Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 50

ПРОТОКОЛ    № 50

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 3 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Пенка Маринова

/Откриване на заседанието: 10,10 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за извършване на проверка в Софийски градски съд относно констатирано забавяне на движението на дела с особен обществен интерес
Внася: Работна група по изпълнение на Мерките за организацията на работата по дела с особен обществен интерес в органите на съдебната власт.
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за определяне на Десислава Миткова Чалъкова – Минчева – заместник на административния ръководител на Районен съд Велико Търново с ранг “съдия в АС”да изпълнява функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Велико Търново до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. .
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски окръжен съд за определяне на Мариета Неделчева Маринова – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин с ранг “съдия в ОС” да изпълнява функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елин Пелин до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски окръжен съд за определяне на Кристина Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Сливница с ранг “съдия в ОС” да изпълнява функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Сливница до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение относно отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
6. Проект на решение относно упълномощаване на представляващия ВСС да открие и проведе процедура чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1 т. 3 от ЗОП с предмет “Осигуряване на разширено следгаранционно системно обслужване на АИС “Бюра съдимост” в районните съдилища и ЦБ “Съдимост” за периода 01.01.2009 -31.12.2011 г.” и да сключи договор с изпълнителя.
Внася: Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
7. Проект на решение по молбата на Свилен Иванов Стефанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе за освобождаването му от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1т. 2 и чл. 166, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Силвия Андреева Хаджиева – съдия в Окръжен съд гр.Пловдив комплексна оценка “много добра” – 90 (деветдесет) точки
1.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Силвия Андреева Хаджиева – съдия в Окръжен съд гр.Пловдив на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Ванухи Аракелян – административен ръководител - председател на Окръжен съд гр.Варна за атестиране на Димо Венков Цолов – административен ръководител - председател на Районен съд гр.Девня с ранг “съдия в ОС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
3. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Ирина Стефанова Сурчева, съдия в Окръжен съд гр.Бургас, комплексна оценка “много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
3.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирина Стефанова Сурчева, съдия в Окръжен съд гр.Бургас с ранг “съдия в АС” на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Вяра Иванова Камбурова, съдия в Окръжен съд гр.Бургас с ранг “съдия в АС на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: На същата е определена комплексна оценка “много добра – 95 точки” с решение на ВСС по протокол № 28/10.07.2008 г. - участие в конкурс за длъжност във ВАС.
5. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Албена Георгиева Палова, съдия в ОС гр. Пазарджик с ранг “съдия в АС”, комплексна оценка “много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
5.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл.38, ал. 6, от ЗСВ, ПОВИШАВА Албена Георгиева Палова, съдия в ОС гр. Пазарджик с ранг “съдия в АС” на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Елеонора Петрова Серафимова, съдия в ОС гр. Пазарджик с ранг “съдия в АС”, комплексна оценка “много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
6.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл.38, ал. 6, от ЗСВ, ПОВИШАВА Елеонора Петрова Серафимова, съдия в ОС гр. Пазарджик с ранг “съдия в АС” на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анжелина Данчова Христова – Борисова – съдия в Софийски районен съд с ранг “съдия АС”, комплексна оценка от атестацията “Много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.
7.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Анжелина Данчова Христова – Борисова – съдия в Софийски районен съд с ранг “съдия АС” на място в ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Галина Христова Нейчева – съдия в Районен съд гр. Сливен с ранг “съдия в ОС” да бъде повишена на място в ранг “съдия в АС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
Мотиви: С решение по протокол № 33/24.07.2008 г. на ВСС Галина Христова Нейчева е повишена в длъжност “съдия” в Окръжен съд гр. Сливен и е встъпила в длъжност на 14.11.2008 г.
9. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анна Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд гр.Карлово комплексна оценка “Много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.
9.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Анна Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд гр.Карлово ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
10. ПРИЕМА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО от Юлиан Борисов Комсалов, да бъде освободен от заеманата длъжност съдия в Софийски районен съд на основание чл.165, ал.1, т.2 във вр. чл.166, ал.1 от ЗСВ, считано от 11.05.2009 г.
11. ДОПЪЛВА Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/31.07.2008 г., т.2.3.79, с което Гроздан Бончев Грозев – прокурор в Районна прокуратура гр.Хасково с ранг “прокурор в ОП” е преместен на длъжност “съдия” в Районен съд гр.Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност като решението се допълни с израза: “с ранг “съдия в ОС”.
12. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предприетите организационни мерки от Светослава Костова – председател на Районен съд гр.Сливен в изпълнение на дадените препоръки в акт с резултати от извършена планова проверка от Инспектората на ВСС в Районен съд гр.Сливен по граждански и наказателни дела.

ПРОКУРАТУРИ
13.На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр.София с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”.
13.1. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”, считано от датата на решението на Върховния административен съд (Решение № 8659/14.07.2008 г. на ВАС) за възстановяване на длъжност на лейт.Галин Николаев Андонов.
14.На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-окръжна прокуратура гр.Варна с 1 (една) щатна бройка “военен следовател”.
14.1.На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр.Сливен с 1 (една) щатна бройка “прокурор”.
15. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Кирилов Кожухаров – прокурор в Апелативна прокуратура гр.София на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
Забележка: С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 28/10.07.2008 г.,т.20.30, на същият е определена комплексна оценка “много добра” – 95 (деветдесет и пет) точки.
16. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Даниела Маринова Йовчева, прокурор в Районна прокуратура гр.Свищов ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
Забележка: С решение на ВСС по протокол № 35/31.07.2008 г. т.3.1.10, на същата е определена комплексна оценка “много добра” 95 (деветдесет и пет) точки.
17. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ на Асен Димитров Палавеев, прокурор в Районна прокуратура гр.Велинград, комплексна оценка “много добра” – 81 (осемдесет и една) точки.
17.1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Асен Димитров Палавеев, прокурор в Районна прокуратура гр.Велинград на място в ранг “прокурор в ОП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
18. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Спас Трифонов Василев, следовател в Национална следствена служба комплексна оценка “Добра” – 80 (осемдесет) точки.
18.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Спас Трифонов Василев, следовател в Национална следствена служба ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 05.01.2009 г.
19. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Росица Кирилова Бърдарова, следовател в Софийска окръжна следствена служба комплексна оценка “Много добра” – 88 (осемдесет и осем) точки.
19.1. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Росица Кирилова Бърдарова, следовател в Софийска окръжна следствена служба ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 22.01.2009 г.
20. ОСВОБОЖДАВА Ангел Атанасов Кафеджиев – от длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба гр.Бургас на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от 30.12.2008 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г., съгласно приложението, неразделна част от решението.
22.ОТНОСНО: Приемане на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :


22.1. ПРИЕМА Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
22.2. За периода 01 септември 2008 г. до 31 декември 2008 г. в органите на съдебната власт, които участват в централизирания фонд СБКО, да не се отчисляват 0,2 % от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.03.2008 г.
22.3. Средствата за СБКО за цитирания в т. 22.2. период да се разходват в размер на 3 % на база начислените средства за заплати в органите на съдебната власт
24.ОТНОСНО: Предложения на административни ръководители за бракуване на дълготрайни материали активи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил ВАЗ 21051 с рег. № Н323АТ, числящ се на Окръжна следствена служба гр. Шумен, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
24.1.1. ВЪЗЛАГА на директора на Окръжна следствена служба гр. Шумен да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР
24.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил ВАЗ 2107 с ДК № В0818КС, числящ се на Районен съд гр. Варна, съгласно правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
24.2.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Варна да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.
25.ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на демонтирани информационни табла от Районен съд гр. Варна на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на 7 броя демонтирани информационни табла от Районен съд гр. Варна на следните органи на съдебната власт:
Районен съд гр. Девня – 3 броя.
Районен съд гр. Нови Пазар – 3 броя.
Районен съд гр. Брезник – 1 брой.
26.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Ямбол за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1.ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряване на дейността на Окръжен съд гр. Ямбол.
26.2.ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
27.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция “Вътрешен одит” за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжна следствена служба гр. Враца за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ПРИЕМА направените констатации и изводи и ОДОБРЯВА направените препоръки за подобряването на дейността на Окръжна следствена служба гр. Враца.
27.2. ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Враца за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
28.ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в годишния план за дейността по вътрешен одит през 2008 г., осъществявана от дирекция “Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени в годишния план за дейността на дирекция “Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет за 2008 г., съгласно приложения проект.
29.ОТНОСНО: Определяне размера на основната месечна заплата на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи в съответствие с чл. 218, ал. 2 от ЗСВ и данните на НСИ за средната работна заплата на заетите в бюджетната сфера за ІІІ-то тримесечие на 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ основната месечна заплата на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи, като я актуализира по ред 7, колона 3 на Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.10.2008 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

30. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Апелативен съд гр. Пловдив - 6 /шест/ щ.бр. за "съдебен помощник".
2. Апелативен съд гр. Велико Търново - 3 /три/ щ.бр. за "съдебен помощник" и 1 /една/ щ.бр. за "компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции".
3. Административен съд гр. Монтана - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
4. Окръжен съд гр. Варна - 6 /шест/ щ. бр. за "съдебен помощник".
5. Районен съд гр. Русе - 1 /една/ щ. бр. за "съдебен секретар-протоколист".
6. Районен съд гр. Крумовград - 1 /една/ щ.бр. за "деловодител-регистратура"; 1 /една/ щ.бр. за "касиер" и 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор".
7. Районен съд гр. Луковит - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
8. Районен съд гр. Левски - 1 /една/ щ.бр. за "призовкар" и 1/2 /половин/ щ.бр. за "чистач".
9. Административен съд гр. Хасково - 1 /една/ щ. бр. за "касиер".
10. Прокуратура на Република България - 60 /шестдесет/ щ.бр. за "прокурорски помощник"; 20 /двадесет/ щ.бр. за "деловодител по сигурността на информацията" и 8 /осем/ щ.бр. за "шофьор".
11. Районен съд гр. Оряхово - 1 /една/ щ. бр. за "главен счетоводител".
12. Районен съд гр. Шумен - 1 /една/ щ.бр. за "съдебен секретар-протоколист"; 1 /една/ щ.бр. за "съдебен деловодител" и 1 /една/ щ.бр. за "призовкар".
13. Районен съд гр. Тетевен - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. Пловдив с 4 /четири/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
30.2.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. Велико Търново с 3 /три/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
30.3.1. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор".
30. 3.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
30.4.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Варна с 4 /четири/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
30.5.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Русе с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "съдебен секретар-протоколист", считано от 01.01.2009 г.
30.6.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Крумовград с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
30.6.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Крумовград.
30.7.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Луковит с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
30.7.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Луковит.
30.8.1. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "призовкар" и 1/2 /половин/ щ.бр. за длъжността "чистач".
30.8.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
30.9.1. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "касиер".
30.9.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
30.10.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Прокуратура на Република България с 60 /шестдесет/ щ. бр. за длъжността "прокурорски помощник", считано от 01.01.2009 г.
30.11.1. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "главен счетоводител".
30.11.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
30.12.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Шумен с 1 /една/ щ. бр. за съдебен служител, считано от 01.01.2009 г.
30.13.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Тетевен с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
30.13.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Тетевен.
31.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за прехвърляне на 1 /една/ щатна бройка за съдебен служител от Окръжен съд в Районен съд гр. Силистра.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Силистра с 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител, считано от 01.01.2009 г.
31.2. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Силистра с 1 /една/ щ. бр./ за съдебен служител, считано от 01.01.2009 г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

РАЗНИ

38. ОТНОСНО: Обобщаване на причините за връщане на делата за доразследване, предмет на обсъждане в докладите по апелативни райони, разгледани на изнесените заседания на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. Приема предложенията на административните ръководители на органите на съдебната власт и препоръчва следните мерки:
- Да се провеждат ежемесечно на окръжно ниво съвместни заседания на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство с цел анализиране причините за прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза, за забавяне разглеждането им, обсъждане на противоречива съдебна практика и други проблемни въпроси, свързани с прилагането на закона;
- Административните ръководители да отчитат натовареността на магистратите, които разглеждат дела с особен обществен интерес;
- Административните ръководители да съобразяват кариерното развитие на съответните магистрати с конкретни постигнати от тях резултати по дела с особен обществен интерес;
- Административните ръководители да осигуряват възможност за ползване на зали за дела с особен обществен интерес;
- Работната група да организира среща с представители на Висшия адвокатски съвет във връзка с конкретни дела, по които отлаганията се дължат на действия или бездействия на защитници или злоупотреба с права от тяхна страна.
38.2. Да се обсъдят и приемат критерии за кадровото и материалното обезпечаване на органите на съдебната власт, въз основа на резултатите от дейността на Работната група, сформирана с решение на ВСС по Протокол № 39/08.10.2008 г.
38.3. Административните ръководители на органите на съдебната власт да формират специализирани състави, които да разглеждат приоритетно дела с особен обществен интерес.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Констатирано забавяне на движението на дела с особен обществен интерес

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на г-н Стойко Стоев, г-жа Пенка Маринова и г-н Иван Димов - членове на ВСС да извършат проверка в Софийски градски съд, с оглед установяване конкретните причини довели до забавяне движението на следните дела с особен обществен интерес:
1. НОХД 1281/06 СГС - Красимир Андреев Маринов и др. /Маргините/ общо 7 подс. - чл. 117, ал. 2.
2. НОХД № С-318/08 срещу Ангел Дончев - прокурор във Върховна касационна прокуратура.
Срок - 7 дни, считано от датата на вземане на решението.
2.На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Десислава Миткова Чалъкова – Минчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Велико Търново с ранг “съдия в АС”, да изпълнява функциите “Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Велико Търново, с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.
3.На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Мариета Неделчева Маринова – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин с ранг “съдия в ОС”, да изпълнява функциите “Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Елин Пелин, с ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.
4.На основание чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ Кристина Иванова Тодорова – съдия в Районен съд гр. Сливница с ранг “съдия в ОС”, да изпълнява функциите “Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Сливница, с ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Доклад от Юлиян Митев - директор на дирекция "СДИТ" относно необходимостта от осигуряване на системно следгаранционно обслужване на АИС "Бюра съдимост" с приложени становища на Комисия по правни въпроси и комисия "Бюджет и финанси"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващият Висшия съдебен съвет да открие и проведе процедура чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване на разширено следгаранционно системно обслужване на Автоматичната информационна система "Бюра съдимост" в районните съдилища и Централното бюро "Съдимост" за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2011 г. и да сключи договор с избрания изпълнител.
7. ОТНОСНО: Молба от Свилен Иванов Стефанов да бъде освободен от заеманата длъжност “прокурор” в Районна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 166, ал. 1 от ЗСВ, вх. 0 11-09-201/25.11.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА Свилен Иванов Стефанов от длъжността “прокурор” в Районна прокуратура гр. Русе, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието - 11.20 ч./

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
проф.д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
04.12.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд