Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 35

ПРОТОКОЛ № 35

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 1 – Обсъждане и приемане на План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък по показатели 4-6 - /Докладва: Миглена Тачева – министър на правосъдието/

ІІ. ОТТЕГЛЯ от дневния ред точки от 5 до 7 – Конкурси - /Докладва: Комисия по предложенията и атестирането/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

2. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на кандидати за директор на Националната следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Открива процедура за избор на директор на Националната следствена служба по реда на чл.173, ал.2-5 и 7 от ЗСВ.
3. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 173, ал.1 от Закона за съдебната власт ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА за избор на Председател на Върховния касационен съд.
4. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на кадрова справка по чл. 173, ал. 4 от Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА предложения проект на Кадрова справка по чл. 173, ал. 4 от Закона за съдебната власт, като в графата вместо “длъжност” се изпише – “общ юридически стаж и специализиран юридически стаж” /съдия, прокурор или следовател/ и се добави нова графа – “езикова подготовка”.

СЪДИЛИЩА
8. На основание чл.30, ал.1, т.5 и чл.160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Габриела Георгиева Христова-Декова, съдия в Административен съд-гр.Ловеч, на длъжността “заместник на административния ръководител-заместник председател” на Административен съд-гр.Ловеч, с основно месено трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Христова Вълева, съдия в Районен съд-гр.Девня, на място в ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
10. На основание чл.30, ал.1, т.10 и чл.160 от ЗСВ ПОВИШАВА Бисерка Николова Бакалова, съдия в Районен съд-гр.Сандански с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11.На основание чл.160 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Атанас Дечков Христов от заеманата длъжност “младши съдия” в Окръжен съд-гр.Враца, считано от датата на встъпването му в длъжност като “младши съдия” в Окръжен съд-гр.Разград.
12.На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №29/21.09.2007г., с което Галя Димитрова Русева, младши съдия в Окръжен съд-гр.Бургас е освободена от длъжността “младши прокурор” в Окръжна прокуратура-гр.Бургас, като решението се чете: “ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕТО за назначаване на Галя Димитрова Русева за “младши съдия” в Окръжен съд-гр.Бургас, като от датата на встъпването, същата да се счита за освободена от длъжността “младши прокурор” в Районна прокуратура-гр.Бургас.
13. На основание чл.175, ал.1 от ЗСВ, във връзка с чл.129, ал.3, т.2 от Конституцията на Република България ОСВОБОЖДАВА Георги Стойков Кузманов от заеманата длъжност “административен ръководител-районен прокурор” на Районна прокуратура-гр.Бургас с ранг “прокурор в ОП”.
14. На основание чл.160 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Полина Тодорова Величкова от заеманата длъжност “младши прокурор” в Районна прокуратура-гр.Кюстендил, считано от датата на встъпването й в длъжност като прокурор в Районна прокуратура-гр.Костинброд.
15. ПРИЕМА за сведение заповед №62/27.08.2007г. на Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Петрич за наложено дисциплинарно наказание “забележка” на Стоян Георгиев Дундев – прокурор в Районна прокуратура-гр.Петрич, ведно с приложени доказателства.

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ
16. ПРИЕМА за сведение заповед №170/26.09.2007г. на Административния ръководител-директор на Окръжна следствена служба-гр.Бургас за предсрочно заличаване на наложено със заповед №178/22.11.2006г. дисциплинарно наказание “порицание” на Антоан Любомиров Доспейски – следовател в Окръжна следствена служба-гр.Бургас.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

17. ОТНОСНО: Проект на решение относно утвърждаване на Указания за авансово отпускане на суми на подотчетни лица в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Указания за авансово отпускане на суми на подотчетни лица в органите на съдебната власт.
18. ОТНОСНО: Проект на решения относно корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт за 2007г. в изпълнение на решение на ВСС по протокол №28/12.09.2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по §§ 01-09 “ДМС и други допълнителни възнаграждения” в размер на 4 932 700 лв., съгласно приложения списък.
18.2. Средствата са за сметка на преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
19. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на индивидуални основни заплати на магистрати в размер по-нисък от утвърдения от ВСС максимален размер, по предложения на административни ръководители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ОПРЕДЕЛЯ на Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.2. ОПРЕДЕЛЯ на Валентина Велинова Николова – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.3. ОПРЕДЕЛЯ на Ирен Стефанова Димитрова – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.4. ОПРЕДЕЛЯ на Вида Георгиева Христова – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.5. ОПРЕДЕЛЯ на Благойчо Симеонов Фудулски – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.6. ОПРЕДЕЛЯ на Боян Христов Петров – следовател в Национална следствена служба индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.7. ОПРЕДЕЛЯ на Вихър Стоичков Недялков – директор на Окръжна следствена служба гр. Пазарджик с ранг “следовател в НСлС” индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.8. ОПРЕДЕЛЯ на Чудомир Спартаков Крантов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.9. ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Георгиева Тотолакова – следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.10. ОПРЕДЕЛЯ на Александър Костадинов Заев – следовател в Окръжна следствена служба гр. Пазарджик индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.11. ОПРЕДЕЛЯ на Светослав Господинов Славов – следовател в Окръжна следствена служба гр. Стара Загора индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.
19.12. ОПРЕДЕЛЯ на Ваня Драганова Богоева – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.08.2007 г.

Насрочва следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 24 октомври 2007г. от 10.00 часа.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд