Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 39

ПРОТОКОЛ   № 39

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 8 ОКТОМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Борис Велчев, Мая Кипринска и Галина Захарова
/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:

1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд - гр.Пловдив за определяне на Ивета Бориславова Парпулова - административен ръководител на Окръжен съд - гр.Пазарджик да изпълнява и функциите на административен ръководител на Районен съд - гр.Панагюрище.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение относно Проект на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Внася: Комисия "Борба с корупцията и професионална етика
3. Проект на решение във връзка с публикации във в. "Сега" и в. "Експрес" на 2 октомври 2008г.
Внася: Комисия по правни въпроси
4. Проект на решение относно участие в 24-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел - 23 октомври 2008г.
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество"
5. Проект на решение относно определяне на участници в Международна конференция "Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването - самозалъгване или реалност", гр.Дубровник, 16 до 19 ноември 2008г.
Внася: Комисия "Международно правно сътрудничество"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността "съдия" в Апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Димитров Иванов на длъжност "съдия" в Апелативен съд - гр.София, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. На основание чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Ангелов Лещев на длъжност "съдия" в Апелативен съд - гр.Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. На основание чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър Илиев Димитров на длъжност "съдия" в Апелативен съд - гр.Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.4. На основание чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емануил Иванов Еремиев на длъжност "съдия" в Апелативен съд - гр.Велико Търново, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността "съдия" в Административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл.160 и чл.186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Боряна Руменова Бороджиева на длъжност "съдия" в Административен съд - София-град, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

2.2. На основание чл.194, ал.1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "съдия" в Административен съд - София-град.

СЪДИЛИЩА

3.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на и.д.административен ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Мария Симеонова Ганева - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в във ВКС и ВАС, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането се запозна с данните от кадровата справка на Мария Симеонова Ганева и установи, че преди да бъде назначена на длъжността "съдия" в Административен съд гр. Варна, същата е заемала длъжността "съдия" в Районен съд гр. Силистра. Поради което счита, че не са налице условията на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в ранг, тъй като не е прослужила на длъжността "съдия" в Административен съд гр. Варна три години.
4.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Борислав Георгиев Милачков - съдия в Административен съд гр. Варна, на място в ранг "съдия в във ВКС и ВАС, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането се запозна с данните от кадровата справка на Борислав Георгиев Милачков и установи, че преди да бъде назначен на длъжността "съдия" в Административен съд гр. Варна същия е заемал длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна. Поради което счита, че не са налице условията на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в ранг, тъй като не е прослужил на длъжността "съдия" в Административен съд гр. Варна три години.
5.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Тодор Кирилов Петков - съдия в Административен съд гр. Русе с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд, с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7.ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 35/31.07.2008 г., с което Росица Стоянова Ненова - прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, с ранг "прокурор в ОП" е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Нова Загора, с израза: "с ранг "съдия в ОС"", считано от 31.07.2008 г.
8.ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 13/08.03.2006 г., с което Силвия Иванова Мичева - Алексова - следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Перник, с израза: "с ранг "съдия в ОС"", считано от 08.03.2006 г.
9.ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 1/11.01.2006 г., с което Христина Христова Ангелова - следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник е назначена на длъжността "прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, с израза "с ранг "прокурор в ОП"", считано от 11.01.2006 г.
9.1.ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 23/10.05.2006 г., с което Христина Христова Ангелова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник с ранг "прокурор в ОП" е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Перник, с израза "с ранг "съдия в ОС"", считано от 10.05.2006 г.
10. ОТХВЪРЛЯ молбата на Юлия Желязкова Станковска - съдия в Районен съд гр. Харманли да бъде повишена на място в ранг "съдия в ОС".
11.ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в Решението си по протокол № 35/31.07.2008 г., т. 1.1.49., с което на Виолета Александрова Русанова е определена комплексна оценка "много добра", като вместо "Росанова" да се чете "Русанова".
12. ОТНОСНО: Произнасяне по предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища - Гражданско отделение, във връзка с решение № 2840/12.03.2008г. на ВАС по адм. д. № 9997/2007г., с което се отменя решение на ВСС по протокол №29/2007г., в частта за назначаване на съдии в Окръжен съд - гр.Русе - Гражданско отделение и връща преписката за ново произнасяне, съобразно изложеното в мотивите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр.Русе - Гражданско отделение, за назначаване на Антоанета Йорданова Атанасова, поради липса на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 2 от ЗСВ.
12.2. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр.Русе - Гражданско отделение, за назначаване на Николинка Георгиева Чокоева, поради липса на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 2 от ЗСВ.
12.3. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр.Русе - Гражданско отделение, за назначаване на Десислава Николаева Колева, поради липса на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 2 от ЗСВ.
12.4. На основание чл.160, във връзка с чл. 186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галина Петкова Магардичиян на длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр.Русе, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
13. ОТНОСНО: Произнасяне по предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища - Наказателно отделение, във връзка с решение № 8180/2008г. на ВАС, с което се отменя решение на ВСС по протокол № 12/2008г., в частта за назначаване на съдии в Окръжен съд - гр.Русе - Наказателно отделение и връща преписката за ново произнасяне, съобразно изложеното в мотивите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на Конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия " в Окръжен съд - гр.Русе - Наказателно отделение, за назначаване на Ралица Герасимова Цветкова, поради липса на изискуемия стаж по чл. 164, ал. 2 от ЗСВ.
13.2. На основание чл.160, във връзка с чл. 186, ал.3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Александър Стоянов Иванов на длъжност "съдия" в Окръжен съд - гр.Русе, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Милчо Иванов Генжов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 140 /сто и четиридесет / точки.
14.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Милчо Иванов Генжов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Гочо Георгиев Петков - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг "прокурор в ОП",на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
16.ОТНОСНО: Заявление от Карен Онник Бейлерян да бъде освободен от заеманата длъжност "прокурор" в Районна прокуратура - гр.Варна, на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от 17.04.2008г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на ВСС.
17. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Ненчо Каменов Александров от заеманата длъжност "прокурор" в Софийска районна прокуратура, считано от 15.10.2008 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

18. ОТНОСНО: Искания на административни ръководители на органи на съдебната власт за корекции на бюджетните им сметки за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
20. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за безвъзмездно предоставяне на лек служебен автомобил за ползване от Районен съд гр. Ардино

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Кърджали да предостави безвъзмездно лек автомобил "Форд Фокус" с рег. № К 0770 АВ, № на рама WFOFXXWPDFXM27532 и № на двигател ХМ27532, на Районен съд гр. Ардино.
21. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Варна за бракуване на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна следствена служба гр. Варна да бракува лек автомобил ВАЗ 21051 с рег. № В 0142 АН и лек автомобил Роувър Маестро с рег. № В 3927 КМ, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
22. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за изменение на решение на ВСС по протокол № 25/25.06.2008 г. за определяне на допълнително възнаграждение на Георги Милушев - председател на Районен съд гр. Ардино

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решението си по протокол № 25/25.06.2008 г. относно определяне на допълнително месечно възнаграждение на Георги Милушев - председател на Районен съд гр. Ардино за изпълнение на допълнителна работа, като определя на същия, считано от 12.09.2008 г. допълнително месечно възнаграждение в размер на 30 на сто от основната месечна заплата за длъжността "съдия" в Районен съд, докато трае изпълнението на допълнителната работа.
23. ОТНОСНО: Декларация от съдиите в Административен съд София - град във връзка с разпределение на помещенията в сградата на ул. "Георг Вашингтон" № 17

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. Приема доклада на комисия "Бюджет и финанси" и изразява становище, че сградата на ул. "Екзарх Йосиф№ № 12 не е подходяща за нуждите на Висшия съдебен съвет.
23.1. Създава работна група в състав: Иван Колев, Иван Димов - членове на ВСС и Славка Каменова - главен секретар на ВСС, която да изследва възможностите за осигуряване на подходяща сграда за задоволяване нуждите на Висшия съдебен съвет. Включва в състава на работната група и председателите на ВКС, ВАС, главният прокурор, председателите на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Административен съд - София-град и Административен съд - София-област, които да изследват възможностите и да предложат обща концепция за осигуряване на сграден фонд за задоволяване нуждите на органите на съдебната власт на територията на град София.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Силистра за увеличаване на щатната численост на съда с 3 /три/ бройки съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Районен съд гр. Силистра с 1/една/ щатна бройка за длъжността “статистик” и 1/една/ щатна бройка за длъжността “касиер”, считано от 01.01.2009 г.

БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

25. ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на комисия “Борба с корупцията и професионалната етика” за първото полугодие на 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1.ПРИЕМА отчета на комисия “Борба с корупцията и професионалната етика”. Същият да се публикува в Интернет страницата на ВСС.
25.2.ВЪЗЛАГА на комисия “Борба с корупцията и професионалната етика” да актуализира Стратегия за борба с корупцията.
25.3.СЪЗДАВА към комисия “Борба с корупцията и професионалната етика “Граждански експертен съвет”, като часът, мястото и дневният ред на заседанията на комисията да се оповестяват в сайта на ВСС.
25.4. ПРЕДЛАГА наименованието на комисия “Борба с корупцията и професионалната етика” да се измени в комисия “Професионална етика и превенция на корупцията”.
Промяната да се съобрази при подготовката за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ВСС.

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

26. ОТНОСНО: Командироване на съдии за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Германия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. КОМАНДИРОВА г-н Красимир Шекерджиев – съдия в Софийски апелативен съд за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Федерална Република Германия, за периода 23 - 28 ноември 2008 г.
26.2. КОМАНДИРОВА г-жа Ралица Манолова – съдия в Софийски градски съд за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Федерална Република Германия, за периода 23 – 28 ноември 2008 г..
27. ОТНОСНО: Обсъждане изпълнението на График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на Работната група по изпълнението на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност.
28. ОТНОСНО: Приемане на Указания за организацията на работата на делата с особен обществен интерес и Механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението на същите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ПРИЕМА Мерки за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата от особен обществен интерес.
28.2. Във връзка с насрочените Регионални заседания на ВСС по апелативни райони, ВЪЗЛАГА на административните ръководители да изготвят обобщени анализи по приетите от ВСС мерки, които да се представят в Съвета в тридневен срок, преди провеждане на насрочените заседания.
28.3. СЪЗДАВА Работна група в състав:

Председател – г-н Пламен Стоилов
Членове: 1.г-жа Елена Митова
2. г-жа Пенка Маринова
3. г-н Стойко Стоев
4. г-жа Славка Каменова,

която да обобщи резултатите от проведените регионални съвещания, както и постъпващата ежемесечна информация във ВСС от административните ръководители по изпълнението на възложените мерки и да предлага на ВСС конкретни решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТТЕГЛЕНА.
2.ОТНОСНО: Проект на Кодекс за етично поведение на българските магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Констатира, че създадената с решение на ВСС Работна група е подготвила проект за Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
2.2. Проектът да бъде предоставен и обсъден на изнесените заседания на ВСС с административните ръководители на съдебната система и да бъде изпратен за обсъждане в органите на съдебната власт.
2.3. Протоколите от проведените общи събрания на съдии, прокурори и следователи, със съдържащите се в тях становища, критични бележки и конкретни предложения да се изпращат до комисия “Борба с корупцията и професионалната етика” към ВСС до 30 октомври 2008 г.
3.ОТНОСНО: Публикации във в. “Сега” и в. “Експрес” на 2 октомври 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на г-н Светлин Михайлов – административен ръководител на Софийски градски съд и на г-н Николай Кокинов – административен ръководител –градски прокурор на Софийска градска прокуратура, да извършат проверка има ли извършени нарушения от прокурора и съдията-докладчик по делото срещу Николай Методиев – Пилето, които да са довели до неоснователно връщане на делото от фазата на съдебното заседание.
Резултатите да се докладват на Висшия съдебен съвет в едноседмичен срок.
4.ОТНОСНО: Участие в 24-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел – 23 октомври 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. КОМАНДИРОВА за участие в 24-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел – 23 октомври 2008 г., за периода 22-24 октомври 2008 г.
- Вероника Николова – съдия в Софийски градски съд – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие;
- Сребрина Христова – член на Висшия съдебен съвет
- Костадинка Наумова – член на Висшия съдебен съвет
5. ОТНОСНО: Определяне на участници в Международна конференция “Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването – самозалъгване или реалност”, гр. Дубровник, 16 – 19 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. КОМАНДИРОВА г-н Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, за участие в Международна конференция “Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването – самозалъгване или реалност”, гр. Дубровник, Хърватия, за периода 16 – 19 ноември 2008 г.
5.2. КОМАНДИРОВА г-жа Славка Каменова – главен секретар на Висшия съдебен съвет, за участие в Международна конференция “Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването – самозалъгване или реалност”, гр. Дубровник, Хърватия, за периода 16 – 19 ноември 2008 г.
5.3. ВЪЗЛАГА на главния секретар да командирова служител от администрацията на ВСС за подпомагане участието в конференцията.

/Закриване на заседанието – 12, 10 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: /п/
Славка Каменова

Публикуван на:
10.10.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд