Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 38

ПРОТОКОЛ    № 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 1 ОКТОМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието - в първата част на заседанието и проф. Лазар Груев - Председател на ВКС - във втората част на заседанието
ОТСЪСТВАТ: Анелия Мингова, Иван Димов, Мая Кипринска

/Откриване на заседанието - 9,30 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 45.

ІІ. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:

1. Проект на решение относно предложение на апелативния прокурор на Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново за отпускане на финансова помощ от централизираните средства на фонд СБКО.
Внася: Комисия "Бюджет и финанси"
2. Проект на решение за увеличаване щатната численост на Районен съд - гр. Попово с една щатна бройка за "съдия".
Внасят: Комисия "Бюджет и финанси" и Комисия по предложенията и атестирането.
3. Проект на решение по молбата на Петя Иванова Петрова - съдия в Районен съд - гр. Добрич за поправка на явна фактическа грежка в протокол № 31/17.07.2008 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение относно съгласуване на проект на Закон за изпълнение на наказанията.
Внася: Комисия по правни въпроси
7. Предложение за командироване председателя на Софийски апелативен съд за участие в среща на представителите на апелативните съдилища на столиците на страните от Европейския съюз в гр. Париж, Франция, за периода 8-12 октомври 2008 г.
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество "

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Пламен Тошев Петков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Видин с ранг "съдия в АС", да изпълнява функциите на "Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Видин, с ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Люба Стоянова Карагеоргиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Силистра с ранг "съдия в АС", да изпълнява функциите на "Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Силистра, с ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Пенка Стоянова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Пенка Стоянова Христова е приета с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г., т. 1.1.88
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Деляна Стойчева Пейкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 91 /деветдесет и една/ точки.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Деляна Стойчева Пейкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Кичка Найденова Величкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Кичка Найденова Величкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Милена Димитрова Петева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Милена Димитрова Петева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стратимир Гошев Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Стратимир Гошев Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Тошка Иванова Тотева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 91 /деветдесет и една/ точки.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Тошка Иванова Тотева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анна Владимировна Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Анна Владимировна Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Боряна Петрова Бончева - Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Боряна Петрова Бончева - Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Георгиева Янева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 90 /деветдесет/ точки.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Георгиева Янева - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йонко Георгиев Георгиев - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 85 /осемдесет и пет/ точки.
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Йонко Георгиев Георгиев - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Красимира Пенева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Пенева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Теменужка Евгениева Симеонова - съдия в Софийски градски съд с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Теменужка Евгениева Симеонова - съдия в Софийски градски съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Свилен Станчев Иванов - съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
15.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Свилен Станчев Иванов - съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Искра Стоянова Вараджакова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елена, с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 137 /сто тридесет и седем/ точки.
16.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Искра Стоянова Вараджакова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елена, с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
17. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Кънчо Ицков Ицков - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
18. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Кремена Сайкова Данаилова - Колева - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
19. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Добрич за повишаване на Красимира Керанова Иванова - съдия в Административен съд гр. Добрич, на място в ранг "съдия в АС, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
20. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 38/01.12.2004 г., с което Иван Статев Маринов - следовател при Окръжна следствена служба гр. Хасково е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Димитровград, като решението се допълни с израза: "с ранг "съдия в ОС"", считано от 01.12.2004 г.
21. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Манчев Димитров - съдия в Районен съд гр. Сливен с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра”на Иван Манчев Димитров е приета с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г., т. 1.1.43.
22. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Радка Иванова Цариградска - съдия в Районен съд гр. Павликени с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
22.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Радка Иванова Цариградска - съдия в Районен съд гр. Павликени с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
23. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Джулиана Иванова Петкова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 89 /осемдесет и девет/ точки.
23.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Джулиана Иванова Петкова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Елизабет Лопес Петрова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 92 /деветдесет и две/ точки.
24.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Елизабет Лопес Петрова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иванка Колева Иванова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
25.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иванка Колева Иванова - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Пламен Ангелов Колев - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
26.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Ангелов Колев - съдия в Софийски районен съд с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Пейо Иванов Приходков - съдия в Районен съд гр. Елена с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
27.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Пейо Иванов Приходков - съдия в Районен съд гр. Елена с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
28. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Дарина Илиева Попова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Карлово, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 92 /деветдесет и две/ точки.
28.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Дарина Илиева Попова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Карлово, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
29. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ралица Крумова Коновска - съдия в Районен съд гр. Карлово, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
29.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ралица Крумова Коновска - съдия в Районен съд гр. Карлово, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
30. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Биляна Томова Вранчева - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
30.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Биляна Томова Вранчева - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
31. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Васил Александров Тасев - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
31.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Васил Александров Тасев - съдия в Районен съд гр. Пловдив с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
32. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Чавдарова Кацарова - Христозова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
32.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Чавдарова Кацарова - Христозова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
33. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Таня Яворова Букова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
33.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Яворова Букова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
34. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Иванов Думбанов - съдия в Районен съд гр. Разлог с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 92 /деветдесет и две/ точки.
34.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Иванов Думбанов - съдия в Районен съд гр. Разлог с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
35. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стойка Илиева Янева - Мирчева - съдия в Районен съд гр. Сандански с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 89 /осемдесет и девет/ точки.
35.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Стойка Илиева Янева - Мирчева - съдия в Районен съд гр. Сандански с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
36. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анета Иванова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Омуртаг с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 142 /сто четиридесет и две/ точки.
36.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Анета Иванова Петрова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Омуртаг с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
37. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Петър Костадинов Узунов - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 87 /осемдесет и седем/ точки.
37.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Петър Костадинов Узунов - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
38. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Нела Кръстева Иванова - съдия в Районен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Нела Кръстева Иванова е приета с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г., т. 1.1.14.
39. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Елена Златанова Тодорова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елхово, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Елена Златанова Тодорова е приета с решение на ВСС по Протокол № 21/28.05.2008 г., т. 24.1.
40. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Мирослава Неделчева Райчева - Симеонова - съдия в Районен съд гр. Варна.
41. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заявлението на Петя Петрова Гергова - съдия в Районен съд гр. Видин.
41.1. ИЗПРАЩА копие от заявлението на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ихтиман.
42. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото на Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд гр. Разград.
42.1. ИЗПРАЩА копие от заявлението на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Разград.
43. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Мария Димитрова Кирова от заеманата длъжност "административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Тервел, считано от 1.01.2009 г.
43.1. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Мария Димитрова Кирова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Тервел, с личен почетен знак и с парична награда.
44. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Веселин Петков Димитров от заеманата длъжност "съдия" в Административен съд София област, считано от датата на вземане на решението.
45.ОТТЕГЛЕНА

ПРОКУРАТУРИ

46. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Едуард Руменов Сариев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 140 /сто и четиридесет/ точки.
46.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Едуард Руменов Сариев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Девин, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
47. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любомир Георгиев Петров - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 143 /сто четиридесет и три/ точки.
47.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир Георгиев Петров - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
48. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Марин Николов Пелтеков - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 144 /сто четиридесет и четири/ точки.
48.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Марин Николов Пелтеков - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
49. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Елена Христова Йоцова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 81 /осемдесет и една/ точки.
49.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена Христова Йоцова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
50. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Димитрова Груева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
50.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Димитрова Груева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
51. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Албена Янкова Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
51.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Албена Янкова Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
52. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Христо Огнянов Белстойнев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Самоков, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 145 /сто четиридесет и пет/ точки.
52.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Христо Огнянов Белстойнев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Самоков, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
53. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Зорница Иванова Захариева - Желева - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
53.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Зорница Иванова Захариева - Желева - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
54. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Кръстю Стоянов Георгиев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Разград с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Кръстю Стоянов Георгиев е приета с решение на ВСС по Протокол № 28/10.07.2008 г., т. 19.62.
55. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Тереза Петрова Скорчева - Витанова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Харманли, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Тереза Петрова Скорчева – Витанова е приета с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г., т. 2.1.89
56. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Надежда Иванова Банова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Надежда Иванова Банова е приета с решение на ВСС по Протокол № 33/24.07.2008 г., т. 2.1.92.
57. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Видев Видев - заместник на административния ръководител - заместник - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Георги Видев Видев е приета с решение на ВСС по Протокол № 35/31.07.2008 г., т. 2.1.65

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

58. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иванка Стойнова Пенчева - Джанзова от заеманата длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Габрово, считано от 01.10.2008 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

59. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2008 г., съгласно приложенията.
60. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт, по приложен списък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. по приложения списък, неразделна част от решението.
61. ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в списък – неразделна част от решение на ВСС по т. 9 от допълнителните точки по протокол № 34/30.07.2008 г., в частта относно увеличаване на бюджетната сметка на Военен съд гр. Варна.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в точка 26 от списък – неразделна част от решение на ВСС по т. 9 от допълнителните точки по протокол № 34/30.07.2008 г., като същата да се чете, както следва:
“УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Варна за 2008 г. по § 10-00 “Издръжка” за авариен ремонт на тоалетни. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2008 г.”.
62. ОТНОСНО: Предложение на и.д административен ръководител на Районен съд гр. Своге за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за лечение на съдебен служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТПУСКА парична помощ за лечение . от централизираните средства на фонд СБКО
63.ОТНОСНО: Предложение на главния инспектор на Инспектората към ВСС за създаване на нова длъжност в Класификатора на длъжностите за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1.ОТХВЪРЛЯ предложението на главния инспектор на Инспектората към ВСС за създаване на нова длъжност “експерт в Инспектората към ВСС” в Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
63.2. УКАЗВА на главния инспектор на Инспектората към ВСС, че за длъжността “експерт” в Инспектората към ВСС следва да се прилага ред 14 от Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
64. ОТНОСНО: Доклад на Сметната палата за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени по одитен доклад за извършен финансов одит на бюджета на съдебната власт за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Сметна палата за резултатите от последващия контрол за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0900001107 за извършен финансов одит на съдебната власт и ВСС за периода 01.01.2007 – 30.09.2007 г.
64.2. ОДОБРЯВА плана за действие за изпълнение на препоръките на Сметна палата, дадени в Одитен доклад № 0900001107.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

65. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски апелативен съд за обявяване на конкурс за длъжността “съдебен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

65.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността “съдебен администратор” в Апелативен съд гр. София.
65.2. Конкурсът да се проведе от постоянно действаща комисия по чл. 357, ал. 4 от ЗСВ в състав: Вельо Велев – председател, Иван Колев, Стефан Петров.
65.3. В заповедта за обявяване на конкурса главният секретар да посочи представителите на администрацията на ВСС, както и резервните членове на комисията.
65.4. Конкурсът да се проведе на два етапа - по документи и събеседване, по график, който да осигури възможност за спазване на сроковете, предвидени в ПАРОАВАС.
66.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Самоков за увеличаване на щатната численост на съда с 1 /една/ щатна бройка за длъжността “системен администратор”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ за бъде увеличена щатната численост на Районен съд гр. Самоков с 1/2 щатна бройка за длъжността “системен администратор”, считано от датата на вземане на решението.
67. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Шумен за отпускане на 2 /две/ щатни бройки за длъжностите “деловодител регистратура” и “касиер”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

67.1. Отхвърля искането на председателя на Административен съд гр. Шумен за увеличаване на щата на съда с 1 /щатна/ бройка за длъжността “деловодител регистратура”.
67.2. Отхвърля искането на председателя на Административен съд гр. Шумен за увеличаване на щата на съда с 1 /щатна/ бройка за длъжността “касиер”.

ПРАВНИ   ВЪПРОСИ

68. ОТНОСНО: Информация за извършена от Инспектората на Министерството на правосъдието планова тематична проверка в ОС гр. Ямбол по организирането и провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристите, провели стажа си през периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение информацията и констатациите от тематичната планова проверка извършена в ОС гр. Ямбол по организирането и провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристите, провели стажа си през периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.
69. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Концепция за проект на нов Закон за нормативните актове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ, дава положително становище на Концепцията за проект на нов Закон за нормативните актове, с представените в писмен вид забележки, които са изпратени на посочените електронните адреси в писмото на Миглена Тачева - министър на правосъдието.

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

70. ОТНОСНО: Командироване на Емил Иванов Дечев и Юлиян Борисов Комсалов – съдии в Софийски районен съд, за едногодишен стаж в Съда на Европейските общности в Люксембург, считано от 1 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

70.1. КОМАНДИРОВА Емил Иванов Дечев и Юлиян Борисов Комсалов – съдии в Софийски районен съд в Люксембург , считано от 01.11.2008 г. за срок от 1 /една/ година, в Съда на Европейските общности за обучение в рамките на Програма за обмен на Европейската съдебна мрежа и същевременно да имат право за този период от време да получават полагащото им се трудово възнаграждение за заеманата от тях съдийска длъжност. Социалното и здравно осигуряване за периода на обучението се извършва от държавата на произход /Софийски районен съд/.
70.2. Разходите за пътни, дневни и нощувка са за сметка на Европейската съдебна мрежа за обучение /ЕСМО/ по пряко финансиране от Европейската комисия, съобразно правилата на ЕСМО, обменна програма за съдебни институции, ръководство за програмите за обмен 2008 и съгласно решение от 04.07.2007 г. на Съда на Европейските общности в Люксембург относно националните магистрати приети за стаж в рамките на програмата за обмен организирана от ЕСМО.
71. ОТТЕГЛЕНА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

2. ОТНОСНО: Увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Попово за 2008 г. с една щатна бройка за “съдия”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Попово с една щатна бройка за “съдия”, считано от 23.06.2008 г.
3. ОТНОСНО: Молба от Петя Иванова Петрова – съдия в РС гр. Добрич за поправка на явна фактическа грешка в Протокол № 31/17.07.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в Решението си по Протокол № 31/17.07.2008 г. , т. 1.1.12., с което на Петя Иванова Иванова Петрова – съдия в РС гр. Добрич е определена комплексна оценка от атестирането, в частта на вписаната длъжност, като вместо “съдия в ОС гр. Добрич” да се чете”съдия в Районен съд гр. Добрич”.
4. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Закон за изпълнение на наказанията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ, дава положително становище по предложения проект на Закон за изпълнение на наказанията.
7. ОТНОСНО: Предложение за командироване председателя на Софийски апелативен съд за участие в среща на представителите на апелативните съдилища на столиците на страните от Европейския съюз в гр. Париж, Франция, за периода 8-12 октомври 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

7.1. КОМАНДИРОВА Евгений Стайков – председател на Софийски апелативен съд, за участие в среща на председателите на апелативните съдилища на столиците на страните от Европейския съюз, за периода 8-12 октомври 2008 г. в гр. Париж, Франция.

/Закриване на заседанието – 11, 20 ч/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова


Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд