Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 38

ПРОТОКОЛ № 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Иван Григоров

1.ОТНОСНО: Разглеждане предложението от членове на Висшия съдебен съвет за кандидатура за председател на Върховния касационен съд.
След изслушване на кандидата проф. д-р Лазар Георгиев Груев и проведеното тайно гласуване, на основание чл. 30, ал. 1, т. 6 и чл. 173, ал. 6 от ЗСВ и чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА проф. д-р ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ за Председател на Върховния касационен съд.
ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на проф. д-р ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ за Председател на Върховния касационен съд.

2. ОТНОСНО: Разглеждане на предложенията от членове на Висшия съдебен съвет за кандидатури за директор на Националната следствена служба и изслушване на кандидатите Бойко Найденов и Бойко Рашков.
След изслушване на кандидатите за директор на НСлС и проведеното тайно гласуване, на основание чл.30, ал.1, т.7 и чл.174, ал.1

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Избира Бойко Евлогиев Найденов за директор на Националната следствена служба.

Насрочва следващото заседание на Висшия съдебен съвет на 14 ноември 2007 г. от 10, 00 ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд