Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 46

ПРОТОКОЛ    № 46

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието

/Откриване на заседанието - 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение по предложение на Работната група по изпълнение на Мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт за извършване на проверка в Софийски градски съд за установяване на причините, довели до забавяне на дела с особен обществен интерес.
Внася: Работната група
2. Проект на решение по предложение на Работната група по изпълнение на Графика, допълващ Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа за извършване на проверка в Софийска градска прокуратура за установяване на причините, довели до забавяне на дела с особен обществен интерес.
Внася: Работната група
3. Проект на решение относно одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Внася: Комисия “Правни въпроси”
4. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 44/05.11.2008 г. относно командироването на Радосвет Андреев – прокурор във Военно-апелативна прокуратура за участие в семинар в гр. Будапеща, Унгария за периода от 11 до 14 ноември 2008 г.
Внася: Комисия ”Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по молбата на Емил Костадинов Милев – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница за освобождаване от длъжност.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 39/8.10.2008 г. в частта относно командироване на участниците в Международна конференция “Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването – самозалъгване или реалност”, гр. Дубровник.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
7. Предложение от Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд за възлагане на комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” изработването на софтуерен продукт за кадровата политика на ВСС.

КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на кандидатите в конкурса за длъжността “съдия” в Окръжните съдилища, според резултатите от тяхното представяне, съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Трифон Иванов Минчев на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Светлана Кирилова Цанкова на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Костадинка Симеонова Костадинова на длъжността “съдия” в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.4. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Румяна Методиева Ченалова, кандидат за длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Стара Загора, поради попълване на местата.
1.4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Румяна Методиева Ченалова на длъжността “съдия” в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.5. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Петя Георгиева Георгиева, кандидат за длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Варна и Софийски градски съд, поради попълване на местата.
1.5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Петя Георгиева Георгиева на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.6. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Катя Йорданова Господинова на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.7. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Калина Георгиева Пейчева на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.8. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Теодора Матева Нейчева, кандидат за длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Бургас, поради попълване на местата.
1.8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Теодора Матева Нейчева на длъжността “съдия” в Окръжен съд – гр. Разград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища.
2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за назначаване на кандидатите за длъжността “прокурор” в Районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Ангелина Георгиева Василева на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Кнежа, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за Антони Венцеславов Йорданов, кандидат за длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Кнежа, поради попълване на местата.
2.2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Антони Венцеславов Йорданов на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 186, ал. 3 от Закона за съдебната власт НАЗНАЧАВА Румяна Симеонова Митева - Насева на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати в класирането, поради попълване на местата за длъжността "прокурор” в Районните прокуратури.

СЪДИЛИЩА

3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ася Пламенова Събева – съдия в Софийски градски съд с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ася Пламенова Събева – съдия в Софийски градски съд с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Евгения Павлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 81 /осемдесет и една/ точки.
4.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Евгения Павлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иван Начев Иванов – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Начев Иванов – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Николинка Георгиева Димитрова – Кънчева – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 83 /осемдесет и три/ точки.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Николинка Георгиева Димитрова – Кънчева – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Магдалена Дочева Станчевска – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Магдалена Дочева Станчевска – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Генова Митева – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 81 /осемдесет и една/ точки.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Генова Митева – съдия в Окръжен съд гр. Ловеч, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Атанасов Пензов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки.
9.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Атанасов Пензов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Владимир Атанасов Пензов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 15.12.2008 г.
10. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Лилия Владимирова Масева – съдия в Районен съд гр. Благоевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки.
10.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Лилия Владимирова Масева – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Иво Василев Добрев – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки.
11.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иво Василев Добрев – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 94 /деветдесет и четири/ точки.
12.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мая Пенева Пеева – Кожухарова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
13.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Мая Пенева Пеева – Кожухарова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на и.д. административния ръководител – председател на Софийски районен съд за повишаване на Иванка Григорова Митева – съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: Стажът на г-жа Иванка Григорова Митева като съдебен кандидат в Софийски градски съд, придобит в периода 01.07.1996 – 1997 г. не се зачита за юридически стаж по смисъла на чл. 164 ЗСВ.
15. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд гр. Разлог, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 24.12.2008 г.
15.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд гр. Разлог за повишаване на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: С решение на ВСС по протокол № 21/28.05.2008 г., т. 8, на Емил Димитров Божков е определена комплексна оценка “много добра” и е повишен на място в ранг “съдия в ОС”, т.е. не са изпълнени условията съдия Божков да е прослужил три години на съответната или приравнена длъжност.
16. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Светлин Иванов Иванов – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 95 /деветдесет и пет/ точки.
16.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Светлин Иванов Иванов – съдия в Районен съд гр. Бургас с ранг “съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 92 /деветдесет и две/ точки.
17.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
18. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Красимир Тодоров Драганов – съдия в Софийски районен съд, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА “МНОГО ДОБРА” – 92 /деветдесет и две/ точки.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Красимир Тодоров Драганов – съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
19. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 18/12.04.2006 г., с което Веселин Кирилов Хайдушки – следовател в Окръжна следствена служба гр. Перник е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд гр. Брезник, с израза “С ранг “съдия в ОС””, считано от 01.05.2006 г.

ПРОКУРАТУРИ

20. ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в решението си по протокол № 40/15.10.2008 г., т. 10, с което на Желязко Георгиев Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас е определена комплексна оценка “добра”, като същата се чете за “много добра – 85 точки”.
21. ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 41/05.11.2003 г., с което Тони Събчев Томов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна е назначен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с израза “С ранг “прокурор в ОП””.
22. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Христов Перпелов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг “прокурор в ОП”, на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: Комплексната оценка от атестацията “много добра” на Иван Христов Перпелов е приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №33/24.07.2008г., т. 2.1.31..

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

23. ИЗПРАЩА искането на Галин Николаев Андонов на административния ръководител – окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, за изпълнение на влязло в сила решение.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

24. ОТНОСНО: Предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на Камелия Иванова Рангелова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1.ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение. на Камелия Иванова Рангелова, поради назначаването й на длъжност държавен съдебен изпълнител "ръководител" при Районен съд гр. Монтана, считано от датата на назначаването й.
24.2. Горната сума да се изплаща в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Монтана.

25. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
27. ОТНОСНО: Предложението на административния ръководител на Софийски окръжен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил на Районен съд гр. Пирдоп

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предприемат необходимите действия за безвъзмездното предоставяне на лек автомобил марка "Форд", модел "Фокус" с рег. № СО 2244 ВА от Софийски окръжен съд на Районен съд гр. Пирдоп.
28. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършен одитен ангажимент за проследяване на препоръките, отразени в одитен доклад № 93-00-017/17.12.2007 г. в Окръжен съд гр. Враца

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА доклада за извършен одитен ангажимент за проследяване на изпълнението на препоръките за подобряване на одитираната дейност в Окръжен съд гр. Враца, дадени в доклад 93-01-017/17.12.2007 г.
29. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Враца за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и одобрява направените препоръки за подобряването на дейността на Административен съд гр. Враца.
29.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
30. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Провадия за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и одобрява направените препоръки за подобряването на дейността на Районен съд гр. Провадия.
30.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
31. ОТНОСНО: Определяне на лица с право на достъп до Информационната система за финансово управление и контрол на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ОПРЕДЕЛЯ Маргарита Радкова - директор на дирекция "Финанси и бюджет" за лице, което да отговаря за изготвянето на годишния доклад за състоянието на СФУК във Висшия съдебен съвет, с право на достъп до специализираната част на Информационната система за финансово управление и контрол, поддържана от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.
31.2. ОПРЕДЕЛЯ Валентин Ангелов - директор на дирекция "Вътрешен одит" за лице, което да отговаря за изготвянето на годишния доклад за дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет, с право на достъп до специализираната част на Информационната система за финансово управление и контрол, поддържана от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.
31.3. ВЪЗЛАГА на Валентин Ангелов - директор на дирекция "Вътрешен одит" да изготви справката по приложение № 2 към писмо № 91-00-1055/29.10.2008 г. на министъра на финансите.
32. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на ВСС с предложение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе избор на изпълнител за изработване и доставка на работни материали (календари и тефтери) за 2009 г. за нуждите на ВСС.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки да организира и проведе избор на изпълнител за изработване и доставка на работни материали за 2009 г. за нуждите на Висшия съдебен съвет.

СЪДЕБНА   АДМИНИСТРАЦИЯ

33. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Прокуратура на РБългария - 3 /три/ щ. бр. за одитори;
2. Районна прокуратура гр. Кюстендил - 1 /една/ щ.бр. за длъжността "чистач";
3. Районна прокуратура гр. Разлог - 1 /една/ щ.бр. за длъжността "домакин, той и шофьор на лек автомобил";
4. Софийски апелативен съд - 6 /шест/ щ.бр. за "съдебни помощници";
5. Районен съд гр. Карнобат - 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор";
6. Районен съд гр. Нови пазар - 1 /една/ щ.бр. за "секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за "призовкар";
7. Окръжен съд гр. Пловдив - 2 /две/ щ.бр. за "секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за "съдебен деловодител"; 1 /една/ щ.бр. за "призовкар";
8. Административен съд гр. Кърджали - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1.1. На основание чл. 12, ал. 1, т. 5 от ЗВОПС и чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Прокуратура на РБългария с 3 /три/ щ. бр. за одитори, считано от 01.01.2009 г.
33.2.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районна прокуратура гр. Кюстендил с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "чистач", считано от 01.01.2009 г.
33.3.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районна прокуратура гр. Разлог с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "домакин, той и шофьор", считано от 01.01.2009 г.
33.4.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Софийски апелативен съд с 4 /четири/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
33.5.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Карнобат с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
33.5.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Карнобат.
33.5.3. УКАЗВА на административните ръководители на районните съдилища, в които има отпуснати щатни бройки за системни администратори да разпишат в длъжностната им характеристика изрично задължение, съдебният служител да обслужва и съответните районни прокуратури и следствени служби.
33.6.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Нови пазар с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "секретар-протоколист", считано от 01.01.2009 г.
33.6.2. УКАЗВА на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
33.7.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Пловдив с 2 /две/ щ.бр. за "секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за "съдебен деловодител"; 1 /една/ щ.бр. за "призовкар", считано от 01.01.2009 г.
33.8.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Административен съд гр. Кърджали за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
33.8.2. УКАЗВА на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената щатна численост за 2008 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

34. ОТНОСНО: Докладна на директора на НИП с приложеното решение на Управителния съвет на НИП за въвеждане на задължителен квалификационен курс за обучение на съдии и прокурори при повишаването им в длъжност от районно в окръжно ниво

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.261, ал.1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за задължителен квалификационния курс за обучение на съдии и прокурори след повишаването им в длъжност от районно в окръжно ниво, който да се организира и провежда от Националния институт на правосъдието, след одобрен от Висшия съдебен съвет план на обучение.
35. ОТНОСНО: Проект на Стратегически план за дейността на комисия "Международно правно сътрудничество" на ВСС за периода октомври 2008 г. - 2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :


35.1. ПРИЕМА Стратегически план за дейността на комисия "Международно правно сътрудничество" на ВСС за периода октомври 2008 г. - 2012 г.
35.2. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО му на комисия "Международно правно сътрудничество".

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Констатирано забавяне на движението на дела с особен обществен интерес

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗЛАГА на г-н Пламен Стоилов, г-жа Елена Митова, г-н Георги Гатев и г-н Иван Колев - членове на ВСС да извършат проверка, с оглед установяване конкретните причини довели до забавяне движението на следните дела с особен обществен интерес:
а/ НОХД 2227/08 г. СГС - Марио Николов - чл.321, ал.1 от НК, Марияна Николова - чл.321, ал.2 от НК, Радмил Петров и др., посочено в доклада на ОЛАФ;
б/ НОХД 1831/08 г. СГС - Тошко Вълов Иванов - САПАРД - чл.254, ал.3 /стар/, 248а, ал.3 от НК, посочено в доклада на ОЛАФ;
в/ НОХД 1876/08 г. СГС - Валентин Димитров Димитров и др. общо 6 подсъдими - чл.219, ал.4 от НК;
г/ НОХД 1068/08 г. СГС - Георги Ст.Рогачев, Валентин Димитров и др. общо 5 подсъдими - чл.203, ал.1 от НК;
д/ НОХД 1875/08 г. СГС - Валентин Димитров и др. общо 4 подсъдими - чл.253, ал.5, чл.255, ал.5 от НК.
Срок: 14-дневен
2. ОТНОСНО: Констатирано забавяне на движението на дела с особен обществен интерес

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на г-н Стойко Стоев, г-н Вельо Велев и г-жа Мариана Дундова да извършат проверка в Софийска градска прокуратура и Софийски градски съд за движението на досъдебно производство № 49/2004г. на НСлС, пр.пр.№2460/2004г. на СГП, НОХД 1567/2008г. на СГС-НО, 2 състав, в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол №39 от 08.10.2008г.
Срок: 7-дневен
3. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл.31 от ЗСВ дава положително становище на проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с приложените от Комисия по правни въпроси при Висшия съдебен съвет забележки по параграфи 4, 14, 24 и 25 от НК:
По параграф 4:
В чл.93 от НК да се създаде нова точка, в която да се даде легално определение на понятието “чуждо длъжностно лице”.
По параграф 14:
В чл.159г от НК да се увеличи размера на минималното наказание от 3 на 5 години лишаване от свобода.
МОТИВИ: Счита, че с оглед изключително високата степен на обществена опасност на деянието, минималният срок за лишаване от свобода следва да бъде 5 години.
По параграф 24:
В чл.244, ал.1 от НК да се определи минимален срок от 2 години:
“..., се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.”
МОТИВИ: Счита, че с оглед изключително високата степен на обществена опасност на деянието, минималният срок за лишаване от свобода следва да бъде определен- от 2 години, както и с оглед мотивиране на съда, дори и при прилагане на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК, да има предвид определения в чл.244, ал.1 НК минимален срок за лишаване от свобода.
По параграф 25:
В чл.248а от НК ал.1, ал.3 и ал.5 да се изменят както следва:
Ал.1: “..., се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 3000 лева.”
Ал.3: “..., наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба от 2000 до 5000 лева.”
Ал.5(нова): “..., наказанието е лишаване от свобода до 8 години, като съдът може да наложи конфискация на част или на цялото имущество на дееца и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 и 7.”
МОТИВИ: Счита, че с оглед изключително високата степен на обществена опасност на деянието, минималният срок за лишаване от свобода следва да бъде съответно до 3 години по ал.1, до 5 години по ал.3 и до 8 години по ал.5, както и с оглед високият обществен интерес и накърняване престижа на страната в Европейската общност и света в тези случаи.
4. ОТНОСНО: Изменение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 44/05.11.2008 г. относно командироването на Радосвет Андреев - прокурор във Военно-апелативна прокуратура за участие в семинар в гр. Будапеща, Унгария за периода 11 - 14 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ т. 3.3 и т. 3.4 от решението на ВСС по протокол № 44/05.11.2008 г. относно командироването на Радосвет Андреев - прокурор във Военно-апелативна прокуратура за участие в семинар в гр. Будапеща, Унгария за периода 11 - 14 ноември 2008 г., като ги обединява в една обща точка със следния текст:
"3.3. Разходите за дневни, пътни и нощувки, както и за застраховка, са за сметка на Висшия съдебен съвет."
5. ОТНОСНО: Молба на Емил Константинов Милев - прокурор при Районна прокуратура гр. Сливница за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Емил Константинов Милев от заеманата длъжност "прокурор" в Районна прокуратура гр. Сливница, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Изменение на решение на ВСС по Протокол № 39/08.10.2008 г. в частта за командироване на участниците в Международна конференция "Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването - самозалъгване или реалност", гр. Дубровник

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 39/08.10.2008 г. в частта за командироване на участниците в Международна конференция "Професията на юриста като мотор за развитието на правораздаването - самозалъгване или реалност", гр. Дубровник, както следва: "Командироването на участниците е за периода 16 - 20 ноември 2008 г."
7. ОТНОСНО: Предложение от Константин Пенчев - председател на Върховния административен съд за възлагане на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" за изработване на софтуерен продукт за кадровата политика на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" да проучи възможностите за изработване на софтуерен продукт за кадровата политика на ВСС.

/Закриване на заседанието: 12,45ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф.д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
13.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд