Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 30

ПРОТОКОЛ № 30

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Борис Велчев – Главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАТ: Миглена Тачева, Иван Григоров, Константин Пенчев, Румен Ненков, Александър Воденичаров, Радка Петрова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТЛАГА разглеждането на т. “Конкурси” от дневния ред, до изясняване на желанията на назначените вече кандидати с протокол №29/21.09.07 г.
ІІ. Включва следните допълнителни точки в дневния ред:
1. Предложение от административния ръководител – директор на Окръжна следствена служба за увеличаване на щатната численост на ОСС гр. Ямбол. /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/
2. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне на
компютърни конфигурации от администрацията на ВСС на Софийска районна прокуратура. /Докладва: комисия “Бюджет и финанси”/
3. Проект на решение за определяне на индивидуални основни месечни заплати на следователи от Столична следствена служба в размер, по-нисък от максималния по утвърдената от ВСС Таблица в сила от 11.08.2007 г. /Докладва: комисия “Бюджет и финанси”/
4. Доклад за изпълнението и оценка на работата на българските експерти по проекта на програма ФАР BG-04-IB-JH-04 “Усъвършенстване на статута на магистратите и укрепване на административния капацитет на ВСС”. /Докладва: комисия “Европейска интеграция и международно правно сътрудничество”/
5. Атестиране и определяне на ранг на служители в Администрацията на Висшия съдебен съвет. /Докладва: комисия “Съдебна администрация”/
6. Проект на решение за примерно съдържание на Интернет страница на съд. /Докладва: комисия “Научно осигуряване и информационни технологии” на ВСС/
7. Становище по доклад от Министъра на правосъдието относно проект на решение на Министерски съвет за предложение до Президента на Република България за награждаване на Владислав Петров Славов с орден “Стара планина”. /Докладва: комисия “Правна политика”/
8. Предложение от административните ръководители на органите на съдебната власт за увеличаване на щатната численост с нови щатни бройки за магистрати. /Докладва: комисия “Временна щатна комисия”/

СЪДИЛИЩА

1. На основание чл. 160, във вр. с 30, ал. 1, т. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ и чл. 131 от Конституцията на РБългария от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Ангелов Станчев – съдия в РС гр. Горна Оряховица, с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл… 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ с 2/две/щатни бройки на магистрати, считано от 1 януари 2008 г.както следва:
- Административен съд гр. Ямбол – 1 щ.бр.
- Районен съд гр. Велики Преслав – 1 щ.бр.
3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ НАМАЛЯВА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ с 1/една/ щ.бр. за магистрат, считано от 1 януари 2008 г., както следва:
- Административен съд гр. Добрич – 1 щ.бр.

ПРОКУРАТУРИ

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

1. На основание чл. 160, във вр. с чл. 165, ал.1, т. 1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иван Маринов Пенчев от заеманата длъжност “следовател” в Окръжна следствена служба гр. Плевен, считано от 17 януари 2008 г
2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 34, ал. 2 от ЗСВ УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжна следствена служба гр. Ямбол с 1/една/ щатна бройка за длъжността “следовател”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на индивидуални основни месечни заплати на следователи от Столична следствена служба в размер, по-нисък от максималния по утвърдената от ВСС Таблица в сила от 11.08.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ на Павел Тодоров Гайдаров – следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ на Станислав Бориславов Николов - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ на Татяна Ангелова Борисова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ на Христо Стефанов Панев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата от 11.08.2007 г.
5. ОПРЕДЕЛЯ на Мая Веселинова Велинова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ на Петя Пенчева Василева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
7. ОПРЕДЕЛЯ на Иван Димитров Иванов - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
8. ОПРЕДЕЛЯ на Десислав Николов Цанев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
9. ОПРЕДЕЛЯ на Мария Огнянова Гьоргова - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
10. ОПРЕДЕЛЯ на Зорница Александрова Методиева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
11. ОПРЕДЕЛЯ на Светлана Димитрова Дочева - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
12. ОПРЕДЕЛЯ на Георги Ангелов Ставрев - следовател в Столична следствена служба индивидуална основна месечна заплата считано от 11.08.2007 г.
2.ОТНОСНО: Проект на решение за безвъзмездно предоставяне на компютърни конфигурации от администрацията на ВСС на Софийска районна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. Да се предоставят безвъзмездно до 10 /десет/ броя компютърни конфигурации от администрацията на Висшия съдебен съвет на Софийска районна прокуратура.
2.2. Главният секретар на ВСС и Районният прокурор на Софийска районна прокуратура да организират предаване – приемане на компютърните конфигурации и да подпишат съответните документи.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

9. ОТНОСНО: Предложение от административните ръководители на органите на съдебната власт за отпускане на нови щатни бройки за съдебни служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. Считано от 01.01.2008 г. УВЕЛИЧАВА щатната численост със 179 щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- Апелативен съд - Варна - 1 щ. бр.
- Военен съд - Пловдив - 1 щ. бр.
- Софийски градски съд - 15 щ.бр.
- Софийски окръжен съд - 1 щ.бр.
- Окръжен съд - Бургас - 4 щ.бр.
- Окръжен съд - Благоевград - 5 щ. бр.
- Окръжен съд - Враца - 1 щ. бр.
- Окръжен съд - Габрово - 1 щ. бр.
- Окръжен съд - Кюстендил - 2 щ.бр.
- Окръжен съд - Пловдив - 2 щ. бр.
- Окръжен съд - Сливен - 2 щ.бр.
- Окръжен съд - Стара Загора - 3 щ. бр.
- Окръжен съд - Добрич - 2 щ. бр.
- Окръжен съд - Хасково - 3 щ. бр.
- Софийски районен съд - 8 щ.бр.
- Районен съд - Благоевград - 3 щ. бр.
- Районен съд - Бургас - 4 щ.бр.
- Районен съд - Варна - 6 щ. бр.
- Районен съд - Велико Търново - 1 щ.бр.
- Районен съд - Враца - 1 щ. бр.
- Районен съд - Габрово - 1 щ.бр.
- Районен съд - Кърджали - 1 щ.бр.
- Районен съд - Пазарджик - 5 щ. бр.
- Районен съд - Перник - 3 щ.бр.
- Районен съд - Плевен - 6 щ. бр.
- Районен съд - Пловдив - 10 щ. бр.
- Районен съд - Русе - 2 щ. бр.
- Районен съд - Сливен - 1 щ. бр.
- Районен съд - Стара Загора - 1 щ. бр.
- Районен съд - Добрич - 2 щ.бр.
- Районен съд - Хасково - 1 щ.бр.
- Районен съд - Шумен - 1 щ.бр.
- Районен съд - Ихтиман - 2,5 щ. бр.
- Районен съд - Пирдоп - 0,5 щ.бр.
- Районен съд - Своге - 2 щ. бр.
- Районен съд - Елин Пелин - 1 щ.бр.
- Районен съд - Ботевград - 4,5 щ. бр.
- Районен съд - Етрополе - 0,5 щ.бр.
- Районен съд - Костинброд - 2 щ.бр.
- Районен съд - Петрич - 6 щ. бр.
- Районен съд - Разлог - 1 щ. бр.
- Районен съд - Гоце Делчев - 2 щ.бр.
- Районен съд - Несебър - 2 щ. бр.
- Районен съд - Царево - 3 щ. бр.
- Районен съд - Провадия - 2 щ. бр.
- Районен съд - Девня - 2 щ.бр.
- Районен съд - Горна Оряховица - 1 щ. бр.
- Районен съд - Свищов - 1 бр.
- Районен съд - Козлодуй - 2 щ. бр.
- Районен съд - Мездра - 2 щ.бр.
- Районен съд - Дряново - 1 щ. бр.
- Районен съд - Трявна - 1 щ. бр.
- Районен съд - Троян - 1 щ. бр.
- Районен съд - Берковица - 1 щ.бр.
- Районен съд - Пещера - 2 щ. бр.
- Районен съд - Радомир - 1 щ.бр.
- Районен съд - Асеновград - 2 щ. бр.
- Районен съд - Карлово - 2 щ. бр.
- Районен съд - Котел - 1 щ. бр.
- Районен съд - Мадан - 1 щ. бр.
- Районен съд - Каварна - 1 щ. бр.
- Районен съд - Балчик - 2 щ.бр.
- Районен съд - Тервел - 1 щ. бр.
- Районен съд - Генерал Тошево - 1 щ. бр.
- Районен съд - Попово - 1 щ. бр.
- Районен съд - Омуртаг - 1 щ.бр.
- Районен съд - Харманли - 2 щ. бр.
- Районен съд - Нови пазар - 2 щ. бр.
- Административен съд - София-град - 16 щ. бр. за "призовкари"
- Административен съд - Ямбол - 1 щ.бр.
- Административен съд - Хасково - 1 щ.бр.
Забележка:
ОСТАВЯ без уважение исканията за отпускане на нови щатни бройки на следните съдилища и следствени служби:
- АС-Бургас - 1 щ.бр.;
- Военен съд София -1 щ.бр.;
- ОС-Благоевград - 2 щ. бр.; ОС-Враца - 2 щ.бр.; ОС-Кюстендил - 1 щ.бр.; ОС-Разград - 1 щ.бр.; ОС-Силистра - 2 щ.бр.; ОС-Сливен - 5 щ.бр.; ОС-Ст.Загора - 6 щ.бр.; ОС-Добрич - 2 щ.бр.; ОС-Търговище - 1 щ.бр.; ОС- Хасково - 1 щ. бр.; ОС-Шумен - 1 щ. бр.;
- РС-Благоевград - 4 щ.бр.; РС-Бургас - 5 щ.бр.; РС-Варна - 3 щ.бр.; РС-В.Търново - 4 щ.бр.; РС-Видин - 7 щ.бр.; РС-Враца - 3 щ.бр.; РС-Кърджали - 1 щ.бр.; РС-Ловеч - 2 щ.бр.; РС-Монтана - 1 щ.бр.; РС-Пазарджик - 3 щ.бр.; РС-Плевен - 2 щ.бр.; РС-Пловдив - 15 щ. бр.; РС-Силистра - 1 щ.бр.; РС-Ст.Загора - 2 щ.бр.; РС-Добрич - 4 щ.бр.; РС-Търговище - 3 щ.бр.; РС-Хасково - 4 щ.бр.; РС- Шумен - 5 щ.бр.; РС- Ямбол - 5 щ.бр.; РС-Своге - 3 щ. бр.; РС-Костинброд - 2 щ.бр.; РС-Петрич - 4 щ.бр.; РС-Карнобат - 1 щ.бр.; РС-Поморие - 3 щ.бр.; РС- Девня - 5 щ.бр.; РС-Г.Оряховица - 2 щ.бр.; РС-Свищов - 1 щ.бр.; РС-Белоградчик - 1 щ.бр.; РС-Козлодуй - 4 щ.бр.; РС-Мездра - 2 щ.бр.; РС-Бяла Слатина - 4 щ.бр.; РС-Севлиево - 1 щ.бр.; РС-Крумовград - 1 щ.бр.; РС-Луковит - 1 щ.бр.; РС-Панагюрище - 2 щ.бр.; РС-Радомир - 2 щ.бр.; РС-Брезник - 2 щ.бр.; РС-Левски - 3 щ.бр.; РС- Никопол - 3 щ.бр.; РС-Червен бряг - 2 щ.бр.; РС-Кнежа - 1 щ.бр.; РС-Асеновград - 2 щ.бр.; РС-Мадан - 2 щ.бр.; РС-Раднево - 1 щ.бр.; РС-Гълъбово - 2 щ.бр.; РС- Балчик - 3 щ.бр.; РС-Тервел - 2 щ.бр.; РС-Попово - 1 щ.бр.; РС-Свиленград - 4 щ.бр.; РС-Димитровград - 2 щ.бр.; РС- Харманли - 1 щ.бр.; РС-Ивайловград - 2 щ.бр.; РС-Нови пазар - 4 щ.бр.; РС-Велики Преслав - 6 щ. бр.; РС-Тополовград - 1 щ.бр.;
- Административен съд -София град - 9 щ. бр.; Адм. съд - Видин - 2 щ.бр.; Адм. съд - Враца - 3 щ. бр.; Адм. съд Ямбол - 6 щ. бр.;
- ОСС-Варна - 2 щ.бр.; ОСС-Видин - 3 щ. бр.; ОСС-Пазарджик - 1 щ. бр.; ОСС-Разград - 2 щ. бр.; ОСС - Шумен -1,5 щ. бр.
ОСТАВЯ без уважение исканията на тези административни ръководители за отпускане на щатни бройки за системни администратори, които не отговарят на критериите, приети от комисия "НОИТ" с решение от 06.06.2006 г.
9.2. Считано от 01.01.2008 г. УВЕЛИЧАВА щатната численост с 11 щатни бройки за системни администратори, както следва:
- Административен съд - Видин - 1 щ. бр.
- Административен съд - Враца - 1 щ. бр.
- Административен съд - Кюстендил - 1 щ. бр.
- Административен съд - Ловеч - 1 щ.бр.
- Административен съд - Разград - 1 щ. бр.
- Административен съд - Силистра - 1 щ. бр.
- Административен съд - Търговище - 1 щ. бр.
- Административен съд - Хасково - 1 щ. бр.
- Административен съд - Шумен - 1 щ. бр.
- Административен съд - Ямбол - 1 щ. бр.
- Районен съд - Бургас - 1 щ. бр.
9.3. Считано от 01.01.2008г. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Прокуратурата на РБългария с 231,5 нови щатни бройки за съдебни служители, съгласно приложението.
Критериите, приети от Прокуратурата на РБългария за натовареност са на база общо прокурорски актове и брой участия в съдебни заседания.
9.4. Считано от 01.01.2008 г. УВЕЛИЧАВА щатната численост с 10 щатни бройки за съдебни служители на следните окръжни следствени служби:
- Окръжна следствена служба - Варна - 3 щ.бр.
- Окръжна следствена служба - Видин - 1 щ. бр.
- Окръжна следствена служба - Пазарджик - 2 щ. бр.
- Окръжна следствена служба - Пловдив - 4 щ. бр.

НАУЧНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

10. ОТНОСНО: Проект на решение относно Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административни съдилища за първото полугодие на 2007г. и Обобщената информация за движението на преписките и делата, образувани в Прокуратурата на РБ за първото полугодие на 2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Информация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административни съдилища за първото полугодие на 2007г. и Обобщената информация за движението на преписките и делата, образувани в Прокуратурата на РБ за първото полугодие на 2007г.
10.2. Приложените обобщени статистически таблици и графики за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2007г. да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11. ОТНОСНО: Предложение за провеждане на процедура за проектиране, изработване, хостване и поддръжка на сайтовете в съдебната система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Предлага на министъра на правосъдието да организира и проведе процедура по ЗОП за проектиране, изработване, хостване и поддръжка на сайтовете в съдебната система.
12.ОТНОСНО: Примерно съдържание на Интернет страница на съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА примерното съдържание на Интернет страница на съд, съгласно Приложението.

КОМИСИЯ "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

1. ОТНОСНО: Доклад за изпълнението и оценка на работата на българските експерти по проекта на програма ФАР BG-04-IB-JH-04 "Усъвършенстване на статута на магистратите и укрепване на административния капацитет на ВСС"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за изпълнението на Туининг проект по програма ФАР "Укрепване на административния капацитет на ВСС и усъвършенстване на статута на магистратите"
1.2. ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на изпълнението на дейностите на проекта.
1.3. ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на работата на българските експерти и НАГРАЖДАВА с плакет на Висшия съдебен съвет и грамота:
Диана Гърбатова - съдия - Върховен административен съд
Ваня Анчева - съдия - Върховен административен съд
Мила Георгиева - прокурор - Върховна касационна прокуратура
Славка Славова - прокурор - Върховна касационна прокуратура
Камен Михов - прокурор - Върховна касационна прокуратура
Румен Киров - следовател - Национална следствена служба
Бонка Йонкова - съдия - Апелативен съд - София
Калин Калпакчиев - съдия - Апелативен съд - София
Татяна Жилова - съдия - Административен съд - София
1.4. ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на работата на експертните сътрудници на проекта:
Христина Тодорова - отдел "Европейска интеграция и международно сътрудничество" на ВСС
Яна Панкова - асистент на постоянния съветник на ВСС
Нина Димова - сътрудник на постоянния съветник на ВСС

КОМИСИЯ "ПРАВНА ПОЛИТИКА"

1. ОТНОСНО: Доклад от Министъра на правосъдието относно Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за награждаване на Владислав Петров Славов с орден "Стара планина", първа степен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за награждаване на Владислав Петров Славов с орден "Стара планина", първа степен за изключително големите му заслуги към Република България за развитието на българската държава, демокрация и правораздаване, както и по повод 60 години от рождението му.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд