Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 48

ПРОТОКОЛ    № 48

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Галина Захарова, Георги Гатев, Вельо Велев

/Откриване на заседанието - 10,08 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за обявяване на свободните бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните и районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Асен Владимиров Попов – съдия в Окръжен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Даниела Светозарова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Красимир Тодоров Василев – съдия в Окръжен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Нейко Симеонов Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Росица Антонова Тончева – съдия в Окръжен съд
гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Мая Веселинова Нанкинска – съдия в Окръжен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение за възобновяване на производството за повишаване в ранг на Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение относно покана за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Федерална Република Германия, Берлин, за периода 23-28 ноември 2008 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
10. Проект на решение относно участие в Седмата годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Париж, 4-5 декември 2008 г.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
11. Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗСВ на Боян Аршинков – следовател в ОСлС гр. Благоевград.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
12. Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4-6 от ЗСВ на Ивайло Родопски – председател на Районен съд гр. Костинброд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
13. Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Марияна Станкева – съдия в Районен съд гр. Костинброд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
14. Упълномощаване на представляващия ВСС проф. Анелия Мингова за сключване на договор по програма ОПАК към МДААР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подприоритет 2.4."Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" и по подприоритет 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии".
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

СЪДИЛИЩА
1. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров, административен ръководител – председател на Окръжен съд гр.Пловдив за повишаване на Галя Георгиева Велчева, съдия в ОС гр.Пловдив на място в ранг “съдия АС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Галя Георгиева Велчева, съдия в ОС гр.Пловдив, комплексна оценка “много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.
1.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя Георгиева Велчева, съдия в Окръжен съд гр.Пловдив, на място в ранг “съдия АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Молба от Людмила Славчева Цолова, съдия в Софийски градски съд с ранг «съдия в АС», за повишаване на място в ранг «съдия във ВКС и ВАС»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл.160, във вр. с чл.234, чл.30, ал.1, т.10 и чл.38, ал.6 от ЗСВ ПОВИШАВА Людмила Славчева Цолова, съдия в Софийски градски съд с ранг «съдия в АС», на място в ранг «съдия във ВКС и ВАС», с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. ОТНОСНО: Предложение от Владимир Ковачев, административен ръководител – председател на Районен съд гр.Благоевград за повишаване на Саша Георгиева Алексова, зам.административен ръководител – зам.председател на РС гр. Благоевград на място в ранг “съдия в ОС” и придобиване статут на несменяемост

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Саша Георгиева Алексова - зам.административен ръководител – зам.председател на РС гр. Благоевград, комплексна оценка “много добра” – 142 (сто четиридесет и две) точки.
3.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Саша Георгиева Алексова - зам.административен ръководител – зам.председател на РС гр. Благоевград, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.01.2009 г..
3.3. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Саша Георгиева Алексова, зам.административен ръководител – зам.председател на РС гр. Благоевград на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров, и.д. административен ръководител-председател на Софийски районен съд за атестиране на Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в СРС с ранг «съдия в ОС», за повишаване на място в ранг «съдия в АС»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл.160, във връзка с чл.234, чл.30, ал.1, т.10 и чл.38, ал.6 от ЗСВ ПОВИШАВА Карамфила Ранкова Тодорова, съдия в Софийски районен съд с ранг «съдия в ОС», на място в ранг «съдия в АС», с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров, и.д. административен ръководител –председател на Софийски районен съд за атестиране на Калоян Христов Топалов, съдия в СРС с ранг «съдия в ОС», за повишаване на място в ранг «съдия в АС»

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. На основание чл.207, ал.1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Калоян Христов Топалов, съдия в Софийски районен съд с ранг «съдия в ОС», комплексна оценка «много добра» - 94 /деветдесет и четири/ точки.
5.2. На основание чл.160, във връзка с чл.234, чл.30, ал.1, т.10 и чл.38, ал.6 от ЗСВ ПОВИШАВА Калоян Христов Топалов, съдия в Софийски районен съд с ранг «съдия в ОС», на място в ранг «съдия в АС», с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Никола Петров Чомпалов – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Никола Петров Чомпалов, съдия в Софийски районен съд комплексна оценка “много добра” – 93 (деветдесет и три) точки.
6.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Никола Петров Чомпалов, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
7. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Мариана Василева Георгиева – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мариана Василева Георгиева, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.
7.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Мариана Василева Георгиева, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
8. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Нели Бойкова Алексиева – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Нели Бойкова Алексиева, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 84 (осемдесет и четири) точки.
8.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Нели Бойкова Алексиева, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
9. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Никола Николов Попов – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Никола Николов Попов, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 91 (деветдесет и една) точки.
9.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Никола Николов Попов, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
10. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Станимира Стефанова Иванова – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Станимира Стефанова Иванова, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 91 (деветдесет и една) точки.
10.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Станимира Стефанова Иванова, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
11. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Цвета Стоянова Желязкова – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Цвета Стоянова Желязкова, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.
11.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Цвета Стоянова Желязкова, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
12. ОТНОСНО: Предложение от Николай Маджаров – и.д.административен ръководител – председател на Софийски районен съд за атестиране на Любомир Луканов Луканов – съдия в СРС, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 04.02.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Любомир Луканов Луканов, съдия в Софийски районен съд, комплексна оценка “много добра” – 93 (деветдесет и три) точки.
12.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Любомир Луканов Луканов, съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 04.02.2009 г.
13. ОТНОСНО: Предложение от Милен Славов – административен ръководител – председател на Районен съд гр.Варна за атестиране на Жана Иванова Маркова-Колева – съдия в РС гр.Варна с ранг “съдия в ОС”, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 23.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Жана Иванова Маркова-Колева – съдия в РС гр.Варна с ранг “съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 23.01.2009 г.
14. ОТНОСНО: Предложение от Иван Айдаров – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливница за атестиране на Дора Димитрова Михайлова – съдия в РС гр. Сливница, с оглед придобиване статут на несменяемост, считано от 05.01.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Дора Димитрова Михайлова – съдия в РС гр. Сливница, комплексна оценка “много добра” – 90 (деветдесет) точки.
14.2. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Дора Димитрова Михайлова – съдия в РС гр. Сливница, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
15. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр.Шумен в отговор на наше писмо № 11-06-510/21.10.2008 г. (решение КПА №41/14.10.2008 г., т.35), с което представят справка за възложените и приключените преписки и дела от съдия Живко Петров Спасов за периода 01.01.2008 г.-29.10.2008 г. във връзка с молбата му за освобождаване от длъжност “съдия” в ОС гр.Шумен от 01.04.2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Живко Петров Спасов на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд гр.Шумен, считано от 01.04.2009 г.
16. ОТНОСНО: Писмо от Софийски районен съд в отговор на наше писмо № 11-07-864/21.10.2008 г. (решение КПА №42/21.10.2008 г., т.14), с което представят справка за възложените и приключени дела от съдия Васил Вълчев Христакиев във връзка с молбата му за освобождаване от длъжност “съдия” в СРС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Васил Вълчев Христакиев на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт от заеманата длъжност “съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр.Елена, с което изпраща молбата на Нели Тодорова Стоянова, съдия в РС гр.Елена за освобождаване по взаимно съгласие от заеманата длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Нели Тодорова Стоянова, съдия в Районен съд гр.Елена на основание чл.165, ал.1, т.2 от длъжност “съдия” в Районен съд гр.Елена, считано от датата на вземане на решението.
18. ОТНОСНО: Молба от Христо Витков Първанов - административен ръководител – председател на Районен съд за гр.Червен бряг за допълване на решение на ВСС по протокол №1/14.01.2004 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №1/14.01.2004 г., с което Христо Витков Първанов е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд гр.Червен бряг, с израза: “с ранг “съдия в ОС”, считано от 14.01.2004 г.
19. ОТНОСНО: Комисия “Бюджет и финанси” препраща по компетентност постъпила молба от Тинка Косева – и.д.административен ръководител – председател на Административен съд гр.Варна за определяне на основната й месечна заплата в съответствие с размера на заплатата, определена за длъжността “председател на Административен съд”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 32/23.07.2008 г., с което “на основание чл.175, ал.4, изр.второ от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Тинка Косева да изпълнява функциите на “Председател” на Административен съд гр.Варна до встъпване в длъжност на нов административен ръководител”, с израза: “съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението”.
20. ОТНОСНО: Извлечение по протокол № 40/28.10.2008 г. от заседанието на комисия “Бюджет и финанси” със становище по предложението на председателя на Районен съд гр.Хасково (вх.№ 11-07-844/08.10.2008 г.) относно целесъобразността от отпускане на нови щатни бройки за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Районен съд гр.Хасково.
Мотиви: Становище на Комисия “Бюджет и финанси” – не е целесъобразно да се отпускат нови щатни бройки за магистрати, преди приемането на бюджета на съдебната власт за 2009 г.
21. ОТНОСНО: Извлечение по протокол № 40/28.10.2008 г. от заседанието на комисия “Бюджет и финанси” със становище по предложението на председателя на Районен съд гр.Благоевград (вх.№ 11-07-814/30.09.2008 г.) относно целесъобразността от отпускане на нови щатни бройки за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Районен съд гр.Благоевград.
Мотиви: Становище на Комисия “Бюджет и финанси” – не е целесъобразно да се отпускат нови щатни бройки за магистрати, преди приемането на бюджета на съдебната власт за 2009 г.
22. ОТНОСНО: Предложение от Камен Пешев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Кюстендил за атестиране на Марияна Вергилова Сиракова – прокурор в ОП гр.Кюстендил за повишаване на място в ранг “прокурор в АП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Марияна Вергилова Сиракова – прокурор в ОП гр.Кюстендил, комплексна оценка “много добра” – 89 (осемдесет и девет) точки.
22.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Марияна Вергилова Сиракова – прокурор в ОП гр.Кюстендил на място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
23. ОТНОСНО: Предложение от Камен Пешев - административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Кюстендил за атестиране на Владимир Иванов Мицов – прокурор в ОП гр.Кюстендил с ранг “прокурор в АП” за повишаване на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Владимир Иванов Мицов – прокурор в ОП гр.Кюстендил с ранг “прокурор в АП”, комплексна оценка “много добра” – 89 (осемдесет и девет) точки.
23.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Владимир Иванов Мицов – прокурор в ОП гр.Кюстендил с ранг “прокурор в АП”, на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
24.ОТНОСНО: Предложение от Светозар Лозанов - административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Враца за атестиране на Снежана Стефанова Стефанова-Торбова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Враца за повишаване на място в ранг “прокурор в ОП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Снежана Стефанова Стефанова-Торбова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Враца, комплексна оценка “много добра” –140 (сто и четиридесет) точки.
24.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Снежана Стефанова Стефанова-Торбова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Враца, на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
25. ОТНОСНО: Предложение от Ирина Бикова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пирдоп за придобиване статут на несменяемост на Минчо Атанасов Минчев, прокурор в РП гр.Пирдоп с ранг “прокурор в ОП”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Минчо Атанасов Минчев, прокурор в РП гр.Пирдоп с ранг “прокурор в ОП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
26. ОТНОСНО: Предложение от Константин Тачев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Десислава Тенкова Калайджиева, прокурор в РП гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Десислава Тенкова Калайджиева, прокурор в РП гр. Стара Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 20.01.2009 г.
27. ОТНОСНО: Предложение от Владимир Шейтанов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кюстендил за атестиране на Радостина Александрова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр.Кюстендил с ранг “прокурор в ОП” за повишаване на място в ранг “прокурор в АП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Радостина Александрова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр.Кюстендил с ранг “прокурор в ОП”, комплексна оценка “много добра” – 89 (осемдесет и девет) точки.
27.2. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Радостина Александрова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр.Кюстендил с ранг “прокурор в ОП”, място в ранг “прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
28. ОТНОСНО: Предложение от Гергана Кюркчийска - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Оряхово за допълване на решение на ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/31.07.2008 г. т.3.3.25, с което “На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Петър Дилянов Дилов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Враца, с израза “с ранг следовател в ОСлС”, на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура гр. Оряхово, считано от датата на встъпване в длъжност, с израза: с ранг “прокурор в ОП”, считано от 26.08.2008 г.
29. ОТНОСНО: Писмо от Главна прокуратура (изх.№ 5572/2008), с което изпращат Предложение от Евгений Георгиев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр.Ямбол относно допълване на решение на ВСС по протокол № 5/25.01.2006 г., т.29

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението на Висшия съдебен съвет по протокол № № 5/25.01.2006 г., т. 29, с което Веска Василева Тенева – следовател в Окръжна следствена служба гр. Ямбол е назначена на длъжността “прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол, с израза “с ранг “прокурор в ОП”, считано от 15.03.2006 г.
30. ОТНОСНО: Молба от Красимир Ангелов Костадинов (вх.№11-07-890/30.10.2008 г.) – прокурор в РП гр.София до Районния прокурор на РП гр.София, предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност, след изтичане на предвидения срок по чл.166, ал.1 от ЗСВ – препратена от Софийска районна прокуратура (изх.№ Адм 1185/16.10.2008 г.)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА предизвестието от Красимир Ангелов Костадинов да бъде освободен от заеманата длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал.1 от ЗСВ.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

31.ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
32. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдии за времето на заместване на съдията по вписванията и държавния съдебен изпълнител при Районен съд гр. Нови Пазар

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението /вх. № 11-07-973/03.11.2008 г./ на председателя на Районен съд гр. Нови Пазар за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдии за времето на заместване на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията при Районен съд гр. Нови Пазар.
34. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Стара Загора за бракуване на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракуват лек автомобил Рено с рег. № СТ 4287 СВ и лек автомобил ВАЗ 2102 с рег. № СЗ 1549 ЛК и предадат на лицензиран пункт за вторични суровини, числящи се на Окръжна следствена служба гр. Стара Загора, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт, утвърдени с протоколно решение № 36/17.11.2004 г. на Висшия съдебен съвет.
34.2. ВЪЗЛАГА на директора на Окръжна следствена служба гр. Стара Загора да организира бракуването на горепосочените служебни автомобили и снемането им от отчет в счетоводните документи в МВР.
35. ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността “главен вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” във ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ПРЕКРАТЯВА конкурсната процедура за заемане на длъжността “главен вътрешен одитор” в дирекция “Вътрешен одит” във ВСС.
35.2. ВЪЗЛАГА на представляващият Висшия съдебен съвет да обяви нов конкурс за назначаване на главен вътрешен одитор в дирекция "Вътрешен одит".
36. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с решение на ВСС по т. 18 от протокол № 37/01.11.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Считано от 01.12.2008 г. да не се заплащат сумите по решение на ВСС по т. 18 от протокол № 37/01.11.2007 г., поради осигуряване на ведомствено жилище.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

37. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Окръжен съд гр. Бургас - 5 /пет/ щ. бр. за “съдебни помощници”.
2. Районен съд гр. Търговище - 1 /една/ щ.бр. за “деловодител – Бюро съдимост”; 1 /една/ щ.бр. за “чистач”; 1 /една/ щ.бр. за “призовкар”.
3. Районен съд гр. Перник - 1 /една/ щ. бр. за “домакин-снабдител”.
4. Районен съд гр. Брезник - 1 /една/ щ. бр. за “системен администратор”.
5. Районен съд гр. Ловеч - 1 /една/ щ.бр. за “съдебен архивар”; 1 /една/ щ.бр. за “деловодител-регистратура”; 1 /една/ щ.бр. за “шофьор”.
6. Районен съд гр. Петрич - 1 /една/ щ.бр. за “административен секретар”; 2 /две/ щ.бр. за “съдебен секретар”; 1 /една/ щ.бр. за “касиер-домакин”; 1 /една/ щ.бр. за “чистач”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Бургас с 2 /две/ щатни бройки за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009 г.
37.2.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Търговище за увеличаване щатната численост на съда с 3 /три/ щ. бр. за съдебни служители.
37.2.2. УКАЗВА на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
37.3.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Перник за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за съдебни служители.
37.3.2. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
37.4.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Брезник с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “системен администратор”, считано от 01.01.2009г.
37.4.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Брезник.
37.5.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Ловеч с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “съдебен архивар”, считано от 01.01.2009 г.
37.5.2. УКАЗВА на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
37.6.1. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Петрич за увеличаване щатната численост на съда с 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители.
37.6.2. УКАЗВА на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Обявяване на свободните бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните и районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ВСС ОБЯВЯВА свободните бройки за административни ръководители във върховните, апелативните, окръжните и районните прокуратури, както следва:
1.1.1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Силистра.
1.1.2. Административен ръководител –районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали.
1.1.3. Административен ръководител –районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кнежа.
1.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление /свободен текст/, че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
1.3. Възлага на административните ръководители на органите на съдебната власт да определят помощни атестационни комисии и да предоставят на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС попълнения Единен формуляр за атестиране на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от обявяването на кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността административен ръководител. В случаите, когато кандидатите са били атестирани една година преди обявяване на свободните длъжности за административни ръководители, атестиране не следва да се провежда.
2. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 26/02.07.2008 г. т.3.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
2.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.3.1. по протокол № 26/02.07.2008 г.
2.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
3. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 26/02.07.2008 г. т.4.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
3.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.4.1. по протокол № 26/02.07.2008 г.
3.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
4. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 26/02.07.2008 г. т.5.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
4.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.5.1. по протокол № 26/02.07.2008 г.
4.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
5. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 26/02.07.2008 г. т.6.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
5.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.6.1. по протокол № 26/02.07.2008 г.
5.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
6. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС” , по протокол № 26/02.07.2008 г. т.7.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
6.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.7.1. по протокол № 26/02.07.2008 г.
6.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
7. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за повишаване на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 27/09.07.2008 г. т.5.1. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна.
7.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.5.1. по протокол № 27/09.07.2008 г.
7.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
8. ОТНОСНО: Установена неточност в предложението на административния ръководител – председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд гр. Варна на място в ранг “съдия в АС”, по протокол № 19/14.05.2008 г. т.10.1 на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО за повишаване в ранг на Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд Варна.
8.2. СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение по т.10.1. по протокол № 19/14.05.2008 г.
8.3. КОНСТИТУИРА служебно като страна в производството Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд Варна, на основание чл.103, ал.1 от АПК.
9. ОТНОСНО: Покана за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Федерална Република Германия, Берлин, за периода 23 - 28 ноември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в семинар във Федералното министерство на правосъдието на Федерална Република Германия, за периода 23-28 ноември 2008 г. г-н Цони Цонев - член на ВСС и председател на комисия "Борба с корупцията и професионалната етика" при ВСС
10. ОТНОСНО: Участие в Седмата годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в Париж, 4 и 5 декември 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

10.1.1. КОМАНДИРОВА за участие в Седмата годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в Париж, 4 и 5 декември 2008 г., за периода 3 - 6 декември 2008 г.
- Вероника Николова - съдия в Софийски градски съд - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд - член на националната съдебна мрежа
- Иван Димов - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия "Международно правно сътрудничество"
- Георги Шопов - член на Висшия съдебен съвет и на комисия "Международно правно сътрудничество"
- Георги Гатев - член на Висшия съдебен съвет и на комисия "Международно правно сътрудничество"
- Сребрина Христова - член на Висшия съдебен съвет и на комисия "Международно правно сътрудничество"
- Иван Колев - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия "Бюджет и финанси"
14. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС проф. Анелия Мингова за сключване на договор по програма ОПАК към МДААР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подприоритет 2.4."Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" и по подприоритет 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА проф. Анелия Мингова да сключи договор за разработване техническите изисквания за обществените поръчки, посредством които ще бъдат възложени дейности по проект 2.4. и проект 3.3.

/Закриване на заседанието – 11, 15 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф. Анелия Мингова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Саша Харитонова

Публикуван на:
20.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд