Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 40

ПРОТОКОЛ № 40

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2007 Г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: Константин Пенчев, Костадинка Наумова, Сребрина Христова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 23 – Проект на решение относно определяне на допълнително трудово възнаграждение за научна степен “доктор” по право.
ІІ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
1. Проект на решение за корекция на бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007 г.
2. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 33/05.10.2007 г. за определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт с право на първи подпис.
3. Решение за поощряване на г-н Иван Григоров със служебна благодарност, връчване на грамота и плакет за проявен от него висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

СЪДИЛИЩА

1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Цветелина Тошева Ангелова, вх. № 94-00-779/02.11.2007 г. в частта по т. 2.3., в която е оставил без разглеждане предложението на председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Цветелина Тошева Ангелова на длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Ловеч, и в частта относно т. 2.64, в която е назначил на същото място Ваня Христова Иванова.
2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Галина Цветанова Тодорова, вх. № 11-07-629/19.10.2007 г. за встъпване в длъжност “съдия” в Районен съд – гр. Сандански, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Плевен да бъде определена Даниела Василева Дилова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – гр. Плевен, за изпълняващ функциите на “Административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Плевен, тъй като не са налице условията на чл. 175, ал. 4 от Закона за съдебната власт.
4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Елена Кръстева Каракашева – съдия в Софийски окръжен съд, с ранг “съдия в АС” на място в ранг “съдия във ВКС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. На основание чл. 30, ал. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ и чл. 209 от ЗСВ Ваня Ангелова Маркова – съдия в Районен съд – гр. Сливен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.
6. ПРИЕМА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО от Росен Тодоров Райков по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за съдебната власт за освобождаване от заеманата длъжност – съдия в Районен съд – гр. Димитровград.
7. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 14/15.03.2006 г., с което Мария Димитрова Личева – Гергова е назначена на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, като решението се чете: “Назначава Мария Димитрова Личева – Гергова – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пловдив, с ранг “следовател в ОСлС” на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
8. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 20/26.04.2006 г., с което Георги Димитров Димитров е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, като решението се чете: “Назначава Георги Димитров Димитров – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пловдив, с ранг “следовател в ОСлС” на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.
9. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 14/15.03.2006 г., с което Иван Димитров Бедачев е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, като решението се чете: “Назначава Иван Димитров Бедачев – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пловдив, с ранг “следовател в ОСлС” на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с ранг “съдия в ОС”, при запазване на достигнатото трудово възнаграждение, съгласно т. 2.6 от Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи, съдии по вписванията и съдебни помощници, считано от датата на встъпване в длъжност”.

ПРОКУРАТУРИ

10. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен Димитров Стефанов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Сливен, с ранг “прокурор в АП” на място в ранг “прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
11. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Стоил Русев Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен, с ранг “прокурор в АП” на място в ранг “прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
12. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Атанас Иванов Попов – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен, с ранг “прокурор в АП” на място в ранг “прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
13. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Димитър Георгиев Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен, с ранг “прокурор в АП” на място в ранг “прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
14. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Христо Любенов Куков – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Сливен, с ранг “прокурор в АП” на място в ранг “прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
15. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Ивайло Христов Иванов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Враца на място в ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
16. На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 29/21.09.2007 г., с което Стоян Людмилов Тонев е назначен на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пловдив, като решението се чете: “Назначава Стоян Людмилов Тонев на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура – гр. Пловдив, с ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност”.
17. ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ НА ВСС по протокол № 34/12.10.2007 г., с което на Людмил Траянов Коюмджиев е възложено да изпълнява функциите на административен ръководител – директор на Окръжна следствена служба – гр. Благоевград, като решението се чете: “ОПРЕДЕЛЯ Людмил Траянов Коюмджиев – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Благоевград с ранг “следовател в НСлС”, за изпълняващ функциите “Административен ръководител – директор” на Окръжна следствена служба – гр. Благоевгад,, с ранг “следовател в НСлС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител-председател на Районен съд-гр.Русе, на основание чл.326, ал.3 от ЗСВ за заличаване на наложено с решение на Висшия съдебен съвет дисциплинарно наказание "забележка" на Пламен Ченджиев - зам.председател на Районен съд-гр.Русе

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА наложеното на Пламен Георгиев Ченджиев, заместник председател на Районен съд-гр.Русе, дисциплинарно наказание "забележка", наложено му по протокол №14 на заседание на Висшия съдебен съвет проведено на 25 април 2007г. на основание чл.326, ал.3 от ЗСВ.
20. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Плевен, вх. № 11-09-213/.01.11.2007г. за обръщане на внимание на Здравко Венциславов Луканов, прокурор в Районна прокуратура-гр.Плевен, на основание чл.327 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповедта на административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Плевен, вх. № 11-09-213/01.11.2007г. за обръщане на внимание на Здравко Венциславов Луканов, прокурор в Районна прокуратура-гр.Плевен, на основание чл.327 от ЗСВ.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2007г., съгласно приложенията.
23. ОТНОСНО: Проект на решение за корекция на бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2007г. по § 02-08 "Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения", за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. ОТНОСНО: Докладна записка на главния секретар на ВСС за изразяване на становище по прилагането на чл.60, ал.2 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да организира съдебните служители от администрацията на Висшия съдебен съвет в съответствие със структурата по чл.64 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, както следва:
- "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ" по чл..30, ал.3 от ЗСВ с щатна численост 63 щатни бройки
- "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ" - по чл.343, ал.2 от ЗСВ
25. ОТНОСНО: Допълване на решение на ВСС по протокол №33/05.10.2007г. за определяне на разпоредители по бюджета на съдебната власт с право на първи подпис

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 33/05.10.2007г. като ОПРЕДЕЛЯ Мая Кипринска и Сребрина Христова - членове на ВСС за разпоредители по бюджета на съдебната власт с право на първи подпис.
26. На основание чл.303, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗСВ ПООЩРЯВА Иван Тодоров Григоров със служебна благодарност и плакет на Висшия съдебен съвет за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения като председател на ВКС в периода 20.11.2000г. - 20.11.2007г.

Насрочва следващото заседание на ВСС на 28 ноември 2007г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ВСС.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС: /п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд