Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 33

ПРОТОКОЛ № 33

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Светла Данова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТЛАГА разглеждането на т. ІІ - Определяне на изборен член за представляващ Висшия съдебен съвет.
ІІ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Освобождаване на магистратите от заеманите длъжности поради избирането им за членове на Висшия съдебен съвет.
2. Предложение за избор на Комисия по предложенията и атестирането.
3. Докладна записка от главния секретар на ВСС за определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт.
5. Определяне на представители на ВСС за среща с мисията на Световната банка – 10-12 октомври 2007г.

І. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА Показатели 1,2 и 3 на Плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък с направените допълнения.
2. ОПРЕДЕЛЯ следните членове на ВСС, които да участват в Работната група към МВР по цели от 4 до 6 от Плана за действие - г-н Георги Гатев, г-жа Галина Захарова, г-н Вельо Велев и г-жа Мая Кипринска.

ІІ. ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАГИСТРАТИ ОТ ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ, ПОРАДИ ИЗБИРАНЕТО ИМ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. На основание чл.18, ал.1, и при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Божидар Веселинов Сукнаров от заеманата длъжност “съдия” във Върховния касационен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Цветанка Кръстева Табанджова от заеманата длъжност “съдия” във Върховния административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
3. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Сребрина Петрова Христова - Дочева от заеманата длъжност “съдия” във Върховния административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Галина Владимирова Захарова от заеманата длъжност “Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд – гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Светла Славева Данова от заеманата длъжност “съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Костадинка Атанасова Наумова от заеманата длъжност “съдия” в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Георги Арахангелов Шопов от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Окръжен съд – гр. Пазарджик, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иван Иванов Димов от заеманата длъжност “съдия” в Окръжен съд – гр. Сливен, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Иван Вълков Колев от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.
10. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Стойко Колев Стоев от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Военен съд – гр. София, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Петър Костадинов Стоянов от заеманата длъжност “Административен ръководител – председател” на Военен съд – гр. Варна, считано от датата на встъпване в длъжност.
12. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Пенка Маринова Найденова от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
13. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Вельо Борисов Велев от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
14. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Цони Стоянов Цонев от заеманата длъжност “прокурор” във Върховна административна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.
15. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Радка Варадинова Петрова от заеманата длъжност “Административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – гр. Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.
16. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Пламен Иванов Стоилов от заеманата длъжност “следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност.
17. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Стефан Иванов Петров от заеманата длъжност “следовател” в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност.
18. На основание чл.18, ал.1, при условията на чл.28 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Мая Сотирова Кипринска от заеманата длъжност “Административен ръководител – директор” на Окръжна следствена служба – гр. Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

19. ОТНОСНО: Определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ за разпоредители по бюджета на съдебната власт, както следва:

1.1. С ПРАВО НА ПЪРВИ ПОДПИС:
1. Иван Колев – член на ВСС
2. Вельо Велев – член на ВСС
3. Стефан Петров – член на ВСС
1.2. С ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС:
1. Илияна Накова – директор на дирекция “Финанси и бюджет”
2. Петър Петров – началник отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС

2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Славка Каменова – главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходни касови документи в администрацията на ВСС.
3. ОПРЕДЕЛЯ временна комисия “Бюджет и финанси” в състав: Иван Колев, Вельо Велев, Стефан Петров.

21. ОТНОСНО: Избор на Комисия по предложенията и атестирането

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Комисията по предложенията и атестирането да се състои от седем члена.
2. ОПРЕДЕЛЯ състава на Комисията по предложенията и атестирането, както следва: Цветанка Табанджова, Георги Шопов, Петър Стоянов, Галина Захарова, Пламен Стоилов, Цони Цонев и Пенка Маринова.
22. ОТНОСНО: Избор на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация по чл.30, ал.4 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация по чл.30, ал.4 от ЗСВ, както следва: Анелия Мингова, Костадинка Наумова и Иван Димов.
23. ОТНОСНО: Определяне на представители на ВСС за среща с мисията на Световната банка – 10-12 октомври 2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Иван Колев, Стефан Петров и Вельо Велев да участват в срещата с мисията на Световната банка – 10-12 октомври 2007г.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 12.10.2007г. от 10.30 часа в заседателната зала на ВСС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова


Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд