Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 28

ПРОТОКОЛ № 28

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Григоров - Председател на Върховния касационен съд и Константин Пенчев – Председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА: Миглена Тачева – Министър на правосъдието

ДНЕВЕН РЕД:

І. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО:
А/ СЪДИЛИЩА
Б/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
ІІ. КОМИСИЯ "ПРАВНА ПОЛИТИКА"
ІІІ. КОМИСИЯ "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
ІV. КОМИСИЯ "НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Предложение за промени в системата за заплащане на труда на магистратите във връзка със Закона за съдебната власт - /Докладва: Комисия "Бюджет и финанси"/
2. Предложение за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт - /Докладва: Комисия "Бюджет и финанси"/
3. Предложение от административния ръководител-председател на Административен съд - гр. Плевен за назначаване на Юлия Симпличева Данева - съдия в Административен съд - гр. Плевен на длъжността "заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Административен съд - гр. Плевен - /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
4. Предложение от административния ръководител-председател на Окръжен съд - гр. Велико Търново за назначаване на Павлина Тонева Борисова - и.д. административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Горна Оряховица на длъжността "административен ръководител - председател" на Районен съд - гр. Горна Оряховица - /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
5. Молба от Иво Сашев Марков - младши прокурор в Районна прокуратура - гр. Габрово за освобождаване от длъжност, считано от 05.09.2007 г. - /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
6. Покана от Министерството на труда и социалната политика за участие в семинар, посветен на стартирането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд - /Докладва: Комисия "Правна политика"/
7. Писмо от Министерство на правосъдието за определяне на участници в семинар за магистрати от държавите-членки на ЕС на тема "Европейското гражданство" на 19-20.11.2007 г. в Люксембург, организиран от Съда на ЕО - /Докладва: Комисия "Европейска интеграция и международноправно сътрудничество"/

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО

А/ СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Добрин Пеев Кючуков - административен ръководител-председател на Окръжен съд - гр. Ямбол на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Надя Георгиева Пеловска - Дилкова - административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Враца на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Гергана Стефанова Никова - съдия в Софийски градски съд на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Маркова Берберова - съдия в Районен съд - гр. Несебър на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 209 от ЗСВ Вяра Ангелова Петракиева - Велинова - съдия в Районен съд - гр. Трявна ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
6. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/22.03.2006 г., с което Никола Георгиев Маринов - следовател в Окръжна следствена служба - гр. Сливен е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Сливен, като решението се чете: "Назначава Никола Георгиев Маринов - следовател в Окръжна следствена служба - гр. Сливен на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Сливен, с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност".
7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд - гр. Дряново с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "съдия", считано от 01.01.2008 г.
8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Павлина Тонева Борисова - и.д. административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Горна Оряховица на длъжността "Административен ръководител - председател" на Районен съд - гр. Горна Оряховица, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България и чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Юлия Симпличева Данева - съдия в Административен съд - гр. Плевен на длъжността "Заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Административен съд - гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

Б/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

В/ ПРОКУРАТУРИ
1. На основание чл. 38, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иво Сашев Марков от заеманата длъжност "младши прокурор" в Районна прокуратура - гр. Габрово, считано от датата на вземане на решението.

КОМИСИЯ “СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ”:

1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. София за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители във връзка с § 2, т. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. София с 3/три/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 1 октомври 2007 г.
2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители във връзка с § 2, т. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Пловдив с 2/две/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 1 октомври 2007 г.
3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Варна за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители във връзка с § 2, т. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Варна с 3/три/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 1 октомври 2007 г.
4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители във връзка с § 2, т. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Бургас с 3/три/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 1 октомври 2007 г.
5. 1. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители във връзка с § 2, т. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Апелативен съд гр. Велико Търново с 3/три/ щатни бройки за съдебни служители, считано от 1 октомври 2007 г.

КОМИСИЯ “ПРАВНА ПОЛИТИКА”:

1. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието по предложение от Управителния съвет на НИП, на основание чл. 263 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 263 от ЗСВ ПРИЕМА Правилник за дейността на Националния институт на правосъдието, съгласно приложения проект.
2. ОТНОСНО: Резюме на информацията от тематичната планова проверка от Инспектората по ЗСВ /отм./ при МП, извършена в Окръжен съд-гр. Монтана и районните съдилища от съдебния окръг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията за извършена от Инспектората по ЗСВ /отм./ при Министерство на правосъдието тематична планова проверка в Окръжен съд-гр. Монтана и районните съдилища от съдебния окръг.
3. ОТНОСНО: Покана от Министерството на труда и социалната политика за участие в семинар, посветен на стартирането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за участие в семинара по стартиране на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд Илияна Накова - директор дирекция "Финанси и бюджет".

КОМИСИЯ "НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

1. ОТНОСНО: Проект на решение на ВСС за изпълнение на задълженията на съдилища по чл.64 от ЗСВ за публикуване на актовете им в Интернет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

За изпълнение на чл.64 от ЗСВ, ЗАДЪЛЖАВА всички съдилища, които нямат Интернет страница, в срок до един месец да регистрират такава.
2. ОТНОСНО: Осигуряване на системи за аудиозапис в съдебните зали на съдилищата

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Предлага на Министъра на правосъдието да предприеме необходимите действия за осигуряване на аудиозаписваща техника за съдебните заседания в залите на всички съдилища.

Допълнителни точки:

1. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието за определяне на участници в семинар за магистрати от държавите-членки на ЕС на тема "Европейското гражданство" на 19-20.11.2007 г. в Люксембург, организиран от Съда на ЕО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за участие в семинар на тема "Европейското гражданство" на 19-20.11.2007г. в Люксембург следните представители, владеещи работните езици на Съда на ЕО:
- Проф. Александър Воденичаров - член на ВСС, декан на Правно-исторически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
- Светлин Михайлов - председател на Софийски градски съд
- Десислава Корнезова - заместник председател на Административен съд-гр. София.
Имената на определените участници да бъдат съобщени на МП в посочения срок.
Разноските на участниците за самолетни билети и хотелско настаняване ще бъдат поети изцяло от организаторите, а дневните разходи от бюджета на Висшия съдебен съвет.

КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

1. ОТНОСНО: Предложение за промени в системата за заплащане на труда на магистратите във връзка със Закона за съдебната власт "обн., ДВ, бр. 64/07.08.2007г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УТВЪРЖДАВА Таблица за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, в сила от 11.08.2007г., съгласно приложения проект.
1.2. ИЗМЕНЯ решението си по протокол № 24/17.05.200 6г. - т.10 от раздел ІІІ. Комисия "Бюджет и финанси", като ОПРЕДЕЛЯ, считано от 11.08.2007г., нова сума по т.2.6. от решението на ВСС по протокол №33/27.10.2004г.-т.2 от Финансовите въпроси.
2. ОТНОСНО: Предложение за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. За постигнати конкретни резултати към 30.09.2007г. в органите на съдебната власт да се изплатят целеви персонални награди на магистратите и съдебните служители при спазване на Правилата за изплащане на суми за ДМС в органите на съдебната власт.
2.2. Размерите на целевите персонални награди на председателя на ВКС, на председателя на ВАС, на главния прокурор на РБългария, на директора на НСлС, на директора на НИП и на главния секретар на ВСС, се определят пропорционално на размера на целевите персонални награди, изплатени на магистратите и съдебните служители от съответния орган на съдебната власт за същия период от време.
2.3. За изплащане на целевите награди по т.1 и 2, след анализ на изпълнението на бюджетните сметки на отделните органи на съдебната власт към 30.09.2007г., комисия "Бюджет и финанси" да внесе предложение за коригиране на бюджетните им сметки за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 19 септември 2007г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ВСС.

Насрочва извънредно заседание на ВСС на 21 септември 2007г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ВСС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд