева Димитрова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.7.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Геновева Николаева Димитрова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.8. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 6"против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение Десислав Светославов Любомиров, съдия в Окръжен съд гр.Русе.
1.3.8.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 4 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Десислав Светославов Любомиров, съдия в Окръжен съд гр.Русе.
1.3.9. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 5"против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение Милена Савова Рибчева-Дочева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.10. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Теодора Енчева Димитрова, съдия в Районен съд гр.Шумен, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Шумен - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.11. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 5 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение Емилия Стоянова Пашалиева, следовател в Столична следствена служба.
1.3.12. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Мая Бориславова Дамянова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.13. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 5 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Благоевград - Наказателно отделение Милена Богданова Михайлова, прокурор в Районна прокуратура гр.Дупница.
1.3.14. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Илияна Вескова Димова, следовател в Столична следствена служба.
1.3.14.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение Илияна Вескова Димова, следовател в Столична следствена служба.
1.3.15. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Снежанка Василева Кьосева-Митева, съдия в Районен съд гр.Дупница.
1.3.16. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 5 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение Кети Михова Косева, съдия в Районен съд гр.Казанлък.
1.3.16.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 3 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение Кети Михова Косева, съдия в Районен съд гр.Казанлък.
1.3.17. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 5 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Полина Маринова Маринова, съдия в Районен съд гр.Провадия.
1.3.17.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за," 5 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Добрич - Гражданско отделение Полина Маринова Маринова, съдия в Районен съд гр.Провадия.
1.3.18. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за," 4"против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Яника Тенева Бозаджиева, съдия в Окръжен съд гр.Стара Загора.
1.3.18.1. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Яника Тенева Бозаджиева, съдия в Окръжен съд гр.Стара Загора, в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.19. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Русева Недкова, прокурор в Районна прокуратура гр.Разград, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ивайло Генов Йорданов, административен ръководител-председател на Районен съд гр.Ихтиман, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.21. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 7 – “против” и 14 “въздържали се” НЕ ПОВИШАВА в длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Варна – Гражданско отделение Катя Стоянова Петрова, прокурор в РП гр. Варна.
1.3.21.1. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Катя Стоянова Петрова, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна.
1.3.21.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Стоянова Петрова, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.21.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Катя Стоянова Петрова, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна
1.3.21.4. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Катя Стоянова Петрова, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна
1.3.22. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Соня Николова Найденова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.23. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Петя Петрова Гергова, съдия в Районен съд гр.Видин.
1.3.23.1. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 8 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Петя Петрова Гергова, съдия в Районен съд гр.Видин.
1.3.24. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Мина Георгиева Дочева-Мумджиева, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.25. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Елена Тодорова Радева-Данова, съдия в Районен съд гр.Лом.
1.3.26. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 9 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Владимир Станчев Кънев, съдия в Софийски районен съд.
1.3.26.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Владимир Станчев Кънев, съдия в Софийски районен съд.
1.3.27. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Видин - Гражданско отделение Пламен Тошев Петков, съдия в Районен съд гр.Видин.
1.3.28. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Александров Василев, административен ръководител-председател на Районен съд гр. Видин в длъжност “съдия” в Окръжен съд гр.Видин - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.29. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за," 6 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Благоевград - Наказателно отделение Николай Венциславов Грънчаров, съдия в Районен съд гр.Разлог.
1.3.30. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 9 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Силистра - Гражданско отделение Свилен Георгиев Тодоров, административен ръководител-председател на Районен съд гр.Силистра.
1.3.31. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Пандалиев Бозаджиев, съдия в Районен съд гр.Панагюрище, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.32. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 10 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Георги Стоянов Мулешков, съдия в Районен съд гр.Самоков.
1.3.32.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Георги Стоянов Мулешков, съдия в Районен съд гр.Самоков.
1.3.32.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Стоянов Мулешков, съдия в Районен съд гр.Самоков кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.32.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Георги Стоянов Мулешков, съдия в Районен съд гр.Самоков.
1.3.33. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Иво Видинов Харамлийски, административен ръководител - председател на Районен съд гр. Петрич, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Благоевград - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.34. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Анжелина Данчова Христова-Борисова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.35. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Плевен- Наказателно отделение Зорница Димитрова Димитрова-Банкова, съдия в Районен съд гр.Плевен.
1.3.36. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора- Гражданско отделение Златка Ташева Илиева-Петкова, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.37. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за," 6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение Красимир Йорданов Георгиев, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.38. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 7 "против", 16"въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Мая Недкова Христова, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна.
1.3.39. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 5 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора- Гражданско отделение Юлияна Георгиева Станева Нейкова, прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.
1.3.40. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Силистра - Гражданско отделение Люба Стоянова Карагеоргиева, съдия в Районен съд гр.Силистра.
1.3.41. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Гражданско отделение Иванка Георгиева Илинова, съдия в Районен съд гр.Пазарджик.
1.3.42. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение Блага Димитрова Бозова-Атанасова, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.43. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниел Нинов Димитров, съдия в Районен съд гр.Видин кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр. Видин – Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниел Нинов Димитров, съдия в Районен съд гр.Видин кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд – Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.43.2. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа “за”, 10 – против и 13 – въздържали се НЕ ПОВИШАВА в длъжност “съдия” в Софийски градски съд – Гражданско отделение Даниел Нинов Димитров, съдия в Районен съд гр.Видин.
1.3.43.3. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа “за”, 10 – против и 13 – въздържали се НЕ ПОВИШАВА в длъжност “съдия” Окръжен съд гр. Варна – Гражданско отделение Даниел Нинов Димитров, съдия в Районен съд гр.Видин.
1.3.44. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Атанаска Димитрова Маркова, съдия в Районен съд гр.Нови пазар.
1.3.45. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариана Илиева Димитрова, съдия в Районен съд гр.Пазарджик, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.46. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Ташкова Русева-Маркова, съдия в Районен съд гр.Бургас, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.47. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение Милена Кирова Костова - Колева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.48. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Силистра - Гражданско отделение Елена Стойнева Чернева, съдия в Районен съд гр.Силистра.
1.3.49. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов Николов, съдия в Районен съд гр.Своге кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд – Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.49.1.След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 11 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Георги Николов Николов, съдия в Районен съд гр.Своге.
1.3.49.2. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Георги Николов Николов, съдия в Районен съд гр.Своге.
1.3.49.3. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Георги Николов Николов, съдия в Районен съд гр.Своге.
1.3.50. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Дончева Стоянова, съдия в Районен съд гр.Стара Загора, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.51. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антония Иванова Тонева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.52. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петя Георгиева Георгиева-Семерджиева, съдия в Районен съд гр.Велинград, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.53. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петя Николаева Колева-Рушанова, съдия в Софийски районен съд, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.54. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Елица Йорданова Стоянова, съдия в Районен съд гр.Добрич, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Добрич - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.55. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя Василева Белева, съдия в Районен съд гр.Бургас, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.56. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 10 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение Илияна Тодорова Балтова, съдия в Районен съд гр.Бургас.
1.3.57. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.57.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 7 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.57.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.57.3. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд гр.Стара Загора.
1.3.58. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Трайчо Георгиев Атанасов, съдия в Районен съд гр.Провадия, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.59. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Велкова Златева-Кожухарова, съдия в Районен съд гр.Пазарджик, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.59.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Велкова Златева-Кожухарова, съдия в Районен съд гр.Пазарджик, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.60. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Бургас - Гражданско отделение Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова, съдия в Районен съд гр.Бургас.
1.3.61. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Радкова Стоичкова, съдия в Софийски районен съд, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.62. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Янко Новаков Новаков, съдия в Районен съд гр.Бургас, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.63. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Дарина Ангелова Костова, съдия в Районен съд гр.Бургас, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.64. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 10 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова, съдия в Софийски районен съд.
1.3.64.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова, съдия в Софийски районен съд, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.65. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петя Иванова Петрова-Желязкова, съдия в Районен съд гр.Добрич, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Добрич - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.65.1. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 7 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Петя Иванова Петрова-Желязкова, съдия в Районен съд гр.Добрич.
1.3.66. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирина Миткова Ганева, съдия в Районен съд гр.Исперих, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Разград - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.67. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Светлана Тодорова Димитрова-Кирякова, съдия в Районен съд гр.Добрич.
1.3.68. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Диана Пенчева Петрова-Енева, съдия в Районен съд гр.Кубрат.
1.3.69. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 7 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Симеон Горанов Гюров, съдия в Районен съд гр.Пирдоп.
1.3.69.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Симеон Горанов Гюров, съдия в Районен съд гр.Пирдоп кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.70. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 10 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Асен Бойчев Христов, прокурор в Софийска районна прокуратура.
1.3.70.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Асен Бойчев Христов, прокурор в Софийска районна прокуратура.
1.3.70.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Асен Бойчев Христов, прокурор в Софийска районна прокуратура.
1.3.70.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асен Бойчев Христов, прокурор в Софийска районна прокуратура кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.71. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в Софийски районен съд кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.72. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Сливен - Наказателно отделение Иван Манчев Димитров, съдия в Районен съд гр.Сливен.
1.3.72.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 10 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение Иван Манчев Димитров, съдия в Районен съд гр.Сливен.
1.3.72.2. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Иван Манчев Димитров, съдия в Районен съд гр.Сливен.
1.3.72.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Манчев Димитров, съдия в Районен съд гр.Сливен кандидат за длъжността "съдия" Окръжен съд гр. Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.73. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Кристина Антонова Лалева, съдия в Районен съд гр.Плевен, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Плевен - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.74. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Вергиния Христова Мичева-Русева, съдия в Окръжен съд гр.Разград.
1.3.74.1. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 9 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Вергиния Христова Мичева-Русева, съдия в Окръжен съд гр.Разград.
1.3.74.2. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 9 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Вергиния Христова Мичева-Русева, съдия в Окръжен съд гр.Разград.
1.3.75. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 9 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение Росица Георгиева Дапчева, административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Средец.
1.3.76. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за," 6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Юлия Русева Бажлекова, съдия в Административен съд гр.Варна.
1.3.77. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Галина Христова Нейчева, съдия в Районен съд гр.Сливен, в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Сливен - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.78. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 10 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение Галина Желязкова Колева, прокурор в Районна прокуратура гр.Бургас
1.3.79. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Марин Дочев Маринов - прокурор в Районна прокуратура гр.Варна.
1.3.80. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Оряхово кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.80.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Оряхово.
1.3.80.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 11 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Оряхово.
1.3.80.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 11 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител-председател на Районен съд гр. Оряхово.
1.3.81. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 10 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Аделина Николаева Андреева - съдия в Софийски районен съд.
1.3.81.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Аделина Николаева Андреева - съдия в Софийски районен съд.
1.3.81.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 10 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Аделина Николаева Андреева - съдия в Софийски районен съд.
1.3.82. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Красимир Маринов Конов- прокурор в Окръжна прокуратура гр.Варна.
1.3.83. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Столична следствена служба.
1.3.84. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Наталия Семова Райкова-Атанасова, съдия в Районен съд гр.Ловеч кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Плевен- Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.84.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в Районен съд гр.Ловеч.
1.3.84.2. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в Районен съд гр.Ловеч.
1.3.85. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Снежанка Андонова Чалъкова, следовател в Столична следствена служба, кандидат за длъжността "съдия" в Софийски окръжен съд- Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.85.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Благоевград - Наказателно отделение Снежанка Андонова Чалъкова, следовател в Столична следствена служба.
1.3.85.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Снежанка Андонова Чалъкова, следовател в Столична следствена служба, кандидат за длъжността "съдия" в Окръжен съд гр.Пазарджик - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.86. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 9 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение Даниела Михайлова Вълчева - прокурор в Районна прокуратура гр.Варна.
1.3.87. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8"против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Радиана Георгиева Абдулова - следовател в Столична следствена служба.
1.3.87.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Радиана Георгиева Абдулова - следовател в Столична следствена служба, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.88. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС - гр. Трън.
1.3.88.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС - гр. Трън, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.88.2. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 10 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС - гр. Трън.
1.3.88.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 9 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС - гр. Трън.
1.3.89. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Иванова Тонева - съдия в РС - гр. Добрич, кандидат за съдия в ОС - гр. Добрич, Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.90. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 8 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Пламен Тодоров Дочев - съдия в РС - гр. Бяла.
1.3.90.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 6 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Пламен Тодоров Дочев - съдия в РС - гр. Бяла.
1.3.91. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Симеон Симеонов Михов, съдия в Районен съд - гр. Несебър, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Бургас - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.92. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илчо Господинов Русев - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за съдия в ОС - гр. Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.93. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 7 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП.
1.3.93.1. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП.
1.3.93.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.93.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП.
1.3.94. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Величка Костадинова Пандева, следовател в Столична следствена служба, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Благоевград - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.95. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан., кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.

1.3.95.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан., кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.95.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 7 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан.
1.3.95.3. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 7 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан.
1.3.95.4. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан.
1.3.96. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 9 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Капка Милева Милева - следовател в Столична следствена служба.
1.3.96.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Капка Милева Милева - следовател в Столична следствена служба.
1.3.96.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Капка Милева Милева - следовател в Столична следствена служба.
1.3.96.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Капка Милева Милева - следовател в Столична следствена служба, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.97. След проведеното тайно гласуване с11 гласа "за," 3 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Кюстендил - Наказателно отделение Надя Спасова Георгиева - Савова - съдия в РС - гр. Дупница.
1.3.97.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Спасова Георгиева - Савова, кандидат за съдия в Окръжен съд - Благоевград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.98. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Здравка Ангелова Иванова - Рогачева - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.99. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надежда Димитрова Кирилова - прокурор в ОП - гр. Шумен, кандидат за съдия в Окръжен съд - Шумен - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.100. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 9 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - Силистра - Гражданско отделение Нела Кръстева Иванова - прокурор в ОП - гр. Добрич.
1.3.101. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Светослава Михайлова Цонева - съдия в РС - гр. Плевен, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.102. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стела Йорданова Михайлова - съдия в РС - гр. Пазарджик, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Пазарджик, Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.103. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Десислава Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково.
1.3.103.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 6 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Десислава Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково.
1.3.103.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 6 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Десислава Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково.
1.3.104. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселин Георгиев Белев - административен ръководител - председател на РС - гр. Поморие, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.105. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Рая Димитрова Манолева - прокурор в РП - гр. Сандански, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.105.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 8 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение Рая Димитрова Манолева - прокурор в РП - гр. Сандански.
1.3.105.2. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 7 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение Рая Димитрова Манолева - прокурор в РП - гр. Сандански.
1.3.106. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елица Симеонова Димитрова - съдия в РС - гр. Русе, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Разград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.107. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Анна Костадинова Димитрова - съдия в РС - гр. Сливен, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Сливен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.108. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за," 11 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Силистра - Гражданско отделение Стоян Иванов Стоянов - съдия в РС - гр. Силистра.
1.3.109. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 10 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение Георги Димитров Лефтеров - съдия в РС - гр. Варна.
1.3.110. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимир Стефанов Комсалов - съдия в РС - гр. Пазарджик, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Пазарджик - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.111. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Йонита Цанкова Цанкова - съдия в Административен съд - гр. Ловеч, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.112. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгения Христова Стамова - съдия в РС - гр. Кюстендил, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Кюстендил - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.113. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за," 6 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Кюстендил - Наказателно отделение Мая Андонова Миленкова - съдия в РС - гр. Кюстендил.
1.3.114. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Атанас Стоилов Атанасов - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.115. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Александър Димов Георгиев - съдия в Районен съд - гр. Стара Загора, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.116. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Иванов Иванов - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.117. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Цветомира Петкова Кордоловска - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.118. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Станимир Тодоров Ангелов - съдия в РС - гр. Добрич, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Добрич - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.119. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Неделчев Димитров - административен ръководител - председател на РС - гр. Дулово, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Силистра - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.120. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Йорданов Айдаров – административен ръководител-председател на Районен съд - гр. Сливница, в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.121. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.121.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.121.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.121.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 7 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин.
1.3.121.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 8 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Кюстендил - Наказателно отделение Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин.
1.3.121.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Благоевград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.122. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Христо Иванов Койчев - съдия в РС - гр. Девня, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.123. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Павлета Василева Добрева - съдия в РС - гр. Разград, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Разград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.123.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Павлета Василева Добрева - съдия в РС - гр. Разград, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.123.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Павлета Василева Добрева - съдия в РС - гр. Разград, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.124. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Анна Иванова Кидерова - съдия в РС - гр. Бургас, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.125. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение Румяна Петрова Петрова - съдия в РС - гр. Варна.
1.3.125.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Петрова Петрова - съдия в РС - гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.125.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Петрова Петрова - съдия в РС - гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.125.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Петрова Петрова - съдия в РС - гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.126. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Пламен Янев Панайотов - прокурор в СРП, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.127. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Стефанов Христов - съдия в РС - Дулово, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Силистра - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.128. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Анна Великова Александрова - съдия в РС - гр. Добрич, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Добрич - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.129. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за," 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение Веселин Асенов Владимиров - прокурор в РП - гр. Варна.
1.3.130. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в РС - гр. Варна, в длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.131. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Димитров Чолаков – административен ръководител-председател в РС - гр. Елин Пелин, в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.132. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - гр. Самоков, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.132.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - гр. Самоков, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.132.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - гр. Самоков, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.133. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Любка Емилова Голакова - съдия в СРС, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.134. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Маруся Панайотова Йорданова - съдия в РС - гр. Радомир, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.134.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Маруся Панайотова Йорданова - съдия в РС - гр. Радомир, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.134.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Маруся Панайотова Йорданова - съдия в РС - гр. Радомир, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.134.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Маруся Панайотова Йорданова - съдия в РС - гр. Радомир, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.135. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Жана Иванова Маркова - Колева - съдия в РС - гр. Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.136. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Цвета Павлова Желязкова - съдия в РС - гр. Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд - гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.137. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлия Георгиева Тодорова - съдия в СРС, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.137.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлия Георгиева Тодорова - съдия в СРС, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.137.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлия Георгиева Тодорова - съдия в СРС, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.138. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.138.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.138.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.138.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.138.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.139. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емил Любчов Димитров, съдия в Административен съд гр. Разград, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.139.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емил Любчов Димитров, съдия в Административен съд гр. Разград, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.139.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емил Любчов Димитров, съдия в Административен съд гр. Разград, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.140. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Татяна Михайлова Тодорова, съдия в Административен съд гр. Враца, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.140.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Татяна Михайлова Тодорова, съдия в Административен съд гр. Враца, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.140.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Татяна Михайлова Тодорова, съдия в Административен съд гр. Враца, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.141. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Герчева Николова, съдия в Административен съд гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.141.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Герчева Николова, съдия в Административен съд гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.141.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Герчева Николова, съдия в Административен съд гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.142. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Николов Грънчев, съдия в Районен съд гр. Карнобат, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.143. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Сияна Генадиева Генадиева, прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.143.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Сияна Генадиева Генадиева, прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.143.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Сияна Генадиева Генадиева, прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.143.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Сияна Генадиева Генадиева, прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.144. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Силвиян Иванов Стоянов, прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.145. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Райкова Данкова, административен ръководител-председател на Районен съд гр. Кула, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Видин - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.146. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Бисерка Станчева Цанева, съдия в Районен съд гр. Плевен, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.147. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев, съдия в Районен съд гр.Сливен, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.147.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев, съдия в Районен съд гр.Сливен, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.147.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев, съдия в Районен съд гр.Сливен, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.147.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев, съдия в Районен съд гр.Сливен, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.147.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев, съдия в Районен съд гр.Сливен, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.148. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Весела Трайкова Живкова-Офицерска, съдия в Районен съд гр.Оряхово, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.149. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Елеонора Симеонова Кралева, съдия в Районен съд гр. Царево, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.150. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Галя Величкова Наумова, съдия в Районен съд гр. Никопол, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.151. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ Петя Петкова Стоянова, съдия в Районен съд гр. Бургас, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.152. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Душкова Павлова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.152.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Душкова Павлова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.152.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Душкова Павлова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.152.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Душкова Павлова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр.Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.153. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Райна Георгиева Стефанова, съдия в Районен съд гр. Петрич, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.153.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Райна Георгиева Стефанова, съдия в Районен съд гр. Петрич, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.153.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Райна Георгиева Стефанова, съдия в Районен съд гр. Петрич, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.154. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Румяна Димова Христова-Ненова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.154.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Румяна Димова Христова-Ненова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Шумен - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.154.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Румяна Димова Христова-Ненова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Разград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.154.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Румяна Димова Христова-Ненова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.154.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Румяна Димова Христова-Ненова, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.155. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Върбан Александров Сучков, съдия в Софийски районен съд, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.155.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Върбан Александров Сучков, съдия в Софийски районен съд, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.156. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Любомир Симеонов Нинов, съдия в Районен съд гр. Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.157. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Иво Николаев Петров, съдия в Районен съд гр. Ботевград, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.158. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Владимир Николов Вълков, съдия в Софийски районен съд, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.159. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Димитър Иванов Дечев, прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Сливен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.159.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Димитър Иванов Дечев, прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.159.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Димитър Иванов Дечев, прокурор в Районна прокуратура, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.160. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Здравка Рафаилова Задгорска, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.161. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Антоан Любомиров Доспейски, следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.162. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Станислав Йорданов Стоянов, прокурор в Районна прокуратура гр.Разград, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Разград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.162.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Станислав Йорданов Стоянов, прокурор в Районна прокуратура гр.Разград, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Шумен - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.163. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Катя Николова Михайлова, прокурор в Софийска районна прокуратура, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.163.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Катя Николова Михайлова, прокурор в Софийска районна прокуратура, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.164. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Илия Станков Илиев, съдия в Районен съд гр.Ботевград, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Варна - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Добрич - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Силистра - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Шумен - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Бургас - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Плевен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Разград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Сливен - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.10. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 11 – против и 10 – въздържали се НЕ ПОВИШАВА в длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Кюстендил – Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Благоевград - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Търговско отделение, поради попълване на местата.
1.3.165.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Мирослава Неделчева Райчева, съдия в Районен съд гр.Варна, кандидат за съдия в Окръжен съд гр. Видин - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.166. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Галина Иванова Чанкова, съдия в Районен съд гр.Тутракан, кандидат за съдия в Софийски окръжен съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.
1.3.166.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ ЗА Галина Иванова Чанкова, съдия в Районен съд гр.Тутракан, кандидат за съдия в Софийски градски съд - Гражданско отделение, поради попълване на местата.

2.1. ОТНОСНО: Проекти на решения по чл.193, ал.1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1.1. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надежда Георгиева Колева - заместник на административния ръководител - заместник директор на Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.2. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Митко Георгиев Димитров - прокурор Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.3. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емилия Стоянова Пашалиева - следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.4. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Чудомир Любомиров Спасов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.5. Не провежда атестиране на Михаил Колев Желев - следовател в Окръжна следствена служба гр.Варна, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.6. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Кремена Йорданова Колицова - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.7. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Атанас Тодоров Динков - прокурор Районна прокуратура гр. Казанлък ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.8. Атестирането на Мирослав Стефанов Христов-съдия в Районен съд гр. Дулово е извършено с решение на ВСС по т.17 от настоящия протокол - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.9. Не провежда атестиране на Зоя Славчева Шеинкова - следовател в Столична следствена служба, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.10. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Симеонов Аврамов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.11. Не провежда атестиране на Живка Андреева Миланова - прокурор в Районна прокуратура Самоков, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.12. Атестирането на Диана Русева Недкова Кипрова - административен ръководител - районен прокурор в Районна прокуратура гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.13. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Виолета Димова Паунова - прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.14. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Вихра Костадинова Попхристова - следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.15. Атестирането на Стефан Тодоров Димитров - следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.16. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Марин Стоянов Дишлянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.17. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Василев Бояджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.18. Не провежда атестиране на Емил Александров Александров - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.19. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антон Александров Попов - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.20. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Габриела Иванова Динова-Цонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.21. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надя Димова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1. 22. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Лили Филипова Георгиева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.23. Атестирането на Милена Димитрова Беремска - заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.24. Атестирането на Иван Манчев Димитров - съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.25. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ваня Димитрова Белева-Терзиева - заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.26. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христина Янева Блецова - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.27. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Татяна Марчева Еневска - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.28. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катя Стоянова Колева - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.29. Не провежда атестиране на Диана Велчева Спасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.30. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Даниела Данчева Владимирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.31. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Христов Перпелов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.32. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емилия Ангелова Станинска - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.33. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Костадин Александров Канурков - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.34. Атестирането на Димитър Иванов Димитров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.35. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милко Момчев Момчев - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.36. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Радостин Тенев Рахнев - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.37. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.38. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ваня Илиева Илиева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.39. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Моника Георгиева Малинова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.40. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Марияна Мирчева Станкова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.41. Атестирането на Венелин Бориславов Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.42. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Петров Тафров - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.43. Не провежда атестиране на Йордан Кирилов Грамов - прокурор в Софийска районна прокуратура, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.44. Атестирането на Чавдар Стоянов Ангелов - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.45. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Драгомир Богданов Янчев - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.46. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Янев Панайотов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.47. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Любенов Мирчев - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.48. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Бисер Стефанов Кирилов - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.49. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антоанета Николова Близнакова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.50. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Рая Бончева Димова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.51. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Първолета Георгиева Никова - прокурор в Районна прокуратура гр. Средец ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.52. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Борислава Александрова Стоянова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.53. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емилия Михайлова Русинова прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.54. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нели Димитрова Христозова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.55. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Боряна Димитрова Бецова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.56. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.57. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ана Христоскова Малиганова - заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.58. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мария Господинова Нейкова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.59. Атестирането на Аксиния Леон Матосян - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.60. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Рени Цветанова Кирилова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Левски ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.61. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Свилен Иванов Стефанов - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.62. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надежда Димитрова Митева - прокурор в Районна прокуратура гр. Русе ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.63. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Вержиния Станиславова Савчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.64. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Недялка Георгиева Попова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.65. Не провежда атестиране на Антон Димитров Ефтимов - прокурор в Софийска районна прокуратура, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.66. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мирослав Минчев Маринов - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.67. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Снежанка Андонова Чалъкова - следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.68. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Христова Райчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.69. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емилия Василева Вакарелска-Тодорова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.70. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Светла Христова Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр.Червен бряг ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.71. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Илияна Евстатиева Стойкова-Черногорова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.72. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол №21/28.05.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.73. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Росица Тодорова Славова - прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.74. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Теодора Иванова Златева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.75. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стефан Недялков Рачев - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.76. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Димитър Георгиев Арнаудов - прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.77. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нина Петрова Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.78. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Йорданка Рангелова Тилова-Вълчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.79. Атестирането на Виржиния Кръстева Димитрова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.80. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Валентин Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.81. Атестирането на Цветослав Костадинов Вергов - прокурор в Районна прокуратура Перник е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.82. Атестирането на Димитър Иванов Дечев - прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.83. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Гергинов Тренчев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.84. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Диан Николаев Долапчиев - прокурор в Районна прокуратура гр.Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.85. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Анна Петкова Донкова-Кутрова - прокурор в Районна прокуратура гр.Карлово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.86. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нейко Георгиев Нейков - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.87. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Андреан Георгиев Сутров - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.88. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ваня Меранзова Керанова-Робакова - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.89. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Тереза Петрова Скорчева-Витанова - административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Харманли ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.90. Не провежда атестиране на Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.91. Атестирането на Валери Гинев Василев - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №…./…….2008г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.92. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надежда Иванова Банова - административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.93. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Диана Енчева Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.94. Атестирането на Евгения Тодорова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.95. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Десислава Симеонова Първанова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.96. Атестирането на Илчо Господинов Русев - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.97. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галин Петров Гавраилов - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.98. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Панайотов Димитров - прокурор в Районна прокуратура гр.Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.99. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Атанас Георгиев Янков - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.100. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Борис Каменов Мендев - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.101. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Вера Велкова Маринова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.102. Не провежда атестиране на Магдалена Атанасова Лазарова - прокурор в Районна прокуратура гр.Благоевград, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.103. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Гочо Георгиев Петков - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.104. Атестирането на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.105. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Николина Георгиева Сачкова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.106. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Соня Петрова Райкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.107. Атестирането на Ваня Ангелова Горанова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.108. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Стойков Кузманов - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.109. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани добри резултати в дейността на Илмен Борисов Замфиров - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.110. Атестирането на Силвия Иванова Танева - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.111. Не провежда атестиране на Петя Димитрова Божкилова - следовател в Столична следствена служба, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.112. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петко Тенчев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.113. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Любомир Тодоров Мирчев - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.114. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.115. Не провежда атестиране на Васви Халилов Юсеинов - прокурор в Районна прокуратура гр.Момчилград , поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.116. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Виктор Иванов Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.117. Атестирането на Станислав Йорданов Стоянов - прокурор в Районна прокуратура гр.Разград е извършено с решение на ВСС с настоящия протокол - т. 147.
2.1.118. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Димитър Ангелов Молев - прокурор в Районна прокуратура гр.Асеновград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.119. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Борис Адриянов Михов - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Асеновград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.120. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Матей Иванов Златанов - прокурор в Районна прокуратура гр.Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.121. Атестирането на Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.122. Не провежда атестиране на Нели Георгиева Тодорова - следовател в Столична следствена служба, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.123. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Албена Николова Гонкова-Стефанова - следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.124. Атестирането на Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол №28/10.07.2008г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.125. Не провежда атестиране на Виктор Илиев Доцев - прокурор в Районна прокуратура гр.Плевен, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.126. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.127. Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева - прокурор в Районна прокуратура гр.Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол №31/17.07.2008г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.128. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Крумов Качорев - прокурор в Районна прокуратура гр.Благовевград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.129. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катя Николова Михайлова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.130. Атестирането на Свилен Георгиев Тодоров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра е извършено с решение на ВСС т.171 от настоящия протокол - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.131. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катерина Христова Александрова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.132. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Снежанка Христова Копчева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.133. Не провежда атестиране на Георги Христов Ханджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Елхово, поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.134. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Вероника Дечева Гьонева - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.135. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Бойка Асенова Димитрова - Велчева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.136. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Николай Панайотов Христов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

2.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "прокурор" в Окръжните прокуратури, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

2.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Окръжните прокуратури по поредността на класирането до попълване на местата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.3.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 5 "против", 15 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Силвия Иванова Танева - следовател в Столична следствена служба.
2.3.2. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за", 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Вихра Костадинова Попхристова - следовател в Столична следствена служба.
2.3.3. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за", 6 "против", 17 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Надежда Георгиева Колева - следовател в Столична следствена служба.
2.3.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Емилия Стоянова Пашалиева - следовател в Столична следствена служба.
2.3.5. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 5 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Албена Николова Гонкова - Стефанова - следовател в Столична следствена служба.
2.3.6. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 6 "против", 5 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура - гр. Монтана Виолета Димова Пунова - прокурор в РП - гр. Монтана.
2.3.7. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Диан Николаев Долапчиев - прокурор в Районна прокуратура - гр. Варна в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура - гр. Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.8. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за", 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Милена Димитрова Беремска - прокурор в РП - гр. Димитровград
2.3.9. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Димитър Иванов Димитров - прокурор в ОП - гр. Стара Загора.
2.3.10. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Диана Русева Недкова - Кипрова - прокурор в РП - гр. Разград.
2.3.11. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Катя Стоянова Петрова - прокурор в РП - гр. Варна.
2.3.12. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Недялка Георгиева Попова - прокурор в РП - гр. Пазарджик в длъжност "прокурор" в Окръжна прокуратура - гр. Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.13. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Венелин Бориславов Иванов - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.14. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Господинова Нейкова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.15. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Свилен Иванов Стефанов - прокурор в РП - гр. Русе в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Русе, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.16. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 6 "против", 5 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Чавдар Стоянов Ангелов - прокурор в СРП.
2.3.17. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Свилен Георгиев Тодоров – административен ръководител-председател на РС - гр. Силистра в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.18. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за", 5 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Русе Надежда Димитрова Митева - прокурор в РП - гр. Русе.
2.3.19. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Радка Стоянова Иванова - прокурор в СРП.
2.3.20. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Ана Христоскова Малиганова – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на РП - гр. Пазарджик в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.21. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Кремена Йорданова Колицова - прокурор в РП - гр. Русе в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Русе, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.22. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 9 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Костадин Александров Канурков - прокурор във ВОП - гр. Пловдив.
2.3.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Вера Велкова Маринова - прокурор в РП - гр. Силистра, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Силистра, поради попълване на местата.
2.3.24. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 7 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Плевен Рени Цветанова Кирилова - прокурор в РП - гр. Левски.
2.3.25. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 10 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Благоевград Иван Гергинов Тренчев - прокурор във ВОП - гр. София.
2.3.26. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 6 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Плевен Илмен Борисов Замфиров - прокурор в РП - гр. Плевен.
2.3.27. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 12 "против", 5 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Хасково Гочо Георгиев Петков – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на РП - гр. Свиленград.
2.3.28. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Георгиев Арнаудов - прокурор в РП - гр. Нови Пазар, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Шумен, поради попълване на местата.
2.3.29. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 7 "против", 6 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Емил Цветанов Галипонов - прокурор в СРП.
2.3.30. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Марияна Мирчева Станкова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.31. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Нина Петрова Кирилова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.32. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за", 9 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - Сливен Иван Манчев Димитров - съдия в РС - гр. Сливен.
2.3.33. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 5 "против", 6 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Георги Любенов Мирчев - прокурор в СРП.
2.3.34. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Митко Георгиев Димитров - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.35. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за", 6 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Иван Христов Перпелов - прокурор в РП - гр. Пловдив.
2.3.36. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Първолета Георгиева Никова - прокурор в РП - гр. Средец в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.37. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 6 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Емилия Михайлова Русинова - прокурор в СРП.
2.3.38.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 5 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора Евгения Тодорова Иванова - прокурор в РП - Стара Загора.
. 2.3.38.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Евгения Тодорова Иванова - прокурор в РП - Стара Загора.
2.3.38.3. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 6 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Евгения Тодорова Иванова - прокурор в РП - Стара Загора.
2.3.39. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Аксиния Леон Матосян - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.40. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Йорданка Рангелова Тилова - Вълчева - прокурор в РП - гр. Пловдив.
2.3.41. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора Атанас Тодоров Динков - прокурор в РП - гр. Казанлък.
2.3.42.1. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа "за", 8 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен Росица Тодорова Славова - прокурор в РП - Нова Загора.
2.3.42.2. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 8 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора Росица Тодорова Славова - прокурор в РП - Нова Загора.
2.3.42.3. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 5 "против",11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Росица Тодорова Славова - прокурор в РП - Нова Загора.
2.3.43. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 8 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен Татяна Марчева Еневска - прокурор в РП - гр. Сливен.
2.3.44. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 8 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Ваня Ангелова Горанова - прокурор в СРП.
2.3.45. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Меранзова Керанова - Робакова - прокурор в РП - гр. Стара Загора в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.46. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за", 6 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Николай Панайотов Христов - прокурор в СРП.
2.3.47. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 8 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Столична следствена служба.
2.3.48. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 9 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Красимира Христова Райчева - прокурор в РП - гр. Пловдив.
2.3.49. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Борис Каменов Мендев - прокурор в РП - гр. Пловдив в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.50. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Нели Димитрова Христозова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.51. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 6 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в СРП.
2.3.52. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Минчев Маринов - прокурор в РП - гр. Русе, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Русе, поради попълване на местата.
2.3.53. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 6 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Снежанка Андонова Чалъкова - следовател в Столична следствена служба.
2.3.54. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Виржиния Кръстева Димитрова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.55. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 4 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Катерина Христова Александрова - прокурор в СРП.
2.3.56. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир Тодоров Мирчев - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.57. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Петров Тафров - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.58. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 11 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Цветослав Костадинов Вергов - прокурор в РП - гр. Перник.
2.3.59. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Борислава Александрова Стоянова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.60.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Илчо Господинов Русев - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.60.2. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 6 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Илчо Господинов Русев - прокурор в РП - гр. Стара Загора.
2.3.61. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 5 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП.
2.3.62. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Вержиния Станиславова Савчева - прокурор в РП - гр. Монтана в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Монтана, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.63.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.63.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 10 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Хасково Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан
2.3.63.3. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан.
2.3.63.4. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан
2.3.63.5. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 8 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Матей Иванов Златанов - прокурор в РП - гр. Чирпан
2.3.64. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Иванов Иванов - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.65. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа "за", 11 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Благоевград Георги Крумов Качорев - прокурор в РП - гр. Благоевград.
2.3.66. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа "за", 8 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Драгомир Богданов Янчев - прокурор в СРП.
2.3.67. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 5 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Теодора Иванова Златева - прокурор в СРП.
2.3.68. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа "за", 6 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Плевен Лили Филипова Георгиева - следовател в ОСлС - гр. Видин.
2.3.69. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Стойков Кузманов - прокурор в РП - гр. Бургас в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.70. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Антоанета Николова Близнакова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.71. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 4 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Бойка Асенова Димитрова - Велчева - прокурор в СРП.
2.3.72. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисер Стефанов Кирилов - прокурор в РП - гр. Перник в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.73. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Моника Георгиева Малинова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.74. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 3 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Плевен Габриела Иванова Динова - Цонева - прокурор в РП - гр. Плевен.
2.3.75. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 7 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Даниела Данчева Владимирова - прокурор в РП - гр. Пловдив.
2.3.76. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Рая Бончева Димова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.77. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Илиана Евстатиева Стойкова - Черногорова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.78. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 6 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Снежанка Христова Копчева - прокурор в СРП.
2.3.79. След проведеното тайно гласуване с 11 гласа "за", 5 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Стефан Недялков Рачев - прокурор в СРП.
2.3.80. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Василев Бояджиев - прокурор в РП - гр. Кърджали в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.81.1. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за", 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Благоевград Емилия Ангелова Станинска - прокурор в РП - гр. Благоевград.
2.3.81.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Ангелова Станинска - прокурор в РП - гр. Благоевград в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.82. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Николина Георгиева Сачкова - прокурор в РП - гр. Благоевград в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.83. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 5 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в СГП Чудомир Любомиров Спасов - прокурор в СРП.
2.3.84. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 7 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен Валентин Петров Иванов - прокурор в РП - гр. Сливен.
2.3.85. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Елка Темелкова Ваклинова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.86.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Соня Петрова Райкова - прокурор в РП - гр. Пазарджик, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Пазарджик, поради попълване на местата.
2.3.86.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Соня Петрова Райкова - прокурор в РП - гр. Пазарджик в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.87. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 5 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив Анна Петкова Донкова - Кутрова - прокурор в РП - гр. Карлово.
2.3.88. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Галин Петров Гавраилов - прокурор в РП - гр. Пловдив в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.89. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Панайотов Димитров - прокурор в РП - гр. Пловдив в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.90. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Атанас Георгиев Янков - прокурор в РП - гр. Пловдив, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.91. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Нейко Георгиев Нейков - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.92. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Борис Адриянов Михов – заместник административен ръководител-заместник районен прокурор на РП - гр. Асеновград, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.93. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десислава Симеонова Първанова - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.94. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Вероника Дечева Гьонева - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.95. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа "за", 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен Надя Димова Стоянова - прокурор в РП - гр. Сливен
2.3.96. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Симеонов Аврамов - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.97. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емилия Василева Вакарелска - Тодорова - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.98. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Димитрова Белева - Терзиева - прокурор в РП - гр. Сливен в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.99. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Ангелов Молев - прокурор в РП - гр. Асеновград, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.100. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Катя Стоянова Колева - прокурор в РП - гр. Сливен, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Сливен, поради попълване на местата.
2.3.101. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Янев Панайотов - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.102. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Стефанов Христов - съдия в РС - гр. Дулово, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Силистра, поради попълване на местата.
2.3.103. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Боряна Димитрова Бецова - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.104. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Марин Стоянов Дишлянов - прокурор в РП - гр. Пловдив, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.105. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Милко Момчев Момчев - прокурор в СРП в длъжност "прокурор" в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.106. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Радостин Тенев Рахнев - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.107. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петко Тенчев Георгиев - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.108. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Андреан Георгиев Сутров - прокурор в РП - гр. Стара Загора, кандидат за длъжността "прокурор" в ОП - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
2.3.109. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ваня Илиева Илиева - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "прокурор" в СГП, поради попълване на местата.
2.3.110. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Светла Христова Тодорова - прокурор в РП - гр. Червен бряг, кандидат за длъжността "прокурор" в СГП, поради попълване на местата.
2.3.111. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Антон Александров Попов - прокурор в РП - гр. Хасково в длъжност "прокурор" в ОП - гр. Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.112. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "прокурор" в Окръжните прокуратури.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Предложение от Йорданка Неделчева - председател на АС Велико Търново относно вземане на решения по актуални въпроси, свързани с участието на съдилищата по проекти на ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ членове на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори и следователи, да участват в подготовката и изпълнението на дейности /като лектори и експерти/ по международно проекти и програми, свързани със съдебната система.
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ финансирането на органите на съдебната власт, участващи с проекти по ОПАК и други международни проекти и програми, да се извършва съгласно ДДС № 6 на Министерство на финансите от 04.04.2008 г.
1.3. Органите на съдебната власт да информират предварително Висшия съдебен съвет за участието си с проекти по ОПАК и други международно проекти и програми.

2. ОТНОСНО: Молба за съгласуване на проект на решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания, внесен от Министъра на правосъдието в Министерски съвет, със следното изключение:
Счита, че следва да отпадне изцяло чл. 5 от законопроекта, тъй като чл. 5 в двете му алинеи не изключва възможността да бъдат прибързано освободени лица, които не да доказали настъпили корекции в тяхното поведение.
Мотиви: Лишените от свобода, за които се предлага да бъдат предсрочно освобождавани от изтърпяване на 5 год. от остатъка на наказанието лишаване от свобода, съгл. чл. 5, ал. 1 от законопроекта и 2 год. , съгласно чл. 5, ал. 2 от законопроекта, следва да бъдат условно предсрочно освободени от изтърпяване остатъка на наказанието по реда на НК, като за всяко от осъдените лица се направи конкретна преценка относно неговото поведение и възможността му за интегриране в обществото.

/Закриване на заседанието: 14,50 ч/

Представляващ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

Главен секретар:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд