Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 41

ПРОТОКОЛ    № 41

ОТ ИЗНЕСЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2008 г. в гр. ХИСАР С УЧАСТИЕТО НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ОТ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ И АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Лазар Груев, Константин Пенчев, Борис Велчев, Мая Кипринска и Георги Гатев

/Откриване на заседанието - 15,10 ч/

ДНЕВЕН    РЕД:

1. Обсъждане на анализи, изготвени от административните ръководители на Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. Бургас, Апелативна прокуратура гр. Пловдив и Апелативна прокуратура гр. Бургас, на причините за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.
Участниците в изнесеното заседание изслушаха докладите на г-жа Радка Петрова – председател на Апелативен съд гр. Пловдив, г-н Росен Димов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, г-жа Дора Чинева – председател на Апелативен съд гр. Бургас и г-н Йордан Иванов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас.
2. Обсъждане на организацията на работа по дела с особен обществен интерес и механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението им.
Г-жа Радка Петрова – член на ВСС и председател на КПКИТС представи приетите с Протокол № 39 от 08.10.2008 г. Мерки за организация работата по дела с особен обществен интерес, механизма за постоянен контрол и отчетност за движението им.
3. Доклад от министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. Бургас.
4. Представяне/обсъждане на проекта на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Г-н Цони Цонев – член на ВСС и председател на КБКПЕ представи проекта на Кодекса, с препоръка в срока, указан от ВСС да се представят предложенията от общите събрания на органите на съдебната власт.
5. Информация от Висшия съдебен съвет за изпълнението на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност.
Проф. Анелия Мингова – представляващ ВСС представи подробна информация за изпълнението до момента и за предстоящите дейности на ВСС по Графика.
6. Обсъждане на проекта на Декларация от страна на Република България по чл. 35 от Договора за Европейския съюз във връзка с приемане на компетентността на Съда на Европейските общности за даване на преюдициални заключения в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева представи необходимостта от приемането на Декларацията.
7. Информация от министъра на правосъдието за участието на Република България в проектите относно обмена на данни за съдимост между държави-членки на ЕС.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева изнесе подробна информация за участието на министерството в пилотните проекти.
8. Обсъждане на изпълнението на европейския заповеди за арест в Апелативен район - Пловдив и Апелативен район – Бургас.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева анализира резултатите от дейността в апелативните райони.

/Закриване на заседанието – 17, 40 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикувано на:
20.10.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд