Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 47

ПРОТОКОЛ    № 47

ОТ ИЗНЕСЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2008 г. В БОРОВЕЦ, С УЧАСТИЕТО НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ОТ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев


/Откриване на заседанието - 14,00 ч/

І. Включва следната допълнителна точка в дневния ред:
1. Проект на решение по предложението на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “ръководител” на службата по вписванията при Районен съд – София на Илиана Иванова Дикова, на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”

ДНЕВЕН    РЕД::

1. Обсъждане на анализи, изготвени от административните ръководители на Апелативен съд гр. София и Апелативна прокуратура - София на причините за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.
Участниците в изнесеното заседание изслушаха докладите на г-н Евгени Стайков – председател на Апелативен съд – София и Вичо Вичев – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.
2. Обсъждане на организацията на работа по дела с особен обществен интерес и механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението им.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Работната група в срок до 19 ноември да предложат на министъра на правосъдието ако има необходимост от законодателни промени, свързани с НК, НПК и Закона за специалните разузнавателни средства, които се съдържат в предложенията на колегите от апелативните райони.
3. Доклад от министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен район – София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на министъра на правосъдието за осигуреност със сграден фонд на органите на съдебната власт и за предприетите мерки на територията на Апелативен район – София.
4. Представяне и обсъждане на проекта на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Г-н Цони Цонев – член на ВСС и председател на КБКПЕ представи проекта на Кодекса, с препоръка в срока, указан от ВСС да се представят предложенията от общите събрания на органите на съдебната власт.
5. Информация от Висшия съдебен съвет за изпълнението на Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борба с корупцията и организираната престъпност.
Проф. Анелия Мингова – представляващ ВСС представи подробна информация за изпълнението до момента и за предстоящите дейности на ВСС по Графика.
6. Обсъждане на проекта на Декларация от страна на Република България по чл. 35 от Договора за Европейския съюз във връзка с приемане на компетентността на Съда на Европейските общности за даване на преюдициални заключения в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева представи необходимостта от приемането на Декларацията.
7. Информация от министъра на правосъдието за участието на Република България в проектите относно обмена на данни за съдимост между държави-членки на ЕС.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева изнесе подробна информация за участието на министерството в пилотните проекти.
8. Обсъждане на изпълнението на европейската заповед за арест в Апелативен район – София.
Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева анализира резултатите от дейността в апелативен район – София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:

1. ОТНОСНО: Предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за "ръководител" на службата по вписванията при Районен съд - София на Илиана Иванова Дикова, на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Изразява съгласие по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение на Илиана Иванова Дикова, поради назначаването й на длъжност съдия по вписванията - "ръководител" на службата по вписванията при Софийски районен съд, считано от датата на назначаването.
2. Горната сума да се изплаща в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Софийски районен съд.

/Закриване на заседанието – 17, 00 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикувано на:
25.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд