Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 52

ПРОТОКОЛ № 52

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Борис Велчев, Светла Данова, Цветанка Табанджова

/Откриване на заседанието: 10,15 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 2, 10, 11 и 12.
ІІ. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проекти на решения за преразпределяне и трансформации на щатни бройки в Прокуратура на РБ.
Внася:Комисия по предложенията и атестирането
2. Проекти на решения за назначаване на младши магистрати, чийто срок на назначение изтича през 2009 г. в органи на съдебната власт, на основание чл. 243 от ЗСВ.
Внася:Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение за обявяване на конкурси за назначаване на младши съдии, и младши прокурори в органите на съдебната власт.
Внася:Комисия по предложенията и атестирането.
4. Проект на решение за обявяване на свободни щатни бройки в органи на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи
Внася:Комисия по предложенията и атестирането.
5. Проект на решение за утвърждаване на Правила за изслушване на кандидатите за административни ръководители.
5.1. Изслушване на кандидатите и провеждане на избор за назначаване на административни ръководители на:
1. Районен съд гр. Силистра
2. Районен съд гр. Петрич
3. Районен съд гр. Тервел
Внася:Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за утвърждаване на корекция по бюджета на съдебната власт за 2008 г. на основание ПМС № 309/11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства във връзка с дейността по подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на ЗТР.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”.
7. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 т. 3 от ЗОП с “Информационно обслужване “ АД, с предмет “Подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър” и да сключи договора.
8. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с “Обединени български вестници – близнаци” АД” за абонаментна доставка на печатни издания за ВСС за 2009 г. съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за наем на помещения на ул. “Съборна “ № 9 за нуждите на ВСС, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
10. Допълнения към проекта на решение към т. 17 от дневния ред за заседанието на 17.12.2008 г. – “Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
11. Допълнения към проекта на решение към т. 18 от дневния ред за заседанието на 17.12.2008 г. – “Предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за бракуване на дълготрайни материални активи”.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд за отпускане на средства от Централизирания фонд “СБКО”
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “Ръководител” на държавния съдебен изпълнител при Районен съд гр. Сливен – Иван Александров Киряков, на основание чл. 273, ал. 1 т ЗСВ.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
15. Проект на решение за изразяване на становище по Проекта на Закон за допълнение на Закона за администрацията.
Внася: Комисия по правните въпроси
16. Проект на решение за определяне състава на комисия по чл. 25, ал. 2 т. 4 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Внася: Комисия по правните въпроси
17. Проект на решение относно утвърждаване на механизъм за подаване на декларациите по чл. 12 т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Внася: Комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
24. Проект на решение по писмо от председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, относно извършване на проверка в Инспектората към ВСС за допуснати нарушения на изискванията на чл. 313, ал. 3 от ЗСВ по повод проверка в Районен съд гр. Варна.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
26. Доклад на Работната група по изпълнение на мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт към ВСС
Внася: Работната група
27. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да проведе процедури по ЗОП по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Внася: Комисия “Международно правно сътрудничество”
28. Предложение от министъра на правосъдието за разходване на средства от утвърдените капиталови разходи на съдебната власт за 2008 г. и 2009 г. за закупуване на сгради – частна собственост в гр. София и гр. Пловдив за нуждите на Агенцията по вписванията.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на длъжността "Административен ръководител - председател" на Административен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл.207 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Йова Петкова Проданова-Хаджолян, съдия в Административен съд-гр.Варна, комплексна оценка "много добра".
1.2. На основание чл.207 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Тинка Атанасова Косева, и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Варна, комплексна оценка "много добра".
1.3. Гласуването да се проведе с бюлетини, изслушването на кандидатите – до 10 мин.
1.4. Избира комисия по провеждане на избора: Сребрина Христова - председател, Пенка Маринова и Иван Колев.
1.5. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Административен съд-гр.Варна, в който вземат участие следните кандидати: Йова Петкова - Проданова-Хаджолян - съдия в Административен съд-гр.Варна и Тинка Атанасова Косева - и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Варна.
1.6. След проведеното гласуване с 8 гласа "за" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Йова Петкова Проданова-Хаджолян, съдия в Административен съд-гр.Варна, за длъжността "административен ръководител-председател" на Административен съд-гр.Варна.
1.7. След проведеното гласуване с 14 гласа "за" и на основание чл. 171, във вр. с чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тинка Атанасова Косева, и.д. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Варна, с ранг “съдия във ВКС и ВАС” на длъжността "административен ръководител-председател" на Административен съд-гр.Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.

СЪДИЛИЩА
2. /ОТТЕГЛЕНА/
3. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №26/02.07.2008г. в частта за повишаване на Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд-гр.Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. Отменя решение по протокол № 26/02.07.2008 г., т.3.1.
3.2. Не повишава Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
4.ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол№26/02.07.2008г. в частта за повишаване в ранг на Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Отменя решение по протокол № 26/02.07.2008 г., т.4.1.
4.2. Не повишава Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
5. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №26/02.07.2008г. в частта за повишаване на Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. Отменя решение по протокол № 26/02.07.2008 г., т.5.1.
5.2. Не повишава Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
6. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №26/02.07.2008г. в частта за повишаване на Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Отменя решение по протокол № 26/02.07.2008 г., т.6.1.
6.2. Не повишава Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №26/02.07.2008г. за повишаване на Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. Отменя решение по протокол № 26/02.07.2008 г., т.7.1.
7.2. Не повишава Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №27/09.07.2008г. за повишаване на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. Отменя решение по протокол № 27/09.07.2008 г., т.5.1.
8.2. Не повишава Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на ВСС по Протокол №19/14.05.2008г. в частта за повишаване на Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. Отменя решение по протокол № 19/14.05.2008 г., т.10.1.
9.2. Не повишава Евгения Иванова Баева - съдия в Административен съд гр. Варна на място в ранг "съдия в АС", тъй като не са налице условията на чл. 234 от Закона за съдебната власт.
10. /ОТТЕГЛЕНА/
11. /ОТТЕГЛЕНА/
12. /ОТТЕГЛЕНА/
13. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - гр.Велико Търново за намаляване щата на Районен съд-гр.Елена с 1 щатна бройка за "съдия" и увеличаване щата на Районен съд-гр.Велико Търново с 1 щатна бройка за "съдия"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд-гр.Елена с 1 /една/ щатна бройка "съдия", считано от 01.01.2009г.
13.2. На основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд-гр.Велико Търново с 1 /една/ щатна бройка "съдия, считано от 01.01.2009г.

ПРОКУРАТУРИ
14. ОТНОСНО: Проект на решение по жалбата на Ирина Владимирова Арменова-Янчева - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Петрич за недопускането й до конкурс за административен ръководител на Районна прокуратура-гр.Петрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение жалбата на Ирина Владимирова Арменова-Янчева - зам.административен ръководител - зам.прокурор на Районна прокуратура гр.Петрич, недопусната до конкурс за административен ръководител на Районна прокуратура гр.Петрич.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2008 г.
16.ОТНОСНО: Справка от Министерство на вътрешните работи за изплатените и просрочени плащания по експертизи, назначени от органите на съдебната власт през 2002 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОБРЪЩА внимание на административните ръководители на органите на съдебната власт, които имат финансови задължения по извършени експертизи от НИКК, да погасят същите при спазване на решение № 1631/22.02.2005 г. на ВАС, 5-членен състав и съобразяване на съответния давностен срок.
17.ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2008 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
18.ОТНОСНО: Предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за бракуване на дълготрайни материални активи
:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за бракуване на лек автомобил РОВЕР, модел "МАЕСТРО 1.3" с рег. № Т0350АС, числящ се на Окръжена следствена служба гр. Търговище, чрез продажба на фирма, която изкупува вторични суровини, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
18.1.1. ВЪЗЛАГА на Директора на Окръжна следствена служба гр. Търговище да организира бракуването на горепосочения автомобил, и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува ксерокс апарат XEROX WC 416.S/N 3490077315, числящ се на Районен съд гр. Кюстендил, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
18.2.1. ВЪЗЛАГА на Председателя на Районен съд гр. Кюстендил да организира бракуването на горепосочения актив и снемането му от счетоводните документи.
18.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува чрез унищожаване многофункционална машина XEROX М15i, числяща се на Районен съд гр. Пазарджик, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
18.3.1. ВЪЗЛАГА на Председателя на Районен съд гр. Пазарджик да организира бракуването на горепосочения актив и снемането му от счетоводните документи.
19.ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил на Районен съд гр. Брезник

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил "ВАЗ 2107" с рег.№ РК 4448 АА, числящ се на РС гр. Перник, да се предаде безвъзмездно за ползване на РС гр. Брезник, съгласно чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
19.2. ВЪЗЛАГА на председателя на РС гр. Перник да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.
20. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на движимо имущество на ОД на МВР гр. Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ движимо имущество, съгласно приложения списък, собственост на Окръжна следствена служба гр. Бургас да се предаде безвъзмездно за ползване на ОД на МВР гр. Бургас по реда на чл. 28 от Закона за държавната собственост.
20.2. ВЪЗЛАГА на Директора на Окръжна следствена служба гр. Бургас да предприеме действия за предаване - приемане на движимото имущество и отписването му от счетоводните сметки.
22.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Монтана.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. НЕ ПРИЕМА констатациите и свързаните с тях изводи, направени в:
т. ІІ.1.1 относно превишение на разходите спрямо утвърдената бюджетна сметка за 2007 г. на Районен съд гр. Монтана
т. ІІ.1.2 относно нарушения при годишното счетоводно приключване за 2007 г. и изготвянето на годишния финансов отчет и отчета за касовото изпълнение на бюджета на Районен съд гр. Монтана.
22.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ констатациите и изводите, направени в останалата част от доклада.
22.3. Относно частта от констатацията в т. ІІ.2.1.4.1 на одитния доклад за липса на професионален стаж за заемане на длъжността "главен счетоводител", както и на данни за наличие на документи с невярно съдържание, удостоверяващи трудов и професионален стаж, ИЗПРАЩА тази част от одитния доклад и материалите към него, отнасящи се към посочената констатация, на Районна прокуратура гр. Монтана по компетентност.
23.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" по информацията на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за изпълнението на плана за действие, одобрен от ВСС за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен одитен ангажимент в Административен съд гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмената информация от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за изпълнение на т. 2 от утвърдения план за действие за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.
24.ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция "Вътрешен одит" за извършени одитни ангажименти за проследяване на препоръките по одитни доклади за извършен одит в Административен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Първомай, Районен съд гр. Асеновград и Районен съд гр. Карлово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА докладите за проследяване на изпълнението на препоръките за подобряване на одитираната дейност в Административен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Първомай, Районен съд гр. Асеновград и Районен съд гр. Карлово.
25.ОТНОСНО: Упълномощаване на проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор с "Български пощи" ЕАД, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор с "Български пощи" ЕАД за предоставяне на пощенска услуга през 2009 година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

26. ОТНОСНО: Искания от административни ръководители за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- Окръжен съд гр. Хасково - 1 /една/ щ.бр. за "управител съдебни сгради" и 1 /една/ щ.бр. за "статистик".
- Районен съд гр. Айтос - 1 /една/ щ.бр. за "системен администратор" и 1 /една/ щ.бр. за "деловодител-регистратура".
- Районен съд гр. Балчик - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Районен съд гр. Харманли - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Районен съд гр. Пещера - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Районен съд гр. Дряново - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Районен съд гр. Велинград - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Районен съд гр. Момчилград - 1 /една/ щ. бр. за "системен администратор".
- Прокуратура на Република България - 8 /осем/ щ. бр. за шофьори.
- Окръжен съд гр. Русе - 2 /две/ щ. бр. за "съдебен помощник".
- Апелативен съд гр. Варна - 3 /три/ щ.бр. за "съдебен помощник"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "управител съдебни сгради", считано от 01.01.2009 г.
26.1.1. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
26.2. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Айтос с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.2.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура и Следствена служба гр. Айтос.
26.2.2. УКАЗВА на административния ръководител на съда при необходимост да извършва трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да възлага изпълнението на допълнителни функции на друг служител в рамките на утвърдената им щатна численост за 2008 г.
26.3. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Балчик с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.3.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Балчик.
26.4. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Харманли с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.4.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура-гр. Харманли.
26.5. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Пещера с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.5.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура-гр. Пещера.
26.6. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване на щатната численост на Районен съд гр. Дряново с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.6.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура-гр. Дряново.
26.7. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд-гр. Велинград с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.8. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Районен съд-гр. Момчилград с 1 /една/ щ. бр. за длъжността "системен администратор", считано от 01.01.2009 г.
26.8.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд-гр. Момчилград в длъжностната характеристика на системния администратор да разпише изрично задължения съдебния служител да обслужва и Районна прокуратура гр. Момчилград.
26.9. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Прокуратура на Република България с 8 /осем/ щ. бр. за длъжността "шофьор", считано от 01.01.2009 г.
26.10. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Окръжен съд гр. Русе с 2 /две/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
26.11. На основание чл. 341, ал. 2 от ЗСВ дава съгласие за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. Варна с 3 /три/ щ. бр. за длъжността "съдебен помощник", считано от 01.01.2009 г.
27. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на проф. д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС, за назначаване на служител в дирекция "Вътрешен одит" на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл.70 от КТ, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и чл.341, ал.1, от ЗСВ и чл.7 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция "Вътрешен одит" и протокол от 27.11.2008г. на комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността "старши вътрешен одитор", НАЗНАЧАВА Калина Любенова Маринова на длъжност "старши вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит „

БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

28. ОТНОСНО: Приемане на актуализирана Стратегия за превенция и борба с корупцията в съдебната система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема актуализирана Стратегия за превенция и борба с корупцията в съдебната система.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

29. ОТНОСНО: Определяне на представител на Република България от органите на съдебната власт /съдия/ за контактна точка в Европейската съдебна мрежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представител /контактна точка/ на Република България от органите на съдебната власт /съдия/ в Европейската съдебна мрежа по наказателно-правни въпроси /ЕJN/ г-жа Галина Николаева Тонева-Дачева - съдия в Наказателно отделение на Апелативен съд - гр.София, считано от 01.01.2009г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Проекти на решения за преразпределяне и трансформации на щатни бройки в Прокуратура на РБ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1.1. ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Павликени в 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Плевен, като:
1.1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Павликени с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”;
1.1.3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Плевен с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”.
1.2.1. ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Дупница в 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Търговище, като:
1.2.2.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Дупница с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”;
1.2.3.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Търговище 1 /една/ щатна бройка “прокурор”.
1.3.1.ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Раднево в 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Несебър, като:
1.3.2.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Раднево с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”;
1.3.3.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Несебър с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”.
1.4.1.ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Казанлък в 1 /една/ щатна бройка за длъжност “прокурор” по щата на Районна прокуратура гр. Пазарджик, като:
1.4.2.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Казанлък с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”;
14.3.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районна прокуратура гр. Пазарджик с 1 /една/ щатна бройка “прокурор”.
1.5.1.На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НАМАЛЯВА щатната численост на Софийска градска прокуратура с 2 /две/ щатни бройки “прокурор”;
1.5.2.На основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийска градска прокуратура с 2 /две/ щатни бройки “Заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор”.
2. ОТНОСНО: Проекти на решения за назначаване на младши магистрати, чийто срок на назначение изтича през 2009 г. в органи на съдебната власт, на основание чл. 243 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мила Панайотова Ханъмова – младши съдия в Софийски градски съд на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 02.05.2009 г.

2.2. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Радост Красимирова Бошнакова – младши съдия в Софийски окръжен съд на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ихтиман, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.3. На основание чл.160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Татяна Димитрова Богоева – младши съдия в Окръжен съд – гр. Благоевград, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Петрич с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.4. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивелина Ленкова Мавродиева – младши съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.5. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стоян Пеев Мутафчиев – младши съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.6. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивайло Йорданов Иванов – младши съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бургас с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.7. На основание 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Йоана Милчева Генджова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Велико Търново, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Велико Търново с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.8. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петя Тошкова Стоянова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Враца на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.9. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Нели Савчева Маринова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Кюстендил на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Кюстендил, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.10. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Петрова Попова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Пазарджик на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Панагюрище, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.01.2009 г.
2.11. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Полина Петрова Бешкова - Узунова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.12. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивайло Петров Георгиев – младши съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.13. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентин Тодоров Борисов – младши съдия в Окръжен съд – гр. Пловдив на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.14. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Десислава Николаева Колева – младши съдия в Окръжен съд – гр. Русе на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.15. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Надежда Маринова Александрова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Силистра на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Дулово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.16. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стела Веселинова Георгиева – младши съдия в Окръжен съд – гр. Стара Загора, на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Стара Загора с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.17. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Олга Иванова Георгакева – младши съдия в Окръжен съд – гр. Стара Загора на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чирпан, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.18. На основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължава с шест месеца срока за назначение на Йоханна Иванова Антова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Търговище, считано от 01.02.2009 г.
2.19. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петина Кръстева Жекова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Шумен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нови пазар, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 23.01.2009 г.
2.20. На основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължава с шест месеца срока за назначение на Асен-Иван Иванов Бонев – младши съдия в Окръжен съд – гр. Шумен, считано от 23.01.2009 г.
2.21. На основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължава с шест месеца срока за назначение на Мариела Анастасова Иванова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Ямбол, считано от 01.02.2009 г.
2.22. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Валентина Иванова Петрова – младши съдия в Окръжен съд – гр. Ямбол на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.23. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Калин Николаев Владимиров – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.24. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Деница Веселинова Симеонова – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.25. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стефан Емилов Милев – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.26. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Цветана Венциславова Петкова – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.27. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Деян Вълев Маринов – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.28. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Дочо Пламенов Дочев – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.29. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Зорница Петкова Николова – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.30. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Галина Георгиева Господинова – младши прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.31. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Снежана Ангелова Станчева – младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.01.2009 г.
2.32. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Светлана Георгиева Шопова – младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.01.2009 г.
2.33. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Благовест Илиев Байраков – младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 24.01.2009 г.
2.34. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Николай Димитров Димитров – младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.35. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Радослав Георгиев Стоев – младши прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.36. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Михаела Спасова Райдовска – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Благоевград на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.37. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Биляна Димитрова Гълъбова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Благоевград на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.38. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Искра Дянкова Манолова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Добрич на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 26.01.2009 г.
2.39. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Валентина Андонова Чакърова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.40. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Сузана Тодорова Чинева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.41. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Асен Иванов Даскалов – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.42. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Галина Николова Минчева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Варна на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.43. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Виолета Манолова Радева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Варна на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Девня, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.44. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивелина Недкова Паскова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Варна на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.45. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Весела Димитрова Кърчева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Велико Търново, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.46. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Евдокия Димитрова Димитрова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.47. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Николай Танев Калчев – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.48. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петко Иванов Милев – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.49. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елена Костадинова Богданова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.50. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петър Божидаров Белчев – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пловдив на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.51. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Галин Найденов Байчев – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Монтана на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Монтана, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2.52. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Вергиния Събева Еланчева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кърджали на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Кърджали, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 19.01.2009 г.
2.53. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Екатерина Цанкова Минтова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Ловеч на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Ловеч, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 19.01.2009 г.
2.54. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петя Сергеева Ташкова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пазарджик, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.55. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елена Спасова Попова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пазарджик, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.56. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Виолета Христова Христова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Враца на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Козлодуй, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2.57. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Росица Недялкова Петрова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Враца на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Перник, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2.58. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Виолета Григорова Николова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 26.01.2009 г.
2.59. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Красимир Любомиров Кирилов – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Никопол, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.60. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Светослав Николаев Стойнов – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Разград на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Кубрат, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 25.01.2009 г.
2.61. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал.1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Нина Стефанова Янева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Сливен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.62. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Павел Хаик Манукян – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Елхово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 20.02.2009 г.
2.63. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Анита Бойкова Андрова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. София на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Костинброд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2.64. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Борисова Бонева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. София на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Самоков, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2. 65. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Емилия Николаева Варадинова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Търговище на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Своге, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.66. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Росица Неделчева Тонева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Търговище на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Търговище, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 20.02.2009 г.
2.67. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Таня Миткова Митева – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.68. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стойко Иванов Иванов – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Тополовград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.69. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Емилия Огнянова Генова – младши прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Хасково на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 27.01.2009 г.
2.70. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Лилия Василева Панова – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.71. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елена Петрова Динева – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.72. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Сийка Георгиева Сърбова – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.73. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Николай Кръстев Кръстев – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 30.01.2009 г.
2.74. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ивелин Костов Стаматов – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.75. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Стефка Бойдева Атанасова – младши следовател в Столична следствена служба на длъжността “следовател” в Столична следствена служба, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.76. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елица Валентинова Вълкова – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Бургас на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 28.01.2009 г.
2.77. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Нина Илиева Генова - Петкова – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Враца на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Враца, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.78. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Васил Атанасов Василев – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пазарджик на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Пазарджик, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.79. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Искра Николова Георгиева – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пазарджик на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Пазарджик, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.80. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Малина Боянова Митова - Веселинчева – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Перник на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Перник, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 31.01.2009 г.
2.81. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петър Кънчев Марков – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 07.06.2009 г.
2.82. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 1 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Владислав Павлинов Петков – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Хасково на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
2.83. На основание чл. 160, във вр. чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Анелия Желева Яръмова – младши следовател в Окръжна следствена служба – гр. Шумен на длъжността “следовател” в Окръжна следствена служба – гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.02.2009 г.
3. ОТНОСНО: Обявяване на конкурси за младши магистрати /съдии, прокурори и следователи/ в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1.1. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ и въз основа на проведено планиране по предложенията на административните ръководители на органите на съдебната власт ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
СГС - 7 щ. бр.
ОС гр. София - 1 щ. бр.
ОС гр. Благоевград - 1 щ. бр.
ОС гр. Бургас - 4 щ. бр.
ОС гр. Варна - 3 щ. бр.
ОС гр. В. Търново - 1 щ. бр.
ОС гр. Враца - 2 щ. бр.
ОС гр. Кюстендил - 1 щ. бр.
ОС гр. Монтана - 1 щ. бр.
ОС гр. Пазарджик - 2 щ бр.
ОС гр. Плевен - 1 щ. бр.
ОС гр. Пловдив - 3 щ. бр.
ОС гр. Силистра - 1 щ. бр.
ОС гр. Стара Загора - 2 щ. бр.
ОС гр. Търговище - 1 щ. бр.
ОС гр. Шумен - 1 щ. бр.
ОС гр. Ямбол - 1 щ. бр.
ОС гр. Кърджали - 1 щ. бр.
Общо 34 щатни бройки
3.1.2. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
3.1.3. Писменият изпит да се проведе в сградата на Софийски университет - зали 272 и 292, от 08,00 часа на 20.02.2009 г., като в изпитните въпроси следва да се включат пет казуса от областта на наказателно-правните науки и пет казуса от областта на гражданско-правните науки.
3.1.4. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
3.1.5. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 18, ал.ал.1 и 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател, се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. “Съборна” № 9, лично или от надлежно упълномощен представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в “Държавен вестник”.
3.1.6. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
3.1.7. Възлага на главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждане на конкурса
3.1.8. Упълномощава главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.
3.2. ОТНОСНО: Обявяване на конкурси за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.2.1. На основание чл. 180, ал. 1 от ЗСВ и въз основа на проведено планиране по предложенията на административните ръководители на органите на съдебната власт ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури, както следва:
РП – гр. София - 6 щ. бр.
РП – гр. Бургас - 2 щ. бр.
РП – гр. Варна - 2 щ. бр.
РП - гр. Видин - 1 щ. бр
РП - гр. Враца - 2 щ. бр.
РП - гр. В. Търново - 1 щ. бр.
РП - гр. Габрово - 1 щ. бр.
РП - гр. Добрич - 1 щ. бр.
РП - гр. Пловдив - 1 щ. бр.
РП - гр. Шумен - 1 щ бр.
РП - гр. Петрич - 1 щ. бр.
РП - гр. Ботевград - 1 щ. бр.
РП - гр. Самоков - 1 щ. бр
РП - гр. Пирдоп - 1 щ. бр.
РП - гр. Кула - 1 щ. бр.
РП - гр. Белоградчик - 1 щ. бр.
РП - гр. Луковит - 1 щ. бр.
РП - гр. Карнобат - 1 щ. бр.
РП - гр. Казанлък - 1 щ. бр.
Общо 27 щатни бройки
3.2.2. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател.
3.2.3. Писменият изпит да се проведе в сградата на Софийски университет - зали 272 и 292, от 08,00 часа на 19.02.2009 г. като в изпитните въпроси следва да се включат десет казуса от областта на наказателно-правните науки.
3.2.4. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
3.2.5. Заявление и документи за участие в конкурса, съобразно чл. 18, ал.ал.1 и 2 от Наредба № 1/19.12.2007 г. на ВСС относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател, се подават в Администрацията на ВСС, гр. София, ул. “Съборна” № 9, лично или от надлежно упълномощен представител в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в “Държавен вестник”.
3.2.6. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
3.2.7. Възлага на главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждане на конкурса
3.2.8. Упълномощава главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.
3.3. ОТЛАГА обявяването на конкурс за младши следователи.
4. ОТНОСНО: Обявяване на свободни щатни бройки в органи на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи за първоначално назначаване и тези за заемане след конкурс, проведен чрез атестиране

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1.1. ОБЯВЯВА свободните длъжности в органи на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи, които следва да се заемат чрез конкурс за първоначално назначаване и след конкурс, проведен чрез атестиране, както следва:

СЪД
Върховен касационен съд 6
Върховен административен съд 5
АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА
Апелативен съд Варна 1
Апелативен съд Пловдив 2
Апелативен съд София 6
АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА
АдмС София – град 1
АдмС София – област 1
АдмС Стара Загора 1
АдмС Варна 3
ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА И ВОЕННИ СЪДИЛИЩА
ОС Благоевград 1
ОС Бургас 1
ОС Варна 4
ОС Велико Търново 1
ОС Габрово 1
ОС Кюстендил 2
ОС Пазарджик 1
ОС Плевен 1
ОС Русе 1
ОС Сливен 1
ОС Стара Загора 1
ОС Шумен 1
ОС Ямбол 1
Софийски градски съд 7
Софийски военен съд 1
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
РС Горна Оряховица 1
РС Белоградчик 1
РС Кюстендил 1
РС Ардино 1
РС Луковит 1
РС Лом 1
РС Разград 1
РС Исперих 1
РС Дулово 1
РС Мадан 1
РС Добрич 2
РС Димитровград 1
РС Девня 1
РС Радомир 1
РС Перник 2
ОБЩО 68

ПРОКУРАТУРА
Върховна касационна прокуратура 2
Върховна апелативна прокуратура 2
АПЕЛАТИВНИ ПРОКУРАТУРИ
АП София 1
АП Пловдив 1
АП Бургас 1
АП Велико Търново 1
Военно АП 2
ВОЕННИ ПРОКУРАТУРИ
ВОП София 2
ВОП Варна 1
ОКРЪЖНИ ПРОКУРАТУРИ
ОП Бургас 2
ОП Варна 1
ОП Кюстендил 1
ОП Перник 1
ОП София 2
ОП Ст. Загора 1
ОП В. Търново 1
ОП Благоевград 1
ОП Плевен 2
ОП Пазарджик 1
ОП Шумен 2
ОП Добрич 2
Софийска градска прокуратура 5
РАЙОННИ ПРОКУРАТУРИ
РП София 4
РП Пловдив 1
РП Варна 1
РП Карлово 2
РП Чирпан 2
РП Димитровград 1
РП Гоце Делчев 2
РП Шумен 1
РП Ловеч 1
РП Сливница 1
ОБЩО 51

СЛЕДСТВИЕ
Национална следствена служба 5
СтСлС 3
ОСлС Благоевград 1
ОСлС Бургас 4
ОСлС Велико Търново 1
ОСлС Габрово 1
ОСлС Враца 1
ОСлС Добрич 1
ОСлС Пазарджик 1
ОСлС Плевен 1
ОСлС Пловдив 1
ОСлС Търговище 1
ОСлС Ямбол 1
ОБЩО 22
4.1.2. Компютърното разпределение на свободните длъжности за конкурс чрез атестиране и конкурс за първоначално назначаване да се извърши в следващо заседание на ВСС, след което същите да се обявят в “Държавен вестник”, в един централен всекидневник и в Интернет страницата на ВСС.
5.ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на Правила за изслушване на кандидатите за административни ръководители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

- При назначаване на административни ръководители ВСС изслушва концепциите на кандидатите. ВСС кани всички кандидати, но неявяването им не е основание за отлагане на избора;
- Времетраенето на изслушването се определя ЗА ВСЕКИ конкурс;
- За всеки избор ВСС определя начина на гласуване - с бюлетини или по електронен път;
- Ако изборът се провежда по електронен път кандидатите се гласуват по азбучен ред;
- В бюлетините имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред;
5.1. ОТНОСНО: Изслушване на кандидатите и провеждане на избор за назначаване на административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Петрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1.1. На основание чл. 207 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Ангелина Трайкова Бисеркова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Петрич, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.2.На основание чл. 207 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Мая Христова Банчева - Кобурова - съдия в Районен съд гр. Петрич, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.1.3. Гласуването да се проведе с бюлетини, изслушването на кандидатите – до 10 мин.
5.1.4. Избира комисия по провеждане на избора: Сребрина Христова - председател, Пенка Маринова и Иван Колев.
5.1.5. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Петрич, в който вземат участие следните кандидати: Ангелина Трайкова Бисеркова -заместник на административния ръководител-заместник-председател на Районен съд-гр.Петрич и Май Христова Банчева-Кобурова - съдия в Районен съд-гр.Петрич.
5.1.6. След проведеното гласуване с 9 гласа "за" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Ангелина Трайкова Бисерова, заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд-гр.Петрич, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Петрич.
5.1.7. След проведеното гласуване с 11 гласа "за" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Мая Христова Банчева-Кобурова, съдия в Районен съд-гр.Петрич, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Петрич.
5.2. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на длъжността "Административен ръководител - председател" на Районен съд-гр.Силистра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.2.1. На основание чл. 207 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Росен Димитров Костадинов - съдия в Районен съд гр. Силистра, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.2.2. Гласуването да бъде електронно, изслушването на кандидатите – до 10 мин.
5.2.3. ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на "Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Силистра, в който взема участие атестирания кандидат: Росен Димитров Костадинов - съдия в Районен съд гр. Силистра.
5.2.4. След проведеното гласуване с 19 гласа "за", 1 "против", 1 "въздържал се" и на основание чл. 171, във вр. с чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ НАЗНАЧАВА Росен Димитров Костадинов, съдия в Районен съд-гр.Силистра, с ранг “съдия в ОС” на длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. ОТНОСНО: Провеждане на избор за назначаване на длъжността "Административен ръководител - председател" на Районен съд-гр.Тервел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.3.1. На основание чл. 207 от Закона за съдебната власт ОПРЕДЕЛЯ на Росен Иванов Балкански - съдия в Районен съд гр. Тервел, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".
5.3.2. Комплексната оценка "много добра" на Светлана Тодорова Димитрова-Кирякова - съдия в Районен съд-гр.Добрич е приета с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол №33/24.07.2008г., т.1.1.104.
5.3.3. Гласуването да се проведе с бюлетини, изслушването на кандидатите – до 10 мин.
5.1.4. Избира комисия по провеждане на избора: Сребрина Христова - председател, Пенка Маринова и Иван Колев.
5.3.5. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на "Административен ръководител - председател" на Районен съд гр. Тервел, в който вземат участие атестираните кандидати: Росен Иванов Балкански - съдия в Районен съд гр. Тервел и Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич.
5.3.6. След проведеното гласуване със 7 гласа "за" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Росен Иванов Балкански, съдия в Районен съд-гр.Тервел, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Тервел
5.3.7. След проведеното гласуване с 10 гласа "за" ОТХВЪРЛЯ кандидатурата на Светлана Тодорова Димитрова-Кирякова, съдия в Районен съд-гр.Добрич, за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Петрич.
6. 10.ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2008 г. на основание ПМС № 309/11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства във връзка с дейността по подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6. 1. В изпълнение на ПМС № 309/11.12.2008 г. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2008 г.,
6.2. ОДОБРЯВА проекта на писмо до Министъра на финансите относно корекция по бюджета на съдебната власт за 2008 г. съгласно ПМС № 309/11.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за сметка на държавния бюджет по бюджета на съдебната власт във връзка с дейността по подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър.
7.ОТНОСНО: Упълномощаване на проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да организира и проведе процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с "Информационно обслужване" АД с предмет "Подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър" и да сключи договор с кандидата за изпълнител на поръчката

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да организира и проведе процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с "Информационно обслужване" АД с предмет "Подготовка и предоставяне на удостоверения по § 4 от ПЗР на Закона за търговския регистър" и да сключи договор с кандидата за изпълнител на поръчката.
8.ОТНОСНО: Упълномощаване на проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор с "Обединени български вестници - близнаци" АД за абонаментна доставка на печатни издания за ВСС за 2009 г., съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки УПЪЛНОМОЩАВА проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор с "Обединени български вестници - близнаци" АД за абонаментна доставка на печатни издания за ВСС за 2009 г.
9.ОТНОСНО: Упълномощаване на проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор за наем на помещения на ул. "Съборна" № 9 за нуждите на ВСС, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА проф.д-р Анелия Мингова - представляващ ВСС да сключи договор с Министерство на правосъдието и ОЕБ "Шалом" за наем на помещения на ул. "Съборна" № 9 за нуждите на ВСС.
10.ОТНОСНО: Допълнителните решения са включени към т.17 от дневния ред на заседанието на ВСС.
11.ОТНОСНО:/допълнение към т. 18 от дневния ред/ Предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за бракуване на дълготрайни материални активи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува работна станция WS-2SIEMENS, числяща се на Окръжна прокуратура гр. Сливен, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
4.1. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен да организира бракуването на горепосочения актив и снемането му от счетоводните документи.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува копирна машина XEROX 5815, числяща се на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
5.1. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград да организира бракуването на горепосочения актив и снемането му от счетоводните документи.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува климатична система "SANYO" ф. № HSU-12HG-03, числяща се на Апелативна прокуратура гр. София, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
6.1. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София да организира бракуването на горепосочения актив и снемането му от счетоводните документи.
7. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува и предаде на фирма, изкупуваща вторични суровини, лек автомобил "ЛАДА" ВАЗ 2104 с ДК № ЕН5737АТ, числящ се на Районна прокуратура гр. Левски, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
8.1. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Левски да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил и снемането му от счетоводните документи и МВР.
9. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил ВАЗ 21061 "ЛАДА" с рег. № К0338АР и лек автомобил "ДЖИП - УАЗ-469" с рег. № К1551АМ, числящи се на Окръжна следствена служба гр. Кърджали, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
9.1. ВЪЗЛАГА на директора на Окръжна следствена служба гр. Кърджали да организира бракуването на горепосочения служебни автомобили и снемането им от счетоводните документи и МВР.
10. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува и предаде на фирма, изкупуваща вторични суровини, лек автомобил ВАЗ 2107, с ДК № РА0585АР, числящ се на Окръжен съд гр. Пазарджик, съгласно Правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт.
10.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик да организира бракуването на горепосочения служебен автомобил и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.
11. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил ВАЗ 2107 с ДК № ВН4865ВН, числящ се на Районен съд гр. Кула и да се обяви за продажба чрез провеждане на търг с тайно наддаване, съгласно Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.
11.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Кула да организира обявяването за продажба на горепосочения служебен автомобил чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
12. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се обяви за продажба чрез провеждане на търг с тайно наддаване лек автомобил ВАЗ 21099 с ДК № СН6908АН, числящ се на Военен съд гр. Сливен, съгласно Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.
12.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Военен съд гр. Сливен да организира обявяването за продажба на горепосочения служебен автомобил чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
12.ОТНОСНО: Предложения от административни ръководители на органи на съдебната власт за безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил "ФОЛКСВАГЕН ДЖЕТА" с рег. № РВ7696АК, числящ се на Окръжен съд гр. Пловдив, да се предаде безвъзмездно за ползване на Районен съд гр. Карлово, съгласно чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
12.1.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Пловдив да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.
12.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил "ФОРД ФОКУС" с рег. № ВР0110АС, числящ се на Окръжен съд гр. Враца, да се предаде безвъзмездно за ползване на Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдието за нуждите на Областно звено "Охрана" гр. Враца.
12.2.1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да предостави за безвъзмездно ползване наличния автомобил "ФОРД ФОКУС" на районен съд от съответния регион.
12.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил "ФОРД ФОКУС" с рег. № ЕН3366АХ, числящ се на Окръжен съд гр. Плевен, да се предаде безвъзмездно за ползване на Районен съд гр. Червен бряг, съгласно чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
12.3.1. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Плевен да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.
14.ОТНОСНО: Предложение от министъра на правосъдието за съгласуване на допълнителни месечно възнаграждение за "ръководител" на държавния съдебен изпълнител при Районен съд гр. Сливен Иван Александров Киряков, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за определяне на допълнително месечно възнаграждение на Иван Александров Киряков, поради назначаването му на длъжност "ръководител на СИС" при Районен съд гр. Сливен , считано от датата на вземане на решението.
15. ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на Закона за администрацията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ, изразява положително становище по предложения проект на Закон за допълнение на Закона за администрацията, без забележки.
16. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Създава Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 4 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, в състав:
- Цветанка Табанджова – член на ВСС
- Пенка Маринова – член на ВСС
- Стефан Петров – член на ВСС
- Веселина Георгиева – нач. отдел дирекция “Правна” в АВСС
- Валери Михайлов – главен експерт – компютърен оператор в АВСС
17.ОТНОСНО: Утвърждаване на механизъм за подаване на декларациите по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. Утвърждава механизъм за приемане на декларации по чл.12, т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както следва:
- декларациите се събират по месторабота, във всеки съд, прокуратура или следствена служба;
- декларациите се попълват на компютър, отпечатват и подписват собственоръчно ;
- всяка декларация се описва в електронен регистър и се подрежда в папки-класьори, при което подреждането е съобразно записите в регистъра;
- по данните от попълнения файл-декларация се попълва втори вариант на декларацията за обявяване в Интернет, като попълващият преценява кои данни са лични и ги изтрива ;
- попълнените електронни декларации за Интернет се събират в общ файл, като за всеки магистрат декларацията започва на нова страница.
17.2. В срок до 6.02.2009 папките с подредените подписани декларации, електронният регистър и общият файл от декларациите във вариант за публикуване в Интернет да се изпратят във ВСС.
24.ОТНОСНО: Писмо от Янаки Стоилов - председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, относно извършване на проверка в Инспектората към Висшия съдебен съвет, за допуснати нарушения на изискванията на чл. 313, ал.3 от ЗСВ по повод проверка в Районен съд - Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И :

24.1. Предлага на Комисията по правни въпроси към Народното събрание да преразгледа текста на чл. 53 от Закона за съдебната власт, досежно приложението на Глава 16 от ЗСВ по отношение на инспекторите и Главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

26. ОТНОСНО: Доклад на Работната група по изпълнение на мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт към ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада представен от Стойко Стоев – член на ВСС по проверката на нохд № 1281/2006 г. по описа на СГС/делото на Маргините/.
26.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията на Работната група за наблюдение на делото, образувано във връзка с убийството на студента Стоян Балтов в Студентски град гр. София
27. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да проведе процедури по ЗОП по Оперативна програма “Административен капацитет”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ

27.1.По проект " Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители" по подприоритет 2.4. "Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" на ОПАК, по договор между ВСС и Управляващия орган на ОПАК № КБ 08-24-8-С/ 03.11.2008 г.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси в съдебната власт", както и да сключи договор с избрания изпълнител.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Обучение на магистрати и съдебни служители за управление на човешките ресурси в съдебната власт", както и да сключи договор с избрания изпълнител.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ

27.2.По проект "Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие" по проекта приоритет 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" на ОПАК, по договор между ВСС и Управляващия орган на ОПАК № Б 08-33-4-С/ 03.11.2008 г.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: "Разработване на нормативна уредба за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система", както и да сключи договор с избрания изпълнител.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Обновяване на системите за управление на съдебните дела и създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение", както и да сключи договор с избрания изпълнител.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица, внедряване и обучение", както и да сключи договор с избрания изпълнител.
Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: "Дейности за публичност и информация по проектите на ВСС по Оперативна програма "Административен капацитет", както и да сключи договор с избрания изпълнител.

/Закриване на заседанието: 17.40 ч/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф.д-р. Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Публикуван на :
19.12.2008г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд