Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 40

ПРОТОКОЛ    № 40

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2008 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Мая Кипринска и Георги Гатев
/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:

19. Предложение за решение относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Внася: Комисия по правни въпроси
20. Проект на решение относно определяне на разпоредител по бюджета на съдебната власт с право на втори подпис.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
21. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за отпускане на финансова помощ от средствата на централизирания фонд СБКО.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
22. Информация за двата проекта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ, по които ВСС е бенефициент.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество
23. Проект на решение относно участие в заседание на подгрупа “Обучение на магистрати. Необходимост от професионалисти, които да прилагат правото на Европейския съюз “ на форум “Правосъдие”, Брюксел, 11 ноември 2008 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
24. Проект на решение относно определяне на членове на ВСС за участие в среща на 22 октомври 2008 г. с представители на Европейската комисия за оценка на прилагането на Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите – членки.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
25. Проект на решение относно участие в третото заседание към Съвета на ЕС в рамките на Комитета по гражданскоправни въпроси /Съдебна мрежа/, Брюксел, 27 и 28 октомври 2008 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

СЪДИЛИЩА

1.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Марин Георгиев Маринов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
2. ОТТЕГЛЕНА.
3. ПРИЕМА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО на основание чл. 166, ал. 1 от Закона за съдебната власт за ОСВОБОЖДАВАНЕ на Георги Димитров Лефтеров от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд гр. Варна.

ПРОКУРАТУРИ

4.На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Чавдар Иванов Чавдаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, да изпълнява функциите на “Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Кърджали, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Величка Костова Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Владислав Димитров Томов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Владислав Димитров Томов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
8.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иванка Ангелова Козарова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
8.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иванка Ангелова Козарова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9.На основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Стефка Георгиева Якимова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна, със служебна благодарност и грамота.
10.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Желязко Георгиев Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг “прокурор в АП”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “ДОБРА” – 80 /осемдесет/ точки.
10.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Желязко Георгиев Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимира Христова Райчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1.УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г., съгласно приложението, неразделна част от решението.
13. ОТНОСНО: Предложение от Валери Първанов – заместник на главния прокурор при ВКП за бракуване на лек автомобил, числящ се на Районна прокуратура гр. Бяла

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Прокуратурата на Република България да бракува лек автомобил Лада ВАЗ 2105 с рег. № Р 3355 РА, числящ се на Районна прокуратура гр. Бяла, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за определяне на допълнително възнаграждение на съдия от Районния съд за изпълнение на функциите на титуляр на още един съдебен състав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението/вх. № 11-07-800/29.09.2008 г./ на председателя на Районен съд гр. Варна за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Стоян Попов за изпълнение на допълнителна работа.
15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр.Кнежа за определяне на допълнително възнаграждение на съдия от Районния съд за изпълнение на функциите на съдия по вписванията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението/вх. № 11-07-791/25.09.2008 г./ на председателя на Районен съд гр. Кнежа за определяне на допълнително възнаграждение на съдиите Цветанчо Трифонов, Антон Антонов и Пламен Тодоров за времето на съвместяване на двете длъжности.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

17. ОТНОСНО: Искане от Валери Първанов – зам. на главния прокурор при ВКП за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители за следните прокуратури:
- Апелативна прокуратура гр. Варна – 1/2 щ. бр. за длъжността “снабдител”;
- Окръжна прокуратура гр. Варна – 1/2 щ. бр. за длъжността “работник по поддръжка”;
- Окръжна прокуратура гр. Стара Загора – 1 щ. бр. за длъжността “младши специалист”;
- Районна прокуратура гр. Стара Загора – 2 щ. бр. за длъжността “куриер” и “шофьор”;
- Районна прокуратура гр. Чирпан – 1 щ. бр. за длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”;
- Районна прокуратура гр. Раднево – 1 щ. бр. за длъжността “главен счетоводител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Прокуратура на Република България с 2 /две/ щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- 1 /една/ щ. бр. за длъжността “шофьор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора, считано от 01.01.2009 г.
- 1 /една/ щ. бр. за длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в Районна прокуратура гр. Чирпан, считано от 01.01.2009 г.
18. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
18.1.Районен съд гр. Варна - 2 щ. бр. за съдебен деловодител; 1 щ. бр. за съдебен архивар; 2 щ. бр. за съдебен деловодител в СИС; 1 щ. бр. за служител в регистратура СИС; 2 щ. бр. за призовкар.
18.2.Районен съд гр. Перник - 1 щ. бр. за “домакин-снабдител”
18.3.Районен съд гр. Велико Търново - -2 щ. бр. за съдебен деловодител и 1 щ. бр. за архивар;
18.4.Районен съд гр. Бургас - 4 щ.бр. за деловодител; 3 щ.бр. за призовкари; 1 щ.бр. за статистик; 1 щ.бр. за служител за извършване на копирните услуги в съда; 1 щ.бр. за куриер; 1 щ.бр. за съдебен информатор.
18.5.Районен съд гр. Монтана -1 щ. бр. за “съдебен деловодител”.
18.6.Районен съд гр. Кърджали - 1 щ. бр за “чистач”.
18.7.Районен съд гр. Дряново - 1 щ. бр за “системен администратор”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Районен съд гр. Варна с 2 /две/ щатни бройки за длъжността “съдебен деловодител”, считано от 01.01.2009 г.
18.1.2. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Варна за отпускането на щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- 1 щ. бр. за съдебен архивар;
- 2 щ. бр. за съдебен деловодител в СИС;
- 1 щ. бр. за служител в регистратура СИС;
- 2 щ. бр. за призовкар.
18.2. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Перник за отпускане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността “домакин-снабдител”.
18.3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Районен съд гр. Велико Търново с 1 /една/ щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител”, считано от 01.01.2009 г.
18.3.2. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Велико Търново за отпускане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността “архивар”.
18.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Районен съд гр. Бургас с 2 /две/ щатни бройки за длъжността “деловодител”, считано от 01.01.2009 г.
18.4.2. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Бургас за отпускането на щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- 2 щ.бр. за деловодител;
- 3 щ.бр. за призовкари;
- 1 щ.бр. за статистик;
- 1 щ.бр. за служител за извършване на копирните услуги в съда;
- 1 щ.бр. за куриер;
- 1 щ.бр. за съдебен информатор.
18.5. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Монтана за отпускане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител”
18.6. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Кърджали за отпускане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността “чистач”.
18.7. На основание решение на ВСС по протокол № 37 от 24.09.2008 г., т. 30, ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Дряново за отпускане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността “системен администратор”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

19. ОТНОСНО: Становище по проект на решение на Министерски съвет за одобряване на ЗИД на Закона за специалните разузнавателни средства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ, ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, заедно с приложените към него мотиви.
20. ОТНОСНО: Определяне на разпоредител по бюджета на съдебната власт с право на втори подпис

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ОПРЕДЕЛЯ за разпоредител по бюджета на съдебната власт с ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС Маргарита Кирилова Радкова – директор на дирекция “Финанси и бюджет” в администрацията на ВСС.
20.2. ОТМЕНЯ упълномощаването на Илияна Славчева Накова с право на втори подпис.
22. ОТНОСНО: Информация за двата проекта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ , по които ВСС е бенефициент.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представената информация по Проект за “Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” и проект “Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.
23. ОТНОСНО: Участие в заседание на подгрупа “Обучение на магистрати. Необходимост от професионалисти, които да прилагат правото на Европейския съюз” на Форум “Правосъдие”, Брюксел, 11 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

23.1 КОМАНДИРОВА Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд за участие първото заседание на подгрупа “Обучение на магистрати. Необходимост от професионалисти, които да прилагат правото на Европейския съюз” на Форум “Правосъдие”, Брюксел, за периода 10-12 ноември 2008 г.
23.3. Задължава Мирослава Тодорова в едноседмичен срок да представи писмен доклад за командировката си, който да се публикува на интернет-страницата на ВСС.
24. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща на 22 октомври 2008 г. с представители на Европейската комисия за оценка на прилагането на Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите - членки.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Анелия Мингова- представляващ и член на ВСС, Иван Димов, Георги Шопов, Георги Гатев, Сребрина Христова и Галина Захарова - членове на Висшия съдебен съвет и на комисия “Международно правно сътрудничество”, за участие в среща на 22 октомври 2008 г. от 14.00 ч. до 14.45 ч. , в сградата на Висшия съдебен съвет, с представители на Европейската комисия за оценка на прилагането на Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите – членки.
25. ОТНОСНО: Участие в третото заседание към Съвета на ЕС в рамките на Комитета по гражданскоправни въпроси/Съдебна мрежа/, Брюксел, 27 и 28 октомври 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

25.1. КОМАНДИРОВА Вероника Николова – съдия в Софийски градски съд – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие в третото заседание към Съвета на ЕС в рамките на Комитета по гражданскоправни въпроси/Съдебна мрежа/, Брюксел, 27 и 28 октомври 2008 г., за периода 26-28 октомври 2008 г.
25.4. Задължава Вероника Николова в едноседмичен срок да представи писмен доклад за командировката си, който да се публикува на интернет-страницата на ВСС


/Закриване на заседанието: 10, 50 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
16.10.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд