Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 29

ПРОТОКОЛ № 29

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Иван Григоров, Борис Велчев, Христо Манчев, Бойка Попова, Венета Марковска, Любомир Цеков

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Проект на решение за корекция на бюджетната сметка на Районен съд-гр.Стара Загора във връзка с отпускане на средства за подмяна на ел.табла, ел.инсталация и осветителни тела на етажите на съда. /Докладва: Комисия "Бюджет и финанси"/
2. Проект на решение за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" и по § 10-00 "Издръжка" въз основа на извършен експертен анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 15.09.2007г. /Докладва: Комисия "Бюджет и финанси"/
4. Предложение на Председателя на Върховния административен съд за бракуване на лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рег. № СА 49 04 АХ, числящ се на Върховен административен съд. /Докладва: Комисия "Закупуване, преразпределение и бракуване на автомобили"/
5. Предложение за освобождаване на Ива Тодорова Димитрова, младши съдия в Окръжен съд-гр.Ямбол. /Докладва: Комисията по предложенията и атестирането/
6. Предложение за увеличаване временно щатната численост на Окръжен съд-гр.Видин с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "младши съдия". /Докладва: Комисията по предложенията и атестирането/
7. Предложение за поощряване на Кирил Иванов Гогев, следовател в отдел 06 на Националната следствена служба. /Докладва: Комисията по предложенията и атестирането/
9. Произнасяне по постъпили молби във връзка с конкурсите за назначаване на магистрати. /Докладва: Комисията по предложенията и атестирането/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък /Benchmarks/, внесен от министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Приема мерките по показатели №1, №2, №3 със забележките направени от Анита Михайлова, Радка Петрова, Румен Ненков, Свилен Турмаков, Андрей Икономов, Владимир Иванчев и Александър Воденичаров. /Виж пълния стенографски протокол/
1.2. По показатели от №4 до №6 ОПРЕДЕЛЯ представители на ВСС - Анита Михайлова, Свилен Турмаков, Христо Манчев и Бойка Попова, които да участват при обсъждането им в работната група на МВР.

КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение от председателите на конкурсните комисии, провели конкурса за длъжността "съдия" в районните съдилища - гражданско право, "съдия" в окръжните съдилища - гражданско право, "съдия" в окръжните съдилища - наказателно право, "прокурор" в районните прокуратури и "следовател" в окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 и чл. 30, ал. 1 във вр. с чл. 160 от ЗСВ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ГЛАСУВАНЕ за назначаване на кандидатите за длъжността "съдия" в Районните съдилища - Гражданско право, "съдия" в Окръжните съдилища - Гражданско право, "съдия" в Окръжните съдилища - Наказателно право, "прокурор" в Районните прокуратури и "следовател" в Окръжните следствени служби, според резултатите от тяхното представяне.

2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в районните съдилища - гражданско право - общо 31 щ.бр., за назначаване на кандидатите по реда на тяхното класиране, съгласно Наредба № 2/2006 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николина Георгиева Янчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Перник, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветомира Георгиева Велчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Ловеч, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Цветелина Тошева Ангелова на длъжността "съдия" Районен съд - гр. Ловеч.
2.4. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Любомир Илиев Василев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Радомир, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милена Стоянова Стоянова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Живка Димитрова Кандузова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.7. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Лора Рангелова Стефанова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Перник и Районен съд - гр. Радомир.
2.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Поля Павлинова Иванова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Попово, по чл. 68 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.9. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тодор Георгиев Попиванов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Пламен Богомилов Ангелов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Кубрат, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николай Минчев Николов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Генерал Тошево, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Симеонов Иванов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Разлог, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.13. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кремена Тодорова Стамболиева - Байнова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.14. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ваня Николаева Иванова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Перник и Районен съд - гр. Радомир.
2.15. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румяна Димова Христова - Ненова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.16. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Савова Тахчиева - Великова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.17. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Татяна Иванова Тодорова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Радомир и Районен съд - гр. Перник.
2.18. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румяна Запрянова Запрянова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Разлог, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.19. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Елисавета Георгиева Деянчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Радомир, Районен съд - гр. Разлог, Районен съд - гр. Перник и Районен съд - гр. Видин.
2.20. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Станимир Николов Йорданов - Кюлеров на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Омуртаг, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.21. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвия Георгиева Николова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Петрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.22. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Росица Велкова Иванова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Горна Оряховица, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.23. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Нели Тодорова Стоянова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Елена, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.24. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Илиан Руменов Благоев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Горна Оряховица, по чл. 68 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.25. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Ловеч и Районен съд - гр. Перник.
2.26. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Златина Георгиева Георгиева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Радомир.
2.27. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентина Драгиева Иванова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.28. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Росица Тодорова Кюртова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.29. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Петър Валентинов Живков на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин.
2.30. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Димо Георгиев Колев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Елена и Районен съд - гр. Горна Оряховица.
2.31. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Маринела Георгиева Стефанова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Попово, по чл. 68 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.32. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галина Цветанова Тодорова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Сандански, по чл. 68 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.33. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Мария Тодорова Станчева - Станева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.34. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Красимира Кирилова Стаева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.35. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Димитър Тодоров Ташев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Петрич.
2.36. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Славка Иванова Хебова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Чепеларе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.37. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослава Неделчева Райчева - Симеонова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.38. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калин Георгиев Колешански на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Шумен, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.39. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Димитрина Илиева Тенева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.40. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Неделина Танчева Минчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Гълъбово, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.41. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Невена Иванова Якова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Горна Оряховица, Районен съд - гр. Елена и Районен съд - гр. Горна Оряховица по чл. 68.
2.42. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Венелин Спасов Спасов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.43. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Минка Иванова Китова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Чепеларе, Районен съд - гр. Гълъбово, Районен съд - гр. Елена, Районен съд - гр. Горна Оряховица и Районен съд - гр. Пловдив.
2.44. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Атанасова Москова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Малко Търново, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.45. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Румяна Стефанова Пенчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Елена, Районен съд - гр. Горна Оряховица, Районен съд - гр. Горна Оряховица по чл. 68.
2.46. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Пенка Трифонова Димова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Районен съд - гр. Пловдив.
2.47. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Галина Чавдарова Неделчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна.
2.48. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Светла Пламенова Нешева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна.
2.49. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стоян Димитров Колев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Балчик, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.50. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Людмила Добрева Григорова - Митева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Шумен, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.51. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Теодора Стоянова Костова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Шумен.
2.52. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Мариела Николаева Митева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Шумен.
2.53. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Райме Мехмедова Вели на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Кубрат.
2.54. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Светослава Илиева Ангелова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Радомир и Районен съд - гр. Перник.
2.55. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Радко Недев Радев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна.
2.56. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Даниела Иванова Милушева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Балчик, Районен съд - гр. Генерал Тошево, Районен съд - гр. Шумен и Районен съд - гр. Варна.
2.57. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Костадинка Симеонова Тодорова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин и Районен съд - гр. Варна.
2.58. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Албена Дафинова Ненчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин.
2.59. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Велислава Пламенова Кънчева - Новакова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Балчик, Районен съд - гр. Варна и Районен съд - гр. Шумен.
2.60. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Яна Яворова Цветкова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна.
2.61. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Милена Златкова Тодорова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Балчик и Районен съд - гр. Генерал Тошево
2.62. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Жанета Иванова Жекова - Михайлова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна.
2.63. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Росен Стефанов Русев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Шумен.
2.64. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ваня Христова Иванова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Ловеч, по чл. 68 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.65. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Трифон Иванов Минчев на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Гълъбово.
2.66. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Силвия Василева Милушева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Сандански - чл. 68, Районен съд - гр. Попово - чл. 68, Районен съд - гр. Разлог, Районен съд - гр. Петрич, Районен съд - гр. Шумен, Районен съд - гр. Елена, Районен съд - гр. Гълъбово, Районен съд - гр. Горна Оряховица, Районен съд - гр. Радомир, Районен съд - гр. Перник и Районен съд - гр. Горна Оряховица по чл. 68.
2.67. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Светлина Иванова Стефанова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Кубрат.
2.68. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Мира Симеонова Мирчева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив, Районен съд - гр. Перник, Районен съд - гр. Радомир, Районен съд - гр. Чепеларе и Районен съд - гр. Гълъбово.
2.69. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Биляна Благоева Георгиева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Разлог, Районен съд - гр. Петрич, Районен съд - гр. Радомир и Районен съд - гр. Перник.
2.70. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Красимир Петров Киряков на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Варна, Районен съд - гр. Балчик и Районен съд - гр. Генерал Тошево.
2.71. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Катерина Василева Георгиева - Грозева на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.72. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ана Бориславова Вълчинкова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Пловдив.
2.73. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Андроника Илиева Ризова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Петрич и Районен съд - гр. Разлог.
2.74. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Радослав Богомилов Филипов на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Видин и Районен съд - гр. Ловеч.
2.75. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Николаева Петрова на длъжността "съдия" в Районен съд - гр. Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Районните съдилища - Гражданско право, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в окръжните съдилища - Гражданско право за назначаване на кандидатите по реда на тяхното класиране, съгласно Наредба № 2/2006 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Рени Христова Коджабашева на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милен Георгиев Василев на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.3. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Илиева Златанова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.4. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Надежда Иванова Желязкова - Каличкова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Даниела Светозарова Христова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Антоанета Йорданова Атанасова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.7. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Николинка Георгиева Чокоева на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Кръстева Яначкова на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.9. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя Захариева Жечева на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанас Неделчев Кеманов на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кристина Райкова Филипова на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катерина Делчева Енчева на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.13. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стела Борисова Кацарова на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.14. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Николаева Колева на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.15. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Любомир Илиев Василев на длъжността "съдия" в Софийски градски съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.16. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Зорница Венциславова Хайдукова на длъжността "съдия" в Софийски градски съд.
3.17. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Цветомира Петкова Кордоловска на длъжността "съдия" в Софийски градски съд.
3.18. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Иво Лъчезаров Дачев на длъжността "съдия" в Софийски градски съд.
3.19. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Тодор Илков Хаджиев на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.20. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ивайло Петров Георгиев на длъжността "съдия" в Софийски градски съд и Окръжен съд - гр. Пловдив.
3.21. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Константин Димитров Иванов на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.22. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Весела Начева Начева - Кръстева на длъжността "съдия" в Софийски градски съд.
3.23. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Богдана Стефанова Тончева на длъжността "съдия" в Софийски градски съд и Окръжен съд - гр. Пловдив.
3.24. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Николай Илиев Ангелов на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Пловдив и Софийски градски съд.
3.25. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Даниела Минкова Стоянова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Пловдив.
3.26. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Палма Василева Тараланска - Петкова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.27. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Зорница Маринова Ангелова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Ловеч, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.28. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Геновева Николаева Димитрова на длъжността "съдия" в Софийски градски съд.
3.29. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Златина Иванова Кавърджикова - Атанасова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.30. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентина Тотева Бошнякова - Събинска на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Смолян, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища - Гражданско право,, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в окръжните съдилища - Наказателно право за назначаване на кандидатите по реда на тяхното класиране, съгласно Наредба № 2/2006 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ралица Герасимова Цветкова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Стоян Людмилов Тонев за съдия в Окръжен съд - гр. Пловдив
След проведеното тайно гласуване и след получен резултат: 12 гласа "за", 2 "против", 3 "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаването на Стоян Людмилов Тонев за съдия в Окръжен съд - гр. Пловдив.
4.3. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Бранимир Веселинов Василев на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.4. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красен Георгиев Георгиев на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.5. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Александър Стоянов Иванова на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Русе.
4.6. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Люба Румянова Лазарова на длъжността "съдия в Окръжен съд - гр. Пловдив.
4.7. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимир Димитров Димитров на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Филип Желязков Филипов на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Хасково, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.9. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Биляна Георгиева Георгиева на длъжността "съдия в Окръжен съд - гр. Русе.
4.10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Васил Анастасов Анастасов на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Ловеч, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Окръжните съдилища - Наказателно право,, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

5. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури за назначаване на кандидатите по реда на тяхното класиране, съгласно Наредба № 2/2006 г. на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Миглена Йорданова Славчева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Шумен, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Добромир Андреев Андреев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Живка Орлинова Арсенова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Полина Тодорова Величкова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Костинброд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стоян Людмилов Тонев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветелина Захариева Михайлова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Своге, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.7. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Албена Славова Илиева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Варна.
5.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стефка Николова Димитрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Пазарджик, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.9. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Гергана Богомилова Лазарова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Костинброд, Районна прокуратура - гр. Своге и Районна прокуратура - гр. София.
5.10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Христова Йотова - Димитрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня Тодорова Божилова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Нова Загора, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Милена Недева Славова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Свиленград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.13. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Владимир Руменов Руменов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Пловдив, Районна прокуратура - гр. Пазарджик и Районна прокуратура - гр. София.
5.14. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Богдана Стефанова Тончева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Белоградчик, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.15. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Таня Петрова Петрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.16. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Иванов Иванов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Петрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.17. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Милен Бойчов Пейов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Своге.
5.18. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Гергана Христова Стоянова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Добрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.19. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Недко Йорданов Русев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.20. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Евгени Мирославов Узунов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.21. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Петър Савов Савчев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. София и Районна прокуратура - гр. Костинброд.
5.22. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветомир Милков Папурков на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Левски, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.23. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Атанаска Венкова Маринова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Луковит, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.24. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Николов Кирков на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.25. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ивелина Атанасова Горсова - Беренска на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Левски и Районна прокуратура - гр. Луковит.
5.26. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Венциславова Милушева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Трън, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.27. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петър Добрев Димитров на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.28. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Гинка Димитрова Чинова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.29. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвина Дачкова Йовчева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.30. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Тотев Христов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.31. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Стефан Костов Лазов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас.
5.32. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Надка Димитрова Миланова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Трън.
5.33. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Стоян Божинов Пешев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Нова Загора и Районна прокуратура - гр. Ямбол.
5.34. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Анна Георгиева Пантелеева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Несебър, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.35. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Валентин Иванов Михов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Разлог, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.36. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Лилия Матейчова Петрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Кула, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.37. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Бойка Александрова Маринова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Луковит.
5.38. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Атанасов Стойнов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.39. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Петър Валентинов Живков на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Видин и Районна прокуратура - гр. Кула.
5.40. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ваня Христова Стаматова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Несебър, Районна прокуратура - гр. Бургас и Районна прокуратура - гр. Ямбол.
5.41. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Кунчо Апостолов Кунев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Ямбол.
5.42. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ивайло Цветанов Иванов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Ямбол, Районна прокуратура - гр. Луковит, Районна прокуратура - гр. Левски и Районна прокуратура - гр. Нова Загора.
5.43. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Асен Ангелов Илиев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Пловдив.
5.44. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Радослав Богомилов Филипов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Кула, Районна прокуратура - гр. Белоградчик, Районна прокуратура - гр. Видин и Районна прокуратура - гр. Луковит.
5.45. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Елица Георгиева Калпачка на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Разлог.
5.46. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Росен Кирилов Радев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Левски.
5.47. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Виктор Иванов Димитров на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Костинброд, Районна прокуратура - гр. Своге, Районна прокуратура - гр. Белоградчик, Районна прокуратура - гр. Видин, Районна прокуратура - гр. Пазарджик, Районна прокуратура - гр. Пловдив и Районна прокуратура - гр. София.
5.48. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Валентина Тотева Бошнякова - Събинска на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. София.
5.49. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Лидия Алексиева Донева на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас.
5.50. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Валентина Дильова Димитрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Оряхово
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 9 гласа "за", 7 "против", "въздържали се" няма

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Валентина Дильова Димитрова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Оряхово.
5.51. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Костадинка Симеонова Тодорова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Белоградчик, Районна прокуратура - гр. Кула, Районна прокуратура - гр. Видин, Районна прокуратура - гр. София и Районна прокуратура - гр. Варна.
5.52. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Славка Стефанова Баханова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Сандански и Районна прокуратура - гр. Петрич.
5.53. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Иван Николов Бусаров на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Разлог.
5.54. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Ангел Иванов Ангелов на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Добрич и Районна прокуратура - гр. Варна.
5.55. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Петър Георгиев Петров на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Сандански, Районна прокуратура - гр. Разлог и Районна прокуратура - гр. Петрич.
5.56. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Йорданка Иванова Попова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас.
5.57. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Уляна Кирилова Хаджиева - Плачкова на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Левски.
5.58. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Тодор Димитров Георгиев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Оряхово
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 3 гласа "за", 13 "против", "въздържали се" няма

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Тодор Димитров Георгиев на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Оряхово.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "прокурор" в Районните прокуратури,, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

6. ОТНОСНО: Предложение на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "следовател" в Окръжните следствени служби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стела Стоянова Илиева на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.2. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Цветомир Милков Папурков на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен, поради назначаването му на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура - гр. Левски.
6.3. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Кунчо Апостолов Кунев на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Ямбол, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по

6.4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Росица Маринова Томова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 12 гласа "за", 3 "против", 2 "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Росица Маринова Томова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен.
6.5. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Кремена Тодорова Стамболиева - Байнова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Ямбол.
6.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мюхран Ниазиева Аптулова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по
6.7. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Красимир Василев Стефанов на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Ямбол.
6.8. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Розалина Маринова Маринова - Скорчелиева на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Силистра.
6.9. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Людмила Григорова Гюрова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Ямбол.
6.10. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Сребрин Христов Станчев на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 7 гласа "за", 4 "против", 6 "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Сребрин Христов Станчев на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен.
6.11. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Румяна Симеонова Митева - Насева на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Ямбол.
6.12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Мариета Димитрова Бушандрова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 6 гласа "за", 7 "против", 4 "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Мариета Димитрова Бушандрова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен.
6.13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на конкурсната комисия за назначаване на Лидия Петкова Ненова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен
След проведеното тайно гласуване и при получен резултат: 8 гласа "за", 4 "против", 5 "въздържали се"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Лидия Петкова Ненова на длъжността "следовател" в Окръжна следствена служба - гр. Шумен.

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Ваня Желева Атанасова, съдия в Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мадлена Иванова Желева, заместник на административния ръководител-заместник-председател на Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Димитров Петков, заместник на административния ръководител-заместник-председател на Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Ради Иванов Йорданов, заместник на административния ръководител-заместник-председател на Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Калинка Стефанова Георгиева-Йорданова, съдия в Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Катя Христова Щерева-Николова, съдия в Софийски окръжен съд с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мария Атанасова Терзиева, съдия в Районен съд-гр.Асеновград, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
8. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоян Ангелов Момов, съдия в Районен съд-гр.Велики Преслав, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
9. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Теодора Руменова Йорданова, съдия в Районен съд-гр.Велики Преслав, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
10. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд - г. Горна Оряховица за повишаване на Пламен Ангелов Станчев - съдия в Районен съд - гр. Горна Оряховица, с ранг "съдия в ОС" на място в ранг "съдия в АС", считано от датата на вземане на решението.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение.
11. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Ирина Миткова Ганева, съдия в Районен съд-гр.Исперих с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република Българя и чл.209 от ЗСВ Йовка Бойчева Пудова, съдия в Районен съд-гр.Казанлък, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
12.1. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Йовка Бойчева Пудова, съдия в Районен съд-гр.Казанлък, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република Българя и чл.209 от ЗСВ Кристина Иванова Тодорова, съдия в Районен съд-гр.Сливница, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
13.1. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Кристина Иванова Тодорова, съдия в Районен съд-гр.Сливница, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република Българя и чл.209 от ЗСВ Мариана Митева Маркова, съдия в Районен съд-гр.Сливница, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
14.1. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Мариана Митева Маркова, съдия в Районен съд-гр.Сливница, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 160, във вр. с чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Стоян Стоянов Добчев от заеманата длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Варна, считано от 15.10.2007г.
16. На основание чл.30, ал.1, т.3, във вр. с чл.34, ал.2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр.Нови пазар с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "съдия", считано от 01.01.2008г.
17. На основание чл.30, ал.1, т.3, във вр. с чл.34, ал.2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Благоевград с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "съдия", считано от 01.01.2008 г.
18. На основание чл.30, ал.1, т.3, във вр. с чл.34, ал.2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Мадан с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "съдия", считано от датата на вземане на решението.
19. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение от директора на Националния институт на правосъдието за определяне на начална дата на курса на обучение на младши магистрати по смисъла на чл. 258, ал. 1 и 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ начална дата на курса за първоначално обучение на младши магистрати - 1 октомври 2007г.
20. На основание чл.30, ал.1, т.3, във вр. с чл.34, ал.2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ВРЕМЕННО щатната численост на Окръжен съд - гр. Видин с 1 /една/ щатна бройка за длъжността "младши съдия", за срок до 18.03.2008 г.
21. ОТНОСНО: Предложение от Добрин Кючуков - административен ръководител - председател на Окръжен съд - гр. Ямбол да бъде освободена Ива Тодорова Димитрова от заеманата длъжност "младши съдия" в Окръжен съд - гр. Ямбол, считано от 21.09.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ РЕШЕНИЕ НА ВСС по протокол № 27/05.09.2007 г. в следния смисъл: Ива Тодорова Димитрова се преназначава от длъжността "младши съдия" в Окръжен съд - гр. Ямбол на длъжност "младши съдия" в Окръжен съд - гр. Хасково, считано от датата на встъпване в длъжност.
22. ОТНОСНО: Предложение от Румен Георгиев - председател на Камарата на следователите в България да бъде поощрен Кирил Иванов Гогев - следовател в отдел "06" на Националната следствена служба, със служебна благодарност, грамота и плакет на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт ПООЩРЯВА Кирил Иванов Гогев - следовател в отдел "06" на Националната следствена служба със служебна благодарност, грамота и плакет.

ПРОКУРАТУРИ

1. Проект на решение относно предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Бургас за освобождаване на Галя Димитрова Русева от длъжността "младши прокурор" в Районна прокуратура - гр. Бургас, считано от датата на встъпването й в длъжност като "младши съдия" в Окръжен съд - гр. Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕТО за назначаване на Галя Димитрова Русева за "младши съдия" в Окръжен съд - гр. Бургас като от датата на встъпването същата да се счита за освободена от длъжността "младши прокурор" при Окръжна прокуратура - гр. Бургас.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

1. На основание чл.34, ал.2 и чл.303, ал.1, ал.2, т.1 и ал.3, т.1 и ал.4 от ЗСВ ПООЩРЯВА Стефан Стефанов Петров, ръководител на отдел 01 в Националната следствена служба със служебна благодарност, грамота и парична награда.
2. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Теньо Иванов Гайдаров, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Бургас, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Стефан Тодоров Димитров , следовател в Окръжна следствена служба-гр.Бургас, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република България и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Антония Андреева Баева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Бургас, на място в ранг "следовател в НСлС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ, във вр. с чл.131 от Конституцията на Република Българя и чл.209 от ЗСВ Галина Ненкова Павлова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Враца, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
6. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповед №58/19.07.2007г. на административния ръководител-директор на Окръжна следствена служба-гр.Русе за предсрочно заличаване на наложено с негова заповед №78/09.11.2006г. наказание "порицание" на Марин Йорданов Маринов - следовател в Окръжна следствена служба-гр.Русе.

КОМИСИЯ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

35. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на коригирана План-сметка на разходите на почивните бази на ВКС за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции на план-сметката на почивните бази при Върховния касационен съд, в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния касационен съд за 2007 г., съгласно приложението.
36. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция на бюджетните сметки на апелативните съдилища след увеличаване на щатната им численост във връзка с § 2, ал. 4 от ПЗР на ГПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на апелативните съдилища за 2007 г. по §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” от Единната бюджетна класификация, както следва:
- на Апелативен съд гр. Бургас;
- на Апелативен съд гр. Велико Търново;
- на Апелативен съд гр. Варна;
- на Апелативен съд гр. Пловдив;
- на Апелативен съд гр. София.
36.2. Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт.
37. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав във връзка с отпускане на средства за спешен ремонт на комин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав по § 10-30 за спешен ремонт на комин.
37.2. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
38. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2007 г. съгласно приложението.
39. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора във връзка с отпускане на средства за подмяна на ел.табла, ел.инсталация и осветителни тела на етажите на съда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-30 за подмяна на ел.табла, ел.инсталация и осветителни тела на етажите на съда, съгласно предписание на РС “ПАБ” – Стара Загора.
39.2. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
40. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” и по § 10-00 “Издръжка” въз основа на извършен експертен анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 15.09.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на средства за увеличаване на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г. за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт от 2006 г..
40.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки за 2007 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” и по § 10-00 “Издръжка” на съответните органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.

ПРАВНА ПОЛИТИКА

42. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на отчет за работата на комисия “Правна политика” за периода януари – септември 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Отчет за работата на комисия “Правна политика” при Висшия съдебен съвет за 2007 г. /януари-септември/.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

43. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административните ръководители на органите на съдебната власт за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание.

ЗАКУПУВАНЕ, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И БРАКУВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

45. ОТНОСНО: Предложение на Председателя на Върховен административен съд за бракуване на лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег. № СА 49 04 АХ, числящ се на Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се бракува лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег. № СА 49 04 АХ, числящ се на Върховен административен съд, съгласно правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдебната власт утвърдени с протоколно решение № 36/17.11.2004 г. на ВСС.
45.2. ПРЕДЛАГА на председателя на Върховен административен съд да разпореди на съответните длъжностни лица за организиране бракуването на лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег. № СА 49 04 АХ, числящ се на Върховен административен съд и снемането му от отчет в счетоводните документи и МВР.

НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

46. ОТНОСНО: Проект на решение за актуализация на регистрацията на органите на съдебната власт по Закона за защита на личните данни

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ЗАДЪЛЖАВА органите на съдебната власт да актуализират регистрацията си по Закона за защита на личните данни.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

47. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представител на съдебната система за участие в многостранна конференция на тема “Наказателно-процесуалното право в съвместно растяща Европа”, Дубровник за периода 30 октомври – 02 ноември 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. КОМАНДИРОВА г-жа Галина Николаева Тонева – Дачева – съдия в Апелативен съд гр София за участие в международна конференция на теза ““Наказателно-процесуалното право в съвместно растяща Европа” за периода 29 октомври – 03 ноември 2007 г. в Дубровник, Хърватия.
47.2. Разходите за храна и настаняване по време на конференцията се поемат от Германската фондация за международно правно сътрудничество /ИРЦ/. Разходите за път, надхвърлящи предоставяните от ИРЦ 150 евро са за сметка на Висшият съдебен съвет.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 26 септември 2007 г. от 10, 00 ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд