Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 41

ПРОТОКОЛ № 41

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Миглена Тачева – Министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Костадинка Наумова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:

1. Проект на Решение на МС за покупка на имоти в полза на държавата и предоставянето им безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на ВСС

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Емилия Стоянова Колева – съдия в Софийски градски съд с ранг “съдия” в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 160 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела Симеонова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Монтана, с ранг “съдия” в АС”, на място в ранг “съдия във ВКС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
3. На основание чл. 30, ал. 10, чл. 34, ал. 2 от ЗСВ и чл. 209 от ЗСВ Ромео Савчев Симеонов – съдия в Районен съд гр. Добрич ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ.

ПРОКУРАТУРИ
4. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2, чл. 160 и чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България ОСВОБОЖДАВА Петър Светлозаров Чалъмов както от заеманата длъжност “заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Софийска районна прокуратура, така и от длъжността “прокурор” в Софийска районна прокуратура.
5. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от В. Кирилов – прокурор в СГП за наложени наказания на Олег Стефанов Матеев по влязла в сила присъда по нохд № 3 414/03 на СГС – Наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение писмото на В. Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура относно наложени наказания “лишаване от право да заема длъжността следовател” и “лишаване от право да упражнява професия следовател” на Олег Стефанов Матеев.
Писмото на прокурор В. Кирилов да се приложи към кадровото дело на следователя Олег Стефанов Матеев.
Решението да се изпрати на Софийска градска прокуратура с копие до Софийски градски съд, за сведение.
6. ОТНОСНО: Проект на решение по чл. 327 от ЗСВ по заповед № ЛС 668/12.11.2007 г. на административния ръководител на ОС гр. Пловдив за обръщане на внимание на Ирена Асенова Писова – съдия в ОС гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед ЛС № 668/12.11.2007 г. на Сотир Цацаров – председател на ОС гр. Пловдив за обръщане на внимание на Ирена Асенова Писова – съдия в ОС гр. Пловдив, на основание чл. 327 от ЗСВ.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

9. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на План за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен вътрешен финансов одит

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ОДОБРЯВА План за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад за извършен извънпланов вътрешен финансов одит за анализ и оценка на финансово-счетоводната дейност в Районен съд гр. Плевен.
9.2. ЗАДЪЛЖАВА административният ръководител да докладва за изпълнението на Плана в срок до 30.01.2008 г.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2007 г. /

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени в подпараграфите на § 01-00 "Заплати", осигурителни вноски (§ 05-51, § 05-60 и § 05-80) и § 10-00 "Издръжка" по бюджетната сметка на Върховния административен съд за 2007 г., съгласно приложение № 1.
10.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховния административен съд за 2007 г. по § 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" с 4 000 лв. за сметка на преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт (Приложение № 1).
10.2. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени по подпараграфите на § 01-00 "Заплати" по бюджетната сметка на Националната следствена служба за 2007 г., както следва:
10.2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 "Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения" с 86 000 лв.
10.2.2. УВЕЛИЧАВА § 01-09 "ДМС и други допълнителни възнаграждения" с 86 000 лв.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на максималния размер на основната месечна заплата за длъжностите "младшите съдия", младши прокурор" и "младши следовател" от 01.10.2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ максимална основна месечна работна заплата за длъжностите "младши съдия", "младши прокурор" и "младши следовател" в размер на 922 лв., считано от 01.10.2007 г.
13. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 26/18.07.2007 г. за уреждане на финансовите взаимоотношения между органите на съдебната власти МВР във връзка с дължими суми за извършена конвойна дейност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 26/18.07.2007 г. относно уреждане на финансовите взаимоотношения между органите на съдебната власт и МВР във връзка с дължими суми за извършена конвойна дейност, като след текста "…за 2007 година" се добавя текста "ако съответните вземания на МВР не са погасени по давност съгласно чл. 110 от ЗЗД".
14. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на основната месечна заплата на Виолета Апостолова - съдия в Районен съд гр. Елхово с възложено изпълнение на функциите на административен ръководител на Районен съд гр. Елхово за периода на отсъствие на титуляра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда ОПРЕДЕЛЯ на Виолета Костадинова Апостолова - съдия в Районен съд гр. Елхово, основна месечна работна заплата в максималния размер за длъжността "председател на районен съд" по утвърдената от ВСС Таблица, за периода на изпълнение на функциите на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Елхово в отсъствието на титуляра поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете.
23. ОТНОСНО: Проект на решение относно Доклад за дейността на Върховния административен съд за 2006г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за дейността на Върховния административен съд за 2006г.
На основание чл.30, ал.1, т.14 от ЗСВ ИЗПРАЩА доклада за дейността на Върховния административен съд за 2006 г. на Народното събрание.
24. ОТНОСНО: Проект на Решение на МС за покупка на имоти в полза на държавата и предоставянето им безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Изразява положително становище по представения от Министъра на правосъдието проект на Решение на МС, за покупка на имоти в строеж в полза на държавата, представляващи 5 бр. апартаменти, разположени на първия и втория етажи и 5 бр. гаражи към апартаментите, разположени на кота +0.80 в новострояща се седеметажна сграда, находяща се в гр.София , ул. "Боряна" № 43, УПИ ХІV-20, КВ.43, м. "Овча купел", за нуждите на ВСС.
2. Съгласува, на основание чл.58, ал.1 от Устройствения правилник на МС, проект на Решение на МС за покупка на имоти в полза на държавата и представянето им безвъзмездно за управление от Министерството на правосъдието, за нуждите на ВСС.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка Каменова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд