Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 34

ПРОТОКОЛ № 34

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Борис Велчев - Главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Вельо Велев, Елена Митова, Марияна Дундова, Светла Данова

/Откриване на заседанието - 10, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Проект на решение относно молбата на Николай Николаев Ганчев - за възстановяване на длъжност " заместник апелативен прокурор" на АП гр. София, във връзка с решение № 8825/2008 г. на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение относно молба от Стефан Минков Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, за освобождаване от заеманата длъжност на основание чл. 165, ал.1,т. 2, чл. 165, ал.1, т. 7, вр. с чл. 195, ал.1, т. 6 от ЗСВ, считано от 1 август 2008 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3.Проект на решение относно молба от Андрей Николаев Вичев - съдия в Административен съд гр. Варна, за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение относно предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ на Елеонора Ангелова Паскалева - държавен съдебен изпълнителни при Районен съд гр. Бяла.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
5. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за определяне на допълнително възнаграждение на съдии за възложено изпълнение на функциите на съдия по вписванията при Районен съд гр. Берковица.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
6. Проект на решение относно предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за отпускане на финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
7. Проект на решение относно предложение от административния ръководител на Софийски военен съд за отпускане на финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
8. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Софийска окръжна следствена служба за бракуване на служебен автомобил.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
9. Проект на решение относно искания за корекции на бюджетни сметки от административни ръководители на органи на съдебната власт, по приложен списък.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. Докладът на Световна банка “България: Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система” бе представен от г-н Амитабха Мукхерджи – главен специалист – Обществен сектор.
/Извънредна точка в дневния ред: Среща с Гергана Грънчарова - министър по европейските въпроси с Висшия съдебен съвет/

СЪДИЛИЩА

2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Диана Димитрова Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
2.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Диана Димитрова Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Красимир Русев Кипров – съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
4.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Виктор Богданов Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. Перник с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Виржиния Константинова Караджова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Русе с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 143 /сто четиридесет и три/ точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Виржиния Константинова Караджова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Русе с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Елица Симеонова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 85 /осемдесет и пет/ точки.
6.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Елица Симеонова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица Михайлова Божилова – Вълчанова – съдия в Софийски градски съд с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Весела Стоянова Дончева – съдия в Софийски районен съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 92 /деветдесет и две/ точки.
9. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Десислава Ангелова Ралинова – съдия в Районен съд гр. Пещера, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.10.2008г.
10.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Камен Георгиев Гатев – съдия в Районен съд гр. Пещера, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.10.2008 г.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Розалина Георгиева Ботева – съдия в Районен съд гр. Търговище, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 90 /деветдесет/ точки.
11.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Розалина Георгиева Ботева – съдия в Районен съд гр. Търговище, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
12.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Върховния касационен съд за повишаване на Момчил Димитров Таралански – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Монтана на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.

ПРОКУРАТУРИ

13.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Йовита Манолова Григорова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Поморие с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
14.На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Анна Владимирова Помакова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна, със служебна благодарност, грамота и предметна награда – часовник.
14.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Стефка Георгиева Якимова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, със служебна благодарност, грамота и предметна награда – часовник.
14.2. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Галина Николова Минчева – младши прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, със служебна благодарност, грамота и предметна награда – часовник.
14.3. На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Виолета Манолова Радева – младши прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, със служебна благодарност, грамота и предметна награда – часовник.
15.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мирослав Минчев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг “прокурор в ОП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 127 /сто двадесет и седем/ точки.
15.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирослав Минчев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
16. ДОПЪЛВА решението си по Протокол № 5/25.01.2006 г., с което Калоян Огнянов Вълков е назначен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, като решението се чете: “с ранг “прокурор в ОП”, считано от 25.01.2006 г.”

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

17. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Капка Милева Милева – следовател в Столична следствена служба, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
17.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Капка Милева Милева – следовател в Столична следствена служба, на място в ранг “следовател в НСлС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
18. С 12 гласа “за” 3 “против” и 4 “въздържали се” НЕ ПОВИШАВА Михаил Колев Желев – следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна, на място в ранг “следовател в НСлС.
Мотиви:Комплексна оценка от атестацията “ДОБРА”
19. На основание чл. 231 от Закона за съдебната власт ВЪЗСТАНОВЯВА Влади Асенов Цанков на длъжността “следовател” в Столична следствена служба.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

20. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2008 г., съгласно приложението.
21. ОТНОСНО: Доклад на Сметната палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Върховния касационен съд за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение доклада на Сметната палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Върховния касационен съд за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.
22. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Благоевград за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ПРИЕМА констатациите, изводите и препоръките, направени в резултат на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Благоевград.
22.2. За изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад, административният ръководител на Районен съд гр. Благоевград да включи в изготвения и представен от него план за действие следните ответни действия:
22.2.1. По препоръки №№ 1.1 и 1.2 - "Размерът на разходите за командироване /пътни, дневни и квартирни/, които се заплащат на вещото лице, ще се определят от съда съобразно разпоредбите на чл. 33 от Наредба № 1/16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изд. от ВСС /ДВ, бр. 11/05.02.2008 г./, като справката - декларация /Приложение № 2 към Наредба № 1/, придружена с документи за извършени разходи, ще се прилага към делото." Срок: постоянен. Отговорно лица: Председателят на РС Благоевград.
22.2.2. По препоръка № 3 - "Ще се допълни раздел ІІІ "Касови операции" от Наредбата за движението на счетоводните документи на Районен съд гр. Благоевград, със следния текст: "В тридневен срок от издаването на РКО /обр. 98а на МП/ съдебните секретари да го представят в счетоводството/касата на съда за текущо начисляване и изплащане". Срок 01.09.2008 г. Отговорни лица: Председателят и главният счетоводител на РС Благоевград.
23. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Гоце Делчев за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРИЕМА констатациите, изводите и препоръките, направени в резултат на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Гоце Делчев.
23.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
24. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 276 от ЗСВ на Станимира Генчева Иванова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Габрово.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 276 от ЗСВ, да се определи сума. към основната месечна заплата на Станимира Генчева Иванова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Габрово, считано от датата на вземане на решението.
24.2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
25. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "Ръководител" на Борислав Иванов Стайков - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Кюстендил, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ да се определи допълнително месечно възнаграждение на Борислав Иванов Стайков поради преназначаването му на длъжност държавен съдебен изпълнител - "ръководител" при Районен съд гр. Кюстендил, считано от датата на преназначаване.
25.2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
26. ОТНОСНО: Заповед на министъра на правосъдието във връзка със заплащането на консумативните разходи, извършени от Висшия съдебен съвет при ползването на сградата на ул. Съборна № 9

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по Заповед на министъра на правосъдието във връзка със заплащането на консумативните разходи, извършени от Висшия съдебен съвет при ползването на сградата на ул. Съборна № 9.
27. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за осигуряване на средства за ремонт на арестни помещения в сградата на Софийски районен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2008 г. по § 10-00 "Издръжка". за ремонт на арестни помещения и за изграждане на вентилационна система на същите, за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт.
28. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт, по приложен списък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. по приложения списък, който се счита за неразделна част от решението.
29. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" във ВСС за необходимостта от освобождаване от длъжност на вътрешни одитори в дирекцията във връзка с влизане в сила на разпоредбата по чл.19, ал.2, т.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ОТПРАВЯ писмено предизвестие до Огнян Костадинов Джорджев - старши вътрешен одитор в дирекция "Вътрешен одит" за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.11 от КТ, във връзка с чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС, след изтичане на уговорения срок от 30 дни, съгласно чл.326, ал.2 от КТ.
29.2. ОТПРАВЯ писмено предизвестие до Надежда Здравкова Стоянчева - старши вътрешен одитор в дирекция "Вътрешен одит" за прекратяване на трудовото й правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.11 от КТ, във връзка с чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС, след изтичане на уговорения срок от 30 дни, съгласно чл.326, ал.2 от КТ.
29.3. ОТПРАВЯ писмено предизвестие до Теменужка Иванова Иванова - младши вътрешен одитор в дирекция "Вътрешен одит" за прекратяване на трудовото й правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.11 от КТ, във връзка с чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС, след изтичане на уговорения срок от 30 дни, съгласно чл.326, ал.2 от КТ. Да се изиска предварително разрешение от дирекция "Областна инспекция по труда" - гр.София, съгласно чл.333, ал.1, т.1 от КТ.
29.4. На основание чл.8, ал.2, т.7 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата Администрация, представляващият Висшия съдебен съвет да издаде съответните актове в изпълнение на горните решения.
29.5. ВЪЗЛАГА на представляващият Висшия съдебен съвет да обяви конкурс за назначаване на вътрешни одитори в дирекция "Вътрешен одит".

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

30. ОТНОСНО: Проект на решение относно прекратяване на обявен конкурс за длъжността "съдебен администратор" в Районен съд гр.Монтана

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.192, ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, ПРЕКРАТЯВА обявения с решение на ВСС от 4 юни 2008г. по Протокол №22, конкурс за заемане на длъжността "съдебен администратор" в Районен съд гр.Монтана.
Мотиви: В срока за подаване на документи са постъпили заявления от кандидати за участие в конкурса за длъжността "съдебен администратор" в Районен съд гр.Монтана.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр.Варна за отпускане на 7 /седем/ щатни бройки за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр.Варна за отпускане на на 7 /седем/ щатни бройки за съдебни служители.
Мотиви: Съгласно справката за щатната численост и свободните бройки на магистратите и служителите към 22.07.2008г. на Районен съд гр.Варна, съотношението на магистрати/съдебни служители /2,69/ в органите на съдебната власт е по-голямо от средното за страната.
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА
32. ОТНОСНО: Предложение от Радка Петрова - председател на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" при Висшия съдебен съвет - за допълване състава на сформираната със заповед на Министъра на правосъдието Работна група за изготвяне на критерии за Мониторинг на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Предлага на Министъра на правосъдието да допълни състава на определената със Заповед №ЛС-04-611/25.06.2008г. Работна група за изготвяне на критерии за Мониторинг на Закона за съдебната власт, като включи г-жа Анета Калъпова - началник отдел "ИТК" в АВСС и Иван Колев - председател на комисия "Бюджет и финанси" към ВСС, като се съобрази с решението на ВСС по Протокол №22/04.06.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Молба на Николай Николаев Ганчев за възстановяване на длъжност “заместник апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура гр. София, във връзка с Решение № 8825/2008 г. на Върховния административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Николай Николаев Ганчев, поради липса на правен интерес, тъй като ефекта “възстановяване” е настъпил с постановяването на Решение № 8825/2008 г. на 5-членен състав на Върховния административен съд.
2. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2, чл. 165, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 195, ал.1, т. 6, пр. 1 от ЗСВ, ОСВОБОЖДАВА Стефан Минков Петров от заеманата длъжност “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, считано от 1 август 2008 г.
3. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Андрей Николаев Вичев от заеманата длъжност “съдия” в Административен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
4. ОТНОСНО: Предложение от министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ, на Елеонора Ангелова Паскалева - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Бяла

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за определяне на допълнително месечно възнаграждение на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ, на Елеонора Ангелова Паскалева, поради преназначаването й на длъжност държавен съдебен изпълнител "ръководител" при Районен съд гр. Бяла, считано от датата на преназначаване.
5. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Берковица за определяне на допълнително възнаграждение на съдии за възложено изпълнение на функциите на съдия по вписванията при Районен съд гр. Берковица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението /вх. № 11-07-640 от 25.07.2008 г./ на председателя на Районен съд гр. Берковица за определяне на допълнително възнаграждение на районните съдии Петя Димитрова Стоянова и Елеонора Любомирова Филипова за времето на съвместяване на двете длъжности.
6. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр.Плевен за отпускане на финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТПУСКА финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО
7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски военен съд за отпускане на финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТПУСКА финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО
8. ОТНОСНО: Предложение от директора на Софийска окръжна следствена служба за бракуване на служебен автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска окръжна следствена служба да бракува лек служебен автомобил Лада ВАЗ, модел 2104 с рег. № С 6810 КВ, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Проект на решение относно искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за корекции на бюджетни сметки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА направените искания от административни ръководители на органи на съдебната власт по приложен списък, който се счита за неразделна част от решението.

/Закриване на заседанието – 13, 50 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд