Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 51

ПРОТОКОЛ   № 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието

/Откриване на заседанието: 10,00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 3 и 21.

ІІ. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

1. Проект на решение за извършване на проверка в Софийски градски съд относно констатирано забавяне на движението на 5 дела с особен обществен интерес.
Внася: Работна група по изпълнение на Мерките за организацията на работата по дела с особен обществен интерес в органите на съдебната власт.
2. Проект на решение относно извършена проверка по движението на НОХД №512/2001 по описа на Районен съд гр. Сливница и НОХД 1567/2008 на СГС.
Внасят: Комисия за борба с корупцията и професионална етика и Работна група по изпълнение на Мерките за организацията на работата по дела с особен обществен интерес в органите на съдебната власт и г-н Стойко Стоев – член на ВСС.
3. Проект на решение относно приемане на актуализирана Стратегия за превенция и борба с корупцията в съдебната система.
Внася: Комисия за борба с корупцията и професионална етика
4. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. София за налагане на дисциплинарно наказание "освобождаване от длъжност като административен ръководител"на Ивайло Христов Родопски - административен ръководител на Районен съд гр. Костинброд.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за определяне Албена Георгиева Александрова - Миронова - съдия в Районен съд гр. Оряхово за изпълняващ функциите административен ръководител на Районен съд гр. Оряхово до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Обсъждане проверката на Инспектората към ВСС по дела, касаещи оценки на имоти, отчуждавани за държавна и обществена нужда.
Внася: Константин Пенчев - председател на Върховния административен съд.
7. Приемане на решение за изслушване на кандидатите за административни ръководители по т. 1 от дневния ред.
Внася: Георги Шопов - председател на Комисията по предложенията и атестирането
8. Финансова обосновка, изготвена от Министерство на правосъдието във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на кандидатите за длъжността "административен ръководител" на
- Софийски районен съд
- Районен съд гр. Видин
- Районен съд гр. Дряново
- Районен съд гр. Момчилград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1 ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Софийски районен съд, в който да вземат участие следните кандидати: Валентин Димитров Бойкинов - заместник административен ръководител-заместник председател на Софийски районен съд, Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова - съдия в Софийски районен съд, Красимир Красимиров Влахов - съдия в Софийски градски съд.
1.1.1. След проведеното тайно гласуване с 9 гласа "за", 9 "против" и 7 "въздържали се" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Валентин Димитров Бойкинов - заместник административен ръководител-заместник председател на Софийски районен съд, за длъжността "административен ръководител-председател" на Софийски районен съд,
1.1.2. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 14 "против" и 9 "въздържали се"ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова - съдия в Софийски районен съд, за длъжността "административен ръководител-председател" на Софийски районен съд.
1.1.3. След проведеното тайно гласуване с 19 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се” и на основание чл. 171, във вр. с чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимир Красимиров Влахов - съдия в Софийски градски съд, с ранг “съдия в АС” на длъжността "административен ръководител-председател" на Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Видин, в който да вземат участие следните кандидати: Анелия Божидарова Рашева - съдия в Районен съд гр. Видин, Габриел Петков Йончев - съдия в Районен съд гр. Видин, Даниел Нинов Димитров - съдия в Районен съд гр. Видин.
1.2.1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Анелия Божидарова Рашева - съдия в Районен съд гр. Видин, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
1.2.2. След проведеното тайно гласуване с 12 гласа "за", 4 "против" и 9 "въздържали се"ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Анелия Божидарова Рашева - съдия в Районен съд гр. Видин, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Видин.
1.2.3. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Габриел Петков Йончев - съдия в Районен съд гр. Видин, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
1.2.4. След проведеното тайно гласуване с 3 гласа "за", 8 "против" и 14 "въздържали се"ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Габриел Петков Йончев - съдия в Районен съд гр. Видин, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Видин.
1.2.5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Даниел Нинов Димитров - съдия в Районен съд гр. Видин, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА".
1.2.6. След проведеното тайно гласуване с 15 гласа “за”, 4 “против”, 6 “въздържали се” на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниел Нинов Димитров - съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг “съдия в АС” на длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Видин, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3.ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Дряново, с кандидат Мирослава Неделчева Райчева-Симеонова - съдия в Районен съд гр. Дряново.
1.3.1. След проведеното тайно гласуване с 1 глас "за", 17 "против" и 1 "въздържал се" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Мирослава Неделчева Райчева-Симеонова - съдия в Районен съд гр. Дряново, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Дряново.
1.4. ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Момчилград, с кандидат Йордан Иванов Геров - и.д. административен ръководител-председател на Районен съд гр. Момчилград.
1.4.1. След проведеното тайно гласуване с 23 гласа “за”, 0 “против” 2 “въздържали се” на основание чл. 171, във връзка с чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ НАЗНАЧАВА Йордан Иванов Геров - и.д. административен ръководител-председател на Районен съд гр. Момчилград, с ранг “съдия в АС” на длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Момчилград, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. ОТНОСНО: Обявяване на свободните щатни бройки за младши съдии в Окръжните съдилища, младши прокурори в Районните прокуратури и младши следователи в Окръжните следствени служби/списъкът включва и щатните бройки, които се освобождават през 2009 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. На основание чл. 179 от ЗСВ ОБЯВЯВА свободните щатни бройки за длъжността "МЛАДШИ СЪДИЯ" в окръжните съдилища, както следва:
СГС - 7 щ. бр.
ОС гр. София - 1 щ. бр.
ОС гр. Благоевград - 1 щ. бр.
ОС гр. Бургас - 4 щ. бр
ОС гр. Варна - 5 щ. бр.
ОС гр. В. Търново - 1 щ. бр.
ОС гр. Враца - 2 щ. бр.
ОС гр. Кюстендил - 1 щ. бр.
ОС гр. Монтана - 1 щ. бр.
ОС гр. Пазарджик - 2 щ бр.
ОС гр. Плевен - 1 щ. бр.
ОС гр. Пловдив - 3 щ. бр.
ОС гр. Русе - 1 щ. бр
ОС гр. Силистра - 1 щ. бр.
ОС гр. Стара Загора - 2 щ. бр.
ОС гр. Търговище - 1 щ. бр.
ОС гр. Шумен - 2 щ. бр.
ОС гр. Ямбол - 4 щ. бр.
ОС гр. Кърджали - 1 щ. бр.
Общо 38 щатни бройки

2. На основание чл. 179 от ЗСВ ОБЯВЯВА свободните щатни бройки за длъжността "МЛАДШИ ПРОКУРОР" в районните прокуратури, както следва:
РП - гр. София - 6 щ. бр.
РП - гр. Бургас - 2 щ. бр.
РП - гр. Варна - 2 щ. бр.
РП - гр. Видин - 1 щ. бр
РП - гр. Враца - 2 щ. бр.
РП - гр. В. Търново - 1 щ. бр.
РП - гр. Габрово - 1 щ. бр.
РП - гр. Добрич - 1 щ. бр.
РП - гр. Пловдив - 1 щ. бр.
РП - гр. Шумен - 1 щ бр.
РП - гр. Петрич - 1 щ. бр.
РП - гр. Ботевград - 1 щ. бр.
РП - гр. Самоков - 1 щ. бр
РП - гр. Пирдоп - 1 щ. бр.
РП - гр. Кула - 1 щ. бр.
РП - гр. Белоградчик - 1 щ. бр.
РП - гр. Луковит - 1 щ. бр.
РП - гр. Карнобат - 1 щ. бр.
РП - гр. Казанлък - 1 щ. бр.
Общо 27 щатни бройки

3. На основание чл. 179 от ЗСВ ОБЯВЯВА свободните щатни бройки за длъжността "МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ" в окръжните следствени служби, както следва:
Столична следствена служба - 16 щ. бр.
ОСС гр. София - 2 щ. бр.
ОСС гр. Благоевград - 2 щ. бр.
ОСС гр. Бургас - 2 щ. бр.
ОСС гр. Варна - 3 щ. бр.
ОСС гр. В.Търново - 2 щ. бр.
ОСС гр. Видин - 1 щ. бр.
ОСС гр. Враца - 2 щ бр.
ОСС гр. Габрово - 1 щ. бр.
ОСС гр. Кюстендил - 1 щ. бр.
ОСС гр. Кърджали - 2 щ. бр.
ОСС гр. Ловеч - 2 щ. бр.
ОСС гр. Монтана - 1 щ. бр.
ОСС гр. Пазарджик - 4 щ. бр.
ОСС гр. Перник - 3 щ. бр.
ОСС гр. Плевен - 2 щ. бр.
ОСС гр. Пловдив - 1 щ. бр.
ОСС гр. Разград - 1 щ. бр.
ОСС гр. Русе - 3 щ. бр
ОСС гр. Стара Загора - 2 щ. бр.
ОСС гр. Добрич - 2 щ. бр.
ОСС гр. Търговище - 1 щ. бр.
ОСС гр. Хасково - 3 щ. бр.
ОСС гр. Шумен - 2 щ. бр.
Общо 61 щатни бройки

Решенията за обявяване на свободните длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши следователи да се обнародват в "Държавен вестник" и да се публикуват в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
3. ОТТЕГЛЕНА.
4.ОТНОСНО: Обявяване на свободните щатни бройки за административни ръководители в Районен съд - гр. Велико Търново, Районен съд - гр. Елин Пелин, Районен съд - гр. Сливница и Районен съд - Дулово.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 1/19.12.2007 г. ВСС ОБЯВЯВА свободните щатни бройки за административни ръководители, както следва:
1.1. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Велико Търново.
1.2. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Елин Пелин.
1.3. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Сливница.
1.4. Административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Дулово.
4.2. В 14-дневен срок от датата на публикуване на свободните бройки в Интернет страницата на ВСС, кандидатите за заемане на свободните длъжности следва да подадат в администрацията на ВСС заявление /свободен текст/, че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилага служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт. В същия срок се подават и предложенията на лицата по чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията за провеждане на конкурсите за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
4.3. Възлага на административните ръководители на органите на съдебната власт да определят помощни атестационни комисии и да предоставят на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС попълнения Единен формуляр за атестиране на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от обявяването на кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността административен ръководител. В случаите, когато кандидатите са били атестирани една година преди обявяване на свободните длъжности за административни ръководители, атестиране не следва да се провежда.
4.4. Комисията по предложенията и атестирането да изготви Правила за изслушване на кандидатите за участие в избор на административни ръководители и в 14-дневен срок след обявяване на свободните бройки, същите да се публикуват в интернет-страницата на ВСС.

СЪДИЛИЩА

5. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Десислава Динкова Щерева - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
5.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Десислава Динкова Щерева - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Симеон Симеонов Михов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Несебър с ранг "съдия в ОС" на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 във вр. с чл. 164, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
7.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Веселин Георгиев Белев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Поморие с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 във вр. с чл. 164, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
8.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Илияна Стоянова Стоилова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 89 /осемдесет и девет/ точки.
8.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Илияна Стоянова Стоилова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за повишаване на Владимир Илиев Ковачев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Благоевград, на място в ранг "съдия в ОС", тъй като не са налице условията на чл. 234 във вр. с чл. 164, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
10. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирена Василева Рабаджиева - съдия в Районен съд гр. Ловеч с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Галя Ангелова Маринова - съдия в Районен съд гр. Ловеч с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Районен съд гр.Велико Търново за повишаване на място в ранг “съдия в АС” на Искра Пенчева Иванова, заместник административен ръководител - заместник председател на Районен съд гр.Велико Търново с ранг "съдия в ОС”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
13.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Районен съд гр.Кюстендил за повишаване на място в ранг "съдия в ОС" на Ася Тодорова Стоименова - съдия във Районен съд гр.Кюстендил, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
14. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Светослава Михайлова Цонева, съдия в Районен съд гр.Плевен с ранг "съдия в ОС" за повишаване на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
15. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Наташа Георгиева Панчева - съдия в Районен съд гр. Левски, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 91 /деветдесет и една/ точки.
15.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Наташа Георгиева Панчева - съдия в Районен съд гр. Левски, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 29.01.2009 г.
16. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Христина Илкова Влахова от заеманата длъжност "съдия" в Софийски районен съд, считано от 12.01.2009 г.
17.На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Росица Димитрова Дамянова от заеманата длъжност "съдия" в Софийски градски съд, считано от 05.01.2009 г.
17.1.На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 3 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Росица Димитрова Дамянова - съдия в Софийски градски съд, с личен почетен знак и награда в размер на основното месечно възнаграждение.
18.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - председател на Районен съд гр. Плевен за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Плевен с 5 /пет/ щатни бройки за "съдия" за 2009 г.
Мотиви: В бюджета за 2008 г. и за 2009 г. не са предвидени средства за увеличение на щатната численост.
19.ДОПЪЛВА Решението си по протокол № 13/08.03.2006 г., в частта по т. 6 с което Росица Генадиева Тодорова - Газибарова - следовател в Софийска окръжна следствена служба е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Елин Пелин, с израза "с ранг "съдия в Окръжен съд"".
20. ОТНОСНО: Произнасяне по решение № 12550/20.11.2008 г. по адм. дело № 10489/2008 г. по описа на ВАС, с което се отменя решение на ВСС по Протокол № 33/2008 г. за повишаване на Мариана Илиева Димитрова в длъжност "съдия" в ОС гр. Пазарджик - Гражданско отделение, участник в проведения конкурс чрез атестиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. След проведеното тайно гласуване с 5 гласа "за" 5 "против" и 11 "въздържали се" НЕ ПОВИШАВА В ДЛЪЖНОСТ “съдия в ОС”- гр. Пазарджик – гражданско отделение Веселка Велкова Златева-Кожухарова, съдия в Районен съд гр.Пазарджик.
20.2. След проведеното тайно гласуване с 19 гласа “за”, 2 “против”, 0 “въздържали се” на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПОВИШАВА в длъжност "съдия в ОС" гр.Пазарджик - гражданско отделение Мариана Илиева Димитрова – съдия в РС – гр. Пазарджик, с ранг “съдия в АС”.
21. ОТТЕГЛЕНА.
22. ОТНОСНО: Произнасяне по решение № 12389/18.11.2008 г. по адм. дело № 12545/2008 г. по описа на ВАС, с което се отменя решение на ВСС по Протокол № 35/2008 г. за преместване на Христо Тотев Христов за "съдия" в Районен съд гр. Габрово, участник в проведения конкурс чрез атестиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. След проведеното тайно гласуване с 2 гласа "за", 8 "против" и 11 "въздържали се" НЕ ПРЕМЕСТВА Мирослава Неделчева Райчева-Симеонова - съдия в РС гр. Варна на длъжността "съдия" в РС гр. Габрово.
22.2. След проведеното тайно гласуване с 20 гласа “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се” на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Христо Тотев Христов - прокурор в РП гр. Ямбол на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Габрово.

ПРОКУРАТУРИ

23.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Василев Кайряков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
24. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Александър Иванов Дардов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
24.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Александър Иванов Дардов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
25. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Димитър Асенов Панайотов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
25.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Асенов Панайотов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
26. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Емилия Василева Петкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 94 /деветдесет и четири/ точки.
26.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Василева Петкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
27. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 86 /осемдесет и шест/ точки.
27.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Георги Илиев Пенев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
28. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Габриела Иванова Динова - Цонева - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг "прокурор в ОП", на място в ранг "прокурор в АП", тъй като не са налице условията на чл. 234 във вр. с чл. 164, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
29. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Маргарит Куртев Стоилов - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 91 /деветдесет и една/ точки.
29.1.На основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ ПОВИШАВА Маргарит Куртев Стоилов - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, на място в ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
30.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Бургас за повишаване на място в ранг “прокурор в АП” на Деян Генчев Петров - зам.административен ръководител - зам.районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг "прокурор в ОП", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
31.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Бургас за повишаване на място в ранг “прокурор в АП” на Димо Николов Николов, прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас с ранг "прокурор в ОП”, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
32.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр.Кюстендил за повишаване на място в ранг “прокурор в ОП” на Любомир Михайлов Йорданов, прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
33.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр.Плевен за повишаване на място в ранг “прокурор във ВКП и ВАП” на Георги Левтеров Лазаров, заместник военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр.Плевен с ранг "прокурор в АП", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
34. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Чавдар Александров Костов - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 19.01.2009 г.
35. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Нина Борисова Ангелова - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 22.01.2009 г.
36.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Пламен Георгиев Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
37.ПООЩРЯВА Христо Денчев Христов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества със служебна благодарност и грамота, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

38. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Данаил Филипов Христов - следовател в Окръжна следствена служба гр. Плевен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
38.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Данаил Филипов Христов - следовател в Окръжна следствена служба гр. Плевен, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 01.03.2009 г.
39.На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Веселин Зарев Плачков - следовател в Окръжна следствена служба гр. Плевен, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 95 /деветдесет и пет/ точки.
39.1.На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 6 от ЗСВ Веселин Зарев Плачков - следовател в Окръжна следствена служба гр. Плевен, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 10.02.2009 г.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

40. ОТНОСНО: Предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “Ръководител” на държавния съдебен изпълнител при Районен съд гр. Хасково Марияна Костова Василева, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изразява съгласие по предложението на министъра на правосъдието за определяне на допълнително месечно възнаграждение на Мариана Костова Василева, поради назначаването й на длъжност държавен съдебен изпълнител “Ръководител” при Районен съд гр. Хасково, считано от датата на назначаването.
41. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
42. ОТНОСНО: Предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за бракуване на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил “Киа – Сепия” с рег. № СМ 60 65 СМ, числящ се на Районен съд гр. Девин, да се бракува и обяви за продажба чрез провеждане на търг, с тайно наддаване, съгласно Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавно собственост.
42.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува и предаде на фирма изкупуваща вторични суровини лек автомобил ВАЗ 2107 с ДК № ВР 36 33 АС, числящ се на Районен съд гр. Враца, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
42.2.1. ВЪЗЛАГА на Председателя на Районен съд гр. Враца да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил, и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.
43. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на лек служебен автомобил на Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието за нуждите на Областно звено “Охрана” – гр. Шумен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил “Форд Фокус” с рег. № Н1212АС, числящ се на Окръжен съд гр. Шумен да се предаде безвъзмездно за ползване на Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, за нуждите на Областно звено “Охрана” – гр. Шумен.
43.2. ВЪЗЛАГА на Председателя на Окръжен съд гр. Шумен да предприеме действия за прехвърляне и пререгистриране на служебния автомобил.
44. ОТНОСНО: Упълномощаване на комисия “Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за 2008 г. и откриването на финансирането на органите на съдебната власт през 2009 г. до първото заседание на ВСС през 2009 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия “Бюджет и финанси”, в състав: Иван Колев, Вельо Велев, Стефан Петров, Мая Кипринска и Сребрина Христова, до първото заседание на ВСС за 2009 г., да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт, с взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджетната сметка на съдебната власт за 2008 г. и откриването на финансирането на органите на съдебната власт през 2009 г.
44.2. Решенията по актуализирането на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2008 г. след последното заседание на ВСС за 2008 г. да се вземат от комисия “Бюджет и финанси” по предложение на главния секретар и да бъдат предложени за утвърждаване от ВСС на първото заседание през 2009 година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

45. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
1. Прокуратура на РБългария – 1 /една/ щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, за нуждите на Районна прокуратура гр. Троян.
2. Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански - 1 /една/ щ.бр. за “системен администратор.
3. Окръжен съд гр. Бургас - 3 /три/ щ. бр. за “съдебен помощник”.
4. Окръжен съд гр. Кюстендил - 1 /една/ щ. бр. за “статистик”.
5. Окръжен съд гр. Шумен - 2 /две/ щ. бр. за “съдебен помощник”.
6. Районен съд гр. Варна - 2 /две/ щ. бр. за “съдебен деловодител”.
7. Районен съд гр. Несебър - 1 /една/ щ. бр. за “системен администратор”.
8. Районен съд гр. Димитровград - 1 /една/ щ.бр. за “съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. за “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. София с 1 /една/ щ.бр. за длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, считано от 01.01.2009г.
45.1.2. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Троян с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, считано от 01.01.2009г.
45.1.3. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Троян в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Троян.
45.2.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Сандански с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “системен администратор”, считано от 01.01.2009 г.
45.2.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Сандански.
45.3.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Бургас с 3 /три/ щ. бр. за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009 г.
45.4.1. ОТХВЪРЛЯ искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “статистик”.
45.4.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
45.5.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Шумен с 2 /две/ щ. бр. за длъжността “съдебен помощник”, считано от 01.01.2009 г.
45.6.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Варна с 2 /две/ щ. бр. за длъжността “съдебен деловодител”, считано от 01.01.2009 г.
45.7.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Несебър с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “системен администратор”, считано от 01.01.2009 г.
45.7.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Несебър.
45.8.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Димитровград с 1 /една/ щ. бр. за длъжността “системен администратор”, считано от 01.01.2009 г.
45.8.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Димитровград.
45.8.2.1. УКАЗВА на председателя на съда за останалите щатни бройки да извърши трансформация по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
46. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на ВСС във връзка с проекта на Етичен кодекс на съдебните служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Етичния кодекс на съдебните служители като мярка за изграждането на контролна среда, елемент от системата за финансово управление и контрол.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Констатирано забавяне на движението на дела с особен обществен интерес

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на г-н Пламен Стоилов, г-н Божидар Сукнаров и г-жа Сребрина Христова – членове на ВСС да извършат проверка в Софийски градски съд, с оглед установяване конкретните причини довели до забавяне движението на следните дела с особен обществен интерес/
1. НОХД 2694/07 – срещу Славчо Кръстев Кържев – прокурор в СРП – чл. 282, ал. 2;
2. НОХД № 598/07 срещу Димитър Рашков Ангелинов /Мавродийски/ - чл. 203, ал. 1;
3. НОХД № 5644/06 срещу Станислав Николов Копаров – Държавен резерв – чл. 282, ал. 2;
4. НОХД № 1171/07 срещу Венцислав Върбанов – депутат – чл. 219, ал. 4 пр. 2 вр. ал. 3 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1;
5. НОХД № 1078/08 срещу Димитър Стоянов Димитров, Красимирка Маринова Борисова, Христо Ангелов Горанов по чл. 219, ал. 1 пр. 1 и 2, вр. 282, ал. 2 вр. ал. 1
Срок – 7 дни, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Извършена проверка по движението на НОХД № 512/2001 г. по описа на РС – Сливница и НОХД 1567/2008 г. срещу Николай Методиев /Пилето/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. Сигнализира Инспектората към ВСС да извърши проверка какви са конкретните причини за неоснователното забавяне на производството по НОХД № 512/2001 г. по описа на РС – Сливница, пр. пр. № 1079/1994 г- на Софийска окръжна прокуратура.
2.2. Приема доклада по проверката на НОХД 1567/2008 г. срещу Николай Методиев /Пилето/.
3. ОТНОСНО: Обсъждане на актуализиран проект за изменение и допълнение на Стратегия за превенция и борба с корупцията в съдебната система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система, която да бъде внесена за обсъждане в следващото заседание на ВСС.
5. На основание чл. 175, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Албена Георгиева Александрова – Миронова, съдия в Районен съд – гр. Оряхово за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Оряхово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Обсъждане проверката на Инспектората към ВСС по дела, касаещи оценки на имоти, отчуждавани за държавна и обществена нужда.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

След приключване на проверката от Инспектората към ВСС да се организира дискусия с представители на Висшият съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Столична община, Областен управител на Област София и други заинтересовани участници.
8. ОТНОСНО: Финансова обосновка, изготвена от Министерство на правосъдието във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващият ВСС проф. д-р Анелия Мингова да подпише Становището относно финансовата обосновка във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

/Закриване на заседанието: 14,40 ч/

Представляващ ВСС:/п/
/проф.д-р Анелия Мингова/


Главен секретар:/п/
Славка Каменова

Публикуван на:
12.12.2008г.
.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд