Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 39

ПРОТОКОЛ № 39

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Константин Пенчев - Председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Миглена Тачева, Костадинка Наумова и Борис Велчев

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. Отлага разглеждането на точки 16 и 23 от дневния ред за следващо заседание.
ІІ. Включва следните допълнителни точки:
1. Поправка на явна техническа грешка в решение на ВСС по протокол №37/01.11.2007г.
2. Утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007г.
3. Проект на решение относно начислените осигурителни вноски за м.октомври на членовете на ВСС.
4. Искане от главния прокурор на РБългария за временно отстраняване от длъжност на Петър Светлозаров Чалъмов, заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура.
5. Становище за съгласуване на проект на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: Определяне на работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл.188 от ЗСВ за организацията и провеждането на конкурси.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ работна група за изготвяне на вариант на Наредба по чл.188 от ЗСВ в следния състав:
- г-жа Галина Захарова - член на Висшия съдебен съвет и на Комисията по предложенията и атестирането;
- г-жа Пенка Маринова - член на Висшия съдебен съвет и на Комисията по предложенията и атестирането;
- г-н Пламен Стоилов - член на Висшия съдебен съвет и на Комисията по предложенията и атестирането;
- г-жа Саша Харитонова - директор на дирекция "Правна" в АВСС;
- г-жа Силвия Илиева - главен експерт-юрисконсулт в дирекция "Правна" на АВСС
2. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Веселин Христов Стоянов, административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Разград с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Диана Пенчева Петрова-Енева, административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Кубрат, на място в ранг "съдия в ОС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
4. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Свилена Димитрова Проданова, съдия в Административен съд-гр.Русе, на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Радосвета Добрева Парапанова, заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд-гр.Габрово с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
6. На основание чл.160, във връзка с чл.30, ал.1, т.10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Пантев Денев, съдия в Районен съд-гр.Габрово с ранг "съдия в ОС", на място в ранг "съдия в АС", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
7. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Владимир Стоянов Вълчев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Владимир Стоянов Вълчев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив с ранг "следовател в НСлС", на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в АС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
8. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Десислава Пламенова Порязова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Десислава Пламенова Порязова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив с ранг "следовател в НСлС", на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в АС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
9. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Диана Илиева Костадинова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Диана Илиева Костадинова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив с ранг "следовател в НСлС", на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в АС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
10. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Светлана Николова Неделева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Светлана Николова Неделева, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
11. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Елена Димитрова Герцова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Елена Димитрова Герцова, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
12. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №8/08.02.2006г., с което Димитър Василев Кацарев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив е назначен на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив, като решението се чете: "Назначава Димитър Василев Кацарев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Пловдив, на длъжността "съдия" в Районен съд-гр.Пловдив с ранг "съдия в ОС", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
13. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №36/24.10.2007г., като фамилията на Юлия Желязкова Станкова - съдия в Районен съд-гр.Харманли, вместо "Станкова" се чете "Станковска".
14. На основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Георгиев, съдия в Административен съд-гр.Силистра, от заеманата длъжност, считано от 08.12.2007г.
15. На основание чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ПРИЕМА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО от Красимира Харизанова, съдия във Върховния касационен съд, за освобождаване от заеманата длъжност.
/ТОЧКА 16 – ОТПАДА/
17 . Определя Андрей Обретенов Червеняков, заместник на административния ръководител-заместник районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Бургас с ранг "прокурор в ОП", за изпълняващ функциите "административен ръководител-районен прокурор" на Районна прокуратура-гр.Бургас с ранг "прокурор в ОП", до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
18. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №13/08.03.2006г., с което Ангел Иванов Петров, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Хасково е назначен на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Ивайловград, като решението се чете: "Назначава Ангел Иванов Петров, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Хасково, на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Ивайловград с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
19. На основание чл.37, ал.3 от Правилника за работа на ВСС и неговата Администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на Висшия съдебен съвет по протокол №24/17.05.2006г., с което Биляна Емилова Дукова, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-Сливница е назначена на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Сливница, като решението се чете: "Назначава Биляна Емилова Дукова, следовател в Софийска окръжна следствена служба, ТО-Сливница , на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Сливница с ранг "прокурор в ОП", при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т.2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност."
20. ОТНОСНО: Молба от Силвиян Иванов Стоянов за възстановяване на заеманата от него длъжност "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Силвиян Иванов Стоянов за възстановяване на заеманата от него длъжност "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Варна.
21. ОТНОСНО: Молба от Стоян Петров Петров за освобождаване от заеманата длъжност "следовател" в Окръжна следствена служба-гр.Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 166, ал. 1 от ЗСВ ПРИЕМА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО от Стоян Петров Петров – следовател в ОСлС гр. Бургас за освобождаване от заеманата длъжност.
22. ОТНОСНО: Молба от Делян Славчев Пеевски за възстановяването му на длъжност "следовател" в Столична следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 195, ал. 2, от ЗСВ ВЪЗСТАНОВЯВА Делян Славчев Пеевски на длъжността "следовател" в Столична следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност.
/ТОЧКА 23 – ОТПАДА/
24. ОТНОСНО: Заповед №110/15.10.2007г. на административния ръководител на Районен съд-гр.Плевен относно наложено дисциплинарно наказание "порицание" на Димитър Христофоров Кирилов - съдия в Районен съд-гр.Плевен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наложеното със Заповед №110/15.10.2007г. на административния ръководител-председател на Районен съд-гр.Плевен дисциплинарно наказание "порицание" на Димитър Христофоров Кирилов - съдия в Районен съд-гр.Плевен.
25.ОТНОСНО: Образуване на дисциплинарно производство по предложението на административния ръководител на Районен съд-гр.Плевен за налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Христофоров Кирилов, съдия в Районен съд-гр.Плевен и избор на дисциплинарен състав

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО.
25.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ.
26. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповед № ЛС 596/19.10.2007г. на Административния ръководител на Окръжен съд-гр.Пловдив за обръщане на внимание на Иван Бонев Бонев - съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив.
27. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповед №96/19.10.2007г. на Административния ръководител на Окръжна следствена служба-гр.Плевен за обръщане на внимание на Людмил Пенчев Панев - следовател в Окръжна следствена служба-гр.Плевен.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

28. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 291 от ЗСВ на съдия по вписванията в Районен съд гр. Самоков

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на основание чл. 291 от ЗСВ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на сума към основната месечна заплата на Силвана Иванова Гълъбова – съдия по вписванията при Районен съд гр. Самоков, считано от датата на решението.
2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
29. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “ръководител” на съдията по вписванията при Районен съд гр. Бургас на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на основание чл. 289, ал. 1 от ЗСВ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на сума към основната месечна заплата на Дора Георгиева Ангелова, поради преназначаването й на длъжност съдия по вписванията “Ръководител” в Районен съд гр. Бургас, считано от датата на решението.
2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
30. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на министъра на правосъдието за съгласуване на допълнително месечно възнаграждение за “ръководител” при условията на чл. 273, ал. 1 от ЗСВ на държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Габрово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на основание чл. 273, ал. 1 от ЗСВ по предложението на Министъра на правосъдието за определяне на сума към основната месечна заплата на Станимира Генчева Иванова, поради преназначаването й на длъжност съдия по вписванията “Ръководител” в Районен съд гр. Габрово, считано от датата на решението.
2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово при наличие на средства по съответните параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
31. ОТНОСНО: Проект на решение относно искане от председателя на Районен съд гр. Лом за отпускане на средства за закупуване на отоплителна техника /допълнителни радиатори/ и изграждане на пожароизвестителна система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за
2007 г. по § 10-30 за закупуване на отоплителни тела /допълнителни радиатори/, монтаж и довършителни работи в деловодните помещения на съда.
2. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
32. ОТНОСНО: Проект на решение относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Силистра за отпускане на средства за извършване на частичен ремонт на отоплителна инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2007 г. по § 10-30 за подмяна на отоплителни тела и поставяне на циркулационни помпи в сградата на съда.
2. Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
33. ОТНОСНО: Проект на решение относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт и обзавеждане на деловодно помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2007 г. по § 10-30 за извършване на текущ ремонт и обзавеждане на деловодно помещение.
2. Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
34.ОТНОСНО: Проект на решение относно искане от председателя на Районен съд гр. Дряново за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт за подмяна и доизграждане на ел.инсталацията на съдебната палата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дряново за 2007 г. по § 10-30 за извършване на текущ ремонт за подмяна и доизграждане на ел.инсталацията на съдебната палата.
2. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
35. ОТНОСНО: Проект на решение относно искане от председателя на Районен съд гр. Дулово за отпускане на средства за извършване на спешен текущ ремонт на покрив и подмяна на канализационни тръби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2007 г. по § 10-30 за извършване на спешен текущ ремонт на покрив и подмяна на канализационни тръби в сградата на съда.
2. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2007 г.
36. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на председателя на Върховния касационен съд за прехвърляне на лек автомобил, собственост на ВКС, за безвъзмездно ползване от Районен съд гр. Девин

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил марка “КИА”, модел “СЕПИЯ”, с рег. № С 6421 КХ, собственост на Върховен касационен съд да се предаде безвъзмездно за ползване на Районен съд гр. Девин.
2. Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Районен съд гр. Девин да организират прехвърлянето на служебния автомобил, снемането му от отчет в счетоводните документи при ВКС и съответно заприходяването му от Районен съд гр. Девин и пререгистрация в МВР.
37. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на председателя на Районен съд гр. Ямбол за отпускане на финансова помощ от централизирания фонд СБКО за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОТПУСКА еднократна парична помощ от централизирания фонд “СБКО” при Висшия съдебен съвет за 2007 г.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира превода на паричната помощ.
38. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на председателя на Административен съд гр. Плевен за отпускане на финансова помощ от централизирания фонд СБКО за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОТПУСКА еднократна парична помощ от централизирания фонд “СБКО” при Висшия съдебен съвет за 2007 г.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира превода на паричната помощ.
39. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на председателя на Районен съд гр. Берковица за отпускане на финансова помощ от централизирания фонд СБКО за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОТПУСКА еднократна парична помощ от централизирания фонд “СБКО” при Висшия съдебен съвет за 2007 г.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира превода на паричната помощ.
40. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение за актуализиране на бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2007 г. по § 10-00 “Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за актуализиране на бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2007 г. по § 10-00 “Издръжка”.
2. Предложението на Прокуратура на Република България за актуализиране на бюджетната сметка за 2007 г. по § 10-00 “Издръжка” при необходимост да се има предвид след представяне на отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2007 г.
41. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложение на председателя на Върховния касационен съд за утвърждаване на промяна на кредитите по подпараграфи в бюджетната сметка за разходите на ВКС за
2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007 г., както следва:
НАМАЛЯВА разходите
в т.ч. по §§ 02-02 “Други възнаграждения за персонал
по извънтрудови правоотношения”
УВЕЛИЧАВА разходите
в т.ч. по §§ 02-08 “Обезщетения на персонала
с характер на възнаграждение”
2. Корекцията е в рамките на утвърдената бюджетна сметка на разходите на Върховния касационен съд за 2007 г.
42. ОТНОСНО: Проект на решение за избор на разпоредител по бюджета на съдебната власт с право на втори подпис

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ за разпоредител по бюджета на съдебната власт с ПРАВО НА ВТОРИ ПОДПИС Елисавета Иванова Илиева – н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител в администрацията на ВСС.
2. ОТМЕНЯ упълномощаването на г-н Петър Петров с право на втори подпис по протоколно решение № 33/05.10.2007 г.
43. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на индивидуална основна месечна заплата на следовател от Столична следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на Миряна Георгиева Иванова – следовател в 05 ТО при Столична следствена служба индивидуална основна месечна работна заплата, считано от 15.10.2007 г.
44. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Елка Ерменкова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград за възстановяване на извършени разходи при пътуване в Брюксел.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Поради липса на основание не дава съгласие за възстановяване на направените разходи от съдия Елка Ерменкова за явяването й на интервю за подбор на национални експерти за вакантни позиции към Генералния секретариат на Съвета на ЕС в Брюксел.
45. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на план за действие, изготвен от административния ръководител на Военен съд гр. София, за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен одит

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА плана за действие, изготвен от административния ръководител на Военен съд гр. София за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад за извършения вътрешен одит.
46. ОТНОСНО: Проект на решения за утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени в § 01-00 “Заплати” по бюджетната сметка за разходите на Върховния касационен съд за 2007 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА разходите по § 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 01-09 “ДМС и др. допълнителни възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени в § 01-00 “Заплати” по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2007 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА разходите по § 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 01-09 “ДМС и др. допълнителни възнаграждения”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени по бюджетната сметка за разходите на Висшия съдебен съвет за 2007 г., както следва:
3.1. По § 01-00 “Заплати”:
3.1.1. НАМАЛЯВА разходите по § 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3.1.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 01-09 “ДМС и др. допълнителни възнаграждения”.
3.2. По § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”:
3.2.1. НАМАЛЯВА разходите по § 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения”.
3.2.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 02-08 “ Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение”.
4. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени по бюджетната сметка за разходите на Прокуратура на РБългария за 2007 г., съгласно приложеното предложение на зам.главния прокурор при ВКП Валери Първанов.
5. УТВЪРЖДАВА корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г., както следва:
5.1. По § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала”:
5.1.1. НАМАЛЯВА разходите по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт съгласно приложение № 1.
5.1.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 1.
5.2. По § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала”:
5.2.1. НАМАЛЯВА разходите по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” по бюджетните сметки на органи на съдебната, съгласно приложение № 2.
5.2.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 2.
5.2.3. НАМАЛЯВА разходите по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт с източник на финансиране преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт, съгласно приложение № 2.
5.3. По § 10-00 “Издръжка”:
5.3.1. НАМАЛЯВА разходите по § 10-00 “Издръжка” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 3.
5.3.2. УВЕЛИЧАВА разходите по § 10-00 “Издръжка” по бюджетните сметки на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 3.
6. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Варна за
2007 г. по § 02-08 “Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение”, за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
7. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Сливен за 2007 г. по § 02-08 “Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение”, за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
47. ОТНОСНО: Проект на решение за поправка на явна техническа грешка в решение на ВСС по протокол № 37/01.11.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на явна техническа грешка в решение на ВСС по т. 13.1 от протокол № 3701.11.2007 г. относно предложение за закупуване на служебен автомобил за нуждите на ВСС, като текста “… по Наредба № 2 за малки обществени поръчки” да се чете “… на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки”.
48. ОТНОСНО: Проект на решение относно начислените осигурителните вноски за м. октомври на членовете на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Начислените осигуровки за всички осигурителни случаи за месец октомври 2007 г. на членовете на Висшия съдебен съвет са за сметка на бюджета на съдебната власт.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

49. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на становище по проекта на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от Закона за съдебната власт ДАВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността.
ПРИЕМА за съгласуване без забележки, проект на Постановление на Министерски съвет, за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността.
50. ОТНОСНО: Проект на решение, относно информацията за извършена от Инспектората при Министерство на правосъдието тематична планова проверка в Окръжен съд гр. Смолян и районните съдилища в съдебния окръг по мониторинг на делата, образувани през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА информацията и констатациите за работата на Окръжен съд – гр. Смолян и в районните съдилища на съдебния окръг.
ПРИЕМА констатациите от тематичната планова проверка по мониторинг на делата, образувани през 2006 г. и първото полугодие на 2007 г. по Закона за защита срещу домашното насилие, да бъдат приети за сведение.
51. ОТНОСНО: Проект на Решение за съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на НПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с направените забележки от Комисията по правни въпроси.
2. Стенограмата от обсъжданията да се изпрати в Министерски съвет.
52. ОТНОСНО: Искане от Борис Велчев - главен прокурор на Р България за временно отстраняване от длъжност на обвиняемия по следствено дело Петър Светлозаров Чалъмов - заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 230, ал. 2 от ЗСВ временно отстранява от длъжност обвиняемия по следствено дело Петър Светлозаров Чалъмов - заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура до приключване на наказателното производство.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 21 ноември 2007 г. от 10 часа.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд