Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 36

ПРОТОКОЛ    № 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 15 СЕПТЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Лазар Груев, Борис Велчев, Божидар Сукнаров и Костадинка Наумова

/Откриване на заседанието – 11, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. т. 8 и 15.

СЪДИЛИЩА

1.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Янка Стоянова Павлова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 87 /осемдесет и седем/ точки.
1.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Янка Стоянова Павлова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Пенка Николаева Братанова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 84 /осемдесет и четири/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 31/17.07.2008 г., т. 1.1.80.
2.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Николаева Братанова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Жулиета Кръстева Серафимова – Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Хасково на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
4.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Емилия Атанасова Брусева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 93 /деветдесет и три/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 31/17.07.2008 г., т. 1.1.64.
4.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Атанасова Брусева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски районен съд с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 33/24.07.2008 г., т. 1.1.74.
5.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски районен съд с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6.1.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 33/24.07.2008 г., т. 1.1.176.
6.2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Иванов Стоянов – съдия в Районен съд гр. Силистра с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. ПРИЕМА предизвестието на Велимир Милков Атанасов за освобождаване от заеманата длъжност “съдия” в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал.1 от ЗСВ.
8. ОТТЕГЛЕНА
9. ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в решението си по протокол № 31/17.07.2008 г., с което Васил Стоянов Гатов е назначен на длъжността “съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив – Наказателно отделение, като решението се чете: “На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Стоянов Гатов – съдия във Военен съд – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Апелативен съд – гр. Пловдив – Наказателно отделение”.
10. ОТНОСНО: Предложение от Върховна административна прокуратура по чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/21.09.2007 г. за повишаване в ранг на Ирина Миткова Ганева – съдия в Районен съд – гр. Исперих

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на основание чл. 102 от АПК.

ПРОКУРАТУРИ

11.1.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Паулина Иванова Недялкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София с ранг “прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 31/17.07.2008 г., т. 2.1.34.
11.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Паулина Иванова Недялкова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12.1.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Емил Василев Николаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки.
12.2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Емил Василев Николаев – прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, на място в ранг “прокурор в ОП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13.1.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Нивелин Пенчев Начев – прокурор в Софийска военно-окръжна прокуратура с ранг “прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки - приета с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 31/17.07.2008 г., т. 2.1.5.
13.2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Нивелин Пенчев Начев – прокурор в Софийска военно-окръжна прокуратура с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

14. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Михаил Колев Желев – следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна, за недопускането му до участие в конкурс за заемане на длъжности за първоначално назначаване в съдебната система.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че в Закона за съдебната власт законодателят е предвидил повишаването в длъжност или преместването на магистрати в органите на съдебна власт да се осъществява чрез конкурсите чрез атестиране, а не чрез конкурси за първоначално назначаване в съдебната система.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15. ОТТЕГЛЕНА
16. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт, по приложен списък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. по приложения списък, неразделна част от решението.
17. ОТНОСНО:Предложение от председателя на Върховния касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек служебен автомобил на ГД “Охрана” към МП за нуждите на ОЗ “Охрана” – София град.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездното предоставяне на лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег. № СА 2299 АТ, № на рама WVWZZZZ3BZXP091382, № на двигател ADR 451223, от Върховния касационен съд на ОЗ “Охрана” София – град при ГД “Охрана” към МП.
18. ОТНОСНО: Предложения от административни ръководители на органи на съдебната власт за бракуване на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Крумовград да бракува лек автомобил ВАЗ, модел 2104, с рег. № К 0462 АМ, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Ямбол да бракува лек автомобил ВАЗ, модел 2107, с рег. № У 0099 АА, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
19. ОТНОСНО: Одобряване на извършените разходи по чл. 8 от Наредбата за командировките в страната от ВСС и административните ръководители на съдилищата и окръжните следствени служби за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2008 г.
19.2. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на главния секретар на Висшия съдебен съвет за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2008 г.
19.3. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на административните ръководители на съдилищата и окръжните следствени служби за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2008 г.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
21.ОТНОСНО: Обявяване на конкурси за назначаване на съдебни администратори в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността "съдебен администратор" в Апелативен съд гр. Бургас.
21.2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността "съдебен администратор" в Административен съд гр. Враца.
21.3. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността "съдебен администратор" в Районна прокуратура гр. Самоков.
21.4. Конкурсите да се проведат от постояннодействащата комисия по чл. 357, ал. 4 от ЗСВ, както следва:

За Апелативен съд гр. Бургас:
Вельо Велев – председател
Иван Колев
Стефан Петров.
За Административен съд гр. Враца:
Стойко Стоев – председател
Мая Кипринска
Иван Колев.
За Районна прокуратура гр. Самоков:
Стефан Петров – председател
Вельо Велев
Иван Колев

21.5. В заповедите за обявяване на конкурсите главният секретар да посочи представителите на администрацията на ВСС, както и резервните членове на комисията.
21.6. Конкурсите да се проведат на два етапа - по документи и събеседване, по график, който да осигури възможност за спазване на сроковете, предвидени в ПАРОАВАС и ПОДАПРБ.
22.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Варна за увеличаване на щатната численост на съда с една щатна бройка за съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие да бъде увеличена щатната численост на Апелативен съд гр. Варна с една щатна бройка за съдебен служител – “съдебен деловодител-класифицирана информация”, считано от датата на решението, в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2008 г.
23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за увеличаване на щатната численост на съда с една щатна бройка за съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие да бъде увеличена щатната численост на Апелативен съд гр. Пловдив с една щатна бройка за съдебен служител – “домакин-снабдител”, считано от датата на решението, в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Апелативен съд гр. Пловдив за 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

24. ОТНОСНО: Участие в годишната конференция на компанията “GoPro” в Рейкявик – Исландия на 18 и 19 септември 2008 г., касаеща информационни системи за управление на досиета, документ и работни потоци, както и цялостни решения в областта на електронното управление в съответствие със законодателните и работни практики, включително и такива, касаещи съдебната система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. КОМАНДИРОВА за участие в годишната конференция на компанията “GoPro” в Рейкявик – Исландия на 18 и 19 септември 2008 г.
г-жа Радка Петрова – член на ВСС и председател на комисия “ПКИТС” при ВСС и
г-н Иван Димов – член на ВСС
за периода 17-22 септември 2008 г.
25. ОТНОСНО: Участие в 23-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода 17-19 септември 2008 г. в Брюксел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. КОМАНДИРОВА за участие в 23-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела:
г-н Георги Шопов – член на ВСС и член на комисия “Международно правно сътрудничество” при ВСС;
г-жа Мая Кипринска – член на ВСС
г-жа Богдана Желявска – съдия в СГС и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- за периода 17-19 септември 2008 г. в Брюксел
и г-жа Вероника Николова – съдия в СГС и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- за периода 17-23 септември 2008 г.
26. ОТНОСНО: Командироване на Вероника Николова – съдия в Софийски градски съд за участие в заседание на Комитета по гражданско правни въпроси /Съдебна мрежа/ на 22.09.2008 г. в Брюксел – решението е включено в т. 25 от настоящия протокол.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

/Закриване на заседанието – 11,45/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд