Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 31

ПРОТОКОЛ № 31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 3 ОКТОМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Събина Христова

І. ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАГИСТРАТИ ОТ ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ, ПОРАДИ ИЗБИРАНЕТО ИМ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Божидар Веселинов Сукнаров от заеманата длъжност “съдия” във Върховния касационен съд, считано от датата на вземане на решението.

2. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Цветанка Кръстева Табанджова от заеманата длъжност “съдия” във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението.

3. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Сребрина Петрова Христова - Дочева от заеманата длъжност “съдия” във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението.

4. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Галина Владимирова Захарова от заеманата длъжност “Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд – гр. София, считано от датата на вземане на решението.

5. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Светла Славева Данова от заеманата длъжност “съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.

6. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Костадинка Атанасова Наумова от заеманата длъжност “съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението.

7. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Георги Арахангелов Шопов от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Окръжен съд – гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.

8. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Иван Иванов Димов от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд – гр. Сливен, считано от датата на вземане на решението.

9. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Иван Вълков Колев от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

10. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Стойко Колев Стоев от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Военен съд – гр. София, считано от датата на вземане на решението.

11. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Петър Костадинов Стоянов от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Военен съд – гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.

12. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Пенка Маринова Найденова от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

13. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Вельо Борисов Велев от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

14. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Цони Стоянов Цонев от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна административна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

15. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Радка Варадинова Петрова от заеманата длъжност “Административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – гр. Перник, считано от датата на вземане на решението.

16. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Пламен Иванов Стоилов от заеманата длъжност “следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението.

17. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Стефан Иванов Петров от заеманата длъжност “следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението.

18. На основание чл. 165, ал. 1, т. 7, чл. 195, ал. 1, т. 2 и чл. 28 от Закона за съдебната власт ОСВОБОЖДАВА Мая Сотирова Кипринска от заеманата длъжност “Административен ръководител – директор” на Окръжна следствена служба – гр. Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова


Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд