Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 34

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Включва следните допълнителни точки:

1. Допълване на Класификатора на длъжностите за съдебни служители. /Докладва: Комисия “Бюджет и финанси”/
3. Докладна записка от главния секретар на ВСС относно определяне на представител на Висшия съдебен съвет за посещение в Италия в рамките на Програмата за обмяна на Европейската мрежа на съдебните съвети.
4. Докладна записка от главния секретар на ВСС относно определяне на представител на Висшия съдебен съвет за участие в заседание на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети в Хага на 5 ноември 2007г.

ІІ. Искане от министъра на правосъдието за съгласуване на Наредба за Автоматизираните информационни системи в съдебната власт.

СЪДИЛИЩА

1.На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Пенка Димитрова Янева, заместник на административния ръководител-заместник председател на Окръжен съд-гр.Пазарджик с ранг “съдия във ВКС”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-председател” на Окръжен съд-гр.Пазарджик, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
2. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ полковник Генко Драгиев Драгиев, заместник на административния ръководител-заместник председател на Военен съд-гр.София с ранг “съдия във ВКС”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-председател” на Военен съд-гр.София, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
3. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Николай Димитров Маджаров, заместник на административния ръководител-заместник председател на Софийски районен съд с ранг “съдия в ОС”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-председател” на Софийски районен съд, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
4. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Николай Петков Ненов, заместник на административния ръководител-заместник председател на Военен съд-гр.Варна с ранг “съдия във ВКС”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-председател” на Военен съд-гр.Варна, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
5. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Пламен Василев Найденов, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-гр.Перник с ранг “прокурор в АП”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура-гр.Перник, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
6. На основание чл.175, ал.4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ Людмил Траянов Коюмджиев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград с ранг “следовател в НСлС”, за изпълняващ функциите “административен ръководител-директор” на Окръжна следствена служба-гр.Благоевград, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
7. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Иван Георгиев Шейтанов, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, като решението се чете: “Назначава Иван Георгиев Шейтанов, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив с ранг “следовател в НСлС”, на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, с ранг “съдия в АС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
8. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Стефка Томова Пашова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначена на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, като решението се чете: “Назначава Стефка Томова Пашова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив с ранг “следовател в НСлС”, на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, с ранг “съдия в АС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
9. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Невена Тодорова Кабадаиева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, като решението се чете: “Назначава Невена Тодорова Кабадаиева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив, на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Асеновград, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6. от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа и професионален опит на членовете на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.Размерът на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на изборните членове на ВСС се определя, както следва:
1.1. За една календарна година трудов стаж и професионален опит в орган на съдебната власт – 2 на сто.
1.2. За една календарна година трудов стаж и професионален опит извън орган на съдебната власт, но на същата, сходна или със същия характер работа длъжност или професия – 1,5 на сто.
1.2.1. За трудов стаж и професионален опит на същата, сходна или със същия характер работа се счита трудовият стаж на длъжност или професия изискваща юридическа правоспособност.
1.3. За една календарна година трудов стаж и професионален опит, придобит извън орган на съдебната власт и по друга специалност – 1 на сто.
2. Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на членовете на ВСС се определя спрямо основното им трудово възнаграждение и не може да надвишава 40 на сто.
3. Членовете на ВСС, които до избирането им за такива са заемали длъжност в орган на съдебната власт с определено допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер над 40 на сто, запазват този размер като достигнат процент, който не може да се увеличава.
4. Трудовото правоотношение на изборните членове на Висшия съдебен съвет се счита за възникнало от датата на встъпването им в длъжност – 03.10.2007г.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА:

13. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за образуване на дисциплинарно производство срещу Виктор Асенов Янков - зам.-окръжен прокурор при ОП гр. Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание понижаване от длъжност "заместник на административния ръководител" с ранг "прокурор във ВКП", в длъжност "прокурор" в същата прокуратура за срок от една година

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на ОП гр. Пловдив за образуване на дисциплинарно производство срещу Виктор Асенов Янков - зам.-окръжен прокурор при ОП гр. Пловдив, както следва:
1. г-н Цони Цонев
2. г-н Божидар Сукнаров
3. г-жа Пенка Маринова
14. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София дисциплинарно дело № 11/2006 г. по описа на ВСС срещу Николай Николаев Ганчев - зам.-апелативен прокурор на АП гр. София

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на АП гр. София за образуване на дисциплинарно производство срещу Николай Николаев Ганчев - зам.-апелативен прокурор на АП гр. София, както следва:
1. г-н Пламен Стоилов
2. г-жа Марияна Дундова
3. г-жа Светла Данова
15. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Националната следствена служба дисциплинарно дело № 3/2007 г. по описа на ВСС срещу Татяна Шарланджиева - следовател в Националната следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Националната следствена служба за образуване на дисциплинарно производство срещу Татяна Шарланджиева - следовател в Националната следствена служба, както следва:
1. г-жа Цветанка Табанджова
2. г-жа Мая Кипринска
3. г-н Вельо Велев
16. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик дисциплинарно дело № 4/2007 г. по описа на ВСС срещу Чудомир Спартаков Крантов- следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик за образуване на дисциплинарно производство срещу Чудомир Спартаков Крантов - следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пазарджик, както следва:
1. г-жа Сребрина Христова
2. г-жа Костадинка Наумова
3. г-н Петър Стоянов
17. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Софийска районна прокуратура дисциплинарно дело № 5/2007 г. по описа на ВСС срещу Красимир Йорданов Кирилов - прокурор в Софийска районна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за образуване на дисциплинарно производство срещу Красимир Йорданов Кирилов - прокурор в Софийска районна прокуратура, както следва:
1. г-жа Радка Петрова
2. г-жа Галина Захарова
3. г-н Иван Димов
18. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Окръжна следствена служба гр. Бургас дисциплинарно дело № 6/2007 г. по описа на ВСС срещу Стоян Петров Петров - следовател в Окръжна следствена служба-гр.Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Окръжна следствена служба-гр.Бургас за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоян Петров Петров- следовател Окръжна следствена служба гр. Бургас, както следва:
1 .г-жа Анелия Мингова
2 .г-н Иван Колев
3. г-жа Елена Митова
19. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Котел дисциплинарно дело № 7/2007 г. по описа на ВСС срещу Иван Стоянов Ченков - съдия в Районен съд гр. Котел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Стоянов Ченков - съдия в Районен съд гр. Котел, както следва:
1. г-жа Анелия Мингова
2. г-жа Елена Митова
3. г-н Стефан Петров
20. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив дисциплинарно дело № 8/2007 г. по описа на ВСС срещу лейт. Галин Николаев Андонов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив за образуване на дисциплинарно производство срещу лейт. Галин Николаев Андонов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, както следва:
1. г-н Иван Колев
2. г-н Георги Гатев
3. г-жа Светла Данова
21. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на министъра на правосъдието дисциплинарно дело № 9/2007 г. по описа на ВСС срещу Любомир Аспарухов Кръстев - административен ръководител на Районен съд гр. Плевен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1.На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство срещу Любомир Аспарухов Кръстев - административен ръководител на Районен съд гр. Плевен, както следва:
1. г-н Вельо Велев
2. г-н Петър Стоянов
3. г-жа Марияна Дундова
21.2. ОБРАЗУВА дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за налагане на дисциплинарно наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност" на Любомир Аспарухов Кръстев - административен ръководител на Районен съд гр. Плевен.
22. ОТНОСНО: Избор на нов дисциплинарен състав по образуваното по предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград дисциплинарно дело № 10/2007 г. по описа на ВСС срещу Юлия Китанова Китанова Панайотова - съдия в Районен съд гр. Велинград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избира чрез жребий нов дисциплинарен състав, който да разгледа предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за образуване на дисциплинарно производство срещу Юлия Китанова Китанова Панайотова- съдия в Районен съд гр. Велинград, както следва:
1. г-жа Сребрина Христова
2. г-н Пламен Стоилов
3. г-жа Пенка Маринова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на ВСС относно определяне на представител на Висшия съдебен съвет за участие в заседание на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети в Хага на 5 ноември 2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА Устава на Европейската мрежа на съдебните съвети.
1.2. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Сребрина Христова и г-жа Галина Захарова за участие в заседанието на Общото събрание на ЕМСС в Хага - 5 ноември 2007 г.
1.3. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Сребрина Христова да подпише от името на ВСС формуляр за предоставяне на пълномощно на двама представители на ЕМСС за извършване на действията по регистрацията на ЕМСС като международно сдружение с нестопанска цел, като същия го предаде на Секретариата на ЕМСС в Хага, както и Устава на ЕМСС.
1.4. КОМАНДИРОВА г-жа Сребрина Христова и г-жа Галина Захарова за периода 4 - 6 ноември 2007 г. за участие в заседанието на Общото събрание на ЕМСС в Хага - 5 ноември 2007 г. Разходите за дневни, пътни, квартирни пари и застраховка са за сметка на ВСС.
3. ОТНОСНО: Докладна записка от главния секретар на ВСС относно определяне на представител на Висшия съдебен съвет за посещение в Италия в рамките на Програмата за обмяна на Европейската мрежа на съдебните съвети.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

КОМАНДИРОВА г-н Иван Григоров - Председател на Върховния касационен съд за посещение във Висшия съвет на правосъдието на Италия по Програмата за обмяна на Европейската мрежа на съдебните съвети в предложения от италианската страна период, при условията посочени от Мрежата в ръководството за обмяна.
Разходите за преводач са за сметка на ВСС.
4. ОТНОСНО: Допълване на Класификатора на длъжностите за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА Класификатора на длъжностите за съдебни служители, като в раздел Б2 - "Технически длъжности", кол. 2, ред 26 "домакин /снабдител/, …. се добави длъжностното наименование "технически изпълнител".
5. ОТНОСНО: Искането на министъра на правосъдието за съгласуване на Наредба за Автоматизираните информационни системи в съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за предварително запознаване Наредбата за Автоматизираните информационни системи в съдебната власт и отлага съгласуването й за следващо заседание.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 17 октомври 2007 г. от 10 часа.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд