Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 49

ПРОТОКОЛ    № 49

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 НОЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Божидар Сукнаров, Галина Захарова, Цони Цонев
/Откриване на заседанието: 10,15 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 6.
ІІ. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение относно извършена проверка за установяване на конкретни причини, довели до забавяне движението на дела с особен обществен интерес в Софийски градски съд, в изпълнение решение на ВСС по протокол № 46/12.11.2008 г.
Внася: Работната група по изпълнение на Мерките за организацията на работата по дела с особен обществен интерес в органите на съдебната власт.
2. Проект на решение относно изразяване становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни въпроси
3. Проект на решение относно предложение на Главния прокурор на РБ за определяне на Даниела Неделчева Савянова - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра с ранг "прокурор в АП" за изпълняващ функциите на административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра, до встъпване в длъжност на нов адм. ръководител, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение относно освобождаване на Владимир Георгиев Георгиев - съдия в Окръжен съд гр. Варна, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по молба на Кънчо Ицков Ицков - съдия в Административен съд гр. Варна за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за освобождаване на Ралица Крумова Коновска -съдия в Районен съд гр. Карлово от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1т . 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост на съда с една щатна бройка за "съдия".
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд с ранг "съдия в АС", комплексна оценка "Много добра" - 93 (деветдесет и три) точки.
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Мирослав Милчев Начев - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг "съдия в АС", комплексна оценка от атестацията "Много добра" - 83 (осемдесет и три) точки.
2.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Мирослав Милчев Начев - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Йоланда Мильова Цекова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг "съдия в АС", комплексна оценка от атестацията "Много добра" - 90 (деветдесет) точки.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Йоланда Мильова Цекова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Цветан Стефанов Ценов - съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 23.01.2009 г.
5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението от Албена Георгиева Александрова - Миронова - съдия в Районен съд гр. Оряхово, за повишаване на място в ранг "съдия в ОС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
6. ОТТЕГЛЕНА
7. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Районен съд гр. Харманли за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щатна бройка за "съдия".
Мотиви: Становище на Комисия "Бюджет и финанси" - не е целесъобразно да се отпускат нови щатни бройки за магистрати преди приемането на бюджета на съдебната власт за 2009 г.

ПРОКУРАТУРИ
8. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Сашка Кинева Горнишка - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, комплексна оценка от атестацията "Много добра" - 137 (сто тридесет и седем) точки.
8.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Сашка Кинева Горнишка - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

9. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2008 г.
10. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
11. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършен одитен ангажимент в Административен съд гр. Видин за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ПРИЕМА констатациите, изводите и препоръките, направени в резултат на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Видин за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2008 г.
11.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
12. ОТНОСНО: Предложение на министъра на правосъдието за изменение и допълнение на Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, както следва:
12.1. В раздел І. Определяне на максималните основни месечни заплати на магистратите текстът "…чл.чл. 82, 93, 125 и 143 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/…" се заменя с текста "…чл. 30, ал. 1, т. 8, чл.чл. 218, 163, 167, 172, 233 и 235 от ЗСВ…".
12.2. В точка 1.1. "…чл. 139 от ЗСВ…" се заменя с "…чл. 218 от ЗСВ…".
12.3. В точка 1.2. "…чл. 125 и чл. 143 от ЗСВ…" се заменя с "…чл. чл. 163, 167, 172, 233 и 235 от ЗСВ…".
12.4. В точка 2.1.2. "…чл. 30б, ал. 1 от ЗСВ…" се заменя с "…чл. 196 от ЗСВ…".
12.5. В точка 2.4. "…чл. 185, ал. 2 от ЗСВ…" се заменя с "…чл. 325, ал. 2 от ЗСВ…".
12.6. Създава нова точка 2.7.7 със следния текст:
"Текстовете по т. 2.7.1 и т. 2.7.2 се прилагат и за държавните съдебни изпълнители и за съдиите по вписванията при незаети такива бройки."
12.7. В точка 2.8 след текста "Индивидуалните основни месечни работни заплати на магистратите…" се поставя запетая и се добавя текста "…на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията…".
12.8. В точка 2.10.1 текстът "…по реда на § 70 от ПЗР на ЗСВ, запазеното му възнаграждение…" се заменя с текста "…възнаграждението му…"
12.9. Текстът на точка 2.15 отпада.
13. ОТНОСНО: Предложение на директора на Столична следствена служба за определяне на индивидуална основна месечна работна заплата на следовател от следствената служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Влади Асенов Цанков - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна работна заплата, считано от 01.12.2008 г.
15. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт, както следва:
15.1. Създава нова точка 3 със следния текст:
"Движими вещи в органите на съдебната власт с балансова стойност под 1000,00 /хиляда/ лв. се бракуват с разрешение на административния ръководител, а над 1000,00 /хиляда/ лв. с разрешение на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител."
15.2. В първия абзац на точка 4 след текста "… комисия, назначена със заповед на административния ръководител" се поставя точка, текстът "Прокурор, Председател на съд, Директор на следствена служба" отпада и се добавят два нови абзаци със следния текст:
"В състава на комисията задължително се включва и счетоводител.
По преценка на ръководителя за членове на комисията могат да бъдат привлечени и външни лица със специална квалификация или знания в област, свързана с конкретните активи, подлежащи на бракуване.
15.3. В точка 4.1. текстът "…или разкомплектоват по предложение на административния ръководител до комисия "Бюджет и финанси" към ВСС." се заменя с текста "…след съгласие на комисия "Бюджет и финанси" към ВСС".
15.4. В точка 4.3. се създава нова подточка 4 със следния текст:
"4. Експертно становище от лицензиран оценител".
15.5. В точка 4.4. текстът "…извлечението от протокола на Висшия съдебен съвет за бракуване…" се заменя с текста "… решението на Висшия съдебен съвет за даване на съгласие за бракуване…".
15.6. В подточка 1 към точка 4.4 текстът "… с което се дава съгласие за бракуване/ разкомплектоване…" се заменя с текста "…с което се дава съгласие за бракуване…".
15.7. В точка 4 се създават нови точки 4.5 и 4.6 със следните текстове:
"4.5. В протокола за брак следва да се регламентира и начина на бракуване - чрез продажба на части, чрез ликвидация /предаване на вторични суровини/ или чрез физическо унищожаване /начупване, изгаряне и пр./.
4.6. На основание протокола за бракуване на дълготрайни материални/нематериални активи административния ръководител издава заповед за отписване на бракуваното основно средство. Той предприема и необходимите мерки за търсене на съответната отговорност при установени улики за небрежно или безстопанствено отношение при експлоатацията на бракуваното основно средство от виновните длъжностни и други лица."
15.8. В точка 5.4.1. текстът "Движимите вещи с балансова стойност над 800 лв…." се заменя с текста "Бракуваните дълготрайни материални/нематериални активи с балансова стойност над 1000,00 лв….".
15.9. В образец приложение № 5 към Правилата отпада текстът: "Одобрявам/не одобрявам
Председател на комисия
"Бюджет и финанси" при ВСС:"
16. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Велико Търново за бракуване на служебен автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил ВАЗ 31061 "Лада" с ДК № ВТ 24 29 АР, числящ се на Окръжна следствена служба гр. Велико Търново, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт, утвърдени с Протоколно решение № 36/17.11.2004 г. на Висшия съдебен съвет.
16.2. ВЪЗЛАГА на директора на Окръжна следствена служба гр. Велико Търново да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.
17. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител за пълно сервизно обслужване на четири броя многофункционални копирни машини по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф. д-р Анелия Мингова - представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедури за избор на изпълнител за пълно сервизно обслужване на четири броя многофункционални машини "Xerox", модели DC 425, C 55, WC Pro 265 и WC 4595 по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и да сключи договор с него.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

19. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Апелативна прокуратура гр. Варна - 1/2 /половин/ щ. бр. за "снабдител".
2. Окръжна прокуратура гр. Варна - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
3. Окръжен съд гр. Велико Търново - 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор"; 1 /една/ щ.бр. за "статистик"; 1 /една/ щ.бр. за "служител по сигурността на информацията".
4. Софийски окръжен съд - 4 /четири/ щ. бр. за "съдебен помощник".
5. Районен съд гр. Троян - 1 /една/ щ. бр. за "деловодител - регистратура".
6. Районен съд гр. Козлодуй - 1 /една/ щ.бр. за "чистач"; 1 /една/ щ.бр. за "призовкар"; 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор".
7. Районен съд гр. Сливен - 1 /една/ щ.бр. за "призовкар"; 1 /една/ щ.бр. за "чистач".
8. Районен съд гр. Никопол - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
9. Районен съд гр. Ардино - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
10. Районен съд гр. Габрово - 1 /една/ щ. бр. за "шофьор".
11. Районен съд гр. Плевен - 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители.
12. Окръжен съд гр. Силистра - 2 /две/ щ. бр. за "съдебен помощник".
13. Районен съд гр. Велики Преслав - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Апелативна прокуратура гр. Варна с 1/2 /половин/ щ. бр. за съдебен служител, считано от 01.01.2009 г.
19.2. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Варна с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
19.3. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор" и 1 /една/ щ.бр. за "статистик", считано от 01.01.2009 г.
19.3.1. Указва на председателя на съда да възложи изпълнението на функциите на "служител по сигурността на информацията" като допълнителни функции на служител от администрацията на съда в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
19.4. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Софийски окръжен съд с 4 /четири/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
19.5. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Троян с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "деловодител-регистратура", считано от 01.01.2009 г.
19.6. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Козлодуй с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор" и 1 /една/ щ.бр. за длъжността "чистач", считано от 01.01.2009 г.
19.6.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Козлодуй.
19.7. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Сливен с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "призовкар", считано от 01.01.2009 г.
19.8. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Никопол с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
19.8.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Никопол.
19.9. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Ардино с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
19.9.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Ардино.
19.10. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Габрово за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "шофьор".
19.10.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
19.11. ОТХВЪРЛЯ искането на председателя на Районен съд гр. Плевен за увеличаване щатната численост на съда с 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители.
19.11.1. Указва на председателя на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
19.12. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 2 /две/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
19.13. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Велики Преслав с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
19.13.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Велики Преслав.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

20. ОТНОСНО: Доклади относно участие в заседанието на Комитета по гражданско правни въпроси и 24-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1 Приема за сведение доклада от съдия Вероника Николова, национално лице за контакт и Сребрина Христова и Костадинка Наумова – членове на ВСС относно участие в 24-та редовна среща на националните лиза за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на 23 октомври 2008г.
20.2. Приема за сведение доклада от съдия Вероника Николова, национално лице за контакт относно участие в заседанията на Комитета по гражданско правни въпроси, проведени на 22 септември 2008г., 27 и 28 октомври 2008г. в Брюксел.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Извършена проверка за установяване на конкретни причини, довели до забавяне движението на дела с особен обществен интерес в Софийски градски съд, в изпълнение решение на ВСС по протокол №46/12.11.2008г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Приема констатациите в доклада от извършената проверка по следните дела с особен обществен интерес: нохд № № 227, 1068, 1831, 1875, 1876, 2227 всички по описа на Софийски градски съд за 2008г.
1.2. Препоръчва на съдиите, разглеждащи наказателни дела от особен обществен интерес да прилагат стриктно разпоредбата на чл.66 и чл.269, ал.3 от НПК.
1.3. С оглед своевременно насрочване на тези дела, препоръчва на ръководството на Върховния касационен съд приоритетно да осигурява зали за разглеждането им.
2. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително становище на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с приложените забележки по параграфи, както следва:
По § 2: В т. 2 да се добавят чл. чл. 219, 221, 225 и 330.
По § 3: В чл. 30, б. “б”, т. 12 след израза “…. следователите и …” да се добави израза “Етичен кодекс…”.
Да се създаде т. 2 със следното съдържание: “В ал. 2 се заличава текста: “……. а когато те се отнасят за прокурорите и военните следователи – на главния прокурор”.
По § 9 да се добави и чл. 219.
По § 10: Чл.55, ал.2 от ЗСВ да остане в сегашния вариант.
По § 19: В чл.115, ал.1 от ЗСВ цифрата “12” се заменя с цифрата “15”.
МОТИВИ: С оглед предлаганото изменение на чл. 164, ал. 5 ЗСВ.
Предлага да се създаде § 20а със следното съдържание:
§ 20а: Чл. 123 добива следния вид:
“Когато длъжността на съдия от Върховния административен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж. Командироването се извършва при условията на чл. 227”.
По § 24: Да отпадне този параграф.
По § 28: В чл.150, т.9 да отпадне.
По § 32: В чл. 161, ал.2 се изменя така:
«Ал. 2. Встъпването в длъжност се извършва в едномесечен срок от влизането в сила на решението на Висшия съдебен съвет и се удостоверява писмено пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт».
По § 33: В чл.162, ал.3 от ЗСВ да отпадне израза “...и на съдебните служители”.
МОТИВИ: Разпоредбата се намира в Глава ІХ-та “Статут на съдии, прокурори и следователи”.
По § 37:
В ал. 1 да остане стария текст, като срокът на предизвестието се промени от 6 месеца на един месец.
В чл. 166 се създава ал. 3 със следното съдържание:
«Ал. 3. Съдия, прокурор и следовател не може да бъде освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство по чл. 308, ал. 1, т. 6 до приключване на производството».
По § 39: Да не се отменя ал.2 на чл.168 от ЗСВ.
МОТИВИ: Разпоредбата е в съответствие с мотивите на решението по КД № 4 от 2004г.
По § 42: В чл.176, ал. 2 и ал. 3 да добият следния вид:
«Ал. 2. При първоначално назначаване на длъжност съдия в районен, окръжен и административен съд, прокурор в районна и окръжна прокуратура и следовател в териториален следствен отдел се провежда централизиран конкурс от Висшия съдебен съвет.»
«Ал. 3. Конкурсите по ал. 1 и ал. 2 се провеждат най-малко веднъж годишно».
Алинея 4 да отпадне.
По § 47: Да се добави текста: «….. когато кандидатът е само един».
МОТИВИ: Предложеното изменение е в противоречие с въведения със закона принцип на конкурсното начало и не би могло да се реализира при повече от един кандидат.
По § 49: Чл.194, ал.1 от ЗСВ да остане в сегашния си вид.
МОТИВИ: Вж. Мотивите на § 47 ЗСВ.
По § 50: В чл.198, ал.1, т.8 да отпадне израза “... и на съдебните служители”.
МОТИВИ: Разпоредбата касае атестирането на магистратите.
В чл.198 от ЗСВ не следва да се създава нова ал.3.
МОТИВИ: Същата е в противоречие с разпоредбите на Раздел ІV – Атестиране. Чл. 196 и сл. от ЗСВ уреждат атестирането на магистратите единствено в това им качество.
Да се създаде § 54а със следното съдържание:
В чл. 231 след думата «производство», да се постави запетая и да се добавят думите: «освен в случаите по чл. 24, ал. 1, т.т. 2 и 3 и ал. 3 НПК».
МОТИВИ: Идеята на законодателя е възстановяването да обхване само случаите, когато в наказателното производство не е установено извършено престъпление от лицето(вж. и мотивите към предложението по чл. 310, ал. 4).
По § 68: В чл.307, ал.3, т.3 да отпадне израза “... и на съдебните служители”.
МОТИВИ: Разпоредбата се отнася единствено до действията на магистратите.
По § 69: Сроковете по ал. 1 на чл. 310 за всички нарушения да станат три години.
По § 79: В ал. 3 да се включат като съдебни служители съдебните и прокурорски помощници.
§ 86 се изменя така: От чл. 378 до чл. 384 вкл. всички текстове отпадат.
§§ от 87 до 90 вкл. се отменят.
Мотиви: Според Конституцията на Р Българи, Висшият съдебен съвет е кадрови орган на съдебната власт. В чл.130, алинея 6 са изброени дейностите, които той извършва. Неговите правомощия са ограничени изключително до определяне на състава и организацията на работата на съдебната власт. ЕИСПП е информационна система, която обработва информация от съдебната и изпълнителната власт, при това от втората са включват много институции. Възлагането на ВСС на дейности по изграждане, поддръжка, развитие и методическо ръководство на подобна междуведомствена система изисква правомощия, каквито той няма и е дейност, която не може да извърши.
Както е записано и в мотивите на вносителите на Проекта за изменение и допълнение на ЗСВ, ЕИСПП по своя характер е междуведомствена система, която обхваща дейности, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната и Националния статистически институт, което повдига въпроса, дали уредбата на тази система трябва да бъде в ЗСВ.
По § 95: се изменя така:
«Чл.389. Предназначението на недвижимите имоти, предоставени за нуждите на органите на съдебната власт, не може да се променя без тяхно съгласие».
Допълнителни предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт:
Чл. 80, т.2 б.”б” Председателят на районният съд изготвя:
- справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието.
Да се чете:
- “информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет и ги предоставя в администрацията на ВСС и на Министъра на правосъдието.”
Чл. 86 т.3 б.”б” Председателят на окръжния съд изготвя:
- справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;
Да се чете:
“информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет и ги предоставя в администрацията на ВСС и на министъра на правосъдието.”
Чл.93, т.2, б.”б” Председателят на административния съд изготвя:
- справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги представя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;
Да се чете:
“информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет и ги предоставя в администрацията на ВСС”.
Чл.106, ал.1, т.3, б.”б”: Председателят на апелативния съд изготвя:
- справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги изпраща на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;
Да се чете:
“информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет и ги предоставя в администрацията на ВСС и на министъра на правосъдието.”
МОТИВИ: При изготвянето на образците за статистически данни се дублират функциите на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет, с което съдилищата следва да попълват два вида форми.
Съгласно разпоредбите на чл. 30 от ЗСВ за осъществяване на правомощията си, определени в Конституцията на Република България, Висшият съдебен съвет извършва дейности, изброени в 17 точки, а съгласно дейностите изброени в т.т. 8, 9, 10, 13 и 14 считаме, че формите за статистическите данни подавани от съдилищата и прокуратурата на РБ следва да се изготвят от ВСС и се изпращат на Министерство на правосъдието и Инспектората към ВСС на всеки шест месеца съгласно разпоредбата на закона.
В Чл. 193, ал. 3, изр. 2-ро да добие следния вид: «Когато кандидатите са и с еднакъв ранг, предимство има този с доказана висока квалификация, образцово изпълнение на служебните задължения и притежава нравствени качества, съответстващи на Единния етичен кодекс за магистратите.»
В чл. 195, ал. 1, т. 5 да отпадне израза “…….. или друга професионална дейност”.
В чл. 227 да се създаде нова ал. 1 със следното съдържание:
Ал. 1. Възнаграждението на държавния съдия изпълнител е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.”
Алинеи първа, втора и трета да станат съответно втора, трета и четвърта.
В чл. 292 да се създаде нова ал. 1 със следното съдържание:
Ал. 1. Възнаграждението на съдията по вписване е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.”
Алинеи първа, втора и трета да станат съответно втора, трета и четвърта.
В чл. 310, в ал.3 да се добави изр. 2-ро със следното съдържание: “При нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 сроковете по ал. 1 започват да текат от публичното оповестяване на действията, уронващи престижа на съдебната власт”.
Редакция в Проекта за изменение и допълнение на ЗСВ:
Чл. 385. Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършват със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и Българския институт по стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид.
Нова редакция:
Чл. 385. Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършват от ВСС със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и Българския институт по стандартизация, включително и чрез предоставяне на данни от ЕСГРАОН и лични данни в електронен вид.
Мотиви: Предоставените данни от ЕСГРАОН са необходими за правилното функциониране на информационната система за издаване на свидетелства за съдимост, както и за други дейности в съдебната власт.
Да се създаде преходна разпоредба към ЗСВ, по силата на която в Закона за защита на личните данни да се създаде разпоредба за достъп до личните данни - ЕСГРАОН за органите на съдебната власт.
МОТИВИ: Вж. тези по чл. 385.
Приложение: Писмо Вх.№ 04-00-225/ 18.11.2008год. от Министерство на правосъдието, Доклад от М. Тачева – Министър на правосъдието, Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, Проект на доклад на министъра на правосъдието, Финансова обосновка, Становища и справка за отразяването им, Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване, извлечение от стенограмата, съдържаща предложенията на г-н Пламен Стоилов – член на ВСС.
3. На основание чл. 175, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Даниела Неделчева Савянова - заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Силистра с ранг "прокурор в АП" за изпълняващ функциите на административен ръководител- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл.129, ал.2 т.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 165 ал.1 т.1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Владимир Георгиев Георгиев от длъжността "съдия в ОС" гр.Варна, считано от датата на вземане на решението.
5. ОСВОБОЖДАВА Кънчо Ицков Ицков от длъжността “съдия” в Административен съд гр.Варна на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
6. ОСВОБОЖДАВА Ралица Крумова Коновска от длъжността “съдия” в Районен съд гр.Карлово на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
7.1. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд - гр.Варна с 1 (една) щатна бройка "съдия" , считано от датата на вземане на решението.
7.2. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - гр.Варна с 1 (една) щатна бройка "съдия" , считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 12.00 ч./

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф.д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
27.11.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд