Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 45

ПРОТОКОЛ № 45

ОТ ИЗНЕСЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 7 НОЕМВРИ 2008 г. ВЪВ ВАРНА, ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ “РИВИЕРА” С УЧАСТИЕТО НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ОТ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев, Мая Кипринска, Мариана Дундова и Стойко Стоев

На заседанието присъстват като гости – Борислав Ралчев – депутат в 40-то Народно събрание и Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.

/Откриване на заседанието - 14,04 ч/

І. Включва следната допълнителна точка в дневния ред:
1. В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол №34 от 30 юли 2008г. представляващият Висшия съдебен съвет проф. Анелия Мингова връчи на апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – гр.Варна Лъчезар Добрилов грамоти и предметни награди за Анна Владимирова Помакова – прокурор в Апелативна прокуратура – гр.Варна; Стефка Георгиева Якимова – заместник на административния ръководител-заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Варна; Галина Николова Минчева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр.Варна и Виолета Манолова Радева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр.Варна.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на анализи, изготвени от административните ръководители на Апелативен съд гр. Велико Търново и Апелативен съд гр. Варна, Апелативна прокуратура гр. Велико Търново и Апелативна прокуратура гр. Варна, Военно-апелативен съд и Военно-апелативна прокуратура на причините за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.
Участниците в изнесеното заседание изслушаха докладите на г-жа Виолета Бояджиева – председател на Апелативен съд гр. Варна, г-н Лъчезар Добрилов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Варна, г-жа Йорданка Неделчева – председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, г-жа Аня Димова – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, г-н Веселин Пенгезов – председател на Военно-апелативен съд и г-н Манов – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура.
2. Обсъждане на организацията на работа по дела с особен обществен интерес и механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението им.
Г-жа Радка Петрова – член на ВСС и председател на КПКИТС представи приетите с Протокол № 39 от 08.10.2008 г. Мерки за организация работата по дела с особен обществен интерес, механизма за постоянен контрол и отчетност за движението им.
3. Доклад от министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен съд гр. Велико Търново и Апелативен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен съд гр. Велико Търново и Апелативен съд гр. Варна.
4. Представяне и обсъждане на проекта на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Г-н Цони Цонев – член на ВСС и председател на КБКПЕ представи проекта на Кодекса, с препоръка в срока, указан от ВСС да се представят предложенията от общите събрания на органите на съдебната власт.
5. Информация от Висшия съдебен съвет за изпълнението на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност.
Проф. Анелия Мингова – представляващ ВСС представи подробна информация за изпълнението до момента и за предстоящите дейности на ВСС по Графика.
6. Обсъждане на проекта на Декларация от страна на Република България по чл. 35 от Договора за Европейския съюз във връзка с приемане на компетентността на Съда на Европейските общности за даване на преюдициални заключения в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева представи необходимостта от приемането на Декларацията.
7. Информация от министъра на правосъдието за участието на Република България в проектите относно обмена на данни за съдимост между държави-членки на ЕС.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева изнесе подробна информация за участието на министерството в пилотните проекти.
8. Обсъждане на изпълнението на европейската заповед за арест в Апелативен район – Велико Търново и Апелативен район – Варна.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева анализира резултатите от дейността в апелативните райони.

/Закриване на заседанието – 17, 05 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС: /п/
проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
10.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд