Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 35

ПРОТОКОЛ № 35

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2008 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лазар Груев - Председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Борис Велчев, Вельо Велев, Елена Митова, Марияна Дундова, Светла Данова, Ана Караиванова

/Откриване на заседанието - 10, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Проект на решение относно молба от Иванка Цветанова Мицковска за освобождаване от заеманата длъжност "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Кнежа, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение относно предложение за предоставяне права на комисия "Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за 2008 г. до провеждане на следващото заседание на ВСС
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
3. Проект на решение относно предложение от Министерство на правосъдието за сключване на тристранно споразумение за прехвърляне на права и задължения по договор № 45-06-037, сключен на 20.11.2006 г. между ВСС и «Темпо Инженеринг» ООД с предмет «Пристройка на съдебна палата - гр. Велики Преслав».
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
4.Проект на решение относно искане на председателя на Софийски градски съд за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт.
Внасят: Комисии "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика"" и "Бюджет и финанси"
5. Проект на решение относно внедряване на програми за управление на съдебни дела в съдилищата.
Внася: Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика""
6. Проект на решение относно изпълнение на задълженията на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ за публикуване на актовете им в Интернет.
Внася: Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика""
7. Проект на решение относно предложение от "Информационно обслужване АД" за сключване на договор за предоставяне на правото на ползване на програмен модул "Подготовка на съдебни актове за публикуване в Интернет" за нуждите на съдилищата, в които е внедрена САС "Съдебно деловодство".
Внасят: Комисии "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика"" и "Бюджет и финанси"
8. Проект на решение относно създаване на работна група във връзка с изпълнение на препоръките, залегнали в Мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България в областта "Правосъдие и вътрешни работи".
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество""
9. Избор на нов член на състава на конкурсната комисия за провеждане конкурса за назначаване на съдии във Върховния административен съд - хабилитиран преподавател.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Молба от Иванка Цветанова Мицковска за освобождаване от заеманата длъжност "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Кнежа, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иванка Цветанова Мицковска от заеманата длъжност "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура гр.Кнежа и от длъжност "прокурор" в същата прокуратура, считано от 01.08.2008г.
1.2. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ангел Петров Танев, заместник административен ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кнежа, за изпълняващ функциите на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кнежа, до избор на нов административен ръководител.

2. ОТНОСНО: Предложение за предоставяне права на комисия "Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за 2008 г. до провеждане на следващото заседание на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА комисия "Бюджет и финанси", в състав не по-малко от трима нейни членове или на подпис, до провеждане на следващо заседание на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и с взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2008г.

3. ОТНОСНО: Предложение от Министерство на правосъдието за сключване на тристранно споразумение за прехвърляне на права и задължения по договор № 45-06-037, сключен на 20.11.2006 г. между ВСС и «Темпо Инженеринг» ООД с предмет «Пристройка на съдебна палата - гр. Велики Преслав»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише тристранно споразумение за прехвърляне на права и задължения по договор № 45-06-037, сключен на 20.11.2006г. между ВСС и "ТемпоИнженеринг" ООД - гр.София , с предмет "Пристройка на съдебна палата" - гр.Велики Преслав

4. ОТНОСНО: Искане на председателя на Софийски градски съд за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2008г., както следва:
4.1.1. НАМАЛЯВА разходите по § 10-00 "Издръжка".
4.1.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 53-00 "Придобиване на НДА" за закупуване и инсталиране на програмния продукт САС "Съдебно деловодство" на "Информационно обслужване" АД.

5. ОТНОСНО: Изпълнение на задълженията на съдилищата по чл.64 от ЗСВ за публикуване на актовете им в Интернет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата, които нямат интернет-страница, в срок до 01.09.2008г. да изпълнят решението на ВСС по Протокол №28/12.09.2007г. и да организират изпълнението на задълженията на съдилищата по чл.64 от ЗСВ, за публикуване на актовете.
5.2. Административните ръководители на съдилищата да информират ВСС на полугодие за изпълнението на задълженията по чл.64 от ЗСВ, както и за възникнали проблеми.

6. ОТНОСНО: Внедряване на програма за управление на делата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата, в които не е внедрена програма за управление на съдебните дела, в срок до 01.09.2008г. да предприемат действия по внедряване на такава.
6.2. ПРЕДЛАГА на комисия "Бюджет и финанси" да предоставя необходимите средства за внедряването на програмните продукти в съдилищата.

7. ОТНОСНО: Предложение от "Информационно обслужване АД" за сключване на договор за предоставяне на правото на ползване на програмен модул "Подготовка на съдебни актове за публикуване в Интернет" за нуждите на съдилищата, в които е внедрена САС "Съдебно деловодство".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключен договор с "Информационно обслужване" за предоставяне на правото на ползване на програмен модул "Подготовка на съдебни актове за публикуване в интернет" за нуждите на съдилищата, в които е внедрена САС "Съдебно деловодство".
7.2. УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договора с "Информационно обслужване".

8. ОТНОСНО: Мониторингов доклад на Европейската комисия за напредъка на България в областта "Правосъдие и вътрешни работи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Създава Работна група във връзка с изпълнение на препоръките, залегнали в доклада на Европейската комисия, в която вземат участие:
- Председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор на Република България
- Председателите на всички постоянни комисии към ВСС
- Главния инспектор при Инспектората към ВСС
- Директорът на Националния институт по правосъдие
- Председателстващ работната група - представляващият Висшия съдебен съвет - проф. Анелия Мингова.

9. ОТНОСНО: Избор на нов член на състава на конкурсната комисия за провеждане конкурса за назначаване на съдии във Върховния административен съд - хабилитиран преподавател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Избира на мястото на проф. Сивков - член на състава на конкурсната комисия за провеждане конкурса за назначаване на съдии във Върховния административен съд - хабилитиран преподавател - доц.Сашо Георгиев Пенов.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1.1. ОТНОСНО: Проекти на решения по чл.193, ал.1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в Административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1.1. Атестирането на Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в Софийска районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.2. Не провежда атестиране на Капка Милева Милева - следовател в Столична следствена служба поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.3. Не провежда атестиране на Вяра Иванова Камбурова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.4.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Желева Желева Колева - съдия в Административен съд гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.5.Атестирането на Миглена Герчева Николова - съдия в Административен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.6. Не провежда атестиране на Михаил Колев Желев - следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.7. Атестирането на Нела Кръстева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.8.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Даниела Радкова Стоичкова - съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.9. Не провежда атестиране на Десислав Светославов Любомиров - заместник на административния ръководител заместник - председател на Окръжен съд гр. Русе поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.10. Атестирането на Мирослав Стефанов Христов - съдия в Районен съд гр. Дулово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.11.Атестирането на Петя Николаева Колева - Рушанова - съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.12.Атестирането на Катя Христова Щерева Николова - съдия в Окръжен съд гр. София е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.13. Атестирането на Илияна Боева Папазова Маркова - съдия в Административен съд гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.14. Атестирането на Велислава Кипрова Кипрова - председател на Районен съд гр. Оряхово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.15. Атестирането на Асен Бойчев Христов - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.16.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.17. Атестирането на Геновева Николаева Димитрова - съдия в Софийска районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 27/ 09.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.18.Атестирането на Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.19. Атестирането на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.20.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емануела Йочева Куртева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.21.Атестирането на Стефан Тодоров Димитров - следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА”.
1.1.22.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлиана Емилова Силянова - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.23.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ирена Димитрова Ганчева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.24.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антония Дончева Богданова - Делчева - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.25.Атестирането на Петя Петрова Гергова - съдия в Районен съд гр. Видин е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.26. Атестирането на Мирослава Неделчева Райчева Симеонова - съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/ 28.05.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
1.1.27. Атестирането на Симеон Горанов Гюров - съдия в Районен съд гр. Пирдоп е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.28. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - прокурор на Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/ 28.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.29. Не провежда атестиране на Снежина Мойнова Иванова - съдия в Административен съд гр. Плевен поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.30. Атестирането на Антон Рангелов Игнатов - съдия в Районен съд гр. Трън е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.31. Не провежда атестиране на Хайгухи Хачик Бодикян - съдия в Софийска градски съд поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.32.Не провежда атестиране на Велизар Славчев Русинов - съдия в Административен съд гр. Пловдив поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.33.Атестирането на Анжелина Данчова Христова - Борисова - съдия в Софийски районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.34. Не провежда атестиране на Георги Николов Николов - съдия в Районен съд гр. Своге поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.35. Атестирането на Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в Районен съд гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.36. Атестирането на Илиана Вескова Димова - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.37. Атестирането на Десислава Георгиева Янева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/ 24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.38. Не провежда атестиране на Татяна Михайлова Тодорова - съдия в Административен съд гр. Враца поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.39. Не провежда атестиране на Илия Станков Илиев - съдия в Районен съд гр. Ботевград поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.40. Атестирането на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Петрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.41.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Светослав Петров Славов - съдия в Районен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.42. Атестирането на Радиана Георгиева Абдулова - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/ 17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.43. Атестирането на Виолина Станчева Джиджева - Трендафилова - съдия в Софийска районен съд е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.44.Атестирането на Величка Костова Димитрова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/ 10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.45.Атестирането на Валери Милков Ставрев - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.46. Атестирането на Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в Районен съд гр. Ловеч е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.47.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мира Михайлова Райчева - Шекерджиева - съдия в Софийска градски съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.48. Не провежда атестиране на Аксиния Борисова Атанасова - съдия в Районен съд гр. Сливница поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.49.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Виолета Александрова Росанова - съдия в Окръжен съд гр. Силистра ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка " МНОГО ДОБРА".
1.1.50.Атестирането на Петър Ненчев Славчев - съдия в Районен съд гр. Видин е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.51.Атестирането на Иво Иванов Петков - прокурор в Военно-окръжна прокуратура гр. София е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.52.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милена Йорданова Алексова - съдия в Районен съд гр. Кюстендил ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка " МНОГО ДОБРА".
1.1.53. Не провежда атестиране на Красимир Георгиев Ненчев - съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.54. Не провежда атестиране на Нели Георгиева Тодорова - следовател в Столична следствена служба поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
1.1.55.Атестирането на Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.56.Атестирането на Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.57. Атестирането на Веселина Петкова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.58.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Весела Начова Гроздинска - съдия в Административен съд гр. Перник ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка " МНОГО ДОБРА".
1.1.59.Атестирането на Георги Стоянов Мулешков - заместник на административния ръководител заместник - председател на Районен съд гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.60. Атестирането на Маруся Панайотова Йорданова - съдия в Районен съд гр. Радомир е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.61. Атестирането на Свилен Георгиев Тодоров - председател на Районен съд гр. Силистра е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.62. Атестирането на Георги Златев Чолаков - заместник на административния ръководител заместник-председател на Административен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.63. Атестирането на Елена Стойнова Чернева - заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд гр. Силистра е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.64. Атестирането на Стоян Иванов Стоянов - съдия в Районен съд гр. Силистра е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
1.1.65. Не провежда атестиране на Ивайло Христов Родопски - председател на Районен съд гр. Костинброд поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.

1.2. ОТНОСНО: Решение по чл.193, ал.2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в Административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в Административните съдилища, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

1.3. ОТНОСНО: Решение по чл.194, ал.1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в Административните съдилища по поредността на класирането до попълване на местата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.3.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Катя Христова Щерева-Николова, съдия в Окръжен съд-гр.София на длъжност "съдия" Административен съд - София област.
1.3.2. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 4 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Илияна Боева Папазова-Маркова, съдия в Административен съд-гр.Бургас на длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.2.1. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 4 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Илияна Боева Папазова-Маркова, съдия в Административен съд-гр.Бургас на длъжност "съдия" Административен съд - София област.
1.3.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Геновева Николаева Димитрова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.3.1. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за," 3 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Геновева Николаева Димитрова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" Административен съд - София област.
1.3.4. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Виолета Александрова Русанова, съдия в Окръжен съд-гр.Силистра, на длъжност "съдия" Административен съд - гр.Силистра.
1.3.5. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 2 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Илиана Вескова Димова, следовател в Столична следствена служба, на длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.6. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Величка Костова Димитрова, прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Бургас, на длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.7. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Катя Стоянова Петрова, прокурор в Районна прокуратура-гр.Варна, в длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.8. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Петрова Гергова, съдия в Районен съд-гр.Видин, в длъжност "съдия" Административен съд - София област.
1.3.8.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петя Петрова Гергова, съдия в Районен съд-гр.Видин, в длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.9. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за," 2 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Свилен Георгиев Тодоров, административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Силистра, в длъжност "съдия" Административен съд - гр.Силистра.
1.3.10. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 4 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Стоянов Мулешков, заместник административен ръководител - заместник-председател на Районен съд-гр.Самоков, в длъжност "съдия" Административен съд - София област.
1.3.10.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Георги Стоянов Мулешков, заместник административен ръководител - заместник-председател на Районен съд-гр.Самоков, в длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.11. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за," 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Анжелина Данчова Христова-Борисова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" Административен съд - София град.
1.3.12. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Елена Стойнова Чернева, заместник административен ръководител - заместник-председател на Районен съд-гр.Силистра, в длъжност "съдия" Административен съд - гр.Силистра.
1.3.13. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Мира Михайлова Райчева-Шекерджиева, съдия в Софийски градски съд на длъжност "съдия" в Административен съд - София град, считано от датата на встъпване в длъжност, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.14. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за," 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Николаева Колева-Рушанова, съдия в Софийски районен съд, на длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.14.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 3 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Николаева Колева-Рушанова, съдия в Софийски районен съд, на длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.15. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд-гр.Стара Загора, на длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.15.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Веселина Петкова Георгиева, съдия в Районен съд-гр.Стара Загора, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.16. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПОВИШАВА Светослав Петров Славов, съдия в Районен съд-гр.Силистра, в длъжност "съдия" в Административен съд - гр.Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.17. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела Радкова Стоичкова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.17.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Даниела Радкова Стоичкова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.18. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за," 2 "против", 5 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова, съдия в Софийски районен съд, В длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.18.1. След проведеното тайно гласуване с 11 гласа "за," 0 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.19. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 4 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Валери Милков Ставрев, следовател в Столична следствена служба, на длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.19.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Валери Милков Ставрев, следовател в Столична следствена служба, на длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.20. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 4 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Красимир Русев Кипров, съдия в Административен съд-гр.Варна, на длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.20.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Красимир Русев Кипров, съдия в Административен съд-гр.Варна, на длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.21. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 1 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Симеон Горанов Гюров, съдия в Районен съд-гр.Пирдоп, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.21.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Симеон Горанов Гюров, съдия в Районен съд-гр.Пирдоп, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.22. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Асен Бойчев Христов, прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.23. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.23.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за," 3 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в Софийски районен съд, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.24. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за," 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Емануела Йочева Куртева, прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.24.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Емануела Йочева Куртева, прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.25. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за," 2 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Антония Дончева Богданова-Делчева, прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "съдия" в Административен съд - София град.
1.3.25.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за," 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Антония Дончева Богданова-Делчева, прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност "съдия" в Административен съд - София област.
1.3.26. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Юлиана Емилова Силянова - прокурор в СРП в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.26.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Юлиана Емилова Силянова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-област.
1.3.27. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 2 "против", 4 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител - председател на РС - гр. Оряхово, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.27.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Велислава Кипрова Кипрова - административен ръководител - председател на РС - гр. Оряхово, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-област, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.28. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Ирена Димитрова Ганчева - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.28.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ирена Димитрова Ганчева - прокурор в СРП, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.29. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в РС - гр. Ловеч, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.29.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Наталия Семова Райкова - Атанасова - съдия в РС - гр. Ловеч, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.30. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Радиана Георгиева Абдулова - следовател в СтСлСл, на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.31. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 9 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС - гр. Трън на длъжност “съдия” в Административен съд – София – град.
1.3.32. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Вилислава Янчева Ангелова - прокурор в СРП, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.33. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Нела Кръстева Иванова - прокурор в ОП - гр. Добрич, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - гр. Силистра, поради попълване на местата.
1.3.34. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Десислава Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково, на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.34.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десислава Георгиева Янева - съдия в ОС - гр. Хасково, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.35. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стоян Иванов Стоянов - съдия в РС - гр. Силистра, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - гр. Силистра, поради попълване на местата.
1.3.36. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Йорданова Алексова - съдия в РС - гр. Кюстендил, в длъжност "съдия" в Административен съд - гр. Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.37. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 2 "против", 9 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.37.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петър Ненчев Славчев - съдия в РС - гр. Видин, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област и Административен съд - гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
1.3.38. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мирослав Стефанов Христов - съдия в РС - гр. Дулово, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - гр. Силистра, поради попълване на местата.
1.3.39. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд - гр. Варна на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.39.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Евгения Георгиева Иванова - съдия в Административен съд - гр. Варна, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - гр. Самоков, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.40.1. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 2 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Христова Шойлекова - Маринова - съдия в РС - гр. Самоков на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.41. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Златев Чолаков - зам. председател на Административен съд - гр. Сливен, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.41.1. След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 1 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Георги Златев Чолаков - зам. председател на Административен съд - гр. Сливен, на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.42. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 1 "против",11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА Юлия Георгиева Тодорова - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.43. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 2 "против",11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Весела Начова Гроздинска - съдия в Административен съд - гр. Перник, на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Весела Начова Гроздинска - съдия в Административен съд - гр. Перник, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.44. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 "против",13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Красимира Желева Желева - Колева - съдия в Административен съд - гр. Добрич на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.44.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимира Желева Желева - Колева - съдия в Административен съд - гр. Добрич, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.45. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Миглена Герчева Николова - съдия в Административен съд - гр. Варна на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.45.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Герчева Николова - съдия в Административен съд - гр. Варна, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.46. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 2 "против",13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд - гр. Разград, на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град.
1.3.46.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емил Любчов Димитров - съдия в Административен съд - гр. Разград, кандидат за длъжността "съдия" в Административен съд - София-област, поради попълване на местата.
1.3.47. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Маруся Панайотова Йорданова - съдия в РС - гр. Радомир на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.48. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "съдия" в Административните съдилища.

2.1. ОТНОСНО: Проекти на решения по чл.193, ал.1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия" в Районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1.1. Атестирането на Златко Христов Стоянов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Девня е извършено с решение на ВСС по Протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.2.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Людмила Георгиева Кехайова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.3. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Стефанова Колева - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.4.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христина Ботева Гарванска - Съдия в Районен съд гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.5.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Георгиев Димитров - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.6.Атестирането на Пламен Янев Панайотов - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.7.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Божиков Димитров - Прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.8.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Димитър Каменов Младенов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.9.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Владимир Руменов Руменов - Съдия в Районен съд гр. Чепеларе ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.10.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Росица Стоянова Ненова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.11.Не провежда атестиране на Данаил Богданов Шостак - Прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.12.Атестирането на Кремена Тодорова Стамболиева - Байнова - Съдия в Районен съд гр. Пловдив е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.13.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Румен Атанасов Стойнов - Съдия в Районен съд гр. Видин ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.14. Атестирането на Нела Кръстева Иванова - Прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.15.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Цветан Стефанов Ценов - Съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.16. Атестирането на Емил Димитров Божков - Съдия в Районен съд гр. Разлог е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.17.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антония Христова Енева - Спасова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.18.Атестирането на Атанас Тодоров Динков - Прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.19. Не провежда атестиране на Пламен Неделчев Димитров - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Дулово поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.20.Атестирането на Мирослав Стефанов Христов - Съдия в Районен съд гр. Дулово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.21.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлия Желязкова Станковска - Съдия в Районен съд гр. Харманли ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.22.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галя Славчева Маринова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.23.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стелиан Антонов Кралев - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.24.Атестирането на Велислава Кипрова Кипрова - заместник на административния ръководител - заместник - председател на Районен съд гр. Оряхово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.25.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Бойко Йорданов Атанасов - Следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.26.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Владислав Любомиров Андреев - Военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.27.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Недко Цолов Петров - Следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.28.Атестирането на Ирина Миткова Ганева - Съдия в Районен съд гр. Исперих е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.29.Атестирането на Христо Иванов Койчев - Съдия в Районен съд гр. Девня е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.30.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Николай Симеонов Гемеджиев - Съдия в Районен съд гр. Айтос. ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.31.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Атанасов Атанасов - Съдия в Районен съд гр. Девня ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.32.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Николай Сотиров Трендафилов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.33.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Емануела Йочева Куртева - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.34.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нина Русева Моллова Белчева - Съдия в Районен съд гр. Несебър ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.35.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Атанаска Ангелова Атанасова - Съдия в Районен съд гр. Несебър ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.36.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елица Денчева Бояджиева - Георгиева - Съдия в Районен съд гр. Исперих ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.37.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Недялка Николова Вълчева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.38.Атестирането на Марин Дочев Маринов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 20/21.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.39.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ирена Димитрова Ганчева - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.40.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлияна Емилова Силянова - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.41.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антония Дончева Богданова - Делчева - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.42.Атестирането на Венелин Бориславов Иванов - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.43.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ивайло Георгиев Занев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.44.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ирена Василева Рабаджиева - Съдия в Районен съд гр. Луковит ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.45.Атестирането на Цецо Николов Рабаджиев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Луковит е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.46.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Веселин Христов Коларов - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.47.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христо Тотев Христов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.48.Атестирането на Мануел Тотев Манев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 19/14.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.49. Атестирането на Петя Петрова Гергова - Съдия в Районен съд гр. Видин е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.50.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Татяна Станчева Станчева - Иванова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Гълъбово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.51.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Диана Велчева Спасова - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.52.Не провежда атестиране на Владислав Димитров Томов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.53.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мария Димитрова Личева - Гургова - Съдия в Районен съд гр. Карлово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.54.Не провежда атестиране на Орхидея Димитрова Андонова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.55.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Александров Стоилов - Следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.56.Атестирането на Мая Недкова Христова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.57.Атестирането на Веселин Асенов Владимиров - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.58.Атестирането на Диана Георгиева Ганева - Съдия в Районен съд гр. Средец е извършено с решение на ВСС по Протокол № 32/23.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.59. Атестирането на Румяна Димова Христова - Ненова - Съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.60.Атестирането на Мирослава Неделчева Райчева - Симеонова - Съдия в Районен съд гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.61.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Димитров Димитров - Съдия в Районен съд гр. Карлово ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.62.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антон Димитров Ефтимов - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.63. Атестирането на Даниела Михайлова Вълчева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.64.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Михаил Венци Крушовски - Прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.65.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Видев Видев - Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.66.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Валентин Димитров Петров - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.67.Атестирането на Снежанка Андонова Чалъкова - Следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.68.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Чавдар Андреев Тодоров - Съдия в Районен съд гр. Кюстендил ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.69.Атестирането на Стефан Недялков Рачев - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.70.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галя Ангелова Маринова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.71.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петя Райчева Оджакова - Съдия в Районен съд гр. Смолян ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.72.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Радостина Петкова Петкова - Съдия в Районен съд гр. Карнобат ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.73.Атестирането на Елеонора Симеонова Кралева - Съдия в Районен съд гр. Царево е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.74.Атестирането на Милена Богданова Михайлова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.75.Атестирането на Антон Рангелов Игнатов - Съдия в Районен съд гр. Трън е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.76.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Надежда Тодорова Куюмджиева - Следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.77.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Аделина Иванова Каменова - Съдия в Районен съд гр. Враца ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.78.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Митков Драганов - Заместник на административния ръководител - заместник -председател на Районен съд гр. Омуртаг ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.79.Атестирането на Карен Онник Бейлерян - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.80.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галина Чавдарова Неделчева - Съдия в Районен съд гр. Попово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.81.Атестирането на Дияна Димова Петрова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен е извършено с решение на ВСС по Протокол № 13/29.03.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.82. Не провежда атестиране на Надежда Димитрова Кирилова - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.83.Атестирането на Асима Костова Вангелова - Петрова - Съдия в Районен съд гр. Карлово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.84.Атестирането на Галина Желязкова Колева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.85.Атестирането на Нейко Георгиев Нейков - Прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.86.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Невин Раджебова Шакирова - Съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.87.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Таня Георгиева Плахойчева - Съдия в Районен съд гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.88.Атестирането на Анна Петкова Донкова - Кутрова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.89.Атестирането на Мария Христова Шойлекова - Маринова - Съдия в Районен съд гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.90.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Юлиян Кирилов Крумов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.91.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ивета Венциславова Кънева - Санкова - Съдия в Районен съд гр. Козлодуй ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.92.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ваня Христова Иванова - Съдия в Районен съд гр. Ловеч ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.93.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ваня Георгиева Тотолакова - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.94.Атестирането на Илиана Вескова Димова - Следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.95.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Десислава Тенкова Калайджиева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.96.Атестирането на Надежда Иванова Банова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.97.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Гергана Точева Стоянова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.98.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Статев Маринов - Съдия в Районен съд гр. Димитровград ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.99.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пенка Петкова Потапова - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Елхово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.100.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Нина Борисова Ангелова - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.101.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Чавдар Александров Костов - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.102.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Цветелина Захариева Михайлова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Своге ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка " МНОГО ДОБРА".
2.1.103.Атестирането на Рая Димитрова Манолева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.104. Не провежда атестиране на Нина Величкова Величкова - Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.105.Атестирането на Здравка Рафаилова Задгорска - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.106.Атестирането на Галина Иванова Чанкова - Съдия в Районен съд гр. Тутракан е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "ЗАДОВОЛИТЕЛНА".
2.1.107.Атестирането на Павлета Василева Добрева - Съдия в Районен съд гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.108.Атестирането на Валентин Иванов Михов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.109.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Борислав Василев Панчов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.110.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Габриела Драгомирова Дянкова - Тричкова - Съдия в Районен съд гр. Петрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.111.Атестирането на Райна Георгиева Стефанова - Съдия в Районен съд гр. Петрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.112.Атестирането на Диана Пенчева Петрова - Енева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кубрат е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.113.Атестирането на Весела Трайкова Живкова - Офицерска - Съдия в Районен съд гр. Оряхово е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.114.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Калина Кръстева Анастасова - Съдия в Районен съд гр. Дупница ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.115.Атестирането на Десислава Ангелова Ралинова - Съдия в Районен съд гр. Пещера е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.116.Атестирането на Ваня Ангелова Горанова - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.117.Атестирането на Златко Колев Костадинов - Съдия в Районен съд гр. Карнобат е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.118.Атестирането на Радиана Георгиева Абдулова - Следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.119.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мирослав Георгиев Георгиев - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.120.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Мария Георгиева Коюва - Прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.121.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Тончева Донева - Съдия в Районен съд гр. Ямбол ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.122.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Гроздан Бончев Грозев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.123.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Георгиев Фенерски - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Враца ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.124. Атестирането на Ралица Райкова Данкова - административен ръководител- председател на Районен съд гр. Кула е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.125.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Калин Стефанов Кунчев - Съдия в Окръжен съд гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.126.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Албена Панчева Василева - Велева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.127. Не провежда атестиране на Силвия Иванова Танева - Следовател в Столична следствена служба поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.128. Не провежда атестиране на Радослава Иванова Митева - Евтимова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.129.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Богдана Стефанова Тончева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Белоградчик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.130.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Албена Георгиева Александрова - Миронова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Лом ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.131.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Деян Генчев Петров - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.132.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Росен Обретинов Станев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Лом ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.133.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Снежана Василева Стоянова - Прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.134.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Константин Николов Попов - Прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.135.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Захарина Димитрова Атанасова - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Хасково ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.136.Атестирането на Драгомир Трифонов Енчев - Следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.137.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Минчо Анастасов Минчев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.138.Атестирането на Петър Ненчев Славчев - Съдия в Районен съд гр. Видин е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.139.Атестирането на Виктор Иванов Иванов - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.140.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Поля Павлинова Иванова - Съдия в Районен съд гр. Попово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.141.Атестирането на Станислав Йорданов Стоянов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Разград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.142.Атестирането на Матей Иванов Златанов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.143.Не провежда атестиране на Ангелина Гергинова Гергинска - Йорджева - Съдия в Районен съд гр. Сливница поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.144.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ралица Герасимова Цветкова - Съдия в Софийски районен съд ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.145.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Райко Димитров Стоянов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.146.Атестирането на Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе - Следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.147.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Татяна Ангелова Борисова - Следовател в Столична следствена служба ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.148.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Моника Любчева Жекова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.149.Атестирането на Силвиян Иванов Стоянов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.150.Атестирането на Сияна Генадиева Генадиева - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.151.Атестирането на Ивайло Стефанов Медаров - Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ихтиман е извършено с решение на ВСС по Протокол № 26/02.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.152.Атестирането на Силвия Луканова Соколова - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.153.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Евтимов Попов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.154. Атестирането на Катя Николова Михайлова - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.155.Атестирането на Маруся Панайотова Йорданова - Съдия в Районен съд гр. Радомир е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.156. Не провежда атестиране на Димитрия Николаева Дърмонска - Прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.157. Не провежда атестиране на Нели Тодорова Стоянова - Съдия в Районен съд гр. Елена поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.158.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Биляна Силвионова Кисева - Съдия в Районен съд гр. Никопол ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.159.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Минчо Танев Танев - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.160.Атестирането на Антоан Любомиров Доспейски - Следовател в Окръжна следствена служба гр. Бургас е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "ДОБРА".
2.1.161. Не провежда атестиране на Асен Димитров Палавеев - Прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград поради неподаване на заявление по чл.192, ал. 3, за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
2.1.162.Атестирането на Бойка Асенова Димитрова - Велчева - Прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.163.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Тони Събчев Томов - Прокурор в Районна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
2.1.164.Атестирането на Минчо Стоянов Минев - Съдия в Районен съд гр. Сливен е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

2.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 192, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” в Районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "съдия" в Районните съдилища, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

2.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” в Районните съдилища по поредността на класирането до попълване на местата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.3.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Иван Александров Стоилов – следовател в Столична следствена служба на длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.2. След проведеното тайно гласуване с 1 глас “за”, 4 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Илиана Вескова Димова – следовател в Столична следствена служба на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.2.1. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа “за”, 4 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Илиана Вескова Димова – следовател в Столична следствена служба на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.2.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Илиана Вескова Димова – следовател в Столична следствена служба на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.3. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Златко Колев Костадинов – съдия в Районен съд – гр. Карнобат на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.4. След проведеното тайно гласуване с 1 глас “за”, 4 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Петя Петрова Гергова – съдия в Районен съд – гр. Видин на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.4.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Петя Петрова Гергова – съдия в Районен съд – гр. Видин на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.5. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Венелин Бориславов Иванов – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.6. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Мая Недкова Христова – прокурор в РП – гр. Варна на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.7. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Милена Богданова Михайлова – прокурор в РП – гр. Дупница на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.8. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Ирина Миткова Ганева – съдия в РС – гр. Исперих на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Разград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.9. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Галя Ангелова Маринова – прокурор в РП – гр. Ловеч на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.10. След проведеното тайно гласуване с 1 глас “за”, 3 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Диана Пенчева Петрова – Енева – административен ръководител – председател на РС – гр. Кубрат на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.11. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Галина Желязкова Колева – прокурор в РП – гр. Бургас на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.12. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Емануела Йочева Куртева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.13. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Антония Дончева Богданова – Делчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.14. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Мануел Тотев Манев – прокурор в РП – гр. Бургас на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.15. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Атанас Тодоров Динков – прокурор в РП – гр. Казанлък на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Чирпан, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.16. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 2 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Марин Дочев Маринов – прокурор в РП – гр. Варна на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.17. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа “за”, 1 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Георги Евтимов Попов – прокурор в РП – гр. Бургас на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.18. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Силвия Луканова Соколова – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.19. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Юлиана Емилова Силянова - прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.19.1. След проведеното тайно гласуване с 1 глас “за”, 3 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Юлиана Емилова Силянова - прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.20. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Ваня Ангелова Горанова – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.21. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа “за”, 3 “против”, 15 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Велислава Кипрова Кипрова – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Оряхово на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.21.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Велислава Кипрова Кипрова – административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Оряхово, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.22. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Нела Кръстева Иванова – прокурор в ОП – гр. Добрич на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Силистра.
2.3.22.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Нела Кръстева Иванова – прокурор в ОП – гр. Добрич на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.23. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.23.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.23.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.23.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.23.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.23.5. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ирена Димитрова Ганчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Радомир.
2.3.24. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Драгомир Трифонов Енчев – следовател в СтСлСл на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.25. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Снежанка Андонова Чалъкова – следовател в СтСлСл на длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.26. След проведеното тайно гласуване с 1 глас “за”, 2 “против”, 15 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в РП – гр. Варна на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.27. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Веселин Христов Коларов – следовател в ОСС – Хасково на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Свиленград
2.3.27.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Веселин Христов Коларов – следовател в ОСС – гр. Хасково на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.28. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 1 “против”, 15 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Радиана Георгиева Абдулова – следовател в СтСлСл на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.29. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Ирена Василева Рабаджиева – съдия в РС – гр. Луковит на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.30. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 4 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Антон Рангелов Игнатов – съдия в РС – гр. Трън на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.30.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Антон Рангелов Игнатов – съдия в РС – гр. Трън на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Радомир, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.31. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Константин Николов Попов – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.31.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Константин Николов Попов – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.31.2. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Константин Николов Попов – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.31.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Константин Николов Попов – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.32. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан, кандидат за длъжността “съдия” в РС – гр. Чирпан, поради попълване на местата.
2.3.32.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Нова Загора.
2.3.32.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 2 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Казанлък.
2.3.32.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Димитровград.
2.3.32.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Хасково.
2.3.32.5. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Първомай, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.33. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Десислава Ангелова Ралинова – съдия в РС – гр. Пещера на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.34. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Виктор Иванов Иванов – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.34.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Виктор Иванов Иванов – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Радомир, поради попълване на местата.
2.3.35. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Надежда Димитрова Кирилова – прокурор в ОП – гр. Шумен на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.36. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа “за”, 1 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Златко Христов Стоянов – прокурор в РП – гр. Девня на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.36.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Златко Христов Стоянов – прокурор в РП – гр. Девня на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.37. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Галя Славчева Маринова – прокурор в РП – гр. Бургас на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.38. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Гергана Точева Стоянова – прокурор в РП – гр. Димитровград на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Димитровград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.39. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойка Асенова Димитрова – Велчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.39.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Бойка Асенова Димитрова – Велчева – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.39.2. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойка Асенова Димитрова – Велчева – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.40. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Стефан Недялков Рачев – прокурор в СРП на длъжност “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.41. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Георги Димитров Димитров – съдия в РС – гр. Карлово на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
2.3.42. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Рая Димитрова Манолева – прокурор в РП – гр. Сандански на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Петрич, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.43. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Емил Димитров Божков – съдия в РС – гр. Разлог на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.43.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Емил Димитров Божков – съдия в РС – гр. Разлог, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.44. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Анна Петкова Донкова – Кутрова – прокурор в РП – гр. Карлово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.45. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ивайло Стефанов Медаров – зам. районен прокурор на РП – гр. Ихтиман, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.46. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Нейко Георгиев Нейков – прокурор в РП – гр. Стара Загора на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Казанлък, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.47. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Росица Стоянова Ненова – прокурор в РП – гр. Раднево на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нова Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.48. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Христо Иванов Койчев – съдия в РС – гр. Девня на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.49. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ралица Райкова Данкова – административен ръководител – председател на РС – гр. Кула на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.49.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Райкова Данкова – административен ръководител – председател на РС – гр. Кула, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.50. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Борислав Василев Панчов – прокурор в РП – гр. Пазарджик, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пазарджик, поради попълване на местата.
2.3.51. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Моника Любчова Жекова – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.52. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Петър Ненчев Славчев – съдия в РС – гр. Видин на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.53. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Димитрова Личева – Гургова – съдия в РС – гр. Карлово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
2.3.54. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Дияна Димова Петрова – прокурор в РП – гр. Шумен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Велики Преслав, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.55. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 0 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Янев Панайотов – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.56. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Мирослав Стефанов Христов – съдия в РС – гр. Дулово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.57. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Михаил Венци Крушовски – прокурор в РП – гр. Дупница, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.58. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Весела Трайкова Живкова – Офицерска – съдия в РС – гр. Оряхово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.59. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Недялка Николова Вълчева – прокурор в РП – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.60. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Веселин Асенов Владимиров – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.61. След проведеното тайно гласуване със 6 гласа “за”, 2 “против”, 10 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Деян Генчев Петров – зам. районен прокурор на РП- гр. Бургас на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.62. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Албена Панчева Василева - Велева – прокурор в РП- гр. Бургас на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.63. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Райко Димитров Стоянов – прокурор в РП- гр. Бургас на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.64. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Иван Божиков Димитров – прокурор в РП – гр. Благоевград на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.65. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Димитър Каменов Младенов – прокурор в РП – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.65.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Димитър Каменов Младенов – прокурор в РП – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.65.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Каменов Младенов – прокурор в РП – гр. Сливен, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.65.3. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Димитър Каменов Младенов – прокурор в РП – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.66. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Аделина Иванова Каменова – съдия в РС – гр. Враца на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.67. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Галина Чавдарова Неделчева – съдия в РС – гр. Попово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.68. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Минчо Танев Танев – следовател в ОСС – гр. Бургас на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Царево, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.69. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Нина Русева Молова – Белчева – съдия в РС – гр. Несебър на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.70 НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Елица Денчева Бояджиева – Георгиева – съдия в РС – Исперих, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разград, поради попълване на местата.
2.3.70.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 2 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Елица Денчева Бояджиева – Георгиева – съдия в РС – Исперих на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.70.2. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Елица Денчева Бояджиева – Георгиева – съдия в РС – Исперих на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Русе, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.71. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 4 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.71.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница и Районен съд – гр. Районен съд – гр. Радомир, поради попълване на местата.
2.3.71.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.71.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Мадан.
2.3.71.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Шумен, поради попълване на местата.
2.3.71.5. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.71.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Царево, поради попълване на местата.
2.3.71.7. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.71.8. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Бойко Йорданов Атанасов – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дулово, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.72. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС – гр. Айтос на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.72.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС – гр. Айтос , кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.72.2. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС – гр. Айтос на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.73. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Христова Шойлекова – Маринова – съдия в РС – гр. Самоков на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.73.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Мария Христова Шойлекова – Маринова – съдия в РС – гр. Самоков на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.74. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Георгиев Димитров – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.74.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 4 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Пламен Георгиев Димитров – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин.
2.3.75. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Диана Георгиева Ганева – съдия в РС – гр. Средец на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.76. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Пламен Митков Драганов – заместник-председател на РС – гр. Омуртаг на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.77. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Юлиян Кирилов Крумов – прокурор в РП – гр. Дупница, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.78. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 2 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Захарина Димитрова Атанасова – следовател в ОСС – гр. Хасково на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Свиленград.
2.3.78.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Захарина Димитрова Атанасова – следовател в ОСС – гр. Хасково, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Харманли, поради попълване на местата.
2.3.79. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Гроздан Бончев Грозев – прокурор в РП – гр. Хасково на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.80. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Чавдар Александров Костов – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.81. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Нина Борисова Ангелова – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.82. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Катя Николова Михайлова – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.83. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Анастасов Минчев – прокурор в РП – гр. Пирдоп, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, поради попълване на местата.
2.3.84. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 1 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Валентин Димитров Петров – следовател в ОСС – гр. Хасково на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Свиленград.
2.3.84.1 НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Димитров Петров – следовател в ОСС – гр. Хасково, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Хасково, Районен съд – гр. Харманли и Районен съд – гр. Димитровград, поради попълване на местата.
2.3.85. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Росен Обретинов Станев – прокурор в РП – гр. Лом на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дряново, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.86. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Асима Костова Вангелова – Петрова – съдия в РС – гр. Карлово, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.87. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Пенка Петкова Потапова – прокурор в РП – гр. Елхово на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.88. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Недко Цолов Петров – следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.89. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ралица Герасимова Цветкова – съдия в СРС, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Русе, поради попълване на местата.
2.3.90. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Мирослав Георгиев Георгиев – прокурор в СРП на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.91. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.91.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.91.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.91.3. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 2 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.91.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Петрич и Районен съд – гр. Радомир, поради попълване на местата.
2.3.91.5. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.91.6. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Районен съд – гр. Ихтиман, Районен съд – гр. Пазарджик и Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.91.7. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Владислав Любомиров Андреев – военен следовател във ВОП – гр. София на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.92. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Красимира Стефанова Колева – следовател в ОСС – гр. Добрич на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.92.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимира Стефанова Колева – следовател в ОСС – гр. Добрич, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, Районен съд – гр. Районен съд – гр. Радомир, Районен съд – гр. Дупница, Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.92.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Красимира Стефанова Колева – следовател в ОСС – гр. Добрич на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.92.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимира Стефанова Колева – следовател в ОСС – гр. Добрич, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.92.4. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Красимира Стефанова Колева – следовател в ОСС – гр. Добрич на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.93. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 1 “против”, 15 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Стелиан Антонов Кралев – следовател в ОСС – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.94. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Татяна Ангелова Борисова – следовател в СтСлСл на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.95. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надежда Иванова Банова – административен ръководител – районен прокурор на РП – гр. Чирпан, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чирпан, поради попълване на местата.
2.3.96. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.96.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 2 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.97. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Карен Онник Бейлерян – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.98. След проведеното тайно гласуване с 1 гласа “за”, 3 “против”, 14 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Маруся Панайотова Йорданова – съдия в РС – гр. Радомир на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.99. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Статев Маринов – съдия в РС – гр. Димитровград, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Хасково, поради попълване на местата.
2.3.100. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа “за”, 3 “против”, 15 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Силвиян Иванов Стоянов – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.101. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Георги Видев Видев – зам. районен прокурор на РП – гр. Чирпан, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чирпан, поради попълване на местата.
2.3.102. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Минчо Стоянов Минев – съдия в РС – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.102.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Минчо Стоянов Минев – съдия в РС – гр. Сливен, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.102.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Минчо Стоянов Минев – съдия в РС – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.102.3. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Минчо Стоянов Минев – съдия в РС – гр. Сливен на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.103. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Павлета Василева Добрева – съдия в РС – гр. Разград на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.103.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Павлета Василева Добрева – съдия в РС – гр. Разград, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин и Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.104. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в РП – гр. Казанлък, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Казанлък, поради попълване на местата.
2.3.105. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Тони Събчев Томов – прокурор в РП – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
2.3.106. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Богдана Стефанова Тончева – прокурор в РП – гр. Белоградчик на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.106.1 НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдана Стефанова Тончева – прокурор в РП – гр. Белоградчик, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.106.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 3 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Богдана Стефанова Тончева – прокурор в РП – гр. Белоградчик на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.106.3 НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдана Стефанова Тончева – прокурор в РП – гр. Белоградчик, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Радомир и Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.107. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Албена Георгиева Александрова – Миронова – прокурор в РП – гр. Лом , кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, поради попълване на местата.
2.3.107.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Албена Георгиева Александрова – Миронова – прокурор в РП – гр. Лом на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Габрово.
2.3.107.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Албена Георгиева Александрова – Миронова – прокурор в РП – гр. Лом , кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Шумен и Районен съд – гр. Русе, поради попълване на местата.
2.3.107.3. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Албена Георгиева Александрова – Миронова – прокурор в РП – гр. Лом на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Оряхово, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.108. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Николай Сотиров Трендафилов – прокурор в РП – гр. Хасково , кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Хасково, поради попълване на местата.
2.3.109. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петя Райчева Оджакова – съдия в РС – гр. Смолян, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.110. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Цецо Николов Рабаджиев – прокурор в РП – гр. Луковит кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, поради попълване на местата.
2.3.111. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в РП – гр. Благоевград на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград.
2.3.112. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Красимира Тончева Донева – съдия в РС – гр. Ямбол на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.113. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Татяна Станчева Станчева – Иванова – прокурор в РП – гр. Гълъбово, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чирпан, Районен съд – гр. Казанлък, Районен съд – гр. Нова Загора, Районен съд – гр. Димитровград, Районен съд – гр. Хасково, Районен съд – гр. Царево и Районен съд – гр. Карлово, поради попълване на местата.
2.3.114. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 2 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Христина Ботева Гарванска – съдия в РС – гр. Благоевград на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.115. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Калин Стефанов Кунчев – съдия в ОС – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас.
2.3.116. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Елеонора Симеонова Кралева – съдия в РС – гр. Царево на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.117. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа “за”, 2 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ивайло Георгиев Занев – прокурор в РП – гр. Кърджали на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.117.1.. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ивайло Георгиев Занев – прокурор в РП – гр. Кърджали, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.117.2. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа “за”, 1 “против”, 12 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Ивайло Георгиев Занев – прокурор в РП – гр. Кърджали на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.117.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ивайло Георгиев Занев – прокурор в РП – гр. Кърджали, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.118. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Радостина Петкова Петкова – съдия в РС – гр. Карнобат на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.119. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Десислава Тенкова Калайджиева – прокурор в РП – гр. Чирпан, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Казанлък, Районен съд – гр. Хасково и Районен съд – гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.3.120. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Чавдар Андреев Тодоров – съдия в РС – гр. Кюстендил на длъжността “съдия” в Софийски районен съд.
2.3.120.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Чавдар Андреев Тодоров – съдия в РС – гр. Кюстендил, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.120.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа “за”, 3 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Чавдар Андреев Тодоров – съдия в РС – гр. Кюстендил на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.120.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Чавдар Андреев Тодоров – съдия в РС – гр. Кюстендил, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.121. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Цветан Стефанов Ценов – съдия в РС – гр. Варна на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.122. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Пламен Атанасов Атанасов – съдия в РС – гр. Девня на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.123. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Снежана Василева Стоянова – прокурор в РП – гр. Пазарджик, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пазарджик, поради попълване на местата.
2.3.124. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Биляна Силвионова Кисева – съдия в РС – гр. Никопол, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Русе, Районен съд – гр. Разград и Районен съд – гр. Търговище, поради попълване на местата.
2.3.125. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в РС – гр. Несебър, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас, поради попълване на местата.
2.3.126. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Таня Георгиева Плахойчева – съдия в РС – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.127. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Невин Раджебова Шакирова – съдия в РС – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Шумен, поради попълване на местата.
2.3.127.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Невин Раджебова Шакирова – съдия в РС – гр. Варна на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нови Пазар, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.128. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Калина Кръстева Атанасова – съдия в РС – гр. Дупница, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.129. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Поля Павлинова Иванова – съдия в РС – гр. Попово, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Търговище и Районен съд – гр. Разград, поради попълване на местата.
2.3.130. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владимир Руменов Руменов – съдия в РС – гр. Чепеларе, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, Районен съд – гр. Елин Пелин, Районен съд – гр. Пловдив и Районен съд – гр. Първомай, поради попълване на местата.
2.3.131. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Мария Георгиева Коюва – прокурор в РП – гр. Гоце Делчев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.132. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Райна Георгиева Стефанова – съдия в РС – гр. Петрич, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.133. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Габриела Драгомирова Дянкова – Тричкова – съдия в РС – гр. Петрич на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.134. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в РС – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Свиленград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.135. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Христо Тотев Христов – прокурор в РП – гр. Ямбол на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Габрово, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.136. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Димова Христова – Ненова – съдия в РС – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Търговище, Районен съд – гр. Разград, Районен съд – гр. Русе и Районен съд – гр. Шумен, поради попълване на местата.
2.3.137. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Цветелина Захариева Михайлова – прокурор в РП – гр. Своге, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, Районен съд – гр. Елин Пелин, Районен съд – гр. Радомир и Районен съд – гр. Ихтиман, поради попълване на местата.
2.3.137.1. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа “за”, 1 “против”, 13 “въздържали се” НЕ ПРЕМЕСТВА Цветелина Захариева Михайлова – прокурор в РП – гр. Своге на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге.
2.3.137.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Цветелина Захариева Михайлова – прокурор в РП – гр. Своге, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, Районен съд – гр. Пазарджик и Районен съд – гр. Благоевград, поради попълване на местата.
2.3.138. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ваня Христова Иванова – съдия в РС – гр. Ловеч, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, Софийски районен съд и Районен съд – гр. Варна, поради попълване на местата.
2.3.139. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румен Атанасов Стойнов – съдия в РС – гр. Видин, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.139.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Румен Атанасов Стойнов – съдия в РС – гр. Видин на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Своге, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.140. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Светлана Йорданова Стоянова – Вайзе – следовател в СтСлСл, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.141. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Диана Велчева Спасова – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, Районен съд – гр. Ихтиман, Районен съд – гр. Своге и Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.142. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Орхидея Димитрова Андонова – прокурор в РП – гр. Благоевград, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дупница, поради попълване на местата.
2.3.143. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антон Димитров Ефтимов – прокурор в СРП, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, Районен съд – гр. Своге, Софийски районен съд и Районен съд – гр. Елин Пелин, поради попълване на местата.
2.3.144. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Здравка Рафаилова Задгорска – прокурор в РП – гр. Варна, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, поради попълване на местата.
2.3.145. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антоан Любомиров Доспейски – следовател в ОСС – гр. Бургас, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас, поради попълване на местата.
2.3.146. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Станислав Йорданов Стоянов – прокурор в РП – гр. Разград, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разград, Районен съд – гр. Русе, Районен съд – гр. Шумен и Районен съд – гр. Търговище, поради попълване на местата.
2.3.147. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Георгиев Фенерски – следовател в ОСС – гр. Враца, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
2.3.148. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ваня Георгиева Тотолакова – следовател в ОСС – гр. Пазарджик, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, Районен съд – гр. Пловдив и Районен съд – гр. Пазарджик, поради попълване на местата.
2.3.148.1. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Ваня Георгиева Тотолакова – следовател в ОСС – гр. Пазарджик на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Велинград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3.149. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността “съдия” в Районните съдилища.

3.1. Проекти на решения по чл. 193, ал. 1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.1Атестирането на Златко Христов Стоянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня е извършено с решение на ВСС по Протокол № 23/11.06.2008 г. - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА
3.1.2. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Стефанова Колева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.3.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Десислава Василева Христова - прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.4. Атестирането на Атанас Тодоров Динков - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.5.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Катерина Йорданова Лещакова - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.6.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Владислав Любомиров Андреев - следовател в Военно-окръжна прокуратура гр.София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.7. Атестирането на Живка Андреева Миланова - прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.8. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Ивайло Георгиев Занев - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.9.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Христо Тотев Христов - прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.10.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Даниела Маринова Йовчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.11.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Цанко Ганчев Цанев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.12. Атестирането на Светла Христова Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Червен бряг е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.13. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Росица Тодорова Славова - прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
3.1.14. Атестирането на Антон Рангелов Игнатов - съдия в Районен съд гр. Трън е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.15.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Десислава Тенкова Калайджиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.16. Атестирането на Любомира Илиева Апостолова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив е с решение на ВСС по Протокол № 26/02.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.17.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Петър Дилянов Дилов - следовател в Окръжна следствена служба гр.Враца ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
3.1.18.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Димитър Симеонов Стоянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.19.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Валентин Иванов Михов - прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
3.1.20.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Милена Кирова Василева - прокурор в Районна прокуратура гр. Тополовград ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.21.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Георгиев Фенерски - следовател в Окръжна следствена служба гр. Враца ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
3.1.22.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Богдана Стефанова Тончева - прокурор в Районна прокуратура гр. Белоградчик ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.23.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Росен Обретинов Станев - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.24.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Гергана Грозева Костова - прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.25.Атестирането на Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.26.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Стоев Стоянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.27. Атестирането на Матей Иванов Златанов - прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.28.Атестирането на Величка Костадинова Пандева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Благоевград е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
3.1.29. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Антон Венциславов Милев - прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.

3.2. ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

3.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури по поредността на класирането до попълване на местата.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.3.1. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Живка Андреева Миланова - прокурор в РП гр. Самоков, на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 4 "против" и 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор в РП гр. Стара Загора Атанас Тодоров Динков – прокурор в РП – гр. Казанлък.
3.3.3. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Милена Кирова Василева - прокурор в РП гр. Тополовград, на длъжността "прокурор" в РП гр. Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.4. След проведеното тайно гласуване с 8 гласа "за", 1 "против" и 10 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор” в Софийкска районна прокуратура Драгомир Трифонов Енчев - следовател в СтСлСл.
3.3.5. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за", 6"против" и 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор в Софийска районна прокуратура Антон Рангелов Игнатов - съдия в РС гр. Трън.
3.3.6. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 4 "против" и 12 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор в РП гр. Стара Загора Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан.
3.3.6.1. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 "против" и 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор в РП гр. Пловдив Матей Иванов Златанов – прокурор в РП – гр. Чирпан.
3.3.7. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Величка Костадинова Пандева - следовател в ОСС гр. Благоевград, на длъжността "прокурор" в РП гр. Гоце Делчев, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.8. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Катерина Йорданова Лещакова - прокурор в РП гр. Павликени, на длъжността "прокурор" в РП гр.Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.9. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Любомира Илиева Апостолова - прокурор в РП гр. Пловдив, на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.10. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Златко Христов Стоянов - прокурор в РП гр. Девня, на длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.11. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Светла Христова Тодорова - прокурор в РП гр. Червен бряг, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.12. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Десислава Василева Христова - прокурор в РП гр. Карлово, на длъжността "прокурор" в РП гр. Севлиево, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Росен Обретинов Станев - прокурор в РП гр. Лом, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Севлиево, поради попълване на местата.
3.3.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Владислав Любомиров Андреев - следовател във ВОП София, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимира Стефанова Колева - следовател в ОСлС гр. Добрич, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.15.1. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Красимира Стефанова Колева - следовател в ОСлС гр. Добрич на длъжността "прокурор" в РП гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.16. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Богдана Стефанова Тончева - прокурор в РП гр. Белоградчик, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.17. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Цанко Ганчев Цанев - прокурор в РП гр. Дряново, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
3.3.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Ивайло Георгиев Занев - прокурор в РП гр. Кърджали, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.19. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Десислава Тенкова Калайджиева - прокурор в РП гр. Чирпан, на длъжността "прокурор" в РП гр. Сара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.20. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Симеонов Стоянов - прокурор в РП гр. Сандански, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.21. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Даниела Маринова Йовчева - прокурор в РП гр. Свищов, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Велико Търново, поради попълване на местата.
3.3.22. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Стоев Стоянов - прокурор в РП гр. Казанлък, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
3.3.23. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Гергана Грозева Костова - прокурор в РП гр. Раднево, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
3.3.24. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Христо Тотев Христов - прокурор в РП гр. Ямбол, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Севлиево, поради попълване на местата.
3.3.25. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Петър Дилянов Дилов - следовател в ОСлС гр. Враца, на длъжността "прокурор" в РП гр. Оряхово, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3.26. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Георгиев Фенерски - следовател в ОСлС гр. Враца, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.27. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог, кандидат за длъжността "прокурор" в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
3.3.27.1. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за", 6 "против" и 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог на длъжността "прокурор в РП гр. Варна.
3.3.27.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Пловдив, поради попълване на местата.
3.3.27.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог, кандидат за длъжността "прокурор" в РП гр. Велико Търново, поради попълване на местата.

4.1. Проекти на решения по чл. 193, ал. 1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" във Военноокръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1.1.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Валентин Иванов Виденов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.2.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пламен Марчев Костадинов - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.3.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Иван Симеонов Аврамов - прокурор в Софийска районна прокуратура ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.4. Атестирането на Живка Андреева Миланова - прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.5. Атестирането на Елица Йорданова Стоянова - съдия в Районен съд гр. Добрич е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.6. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Владислав Димитров Томов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
4.1.7.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Стоян Иванов Иванов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.8.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Златин Атанасов Златев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.9. Атестирането на Светла Христова Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Червен бряг е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.10. Атестирането на Катя Стоянова Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна е извършено с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.11. Атестирането на Илиана Вескова Димова - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.12. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Валери Гинев Василев - прокурор в Софийска районна прокуратура поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
4.1.13.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Елин Василев Алексов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.14.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Антон Михов Радойнов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.15.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Адалберт Живков Кръстев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.16.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Миглена Кирилова Митрева - Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.17. Атестирането на Драгомир Трифонов Енчев - следовател в Столична следствена служба е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.18. Атестирането на Силвия Луканова Соколова - прокурор в Софийска районна прокуратура е извършено с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.19.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимир Георгиев Дерменджийски - прокурор в Районна прокуратура гр. Костинброд ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
4.1.20.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Георги Николов Василев - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

4.2.ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" във Военноокръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "прокурор" във Военноокръжните прокуратури, съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

4.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор" във Военноокръжните прокуратури по поредността на класирането до попълване на местата.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.3.1. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за", 2 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, полк. Валентин Антонов Виденов - военен следовател във ВОП гр. Сливен.
4.3.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Илияна Вескова Димова - следовател в СтСлС.
4.3.3. След проведеното тайно гласуване със 7 гласа "за", 1 "против", 10 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, Катя Стоянова Петрова - прокурор в РП гр. Варна.
4.3.3.1. След проведеното тайно гласуване със 11 гласа "за", 1 "против", 7 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Катя Стоянова Петрова - прокурор в РП гр. Варна.
4.3.4. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА подп. Елин Василев Алексов - военен следовател във ВОП гр. София на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.5. След проведеното тайно гласуване със 3 гласа "за", 2 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, Елица Йорданова Стоянова - съдия в РС гр. Добрич.
4.3.6. След проведеното тайно гласуване със 10 гласа "за", 1 "против", 8 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, ст.л-нт Стоян Иванов Иванов - военен следовател във ВОП гр. Сливен
4.3.7. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА кап. Златин Атанасов Златев - военен следовател във ВОП гр. Варна, на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.8. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Георгиев Дерменджийски - прокурор в РП гр. Костинброд, на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.9. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 1 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Живка Андреева Миланова - прокурор в РП гр. Самоков.
4.3.10. След проведеното тайно гласуване с 6 гласа "за", 1 "против", 12 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Силвия Луканова Соколова - прокурор в СРП.
4.3.11. След проведеното тайно гласуване със 5 гласа "за", 1 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Драгомир Трифонов Енчев - следовател в СтСлС.
4.3.12. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Николов Василев - прокурор в РП гр. Бургас, на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Пламен Марчев Костадинов - заместник-административен ръководител на РП гр. Добрич, кандидат за длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на местата.
4.3.14. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 1 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Иван Симеонов Аврамов - прокурор в СРП.
4.3.15. След проведеното тайно гласуване с 4 гласа "за", 2 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, Светла Христова Тодорова - прокурор в РП гр. Червен бряг.
4.3.16. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА лейтенант Адалберт Живков Кръстев - военен следовател във ВОП гр. София, на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.17. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА лейтенант Антон Михов Радойнов - военен следовател във ВОП гр. София, на длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3.18. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Миглена Кирилова Митрева-Тодорова - прокурор в РП гр. Лом, кандидат за длъжността "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура гр. София, поради попълване на местата.

5.1. Проекти на решения по чл. 193, ал. 1 от ЗСВ за определяне на комплексна оценка от атестацията на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "следовател" в Окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1.1.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Красимира Стефанова Колева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Добрич ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.2.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Румен Илиев Рачев - прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.3.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Галя Господинова Казакова - съдия в Районен съд гр. Ямбол ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.4. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Борислав Иванов Недев - следовател в Столична следствена служба поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
5.1.5. НЕ ПРОВЕЖДА АТЕСТИРАНЕ на Емилия Ангелова Станинска - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3 за потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
5.1.6. Атестирането на Димитър Иванов Дечев - прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол е извършено с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 - комплексна оценка "ДОБРА".
5.1.7. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Лилия Петрова Стъпова - следовател в Окръжна следствена служба гр. Търговище ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.8. На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Пенка Петрова Потапова - прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово ОПРЕДЕЛЯ на същата комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.9.На основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взе предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Валентин Иванов Михов - прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог ОПРЕДЕЛЯ на същия комплексна оценка "ДОБРА".
5.1.10. Атестирането на Соня Петрова Райкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик е извършено с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 - комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

5.2.ОТНОСНО: Решение по чл. 193, ал. 2 и 3 от ЗСВ за класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "следовател" в Окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Извършва класиране на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране, за длъжността "следовател" в Окръжните следствени служби съгласно приложения списък, който се счита за неразделна част от настоящия стенографски протокол.

5.3. ОТНОСНО: Решение по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за повишаване в длъжност или преместване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "следовател" в Окръжните следствени служби по поредността на класирането до попълване на местата.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.3.1. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Ямбол, Галя Господинова Казакова - съдия в РС гр. Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.2. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 3 "против", 13 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Шумен Румен Илиев Рачев - прокурор в РП гр. Раднево.
5.3.2.1. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Бургас, Румен Илиев Рачев - прокурор в РП гр. Раднево, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.3. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за", 3 "против", 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик, Соня Петрова Райкова - прокурор в РП гр. Пазарджик.
5.3.4. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Бургас, Пенка Петкова Потапова - прокурор в РП гр. Елхово, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.5. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Шумен, Лилия Петрова Стъпова - следовател в ОСлС гр. Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.6. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА на длъжността "следовател" в Софийска окръжна следствена служба, Красимира Стефанова Колева - следовател в ОСлС гр. Добрич, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.7. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Димитър Иванов Дечев - прокурор в РП гр. Ямбол, кандидат за длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Ямбол, поради попълване на местата.
5.3.7.1. На основание чл.194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Бургас, Димитър Иванов Дечев - прокурор в РП гр. Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог, кандидат за длъжността "следовател" в Софийска окръжна следствена служба, поради попълване на местата.
5.3.8.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 3 "против", 14 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Благоевград, Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог.
5.3.8.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог, кандидат за длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Бургас, поради попълване на местата.
5.3.8.3. След проведеното тайно гласуване с 0 гласа "за", 3 "против", 16 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА в длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик, Валентин Иванов Михов - прокурор в РП гр. Разлог.

/Закриване на заседанието - 15, 56 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд