Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 27

ПРОТОКОЛ № 27

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието

ДНЕВЕН РЕД:
І. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО
А/ КОНКУРСИ
Б/ СЪДИЛИЩА
В/ ПРОКУРАТУРИ
Г/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
ІІ. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА
ІІІ. КОМИСИЯ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”
ІV. КОМИСИЯ “ПРАВНА ПОЛИТИКА”

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Предложение от административния ръководител – председател на Апелативен съд гр. Велико Търново за освобождаване на Виолета Павлова Млеканова от заеманата длъжност “съдия” в Апелативен съд гр. Велико Търново. /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
2. Предложение за извършване на извънпланов финансов одит в Районен съд гр. Плевен. /Докладва: Комисия “Бюджет и финанси”/
4. Предложение от председателя на Районен съд гр. Велинград за увеличаване щатната численост с 1/една/ щатна бройка за “съдия”. /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
5. Предложение от председателя на Апелативен съд гр. София за увеличаване щатната численост за магистрати с 3/три/ щатни бройки. /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/

ІІ. ОТЛАГА за следващото заседание т. 4 от раздел Комисия “Правна политика” – Правилник за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието.

І. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО:

А/ КОНКУРСИ
1. ОТНОСНО: Произнасяне по жалби срещу конкурсите за назначаване на магистрати, обявени с решения по протоколи № 12 и № 14 от 2007 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Максим Стоянов Желев и Георги Манолов Георгиев срещу конкурсите за назначаване на магистрати.
2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността “младши съдия” в окръжните съдилища – общо 20 щ.бр. за назначаване на кандидатите по реда на тяхното класиране, съгласно Наредба № 2/2006 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня Аспарухова Георгиева на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Диляна Василева Славова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Дечев на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.4. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Нешко Лилов Копчалиев на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд Пловдив.
2.5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ваня Николаева Иванова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Владимирова Петрова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.7. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ива Тодорова Димитрова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галя Димитрова Русева на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.9. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Александър Венков Точевски на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ивайло Йосифов Иванов на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илиана Валентинова Станкова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Дечков Христов на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Разград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.13. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА София Георгиева Икономова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.14. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Христова Дишева на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Габрово, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.15. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на София Костадинова Вълина на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Благоевград и Окръжен съд гр. София.
2.16. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Весела Иванова Гълъбова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Добрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.17. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Стоянов Георгиев на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.18. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Диляна Николова Йорданова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.19. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Гецова Христова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Сливен, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.20. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Елена Иванова Николова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Добрич.
2.21. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петър Валентинов Живков на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.22. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на предсе3дателя на Конкурсната комисия за назначаване на Людмила Димитрова Асенова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. София.
2.23. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Стефка Георгиева Пашова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Габрово, Окръжен съд гр. Бургас и Окръжен съд гр. Разград.
2.24. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мира Симеонова Мирчева на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Сливен, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.25. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ирина Кирилова Бошикьова на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. София.
2.26. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвина Дачкова Йовчева на длъжността “младши съдия” в Окръжен съд гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.След проведеното обсъждане и явно гласуване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОТЛАГА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА Т. 3, 4, 5, 6 и 7 от раздел А/ КОНКУРСИ, касаещи назначаването на длъжностите “съдия” в Районен съд – Гражданско право, “съдия” в Окръжен съд – Гражданско право, “съдия” в Окръжен съд – Наказателно право, “прокурор” в Районна прокуратура, “следовател” в Окръжна следствена служба .
3.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да подготви справка за кандидатите, които отговарят на изискванията на чл. 164 от ЗСВ.

Б/ СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитринка Иванова Гайнова – Радева – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Маруся Георгиева Кънева – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Таня Тончева Живкова – съдия в Окръжен съд гр. Монтана, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 30, ал. 1от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Пламен Стоименов Андонов – съдия в Районен съд гр. Чирпан ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ .
5. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Мария Христова Шойлекова - Маринова – съдия в Районен съд гр. Самоков ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
6. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Бистра Радкова Бойн – съдия в Районен съд гр. Шумен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
7. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Зара Ехия Иванова – съдия в Районен съд гр. Шумен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
8. На основание чл. 30, ал. 1 от ЗСВ, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Силвия Петкова Георгиева – съдия в Софийски районен съд ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
9. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 41/22. 12.2004 г. с което Ани Захариева Захариева – следовател в Столична следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Ани Захариева Захариева – следовател в Столична следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
10. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/01.02.2006 г. с което Станимир Борисов Миров – следовател в Столична следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Станимир Борисов Миров – следовател в Столична следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
11. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/08.02.2006 г. с което Пенка Иванова Велинова – следовател в Столична следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Пенка Иванова Велинова – следовател в Столична следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
12. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/08.02.2006 г. с което Станчо Николов Димов – следовател в Столична следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Станчо Николов Димов – следовател в Столична следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
13. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/05. 04.2006 г. с което Мариета Христова Райкова - Пашова – следовател в Столична следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Мариета Христова Райкова - Пашова – следовател в Столична следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
14. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/01.02.2006 г. с което Ева Димитрова Пелова - Трифонова – следовател в Софийска окръжна следствена служба е назначена на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, като решението се чете: “Назначава Ева Димитрова Пелова - Трифонова – следовател в Софийска окръжна следствена служба, на длъжността “съдия” в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
15. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Апелативен съд гр. Бургас с 3/три/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Апелативен съд гр. Велико Търново с 3/три/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
17. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Апелативен съд гр. Варна с 6 /шест/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
18. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Апелативен съд гр. Пловдив с 6/шест/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
19. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. София за увеличаване щатната численост за магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Апелативен съд гр. София с 3/три/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Велинград за увеличаване щатната численост с 1/една/ щатна бройка за “съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ на Районен съд гр. Велинград с 1/една/ щатна бройка за длъжността “съдия”, считано от 01.10.2007 г.
21. На основание чл.30, ал.1 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл.160 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Виолета Павлова Млеканова от заеманата длъжност "съдия" в Апелативен съд-гр.Велико Търново, считано от 01.12.2007г.
21.1 На основание чл. 34, ал. 2 и чл. .303, ал.1, ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал. 4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Виолета Павлова Млеканова със служебна благодарност, грамота и парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.

В/ ПРОКУРАТУРИ
1. На основание чл.30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Весела Георгиева Ранова, и.д. заместник районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Берковица, с ранг "прокурор в ОП", на длъжността "заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор" на Районна прокуратура-гр.Берковица, с ранг "прокурор в ОП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Момчил Бориславов Бенчев, прокурор във Военно-апелативна прокуратура-гр.София, на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Маринела Иванова Марчева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Тервел, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Георги Гешев Гешев, прокурор в Районна прокуратура-гр.Харманли, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Татяна Костадинова Щерева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Пещера, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
5.1. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №5/25.01.2006г., с което Татяна Костадинова Щерева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пазарджик е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пещера, като решението се чете: "Назначава Татяна Костадинова Щерева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пазарджик, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пещера, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Даниела Георгиева Петърнейчева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Пещера, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
6.1. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №18/08.06.2005г., с което Даниела Георгиева Петърнейчева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пазарджик е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, като решението се чете: "Назначава Даниела Георгиева Петърнейчева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пазарджик, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
6.2. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №9/15.02.2006г., с което Даниела Георгиева Петърнейчева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Пазарджик е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пещера, като решението се чете: "Назначава Даниела Георгиева Петърнейчева, прокурор в Районна прокуратура-гр.Пазарджик, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Пещера, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
7. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №20/26.04.2006г., с което Ваня Спасова Панева, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-гр.Самоков, е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, като решението се чете: "Назначава Ваня Спасова Панева, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-гр.Самоков, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
8. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №1/11.01.2006г., с което Живка Андреева Миланова, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-гр.Самоков е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, като решението се чете: "Назначава Живка Андреева Миланова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Самоков, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
9. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №2/18.01.2006г., с което Теодора Миронова Пашова, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-гр.Самоков е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, като решението се чете: "Назначава Теодора Миронова Пашова, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-гр.Самоков, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Самоков, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
10. ОТНОСНО: Предложение от Борис Велчев - главен прокурор на Република България във връзка с решение на Висшия съдебен съвет от 16.12.1998г. по протокол №45, с което е освободен от кадрова военна служба генерал-майор Николай Желязков Чирипов, понастоящем прокурор във Върховна административна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изпрати препис-извлечение от решение по протокол № 1/12.01.2000 г. на ВСС, с което на основание чл. 27, ал. 4 от ЗСВ генерал-майор Николай Желязков Чирипов – член съдия във ВКС е преназначен на длъжността прокурор във ВАП, на министъра на отбраната с предложение същият да бъде освободен от кадрова военна служба.

Г/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
1. На основание чл.34, ал. 2 и чл. 303, ал.1, ал. 2, т.1, ал.3, т.1 и ал. 4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Свилен Симеонов Турмаков, и.д. директор на Националната следствена служба със служебна благодарност, грамота и парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.
2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Асен Иванов Асенов, следовател в Окръжна следствена служба -гр.Разград, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Иван Петров Йорданов, следовател в Окръжна следствена служба -гр.Разград, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Петър Георгиев Петров, следовател в Окръжна следствена служба -гр.Разград, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Теодор Иванов Кърчев, следовател в Окръжна следствена служба -гр.Разград, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Предложение от Йордан Давчев, административен ръководител-директор на Окръжна следствена служба-гр.Пловдив, за повишаване на Николай Михайлов Манахилов, следовател в Окръжна следствена служба -гр.Пловдив, с ранг "следовател в НСлС", на място в ранг "ръководител на отдел в НСлС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 34, ал. 2 и чл. 233, ал. 1 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на административния ръководител-директор на Окръжна следствена служба-гр.Пловдив.
7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Силвия Стефанова Косева-Николова, следовател в 04 ТО при Столична следствена служба, на място в ранг "следовател в Национална следствена служба", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Миглена Тачева - министър на правосъдието за становище от ВСС относно назначаване на Веселинка Величкова Малева на длъжността "инспектор" в Инспектората по Закона за съдебната към министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Дава положително становище за назначаване на Веселинка Величкова Малева на длъжността "съдебен инспектор" в Съдебен инспекторат по Закона за съдебната власт към Министъра на правосъдието.

ІІ. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ІІІ. КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31 юли 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2007 г. съгласно приложенията.
2. ОТНОСНО: Внесеният от Миглена Тачева – министър на правосъдието Проект на бюджет на съдебната власт за 2008 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема внесеният Проект на бюджет на съдебната власт за 2008 г. с доклад и приложения към него.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира внасянето на приетия Проект на бюджет на съдебната власт за 2008 г. в Министерството на финансите и Министерския съвет за включване в проекта на Закона за държавния бюджет за 2008 г., ведно с приложенията, оформени съгласно изискванията на Министерството на финансите.
3. ОТНОСНО: Определяне на разпоредител по бюджета на съдебната власт с право на втори подпис

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за разпоредители по бюджета на съдебната власт, както следва:

С ПРАВО НА ПЪРВИ ПОДПИС:
1. Андрей Икономов
2. Ангел Александров
3. Митьо Марков
С ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС:
1. Илияна Славчева Накова - директор на дирекция ""Финанси и бюджет" в администрацията на ВСС.
2. Петър Николов Петров - главен счетоводител в администрацията на ВСС.

4. ОТНОСНО: Определяне на индивидуални работни заплати на магистрати в размер по-нисък от утвърдения от ВСС максимален размер:
4.1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Тутракан за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на Галина Чанкова - съдия в районен съд Тутракан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Галина Иванова Чанкова - съдия в Районен съд гр. Тутракан индивидуална основна месечна заплата при запазване на досегашния й размер, считано от 01.07.2007 г.
4.2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Велинград за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на Юлия Китанова - Панайотова - съдия в Районен съд гр. Велинград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Юлия Китанова Китанова - Панайотова - съдия в Районен съд гр. Велинград индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.3. ОТНОСНО: Предложение от и.д. директор на Национална следствена служба за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на Вихър Недялков - директор на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Вихър Стоичков Недялков - директор на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик с ранг "следовател в НСлС" индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.4. ОТНОСНО: Предложение от и.д. директор на Национална следствена служба за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на Николай Николов - директор на Окръжна следствена служба гр. Търговище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Николай Кирилов Николов - директор на Окръжна следствена служба гр. Търговище индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.5. ОТНОСНО: Предложение от и.д. директор на Националната следствена служба за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на следователи в НСлС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Кирчо Темелков Василев - следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Ирен Стефанова Димитрова - следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ на Валентина Велинова Николова - следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Димитрова Шарланджиева - следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.6. ОТНОСНО: Предложение от директора на Столична следствена служба за определяне на индивидуални основни месечни заплати от 01.07.2007 г. на следователи от следствената служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Павел Тодоров Гайдаров - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Станислав Бориславов Николов - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Ангелова Борисова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ на Христо Стефанов Панев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
5. ОПРЕДЕЛЯ на Мая Веселинова Велинова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ на Петя Пенчева Василева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
7. ОПРЕДЕЛЯ на Иван Димитров Иванов - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
8. ОПРЕДЕЛЯ на Десислав Николов Цанев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
9. ОПРЕДЕЛЯ на Мария Огнянова Гьоргова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
10. ОПРЕДЕЛЯ на Зорница Александрова Методиева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
11. ОПРЕДЕЛЯ на Светлана Димитрова Дочева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
12. ОПРЕДЕЛЯ на Георги Ангелов Ставрев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.7. ОТНОСНО: Предложение от директора на Окръжна следствена служба гр. Враца за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на Петър Дилов - следовател в следствената служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Петър Дилянов Дилов - следовател в Окръжна следствена служба гр. Враца индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4.8. ОТНОСНО: Предложение от директора на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик за определяне на индивидуална основна месечна заплата от 01.07.2007 г. на следователи в следствената служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Даниела Петрова Янева - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Александър Костадинов Заев - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ на Емилиан Благов Венчев - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ на Чудомир Спартаков Крантов - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
5. ОПРЕДЕЛЯ на Красимир Георгиев Танев - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Георгиева Тотолакова - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата считано от 01.07.2007 г.
5. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на финансите във връзка с предложена от ВСС и Министерство на правосъдието компенсирана промяна по бюджетите на съдебната власт и МП за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото с отговор от Министерство на финансите относно предложената компенсирана промяна по бюджетите на съдебната власт и на Министерство на правосъдието за 2007 г. на база подписан от двете страни споразумителен протокол.
6. Предложение за корекция на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2007 г.:
6.1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007 г. по § 02-08 "Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения". Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
6.2. ОТНОСНО: Предложение от Върховния административен съд за корекция на бюджетната сметка на съда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховния административен съд за 2007 г. по § 10-30 "Текущ ремонт". Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
6.3. ОТНОСНО: Предложение за корекция на § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" от Единната бюджетна класификация по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за увеличаване на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки за 2007 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" на съответните органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.
6.4. ОТНОСНО: Предложение за корекция на бюджетните сметки за 2007 г. на съдилища и следствени служби във връзка с изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ за периода от 22.06.2007 г. до 29.08.2007 г. за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки за 2007 г. по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонала" на съответните органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.
6.5. ОТНОСНО: Предложения за корекция на бюджетните сметки за 2007 г. на съдилища и следствени служби във връзка с изплащане на дължими обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за изплащане на дължими обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки за 2007 г. по § 10 "Издръжка" на съответните органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.
6.6. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за ремонт на служебен автомобил

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.7. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за отстраняване на щети, нанесени от проливни дъждове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд. гр. Пловдив за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.8. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за отстраняване на щети, нанесени от проливни дъждове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд. гр. Пловдив за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за отстраняване на щети, нанесени от проливни дъждове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд. гр. Пловдив за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.10. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за авариен ремонт на покрив и таван

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2007 г. по § 10-30 за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.11. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за подмяна на врати в санитарни помещения

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2007 г. по § 10-30 за сметка на резерва за аварийни и неотложни нужди.
6.12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за оборудване на кабинети, работни помещения и съдебни зали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд. гр. Гълъбово за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
6.13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Елена за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за оборудване на работно място на магистрат и съдебни зали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд. гр. Елена за
2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт за 2007 г.
6.14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на допълнителни средства по бюджетната сметка на съда за 2007 г. за текущ ремонт, авариен ремонт на лек автомобил, закупуване на оборудване и др.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд. гр. Никопол за 2007 г. по § 10-00 "Издръжка" за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
7. ОТНОСНО: Доклад за резултатите от извършен финансов одит от Сметната палата на Националния институт на правосъдието за периода 1.01.2006 до 30.12.2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Националния институт на правосъдието от Сметна палата - отделение ІХ за периода от 01.01.2006 г. до 30.12.2006 г.
8. ОТНОСНО: Предложение за допълване на решение на ВСС по протокол № 23 от 4 юли 2007 г. в частта за осигуряване на средства за ремонт на лек автомобил на Софийски военен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА И ИЗМЕНЯ решението си по протокол № 23/04.07.2007 г. в частта за осигуряване на средства за ремонт на лек автомобил на Софийски военен съд, като сумата се изменя и след текста "по бюджета на ВСС" се добавя текста "през м. януари 2007 г.".
9. ОТНОСНО: Предложение от Министъра на правосъдието за съгласуване на основна заплата на държавен съдебен изпълнител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на основание чл. 276 от ЗСВ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на сума към основната месечна заплата на Иван Александров Киряков - държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Сливен, считано от датата на решението.
2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
10. ОТНОСНО: Предложения за промени в системата за заплащане на труда на магистрати и съдебни служители по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Въз основа на данните на НСИ за средномесечната заплата на заетите в бюджетната сфера през ІІ-то тримесечие на 2007 г., ЗАПАЗВА определеният от 01.07.2007 г. размер на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност по ред 12 на Таблицата БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ до 01.10.2007 г.
2. ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 25/18.07.2007 г., както следва:
2.1. Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на магистрати и съдебни служители се определя спрямо определената индивидуална основна заплата на лицето в размер на 2 на сто за всяка година трудов стаж и не може да надвишава максималния норматив от 40 на сто.
2.2. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на магистрати и съдебни служители, което до влизане в сила на новия ЗСВ надвишава 40 на сто, се запазва в определения размер като достигнат процент и не може да се увеличава.
3. Внася следните изменения и допълнения в Единния класификатор на длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите на съдебната власт и в Забележките към него:
3.1. Думата "Единен" в наименованието "Единен класификатор … " ОТПАДА.
3.2. Точки 13 и 22 от Забележките към Класификатора ОТПАДАТ, а останалите се преномерират.
3.3. Определената по ред 1 и 2 на Класификатора максимална основна месечна заплата за длъжностите "главен секретар във ВСС" и "главен секретар" СЕ ПРОМЕНЯ, съгласно последната редакция на ЗСВ.
3.4. Определените с решения на ВСС като процент от заплатата на главния секретар максимални основни месечни заплати на съдебни служители по Класификатора СЕ ПРОМЕНЯТ, както следва:
3.4.1. Зам. главен секретар.
3.4.2. Ръководител на вътрешен одит.
3.4.3. Държавен вътрешен одитор.
3.4.4. Главен вътрешен одитор.
3.5. Определената максимална основна месечна заплата за длъжността "Съдебен администратор" се променя, както следва:
3.5.1. За "съдебен администратор" І-ва степен - 80 % от основната месечна заплата на съдия в съответния съд.
3.5.2. За "съдебен администратор" ІІ-ра степен - 40 % от основната месечна заплата на съдия в съответния съд.
4. ДОПЪЛВА Класификатора с нов раздел "А2 Длъжности в инспектората", както следва:
4.1. "Главен инспектор".
4.2. "Инспектор".
5. Горните решения се прилагат от датата на влизане в сила на новия ЗСВ (обн. ДВ, бр. 64/07.08.2007 г.).

ІV. КОМИСИЯ "ПРАВНА ПОЛИТИКА"

1. ОТНОСНО: Извлечение от тематична планова проверка на Инспектората по ЗСВ към Министерство на правосъдието в Районен съд - гр. Монтана на делата по Закона за защита срещу домашното насилие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Извлечение от тематична планова проверка на Инспектората по ЗСВ към Министерство на правосъдието в Районен съд - гр. Монтана на делата по Закона за защита срещу домашното насилие.
2. ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за съдебната администрация на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища /ДВ, бр. 95/2004 г., изм. и доп./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ /ДВ, бр. 64/07.08.2007 г./ СЪГЛАСУВА Правилник за изменение и допълнение на Правилника за съдебната администрация на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища /ДВ, бр. 95/2004 г., изм. и доп./
3. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на правосъдието г-жа Миглена Тачева с молба за поименно определяне на участници в работните групи по изработването на подзаконовите актове по ЗСВ /ДВ, бр. 64/7.08.2007 г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за участие в работните групи по изработването на подзаконовите актове по ЗСВ /ДВ, бр. 64/7.08.2007 г./ следните представители:
- Ани Зоксимова - председател на Сдружението на съдебните служители
- Станислав Георгиев - зам. председател на Окръжен съд - гр. Пловдив
От Дирекция "Правна" на АВСС:
- Саша Харитонова
- Веселина Карагонова
- Силвия Илиева

ПРЕДЛАГА на председателя на ВКС, председателя на ВАС, Главния прокурор и и.д. директора на НСлС да направят предложения за магистрати, които да участват в изработването на подзаконови нормативни актове по чл. 55, 73, ал. 3, 425 и 444, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс.

Извънредна точка
ОТНОСНО: Проект на План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък внесен от Миглена Тачева – Министър на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Проекта на Плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия да бъде разгледан от комисиите във Висшия съдебен съвет през следващата седмица.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 12 септември 2007 г. от 10 часа.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд