Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 37

ПРОТОКОЛ     №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 1 НОЕМВРИ 2007Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева - Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Иван Григоров.

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Точка 4 от дневния ред отпада.
ІІ. Включва следните допълнителни точки:
1. Предложение за назначаване на кандидатите за длъжността "съдия" в Районните съдилища - наказателно право.
3. Предложение за отстраняване на Любомир Аспарухов Кръстев от длъжностите "административен ръководител" и "съдия" за срок от 6 месеца.

ОТНОСНО: Внасяне на предложения за кандидатури за директор на Националната следствена служба по реда на чл.173, ал.2-5 и 7 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпилото предложение от членове на ВСС за кандидатура за "директор" на Националната следствена служба за Бойко Илиев Рашков.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация по чл.30, ал.4 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация по чл.30, ал.4 от ЗСВ.
Правилникът да се публикува в Държавен вестник.
2. ОТНОСНО: Определяне на изборен член за представляващ Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ г-жа Анелия Мингова за представляващ Висшия съдебен съвет.
3. ОТНОСНО: Избор на членовете на постоянните комисии към Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
1. ГЕОРГИ ШОПОВ
2. ПЕНКА МАРИНОВА
3. ПЛАМЕН СТОИЛОВ
4. ГАЛИНА ЗАХАРОВА
5. ЦОНИ ЦОНЕВ
6. ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
7. ПЕТЪР СТОЯНОВ

КОМИСИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"
1. ИВАН КОЛЕВ
2. ВЕЛЬО ВЕЛЕВ
3. СТЕФАН ПЕТРОВ
4. МАЯ КИПРИНСКА
5. СРЕБРИНА ХРИСТОВА

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
1. БОЖИДАР СУКНАРОВ
2. МАРИЯНА ДУНДОВА
3. ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
4. РАДКА ПЕТРОВА
5. КОСТАДИНКА НАУМОВА

КОМИСИЯ "БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА"
1. СТОЙКО СТОЕВ
2. ЦОНИ ЦОНЕВ
3. ГЕОРГИ ГАТЕВ
4. ЕЛЕНА МИТОВА
5. БОЖИДАР СУКНАРОВ

КОМИСИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА"
1. ЕЛЕНА МИТОВА
2. КОСТАДИНКА НАУМОВА
3. РАДКА ПЕТРОВА
4. ИВАН ДИМОВ
5. СВЕТЛА ДАНОВА

КОМИСИЯ "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
1. СТОЙКО СТОЕВ
2. ИВАН КОЛЕВ
3. СТЕФАН ПЕТРОВ
4. МАЯ КИПРИНСКА
5. ВЕЛЬО ВЕЛЕВ

КОМИСИЯ "МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
1. ИВАН ДИМОВ
2. СРЕБРИНА ХРИСТОВА
3. ГАЛИНА ЗАХАРОВА
4. ГЕОРГИ ГАТЕВ
5. ГЕОРГИ ШОПОВ

КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА
1. ПЕТЪР СТОЯНОВ
2. ПЕНКА МАРИНОВА
3. МАРИЯНА ДУНДОВА
4. СВЕТЛА ДАНОВА
5. ПЛАМЕН СТОИЛОВ

5. ОТНОСНО: Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ и изготвяне на становище за следващо заседание.
6. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от главния секретар на ВСС за определяне на участници в Международна конференция относно концепциите за разпределението на властите, механизмите за взаимен контрол и мястото на правосъдието в системата, на 15 и 16 ноември 2007 г. в Букурещ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1.Командирова за участие в Международна конференция относно концепциите за разпределението на властите, механизмите за взаимен контрол и мястото на правосъдието в системата, на 15 и 16 ноември 2007 г. в Букурещ, за периода 14 - 16 ноември 2006 г. г-жа Сребрина Христова и г-н Георги Шопов.
6.2. Разходите за път, дневни и за преводач се поемат от ВСС, а разходите за настаняване - от организаторите

СЪДИЛИЩА:

7. На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ПОВИШАВА Сийка Николова Сеизова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Троян с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ:

8. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с писмо от заместник на Главния прокурор на РБ за прилагането на Наредба № 1/2006 г. за атестиране на съдии, прокурори и следователи до издаването на нова Наредба, в съответствие с действащия ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се отговори, че въпросът е уреден в § 30 от ПЗР на ЗСВ.
9. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 14/15.03.2006 г., с което Мария Михайлова Кирилова - следовател в ОСлС гр. Хасково, с месторабота гр. Харманли е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Свиленград, като решението се чете: "Назначава Мария Михайлова Кирилова - следовател в ОСлС гр. Хасково, с месторабота гр. Харманли, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.
10. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 25/14.09.2005 г., с което Веселин Асенов Владимиров - следовател в ОСлС гр. Варна, е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна, като решението се чете: "Назначава Веселин Асенов Владимиров - следовател в ОСлС гр. Варна на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.
11. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 8/08.02.2006 г., с което Надежда Иванова Шутова - следовател в ОСлС гр. Благоевград, е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Петрич, като решението се чете: "Назначава Надежда Иванова Шутова - следовател в ОСлС гр. Благоевград на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Петрич, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.
12. На основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 10/22.02.2006 г., с което Щиляна Георгиева Петкова - следовател в ОСлС гр. Бургас, е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Карнобат, като решението се чете: "Назначава Щиляна Георгиева Петкова - следовател в ОСлС гр. Бургас на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура гр. Карнобат, с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

13.ОТНОСНО: Предложение за закупуване на служебен автомобил за нуждите на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова да открие и проведе процедура по Наредба № 2 за малки обществени поръчки, за закупуването на един брой лек автомобил /Ван/ за нуждите на ВСС, както и да сключи договор с избрания изпълнител, след утвърждаването му с решение на ВСС.
13.2. УТВЪРЖДАВА следните технически параметри:
- мощност на двигателя - 1800/2000 куб.см
- гориво - дизел/бензин
- 4/5 врати
- климатик
- максимална air bag защита на водача и пътниците
- електрически стъкла и огледала
13. 3. Средствата за закупуването на автомобила да се осигурят за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт за 2007 г. или от преходния остатък.
13.4. Възлага на представляващия ВСС да организира публикуването на съобщение в сайта на ВСС и в един ежедневник за представяне на най-малко три оферти.
14.ОТНОСНО: Проект на Правила за разпределяне на средствата от преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ПРИЕМА Правилата за разпределяне на средствата от преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт .
14.2. Настоящите Правила отменят досега действащите, приети с решение на ВСС по протокол № 7/16.03.2005 г. и протокол № 39/21.12.2005 г.
15.ОТНОСНО: Допълване решение на ВСС по протокол № 34/12.10.2007 г. във връзка с командироване на Сребрина Христова и Галина Захарова - членове на ВСС в Хага-Холандия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 17 от Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, допълва решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/12.10.2007 г. във връзка с командироване на г-жа Сребрина Христова и г-жа Галина Захарова - членове на ВСС, в Хага-Холандия за периода 4 - 5 ноември 2007 г. за участие в заседанието на Общото събрание на ЕМСС на 5 ноември 2007 г., като:
- ОПРЕДЕЛЯ дневни пари на командированите членове на ВСС.
16. ОТНОСНО: Откриване и провеждане на процедури по ЗОП за избор на застрахователи за групови застраховки "Злополука" на членовете на Висш съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, младши съдии, младши прокурори, младши следователи и на съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висш съдебен съвет Анелия Мингова да организира и проведе процедури по ЗОП за избор на изпълнители /застрахователи/ за групови застраховки "Злополука" на членовете на Висш съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, младши съдии, младши прокурори, младши следователи и на съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители, както и да сключи договори с тях на основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП, след утвърждаване избора на изпълнители от Висшия съдебен съвет.
17. ОТНОСНО: Проект на решение за корпоративно предложение от "МОБИЛТЕЛ" ЕАД за предоставяне на телекомуникационни решения и услуги на членовете на ВСС и съдебните служители от АВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1.ПРИЕМА първи вариант от корпоративното предложение на "Мобилтел" ЕАД за предоставяне на телекомуникационни решения и услуги на членовете на ВСС и съдебните служители от АВСС, като картите се регистрират в договор, по който титуляр е ВСС като юридическо лице и при условията, приети с решение на ВСС по протокол № 6/02.03.2004 г.
17.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет Анелия Мингова да сключи договора с "Мобилтел" ЕАД при условията на т. 1.
18. ОТНОСНО:. Проект на решение за осигуряване на социално-битови условия на членовете на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на членовете на Висш съдебен съвет, които не притежават жилище в София да се заплаща стойността на нощувките по преференциален размер, определен след получаване на най-малко три оферти от хотели до осигуряване на ведомствено или собствено жилище.
19. ОТНОСНО: Проект на решение за корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложения списък.
19.2. Средствата са за сметка на преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

21. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарния състав, избран от ВСС на 12.10.2007 г. по дисциплинарно дело № 9/2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 232 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА Любомир Аспарухов Кръстев от длъжността “Административен ръководител” на Районен съд – гр. Плевен, както и от длъжността “съдия” в същия съд за срок от шест месеца.
22. ОТНОСНО: Образуване на дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Районен съд – гр. Плевен за налагане на дисциплинарно наказание “освобождаване от длъжност като зам. на административния ръководител” на Дария Иванова Митева – заместник на административния ръководител на Районен съд – гр. Плевен и избор на дисциплинарен състав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО.
22.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Мая Кипринска, Георги Гатев и Георги Шопов.
23. ОТНОСНО: Образуване на дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Районен съд – гр. Бяла за налагане на дисциплинарно наказание “дисциплинарно освобождаване от длъжност” на Ирена Колева Георгиева – съдия в Районен съд – гр. Бяла и избор на дисциплинарен състав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО.
23.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Стефан Петров, Стойко Стоев и Галина Захарова.
24. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на наложеното със заповед № 404/04.10.2007 г. на административния ръководител на Районен съд – гр. Русе дисциплинарно наказание “Порицание” на Ралица Йорданова Русева – съдия в Районен съд – гр. Русе в дисциплинарно наказание “Забележка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ ИЗМЕНЯ наложеното със Заповед № 404/04.10.2007 г. на административния ръководител – председател на Районен съд – гр. Русе дисциплинарно наказание “Порицание” на Ралица Йорданова Русева – съдия в Районен съд – гр. Русе в дисциплинарно наказание “Забележка”.
25. ОТНОСНО: Проект на решение за отменяне на наложеното със заповед № 276/28.09.2007 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Варна дисциплинарно наказание “Порицание” на Владислава Христова Панайотова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ ОТМЕНЯ наложеното със Заповед № 276/28.09.2007 г. на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Варна дисциплинарно наказание “Порицание” на Владислава Христова Панайотова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Варна.
26. ОТНОСНО: Проект на решение относно жалба на Димитър Кънчев Ганев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол против заповед № 11/10.07.2007 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Никопол за налагане на дисциплинарно наказание “Порицание”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Димитър Кънчев Ганев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол против Заповед № 11/10.07.2007 г. на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Никопол, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание”.
27. ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, ПРОВЕЛА КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Становището на г-жа Радка Петрова – член на Висшия съдебен съвет относно молбата на Десислава Каменова Павлова.
27.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Списъка на кандидатите за съдии в Районен съд – Наказателно отделение, назначени в други органи на съдебната власт и встъпили в длъжност.
27.3. ПРИМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заявленията на Людмила Добрева Григорова – Митева, класирана под № 23 в предложението от Конкурсната комисия, с което се отказва от назначаването на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нови Пазар и на Георги Иванов Иванов - класиран под № 73 в предложението на Конкурсната комисия, с което се отказва от назначаването на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Петрич.
27.4. На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ГЛАСУВАНЕ за назначаване на кандидатите за длъжността “съдия” в Районните съдилища – Наказателно право, според резултатите от тяхното представяне.
27.5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена Славова Илиева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветелина Захариева Михайлова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.7. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стоян Людмилов Тонев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Владимир Руменов Руменов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чепеларе, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.9. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Лора Рангелова Стефанова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Радомир, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.10. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Димитрия Николаева Дърмонска на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
27.11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Добромир Андреев Андреев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калин Георгиев Колешански на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Омуртаг, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.13. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Пламен Георгиев Георгиев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
27.14. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена Такова Момчилова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разлог, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.15. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Яна Цветанова Димитрова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разлог, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.16. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румен Атанасов Стойнов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.17. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Ъшъл Лютфи Ириева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бяла, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.18. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Веселина Йорданова Ставрева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
27.19. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Вероника Веселинова Станкова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Видин, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.20. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Невяна Пейчева Захариева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Омуртаг.
27.21. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Попово, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.22. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Сийка Николова Забилева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Чепеларе и Районен съд – гр. Пловдив.
27.23. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Радослав Богомилов Филипов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Лом, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.24. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Богдана Стефанова Тончева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Радомир, Районен съд – гр. Пловдив, Районен съд – гр. Видин и Районен съд – гр. Лом.
27.25. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Наталия Георгиева Дичева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нови Пазар, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.26. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Христо Алексиев Ангелов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Гълъбово, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.27. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Галина Васкова Герасимова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Видин.
27.28. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Росица Неделчева Тонева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна и Районен съд – гр. Нови Пазар.
27.29. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Светлина Иванова Стефанова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Бяла.
27.30. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Стефка Веселинова Драганова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Нови Пазар.
27.31. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Тошко Асенов Тошев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Видин.
27.32. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Андроника Илиева Ризова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Петрич, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.33. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Елица Георгиева Калпачка на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разлог.
27.34. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Силвина Дачкова Йовчева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Силистра, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.35. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Мирослав Стефанов Христов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Силистра.
27.36. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Костадинка Симеонова Тодорова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Лом, Районен съд – гр. Видин и Районен съд – гр. Варна.
27.37. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Мариета Димитрова Бушандрова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Гълъбово и Районен съд – гр. Пловдив.
27.38. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Даниела Михайлова Вълчева на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Варна.
27.39. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Валентин Иванов Михов на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Пловдив.
27.40. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Красимир Симеонов Тодоров на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Разлог.
27.41. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Поля Павлинова Иванова на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Попово и Районен съд – гр. Омуртаг.
27.42. На основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Соня Димитрова Камарашка на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Лом.
27.43. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 131 от Конституцията на Република България, чл. 160 и чл. 186, ал. 3 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Йорданов Филчев на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Гоце Делчев, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 43 от Наредба № 2/2006 г., относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи Висшият съдебен съвет приключва гласуването по предложението на председателя на конкурсната комисия, провела конкурса за длъжността "съдия" в Районните съдилища – Наказателно отделение, поради попълването на местата, за които е обявен конкурс.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова,,

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд