Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 44

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 НОЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Анелия Мингова, Иван Димов, Марияна Дундова

/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 5.

ІІ. Включва в дневния ред извънредна точка:

1. Предложение от комисия “Правни въпроси” за продължаване дейността на Комисията по предложенията и атестирането в същия състав до приемане на измененията в Закона за съдебната власт и Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.
ІІІ. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Обявяване на свободни бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните, административните и районните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение от Работната група по Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа за изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г.
Внася: Работната група
3. Проект на решение относно командироване на представител на съдебната власт за участие в семинар на тема “Регионална работна среща за Централна и Югоизточна Европа по въпросите за тероризма и организираната престъпност” в Будапеща за периода 11-14 ноември 2008 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”.

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Драганова Богоева – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг “съдия в АС”, комплексна оценка от атестацията “Много добра” – 92 (деветдесет и две) точки.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Драганова Богоева – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Христова Костадинова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в ОС, комплексна оценка от атестацията “Много добра” – 92 (деветдесет и две) точки.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Христова Костадинова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ
3.На основание чл.38, ал.3, т.3, б.”б” във връзка с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр.София с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”.
3.1. На основание чл.38, ал.3, т.3, б.”б” във връзка с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр.Варна с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”.
3.2. На основание чл.38, ал.3, т.3, б.”б” във връзка с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр.Бургас с 2 (две) щатни бройки “прокурор”.
4. На основание чл.38, ал.3, т.3, б.”б” във връзка с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр.София с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”.
4.1. На основание чл.38, ал.3, т.3, б.”б” във връзка с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна прокуратура гр.Кюстендил с 1 (една) щатна бройка “прокурор”.
5. ОТТЕГЛЕНА
6. На основание чл.38, ал.3, т.7 във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр.Лом с 1 (една) щатна бройка “прокурор”.
6.1. На основание чл.38, ал.3, т.7 във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр.Лом с 1 (една) щатна бройка ”Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор”.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Николай Анестиев Кокинов – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура с ранг “прокурор в АП”, комплексна оценка от атестацията “Много добра” – 145 (сто четиридесет и пет) точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Николай Анестиев Кокинов – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Райко Димитров Стоянов, прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Райко Димитров Стоянов е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №35/31.07.2008г., т. 2.1.145.
9. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Марин Дочев Маринов, прокурор в Районна прокуратура гр.Варна с ранг “прокурор в ОП” на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Марин Дочев Маринов е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/21.05.2008 г., т. 6.1.
10. На основание чл.303 от ЗСВ ПООЩРЯВА Ивелин Василев Чафаланов – зам.административен ръководител – зам.районен прокурор на Районна прокуратура гр.Силистра за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, със служебна благодарност, грамота и предметна награда – часовник.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

11. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2008 г. съгласно приложението.
12. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
14.ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на автоматична централа на Районен съд гр. Велики Преслав.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за предприемане на необходимите действия за безвъзмездното предоставяне на налична телефонна централа от Окръжен съд гр. Шумен на Районен съд гр. Велики Преслав.
15. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на ВСС с предложение за прекратяване на сключен договор с Прокуратура на РБългария за временно ползване на лек автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ПРЕДЛАГА на главния прокурор на Република България да се прекрати договора за временно ползване на лек автомобил с повишена проходимост “Форд Експлорър” с ДК № С2507КВ, на основание чл. 10, т.2 от същия.
15.2. Възлага на Дамян Бакалов – управител съдебна сграда, той и домакин в администрацията на ВСС да организира връщането на автомобила и оформянето на предавателно-приемателен протокол.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

16. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Окръжен съд гр. Стара Загора - 1 /една/ щ.бр. за специалист “Връзки с обществеността”; 1 /една/ щ.бр. за “съдебен секретар-протоколист”; 1 /една/ щ.бр. за “съдебен деловодител”; 1 /една/ щ.бр. за “служител по сигурността на информацията”; 2 /две/ щ.бр. за “призовкар”; 1 /една/ щ.бр. за “домакин/снабдител”; 2 /две/ щ.бр. за “чистач”.
2. Районен съд гр. Пирдоп - 0,5 щ. бр. за “деловодител класифицирана на информацията”; 0,5 щ. бр. за “шофьор”;
3. Районен съд гр. Своге - 1 /една/ щ.бр. за “системен администратор”; 1 /една/ щ.бр. за “касиер-домакин”; 1 /една/ щ.бр. за “чистач”; 1 /една/ щ.бр. за “уредник зали”; 1 /една/ щ.бр. за “работник по поддръжката”.
4. Районен съд гр. Пещера - 1 /една/ щ.бр. за “съдебен секретар-протоколист”; 1 /една/ щ.бр. за “съдебен архивар”; 1 /една/ щ.бр. за “съдебен деловодител”; 1 /една/ щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”; 1 /една/ щ.бр. за “системен администратор”.
5. Районен съд гр. Стара Загора - 1 /една/ щ.бр. за специалист “Връзки с обществеността”; 2 /две/ щ.бр. за “съдебен деловодител”; 2 /две/ щ.бр. за “съдебен секретар”; 1 /една/ щ.бр. за “служител по сигурността на информацията”; 1 /една/ щ.бр. за “призовкар”; 1 /една/ щ.бр. за “чистач”.
6. Апелативен съд гр. Бургас - 3 /три/ щ. бр. за длъжността “съдебен помощник”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “съдебен секретар-протоколист” и 1 /една/ щ. бр. за длъжността “призовкар”, считано от 01.01.2009 г.
16.1.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
16.2 Отхвърля искането на председателя на Районен съд гр. Пирдоп за увеличаване щатната численост на съда с 0,5 щ. бр. за длъжността “деловодител класифицирана информация” и 0,5 щ.бр. за длъжността “шофьор”.
16.2.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
16.3. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Своге с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “чистач”, считано от 01.12.2008 г.
16.3.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
16.4. Отхвърля искането на председателя на Районен съд гр. Пещера за увеличаване щатната численост на съда с 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители.
16.4.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
16.5. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Стара Загора с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. за длъжността “съдебен секретар”, считано от 01.01.2009 г.
16.5.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
16.6. На основание чл. 341 ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. Бургас с 3 /три/ щатни бройки за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009 г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Обявяване на свободни бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните, административните и районните съдилища.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ОБЯВЯВА свободните бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните, административните и районните съдилища, както следва:
- Административен ръководител – председател на Софийски районен съд;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Петрич;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Видин;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Дряново;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Момчилград;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Силистра;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Чепеларе;
- Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Тервел;
- Административен ръководител – председател на Административен съд гр. Варна.
1.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление /свободен текст/, че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
1.3. Възлага на административните ръководители на органите на съдебната власт да определят помощни атестационни комисии и да предоставят на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС попълнения Единен формуляр за атестиране на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от обявяването на кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността административен ръководител. В случаите, когато кандидатите са били атестирани една година преди обявяване на свободните длъжности за административни ръководители, атестиране не следва да се провежда.
2. ОТНОСНО: Проект на решение от Работната група по Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа за изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г. т.28

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г. т.28, както следва:
2.1. Допълва правомощията на Работната група по наблюдение на делата с особен обществен интерес, създадена с решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г., както следва: т.2 - При необходимост, с оглед изпълнение на задачите на Работната група, предложени от нея членове на Висшия съдебен съвет да извършват проверки на място по конкретни дела придобили изключително значим обществен интерес.
2.2. В заглавието, както и в текста навсякъде след “съдилищата и прокуратурата” се допълва и “следствените служби”.
2.3. Изменя текста в частта, касаеща последните три абзаца, както следва:
1). Стара редакция: “ВСС да бъде информиран ежемесечно за конкретните причини за отлагането на тези дела, забавата на решаването им и предприетите мерки, включително и дисциплинарни, за отстраняването им.”
Нова редакция: “ВСС да бъде информиран ежемесечно от Работната група по наблюдение на делата с особен обществен интерес за конкретните причини за отлагането на тези дела, забавата на решаването им и предприетите мерки, включително и дисциплинарни, за отстраняването им”.
2) Стара редакция: “Да се сигнализират ВСС и адвокатските съвети при отлагане на дела от посочената категория по вина на защитата”.
Нова редакция: “Председателят на Работната група по наблюдение на делата с особен обществен интерес или в негово отсъствие член на Работна група да сигнализира ВСС и адвокатските съвети при отлагане на дела от посочената категория по субективни причини, изразяващи се в действие или бездействие, както от магистрати, така и от защитници по делата”.
3) Стара редакция: “Обобщената информация на всеки три месеца да се изпраща на Инспектората към ВСС.”
Нова редакция: “При първоначални данни за неоснователно забавяне на хода на конкретно дело, от категорията наблюдавани дела, Висшият съдебен съвет да сигнализира Инспектората към ВСС за евентуална проверка по случая.”
3. ОТНОСНО: Проект на решение относно командироване на представител на съдебната власт за участие в семинар на тема “Регионална работна среща за Централна и Югоизточна Европа по въпросите за тероризма и организираната престъпност” в Будапеща за периода 11-14 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1.КОМАНДИРОВА Радосвет Андреев – прокурор във Военно апелативна прокуратура, за участие в семинар на тема: “Регионална работна среща за Централна и Югоизточна Европа по въпросите на сътрудничеството в областта на борбата с тероризма и организираната престъпност” в гр. Будапеща, Унгария, 11-14 ноември 2008 г.

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА, ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложение от комисия “Правни въпроси” за продължаване дейността на Комисията по предложенията и атестирането в същия състав до приемане на измененията в Закона за съдебната власт и Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Комисията по предложенията и атестирането да продължи да изпълнява правомощията си в същия състав до приемане на измененията в Закона за съдебната власт и Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.

/Закриване на заседанието: 11.00 ч./

Представляващ ВСС:/п/
проф.д-р Анелия Мингова


Главен секретар:/п/
Славка Каменова

Публикувано на:
05.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд