Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 37


ПРОТОКОЛ  № 37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев, Мая Кипринска, Галина Захарова, Костадинка Наумова, Светла Данова и Стефан Петров.

/Откриване на заседанието – 13, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. т. 28 и 31.
ІІ. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
2. Проект на решение относно командироване на представители на ВСС за посещение в Европейската комисия в Брюксел за периода 28 септември – 1 октомври 2008г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

СЪДИЛИЩА:

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Светлин Михайлов - административен ръководител – председател на Софийски градски съд за повишаване на Хайгухи Хачик Бодикян – съдия в Софийски градски съд, с ранг “съдия в АС”/считано от 11.08.2007 г./, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Любка Спасова Деребеева – Бакърджиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2.1. Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Любка Спасова Деребеева – Бакърджиева е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №28/10.07.2008г., т. 18.35.
3.На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “б” от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Свилен Георгиев Тодоров – за образцово изпълнение на служебните задължения и цялостния му принос като административен ръководител – председател на Районен съд гр. Силистра, с личен почетен знак “втора степен – сребърен”.
4.На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Ваня Петрова Илиева от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд гр. Велико Търново, считано от 01.10.2008 г.
5.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Вяра Атанасова Атанасова – съдия в Районен съд гр. Мездра, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 91 /деветдесет и една/ точки.
5.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Вяра Атанасова Атанасова – съдия в Районен съд гр. Мездра, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Станка Стоянова Димитрова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Панагюрище, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 143 /сто четиридесет и три/ точки.
6.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Станка Стоянова Димитрова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Панагюрище, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Георги Никодимов Светославов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 142 /сто четиридесет и две/ точки.
7.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Никодимов Светославов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Белоградчик, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Магдален Тошев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 145 /сто четиридесет и пет/ точки.
8.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Магдален Тошев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Любенова Маскръчка – Велчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9.1. Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Емилия Любенова Маскръчка – Велчева е приета на с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №28/10.07.2008г., т.20.21.
10.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Нелчо Андреев Неделчев – прокурор в Софийска градска прокуратура за повишаване на място в ранг.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че прокурор Неделчев е придобил ранг “прокурор в Апелативна прокуратура” по силата на закона, съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 3 от Закона за съдебната власт /считано от 11.08.2007 г./.
В случай, че искането е за повишаване на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП” Комисията по предложенията и атестирането изразява становище, че не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт, тъй като прокурор Неделчев не е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко 3 /три/ години /считано от 11.08.2007 г./.
11.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Карен Онник Бейлерян – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11.1. Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Карен Онник Бейлерян е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №21/28.05.2008г., т.31.2.
12.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Даниела Михайлова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна за повишаване на място в ранг “прокурор в АП”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
13.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура за повишаване на място в ранг “прокурор в АП”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: Прокурор Асен Бойчев Христов е придобил ранг “прокурор в ОП” по силата на закона, съгласно чл. 233, ал. 3 от ЗСВ, считано от 11.08.2007 г. Комисията по предложенията и атестирането изразява становище, че не са налице условията на чл. 234 от ЗСВ и същия не е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

14. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2008 г., съгласно приложенията.
15. ОТНОСНО: Приемане на проект на бюджет на съдебната власт за 2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ПРИЕМА внесеният Проект на бюджет на съдебната власт за 2009 г. с доклад и приложения към него (Приложение № 1).
15.2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира внасянето на приетия проект на бюджет на съдебната власт за 2009 г. в Министерството на финансите, Министерския съвет и комисия “Бюджет и финанси” към Народното събрание за включване в проекта на Закон за държавния бюджет за 2009 г., ведно с приложенията.
16. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт, по приложен списък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. по приложения списък, неразделна част от решението.

18. ОТНОСНО: Определяне на основната месечна заплата за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност на основание чл. 218, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.07.2008 г., основната месечна заплата на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи п ред 7, колона 3 на Таблица № 1 на ВСС.
19. ОТНОСНО: Молба от Виолета Апостолова – съдия в Районен съд гр. Елхово за определяне на индивидуална основна месечна заплата при условията на чл. 259, ал. 1 от КТ във връзка с чл. 229 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Виолета Апостолова – съдия в Районен съд гр. Елхово индивидуална основна месечна заплата за длъжността “председател на районен съд” съгласно Таблица № 1 на ВСС, за периода на заместване на председателя на Районен съд гр. Елхово.
20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за определяне на допълнително трудово възнаграждение на Стоян Момов - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав при условията на чл. 259, ал. 1 от КТ във връзка с чл. 229 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението /вх. № 11-07-727 от 11.09.2008 г./ на председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Стоян Момов за изпълнение на допълнителна работа при условията на вътрешно съвместителство.
21. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за необходими допълнения в длъжностните характеристики на вътрешните одитори в дирекцията.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДОПЪЛВА длъжностната характеристика за длъжността “директор на дирекция “Вътрешен одит” със следните изисквания:
21.1.1. Специфични изисквания: притежаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите по реда на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
21.1.2. Професионален опит: общ трудов стаж 12 години, от които 10 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол.
21.2. ДОПЪЛВА длъжностната характеристика за длъжността “държавен вътрешен одитор” със следните изисквания:
21.2.1. Специфични изисквания: притежаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите по реда на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
21.2.2. Професионален опит: общ трудов стаж 12 години, от които 8 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол.
21.3. ДОПЪЛВА длъжностната характеристика за длъжността “главен вътрешен одитор” със следните изисквания:
21.3.1. Специфични изисквания: притежаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите по реда на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
21.3.2. Професионален опит: общ трудов стаж 8 години, от които 6 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол.
21.4. ДОПЪЛВА длъжностната характеристика за длъжността “старши вътрешен одитор” със следните изисквания:
21.4.1. Специфични изисквания: притежаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите по реда на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
21.4.2. Професионален опит: общ трудов стаж 5 години, от които 4 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол.
21.5. ДОПЪЛВА длъжностната характеристика за длъжността “младши вътрешен одитор” със следните изисквания:
21.5.1. Специфични изисквания: притежаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите по реда на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
21.5.2. Професионален опит: общ трудов стаж 5 години, от които 2 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол.
22. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Варна за периода 01.01.2007 г. – 31.03.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Административен съд гр. Варна.
22.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
23. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Монтана за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Административен съд гр. Монтана.
23.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
24. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Ямбол за периода 01.01.2007 г. – 31.03.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Административен съд гр. Ямбол.
24.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
25. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Районен съд гр. Девня.
25.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
26. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Карлово за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Районен съд гр. Карлово.
26.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
27. ОТНОСНО: докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Петрич за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Районен съд гр. Петрич.
27.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад № 93-01-015/30.06.2008 г.
28.ОТТЕГЛЕНА.

СЪДЕБНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

29. ОТНОСНО: Искане на административния ръководител на Софийски градски съд за отпускане на щатни бройки за съдебни помощници

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие да бъде увеличена щатната численост на Софийски градски съд с 10 /десет/ щатни бройки за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
30. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на щатни бройки за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. Отлага разглеждането на исканията от административни ръководители за отпускане на щатни бройки за съдебни служители до приемането на бюджета на съдебната власт за 2009 г.
30.2. Препоръчва на административните ръководители, когато това е възможно, да извършват трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлагат изпълнението на допълнителни функции в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

2. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС за посещение в Европейската комисия в Брюксел за периода 28 септември - 1 октомври 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. КОМАНДИРОВА за посещение в Европейската комисия в Брюксел за периода 28 септември - 1 октомври 2008 г.
проф. д.р Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет
Иван Димов - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия "Международно правно сътрудничество".

/Закриване на заседанието – 14.15 ч./

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова


Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд