Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 43

ПРОТОКОЛ    № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2008 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
Миглена Тачева - Министър на правосъдието

ОТСЪСТВАТ:
Мая Кипринска
/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки:
2. Изменение на решение на ВСС по Протокол № 40/15.10.2008 г. за утвърждаване на корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”

КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността “съдия” във Върховния касационен съд – Наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Севдалин Иванов Мавров на длъжността “съдия” във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Методиева Ченалова, кандидат за длъжността “съдия” във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, поради попълване на местата.
1.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Кети Стефанова Бозукова-Пеева, кандидат за длъжността “съдия” във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, поради попълване на местата.

2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността “прокурор” в Окръжните и Военноокръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Росица Георгиева Слабакова-Каракачанова на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Генка Кирилова Брезашка-Вучкова на длъжността “прокурор” във Военноокръжна прокуратура гр. София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Нели Гавраилова Златкова на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Николай Василев Русинов на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Стелияна Петрова Атанасова на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.6. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Юлиана Миткова Христова на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.7. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Антон Найденов Стефанов на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Генади Йорданов Георгиев, кандидат за длъжността “прокурор” във Военноокръжна прокуратура гр. София, поради попълване на местата.
2.8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Генади Йорданов Георгиев на длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Яни Милев Костов, кандидат за длъжността “прокурор” във Военноокръжна прокуратура гр. София поради попълване на местата.
2.10. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Събина Ненчева Христова на длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.11. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Росен Кирилов Радев на длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.12. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валери Николов Христов, кандидат за длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата.
2.12.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валери Николов Христов, кандидат за длъжността “прокурор” във Военноокръжна прокуратура гр. София, поради попълване на местата.
2.12.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валери Николов Христов, кандидат за длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Варна, поради попълване на местата.
2.12.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Валери Николов Христов, кандидат за длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, поради попълване на местата.
2.12.4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Валери Николов Христов на длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Разград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.13.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Костадинов Еланджиев, кандидат за длъжността “прокурор” в Софийска градска прокуратура, поради попълване на местата.
2.13.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Иван Костадинов Еланджиев, кандидат за длъжността “прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, поради попълване на местата.

3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността “съдия” в Районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Веселина Йорданова Ставрева на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Мариета Димитрова Бушандрова на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас , с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Петър Найденов Вунов на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.4.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Силвана Иванова Гълъбова на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.5. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Петър Савов Савчев на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.6.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Красимира Недялкова Проданова-Костадинова, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
3.6.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Красимира Недялкова Проданова-Костадинова на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Кюстендил, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.7.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Цветелина Георгиева Хекимова на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.8.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Николова Йорданова, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
3.8.1.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Николова Йорданова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Кюстендил, поради попълване на местата.
3.8.2.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Николова Йорданова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
3.8.3.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Веселка Николова Йорданова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.8.4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Веселка Николова Йорданова на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Петрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.9. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Атанас Николов Николов, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.9.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Атанас Николов Николов на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Айтос, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.10. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стефан Костов Лазов, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.10.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Стефан Костов Лазов, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Айтос, поради попълване на местата.
3.11.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Петър Христов Маргаритов на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Мадан, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.12. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Албена Петрова Колева на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Добрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.13. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.13.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Айтос, поради попълване на местата.
3.13.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
3.13.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
3.13.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
3.13.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Надя Миткова Митева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Хасково, поради попълване на местата.
3.13.6.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Надя Миткова Митева на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Свиленград , с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.14. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добринка Димчева Кирева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Свиленград, поради попълване на местата.
3.14.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добринка Димчева Кирева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Хасково, поради попълване на местата.
3.14.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добринка Димчева Кирева, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.14.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добринка Димчева Кирева,, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
3.14.4.НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добринка Димчева Кирева, кандидат за длъжността “съдия” в Софийски районен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
3.15. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добрина Иванчева Петрова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
3.15.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добрина Иванчева Петрова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Добрич, поради попълване на местата.
3.15.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Добрина Иванчева Петрова, кандидат за длъжността “съдия” в Районен съд гр. Бургас, поради попълване на местата.
3.15.3.На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Добрина Иванчева Петрова на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Разград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "съдия" в Районните съдилища.

СЪДИЛИЩА

4. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Галина Атанасова Стойчева –административен ръководител – председател на Административен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 140/сто и четиридесет/ точки.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Галина Атанасова Стойчева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Радослав Кръстев Славов – съдия в Апелативен съд гр. Варна, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 93 /деветдесет и три/ точки.
5.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Радослав Кръстев Славов – съдия в Апелативен съд гр. Варна, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Гинка Панчова Карамфилова – Венева – съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 91 /деветдесет и една/ точки.
6.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Гинка Панчова Карамфилова – Венева – съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Кристина Антонова Лалева – съдия в Районен съд гр. Плевен с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Кристина Антонова Лалева е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №33/24.07.2008г., т. 1.1.42.
8. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Наталия Семова Райкова – Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Наталия Семова Райкова-Атанасова е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №35/31.07.2008г., т. 1.1.46.
9. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 35/31.07.2008 г., с което Рая Димитрова Манолева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански е преместена на длъжност “съдия” в Районен съд гр. Петрич, с израза “С ранг “съдия в ОС””.

ПРОКУРАТУРИ

10. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Силвиян Иванов Стоянов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Силвиян Иванов Стоянов е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №31/17.07.2008г., т. 1.1.134.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

11. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Димитър Христов Гальов от заеманата длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба гр. Бургас, считано от 1 януари 2009 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
14. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд - гр.Пазарджик за определяне на допълнително възнаграждение на съдия от Районен съд - гр.Панагюрище за изпълняване функциите на председател на Районен съд - гр.Панагюрище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението /вх. № 11-06-536/13.10.2008г./ на председателя на Окръжен съд - гр.Пазарджик за определяне на допълнително възнаграждение на Димитър Бозаджиев - съдия в Районен съд - гр.Пазарджик, за времето на заместване на председателя на Районен съд - гр.Пазарджик.
15. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да проведе процедура за доставка на компютри за нуждите на администрацията на ВСС, по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да проведе процедура за доставка на 25 броя компютри за нуждите на администрацията на ВСС по реда на чл.2, ал.1, т.2 и ал.3 от НВМОП.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд - гр.Разград за обявяване на конкурс за длъжността "съдебен администратор"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да обяви конкурс за назначаване на длъжността "съдебен администратор" в Окръжен съд - гр.Разград.
16.2. Конкурсът да се проведе от постоянно действаща комисия по чл.357, ал.4 от ЗСВ в състав: Стефан Петров - председател, Вельо Велев и Иван Колев.
16.3. В заповедта за обявяване на конкурса, главният секретар да посочи представителите на администрацията на ВСС, както и резервните членове на комисията.
16.4. Конкурсът да се проведе на два етапа - по документи и събеседване, по график, който да осигури възможност за спазване на сроковете, предвидени в ПАРОАВАС.
17. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Административен съд гр. Хасково - 1 /една/ щ.бр. за "касиер"; 1 /една/ щ.бр. за "огняр".
2. Окръжен съд гр. Благоевград - 1 /една/ щ.бр. за "служител по сигурността на информацията"; 1 /една/ щ. бр. за "съдебен секретар"; 1 /една/ щ. бр. за "съдебен архивар"; 1 /една/ щ.бр. за "чистач".
3. Окръжен съд гр. Шумен - 1 /една/ щ.бр. за длъжността "работник по поддръжката".
4. Районен съд гр. Велики Преслав - 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор - II степен"; 1 /една/ щ.бр. за "съдебен деловодител"; 1 /една/ щ.бр. за "съдебен секретар-протоколист".
5. Районен съд гр. Девня - 1 /една/ щ.бр. за "съдебен секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за "управител сгради"; 1 /една/ щ.бр. за "касиер"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Административен съд гр. Хасково за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжността "касиер" и 1 /една/ щ.бр. за длъжността "огняр".
17.1.2. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
17.2.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Благоевград с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "съдебен секретар" и 1 /една/ щ. бр. за длъжността "чистач", считано от 01.01.2009 г.
17.2.2. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "служител по сигурността на информацията" и 1 /една/ щ.бр. за длъжността "съдебен архивар".
17.2.3. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
17.3.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Шумен с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "работник по поддръжката", считано от 01.01.2009 г.
17.4.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжността "системен администратор - II степен"; 1 /една/ щ.бр. за длъжността "съдебен деловодител" и 1 /една/ щ.бр. за длъжността "съдебен секретар-протоколист".
17.4.2. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
17.5.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Девня за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжността "съдебен секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за длъжността "управител сгради" и 1 /една/ щ.бр. за длъжността "касиер".
17.5.2. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

2. ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по протокол №40/15.10.2008г. за утвърждаване на корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решението си по протокол №40/15.10.2008г. по т.12 относно утвърждаване на корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2008г., както следва:
В точка 12.5. думата "последната" се заменя с "настоящата".

/Закриване на заседанието: 11,15 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
30.10.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд