Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 36

ПРОТОКОЛ № 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2007 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Предложение от дисциплинарния състав по д.д. № 9/2007г.
2. Утвърждаване на решение от оперативното заседание на ВСС от 17.10.07 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА План за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък.

СЪДИЛИЩА
2. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир Георгиев Ненчев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик с ранг “съдия в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС”, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ
3. На основание чл.230 от ЗСВ ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВА Калоян Димитров Ангелов от длъжността “прокурор” при Софийска градска прокуратура, до приключване на образуваното досъдебно наказателно производство № 27/2007 г. по описа на НСлС, пр. преписка № 842/2007 г. по описа на СГП.
4. На основание чл.230 от ЗСВ ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВА Ненчо Каменов Александров от длъжността “прокурор” при Районна прокуратура гр. София, до приключване на образуваното наказателно производство по прокурорска преписка № 7649/2007 г. по описа на Софийска градска прокуратура, следствено дело № 114/2007 г. по описа на НСлС.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

5.ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2007 г.
6. ОТНОСНО: Проект на решения за увеличаване на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.
6.2. Средствата са за сметка на преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на ранг за длъжностите “прокурорски помощник” и “съдебен помощник” по Класификатора на длъжностите за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ минимален ранг ІV и максимален ранг І за длъжностите “прокурорски помощник” и “съдебен помощник” по редове 67 и 68 на Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 276 от ЗСВ на държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Стара Загора по предложение на Министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението на Министъра на правосъдието на основание чл. 276 от ЗСВ да се определи сума към основната месечна заплата на Боян Борисов Дюлгеров – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Стара Загора, считано от датата на решението.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение на съдии от Районен съд гр. Велики Преслав за възложено изпълнение на функции на съдия по вписванията

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ОПРЕДЕЛЯ на Теодора Руменова Йорданова – районен съдия при Районен съд гр. Велики Преслав допълнително възнаграждение за изпълнявани функции на съдия по вписванията за периода от 20.08.2007 г. до 05.09.2007 г.
9.2. ОПРЕДЕЛЯ на Стоян Ангелов Момов – районен съдия при Районен съд гр. Велики Преслав допълнително възнаграждение за изпълнявани функции на съдия по вписванията за периода от 20.08.2007 г. до 05.09.2007 г.
10. ОТНОСНО: Доклад на Сметна палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Върховния административен съд за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Сметната палата за резултатите от извършения финансов одит на бюджетната сметка и имуществото на Върховния административен съд за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.
11. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на План за действие, изготвен от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен одит на финансово-счетоводната дейност и системите за финансово управление и контрол във Военен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА План за действие, изготвен от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен одит на финансово-счетоводната дейност и системите за финансово управление и контрол във Военен съд гр. Пловдив.
12. ОТНОСНО: Проект на решение относно жалбата на Юлия Желязкова Станкова – съдия в Районен съд – гр. Харманли против заповед на председателя на Районен съд – гр. Харманли, с която й е наложено дисциплинарно наказание “забележка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юлия Желязкова Станкова – съдия в Районен съд – гр. Харманли против Заповед № 27/14.02.2007 г. на административния ръководител – председател на Районен съд – гр. Харманли, с която й е наложено дисциплинарно наказание “Забележка”.
13. ОТНОСНО: Проект на решение по чл. 314, ал. 3 от ЗСВ относно заповед № 29/15.09.2007 г. на административния ръководител на Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание “Забележка” на Лъчезар Стоянов Колев – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт ОТМЕНЯ наложеното със Заповед № 29/15.09.2007 г. на административния ръководител – директор на Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора наказание “Забележка” на Лъчезар Стоянов Колев – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Стара Загора.
14. ОТНОСНО: Проект на решение по чл. 314, ал. 3 от ЗСВ относно заповед № ЛС – 37/24.09.2007 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание “Забележка” на Иван Стефанов Станев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас, за допуснато дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 5 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № ЛС – 37/24.09.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дисциплинарно наказание “Забележка” на Иван Стефанов Станев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас, за допуснато от него дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 5 от ЗСВ.
15. ОТНОСНО: Заповед № 48/05.10.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с която обръща внимание на Ромео Парашкевов Яков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Никопол, за допуснатите от него нарушения по организацията на работата в поверената му прокуратура, както и по движението на делата, констатирани от проведена тематична ревизия на РП – Никопол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед № 48/05.10.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с която обръща внимание на Ромео Парашкевов Яков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Никопол, за допуснатите от него нарушения по организацията на работата в поверената му прокуратура, както и по движението на делата, констатирани от проведена тематична ревизия на РП – Никопол.
16. ОТНОСНО: Заповед № 49/05.10.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с която обръща внимание на Димитър Кънчев Ганев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол, за допуснатите от него нарушения по образуването и движението на наблюдаваните от него преписки и дела по описа на РП – Никопол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед № 49/05.10.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Плевен, с която обръща внимание на Димитър Кънчев Ганев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол, за допуснатите от него нарушения по образуването и движението на наблюдаваните от него преписки и дела по описа на РП – Никопол.
17. ОТНОСНО: Заповед № 254/28.09.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Разград за заличаване на дисциплинарно наказание “Забележка”, наложено със заповед № 62/13.03.2007 г. на Милена Косева Пенчикова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Разград за извършено от нея дисциплинарно нарушение по чл. 168, ал. 1 от ЗСВ /отм./ - системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните закони за времето от 1998-2006 г., по отношение на 12 досъдебни производства и 87 преписки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед № 254/28.09.2007 г. на Административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Разград за заличаване на дисциплинарно наказание “Забележка”, наложено със заповед № 62/13.03.2007 г. на Милена Косева Пенчикова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Разград за извършено от нея дисциплинарно нарушение по чл. 168, ал. 1 от ЗСВ /отм./ - системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните закони за времето от 1998-2006 г., по отношение на 12 досъдебни производства и 87 преписки

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. ОТНОСНО: Предложение от Румен Петров Лазаров – Административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Плевен за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание “дисциплинарно освобождаване от длъжност” на съдия Любомир Аспарухов Кръстев – Административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Плевен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИСЪЕДИНЯВА предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен към предложението от Министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Любомир Аспарухов Кръстев – председател на Районен съд – гр. Плевен.

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

1.ОТНОСНО: Внасяне на предложения на кандидатури за директор на Националната следствена служба по реда на чл.173, ал.2-5 и 7 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпило предложение от членове на ВСС за длъжността “директор” на Националната следствена служба, за Бойко Евлогиев Найденов – прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура.
4. ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за председател на Върховния касационен съд, по реда на чл.173, ал.3 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпило предложение от членове на ВСС за длъжността “председател” на Върховния касационен съд, за Лазар Георгиев Груев – съдия в Конституционния съд на Република България.

Насрочва следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 31 октомври 2007г. от 10.00 ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд