Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 32

ПРОТОКОЛ № 32

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 3 ОКТОМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Събина Христова.

І. ОТНОСНО: Конституиране на новоизбрания Висш съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Членовете на ВСС подписват актове за встъпване в длъжност.

ІІ. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък (benchmarks)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за запознаване и обсъждане на следващото заседание на ВСС План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък (benchmarks).

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд