Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 42

ПРОТОКОЛ    № 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 22 ОКТОМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Сребрина Христова, Мая Кипринска, Костадинка Наумова, Георги Гатев, Петър Стоянов
/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 24.

ІІ. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:

1. Предложение за решение относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Росица Анастасова Сбиркова - Танева - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Смолян, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 145 /сто четиридесет и пет/ точки.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица Анастасова Сбиркова - Танева - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Смолян, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Стоян Петров Георгиев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Средец с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 145 /сто четиридесет и пет/ точки.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Петров Георгиев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Средец с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Серафимка Тодорова Мадолева - съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Хасково за повишаване на Таня Петрова Киркова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Ивайловград, на място в ранг "съдия в ОС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Кольо Велков Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Кольо Велков Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Хасково с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниел Николаев Йорданов - съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниел Николаев Йорданов - съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йордан Илиев Воденичаров - съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 89 /осемдесет и девет/ точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Йордан Илиев Воденичаров - съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мариана Димитрова Шотева - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариана Димитрова Шотева - съдия в Районен съд гр. Пазарджик, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Тодор Иванов Димитров - съдия в Районен съд гр. Търговище с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 93 /деветдесет и три/ точки.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Тодор Иванов Димитров - съдия в Районен съд гр. Търговище с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Костадинов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Сандански с ранг "съдия в ОС", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 142 /сто четиридесет и две/ точки.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Костадинов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Сандански с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Надя Костова Гицова от заеманата длъжност "съдия" в Районен съд - гр. Лом, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Здравко Илиев Янев от заеманата длъжност "съдия" в Окръжен съд гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 89 /осемдесет и девет/ точки.
13.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Неделин Йорданов Захариев - съдия в Районен съд гр. Враца, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Красимирова Кожухарова - съдия в Софийски районен съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 84 /осемдесет и четири/ точки.
14.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Даниела Красимирова Кожухарова - съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 15.12.2008 г.
15. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Христина Ботева Гарванска - съдия в Районен съд гр. Благоевград, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 15.12.2008 г. №35 от 31 юли
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Христина Ботева Гарванска е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №35/31.07.2008г., т. 2.1.4.
16. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Чавдар Андреев Тодоров - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Чавдар Андреев Тодоров е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №35/31.07.2008г., т. 2.1.68.

ПРОКУРАТУРИ
17. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Апелативна прокуратура гр. София с 1 /една/ щатна бройка "прокурор".
17.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативна прокуратура гр. София с 1 /една/ щатна бройка "Заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор".
18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Силвия Веселинова Миленкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
18.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Силвия Веселинова Миленкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, на място в ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йордан Георгиев Йорданов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 143 /сто четиридесет и три/ точки.
19.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Йордан Георгиев Йорданов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
20. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Миглена Кирилова Митрева - Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Миглена Кирилова Митрева-Тодорова е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №35/31.07.2008г., т. 4.1.16.
21. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА майор Тодор Любомиров Пенев от заеманата длъжност "прокурор" в Софийска военно-окръжна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
22. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал.1 от ЗСВ ПРИЕМА предизвестието от Карен Онник Бейлерян за освобождаване от заеманата длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна.
23. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Вера Дакова Йорданова от заеманата длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Плевен, считано от датата на вземане на решението.
24. ОТТЕГЛЕНА

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
25. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Величка Костова Ангелова от заеманата длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Бургас, считано от 09.12.2008 г.
26. На основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Георги Кирилов Панталеев от заеманата длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

27. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
28. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет “Застраховка живота и трудоспособността чрез групова полица на застраховка злополука на общо 14 179 действащи и предстоящи за назначаване съдии, следователи и прокурори, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на Националния институт на правосъдието и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет “Застраховка живота и трудоспособността чрез групова полица на застраховка злополука на общо 14 179 действащи и предстоящи за назначаване съдии, следователи и прокурори, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, членове на ВСС, служители на Националния институт на правосъдието и инспектори, експерти и служители в Инспектората към ВСС” по реда на ЗОП, както и да сключи договор с избрания изпълнител за срок от 3 (три) години.
29. ОТНОСНО: Предложение от министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение на Ангел Георгиев Мутафчиев поради назначаването му на длъжност “ръководител” на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд гр. Нова Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изразява положително становище по предложението на министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение на Ангел Георгиев Мутафчиев поради назначаването му на длъжност “ръководител” на съдебно-изпълнителна служба при Районен съд гр. Нова Загора, считано от датата на назначаването.
30. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Тополовград за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховния касационен съд за изменение на решение на ВСС по протокол №30/16.07.2008г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решение по протокол №30 от 16 юли 2008г. в частта “Съдебна администрация”, т.42, като вместо “считано от 01.01.2009г.”, увеличената щатна численост на администрацията на ВКС с 9 /девет/ щатни бройки за съдебни служители, се счита от 01 ноември 2008г. в рамките на бюджета на ВКС за 2008г.
32. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд – гр.Габрово за обявяване на конкурс за длъжността “съдебен администратор”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността “съдебен администратор” в Окръжен съд – гр.Габрово.
32.2. Конкурсът да се проведе от постоянно действаща комисия по чл.357, ал.4 от ЗСВ в състав: Иван Колев – председател, Вельо Велев и Стефан Петров.
32.3. В заповедта за обявяване на конкурса, главният секретар да посочи представителите на администрацията на ВСС, както и резервните членове на комисията.
32.4. Конкурсът да се проведе на два етапа – по документи и събеседване, по график, който да осигури възможност за спазване на сроковете, предвидени в ПАРОАВАС.
33. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Окръжен съд – гр.Пловдив – 6 /шест/ щ.бр. за “съдебни помощници”
2. Апелативен съд – гр.Пловдив – 6 /шест/ щ.бр. за “съдебни помощници”
3. Районен съд – гр.Хасково – 2 /две/ щ.бр. за “съдебен секретар-протоколист”, 1 /една/ щ.бр. за “шофьор”, 1 /една/ щ.бр. за призовкар

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.341, ал.2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Окръжен съд –гр.Пловдив с 4 /четири/щатни бройки за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009г.
33.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.341, ал.2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Апелативен съд – гр.Пловдив с 2 /две/ щатни бройки за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009г.
33.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.341, ал.2 от ЗСВ да бъде увеличена щатната численост на Районен съд – гр.Хасково с 2 /две/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 01.01.2009г., както следва:
- 1 щ.бр. за “съдебен секретар-протоколист”
- 1 щ.бр. за “призовкар”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

34. ОТНОСНО: Обобщена информация за дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените служби за І-то полугодие на 2008г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение обобщената информация за дейността на съдилищата, прокуратурата и следствените служби за І-то полугодие на 2008г, по чл.30, ал.1, т.13 от ЗСВ.
35. ОТНОСНО: Проект на решение относно представянето на писмени доклади от магистрати, командировани от ВСС за участие в международни мероприятия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ЗАДЪЛЖАВА всички магистрати, командировани от ВСС за участие в международни мероприятия, в едноседмичен срок от завръщането си, да представят писмени доклади, които да се публикуват на страницата на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

37. ОТНОСНО: Предложение за решение относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище на проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с приложените от Комисия по правни въпроси при Висшия съдебен съвет забележки по параграфи 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 35 и 37 от НПК.

/Закриване на заседанието: 10, 45 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
23.10.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд