Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
№ 42

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Миглена Тачева, Борис Велчев, Костадинка Наумова

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 16 – Проект на решение относно докладна записка на главния секретар за утвърждаване на щатно разписание на длъжностите в администрацията на ВСС.
ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 17 – Проект на решение относно съгласуване на проект на Наредба за автоматизираните информационни системи в съдебната власт.

І. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Молба от Делян Славчев Пеевски да бъде освободен от заеманата длъжност “следовател” в Столична следствена служба, поради назначаването му на длъжност “заместник министър” на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.
2. Предложение от Сотир Цацаров – председател на Окръжен съд-гр.Пловдив относно налагане на дисциплинарно наказание “дисциплинарно освобождаване от длъжност” на– съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

СЪДИЛИЩА
1. На основание чл.160, във вр. с чл.30, ал.1, т. 10 и чл.34, ал.2 от ЗСВ ПОВИШАВА Петя Иванова Петрова-Желязкова, съдия в Районен съд-гр.Добрич с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
2. ДОПЪЛВА решението си по протокол №21/03.05.2006г., с което Ангелина Гергинова Гергинска-Йорджева е назначена на длъжността “съдия” в Районен съд-гр.Сливница, с израза: “с ранг “съдия в ОС””.

ПРОКУРАТУРИ
3. ОСВОБОЖДАВА Силвина Дачкова Йовчева от заеманата длъжност “прокурор” в Районна прокуратура-гр.Бургас, считано от датата на встъпването й в длъжност “съдия” в Районен съд-гр.Силистра.
4. ДОПЪЛВА решението си по протокол №10/22.02.2007г., с което Мария Петкова Николова е назначена на длъжността “прокурор” в Районна прокуратура-гр.Царево, с израза: “с ранг “прокурор в ОП””.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

6. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка със заповед № РД-10-16/02.1 1.2007г. на административния ръководител на Районна прокуратура-гр.Плевен за налагане на дисциплинарно наказание “порицание” на Венцислав Данев Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Плевен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПРИЕМА за сведение заповедта на административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Плевен, № РД-10-16/02.11.2007г. за налагане на дисциплинарно наказание “порицание” на Венцислав Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Плевен.
6.2. ОСТАВЯ без разглеждане възражението на Венцислав Данев Фердинандов, прокурор в Районна прокуратура-гр.Плевен, във връзка с наложеното му дисциплинарно наказание “порицание”.
7. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка със заповед № 347/15.11.2007г. на административния ръководител на Районен съд-гр.Хасково за налагане на дисциплинарно наказание “порицание” на Васил Любомиров Панайотов - съдия в Районен съд-гр.Хасково

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заповедта на Миглена Тянкова, административен ръководител-председател на Районен съд-гр.Хасково №347/15.11.2007г. за налагане на дисциплинарно наказание “порицание” на Васил Любомиров Панайотов - съдия в Районен съд-гр.Хасково.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

8. ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. Утвърждава корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт, както следва:
По § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала”:
8.1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Левски по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала” със сумата в размер на 3 548 лв.
8.1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен по § 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала” със сумата в размер на 3 548 лв. (за увеличението по т. 1.4).
По § 10-00 “Издръжка”:
8.1.3. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 10-00 “Издръжка” със сумата в размер на 1 735 084 лв., съгласно приложение № 2.
8.1.4. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 10-00 “Издръжка” със сумата в размер на 1 735 084 лв., съгласно приложение № 2.
8.1.5. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт по § 10-00 “Издръжка” с източник на финансиране преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт със сумата в размер на 1 712 003 лв., съгласно приложение № 2.
8.1.6. УТВЪРЖДАВА вътрешни компенсирани промени в подпараграфите на § 10-00 “Издръжка” по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2007 г., както следва:
8.1.6.1. НАМАЛЯВА:
§ 10-14 “Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките” с 5 000 лв.
§ 10-16 “Вода, горива и енергия” с 10 000 лв.
§ 10-30 “Текущ ремонт” с 4 000 лв.
§ 10-40 “Платени данъци, мита и такси” с 25 000 лв.
§ 10-51 “Командировки в страната” със 130 000 лв.
§ 10-62 “Разходи за застраховки” с 20 000 лв.
8.1.9.2. УВЕЛИЧАВА:
§ 10-15 “Материали” със 78 373 лв.
§ 10-20 “Разходи за външни услуги” със 110 858 лв.
§ 10-98 “Други неквалифицирани разходи” с 5 000 лв.
По § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”:
8.1.7. НАМАЛЯВА бюджетната сметка по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонала” на Районен съд гр. Шумен с 5 215 лв. с източник на финансиране преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
8.1.8. НАМАЛЯВА бюджетната сметка по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонала” на Районен съд гр. Шумен със 17 431 лв.
8.1.9. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонала” на Районен съд гр. Луковит с 8 000 лв.
8.1.10. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонала” на Окръжен съд гр. Русе с 9 431 лв.
8.1.11. НАМАЛЯВА бюджетната сметка по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонала” на Окръжна следствена служба гр. Бургас с 20 000 лв. с източник на финансиране преизпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт.
По § 05 “Социални осигуровки”:
8.1.12. НАМАЛЯВА бюджетните сметки по § 05 “Социални осигуровки” на Районен съд гр. Гълъбово с 43 446 лв. и на Прокуратура на РБългария /за Районна прокуратура гр. Гълъбово/ с 23 560 лв., с източник на финансиране преходен остатък от 2006 г.
8.1.13. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки по § 05 “Социални осигуровки” на Районен съд гр. Гълъбово с 43 446 лв. и на Прокуратура на РБългария /за Районна прокуратура гр. Гълъбово/ с 23 560 лв.
8.1.14. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София по § 05 “Социални осигуровки” с 67 006 лв.
9. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд Раднево за отпускане на средства за извършване на спешен ремонт на покривна изолация и наводнени помещения в сградата на Районен съд гр. Раднево

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2007 г. по § 10-30 за авариен ремонт на покрив и помещения , пострадали при наводнение, за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт.
10. ОТНОСНО: Предложение на Министъра на правосъдието за съгласуване на основна месечна заплата при условията на чл. 276 от ЗСВ на Анатолий Ангелов Атанасов – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Червен бряг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. Изразява положително становище по предложението на Министъра на правосъдието на основание чл. 276 от ЗСВ да се определи сума към основната месечна заплата на държавния съдебен изпълнител в Районен съд гр. Червен бряг Анатолий Ангелов Атанасов, считано от датата на решението.
10.2. Горната сума да се изплаща от бюджетната сметка на Районен съд гр. Червен бряг при наличие на средства по съответните параграфи съгласно единната бюджетна класификация.
11. ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и структурата на работната заплата на изборните членове на ВСС.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Вътрешни правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на ВСС в сила от 03.10.2007 г. съгласно приложения проект.
12. ОТНОСНО: Определяне на размера на допълнителното възнаграждение на лицата с научна степен “доктор” и “доктор на науките” в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.10.2007 г., допълнително парично възнаграждение на съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни и прокурорски помощници, както и на съдебните служители, придобили научна степен “доктор” и “доктор на науките”, в размер на 10 %, съответно 15 % към определената индивидуална основна заплата на лицето.
12.2. При наличие на повече от едно от посочените основания лицето има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер.
12.3. За магистратите определената основна заплата на лицето включва определената основна заплата по Таблицата за магистрати за длъжност и ранг, докато за съдебните служители и приравнените към тях това е сумата на основната заплата за длъжност и определеното възнаграждение за ранг на лицето.
12.4. Административните ръководители на органи на съдебната власт следва да предложат на ВСС магистратите, имащи право на допълнително парично възнаграждение по реда на т. 1, както и тяхното актуализиране.
12.5. За съдебните служители, отговарящи на условията по т. 1, допълнителното парично възнаграждение се определя от съответните административни ръководители в посочените размери при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и на изискванията, поставени в съответната длъжностна характеристика.
13. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС за откриване и провеждане на процедура за доставка на гориво, смазочни материали и други консумативи за служебните автомобили на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет г-жа Анелия Мингова да открие и проведе процедура по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за доставка на гориво, смазочни материали и консумативи за нуждите на автомобилите на ВСС през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
13.2. УТВЪРЖДАВА следните позиции за доставка:
- гориво;
- моторно масло;
- течност за чистачки;
- охлаждаща течност.
13.3. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС да организира публикуването на съобщение в сайта на ВСС и в един ежедневник за представяне на най-малко три оферти.
14. ОТНОСНО: Утвърждаване на договор с избран изпълнител за доставка на 1 бр. лек автомобил – ван за нуждите на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА предложения проект на договор от “МОТО ПФОЕ” ЕООД за доставка на един брой лек автомобил /ван/ модел FORD C-MAX, 1,8 Duratorq TDCi 115 k.c.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

15. ОТНОСНО: Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за увеличаване щатната численост с щатни бройки за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. Считано от 01.01.2008 г. УВЕЛИЧАВА щатната численост с 26 щатни бройки за съдебни служители, както следва:
- Окръжен съд гр. Варна - 14 щ.бр.
- Районен съд гр. Сливен - 5 щ.бр.
- Районен съд гр. Самоков - 3 щ.бр.
- Окръжна следствена служба -гр. Благоевград - 3 щ.бр.
- Окръжна следствена служба гр. Пловдив - 1 щ. бр.
Забележка: Комисия "Съдебна администрация", съобразно приетите критерии оставя без уважение исканията за отпускане на нови щатни бройки на следните съдилища: РС - гр. Първомай - 1 щ.бр.; РС гр. Левски - 1 щ.бр.; РС гр. Брезник - 3 щ.бр.; РС гр. Кюстендил - 3 щ.бр.; РС гр. Търговище - 4 щ.бр.
15.2. ВЪЗЛАГА на административните ръководители в срок до 31.12.2007 г. да организират провеждането на конкурси за назначаване на съдебни служители на свободните щатни бройки по щатните им разписания за 2007 г.

16. /ОТЛОЖЕНА/
ПРАВНИ ВЪПРОСИ

17. /ОТЛОЖЕНА/

18. ОТНОСНО: Проект на решение по Доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г.
На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от ЗСВ изпраща докладите за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г. на Народното събрание.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

19. ОТНОСНО: Проект на решение за създаване на комисия за приемане на отчетите за приходите и разходите от "Информационно обслужване - АД/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Създава временна комисия за "Приемане на отчетите за приходите и разходите от "Информационно обслужване - АД" за срока на действие на договора с "ИО - АД", в състав:
Председател: Иван Димов
Членове: Радка Петрова
Вельо Велев
20. ОТНОСНО: Проект на решение по искане на директора на Националната следствена служба за предоставяне на програмен продукт - програма за случайно разпределение на делата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на разработената от АВСС за нуждите на следствените служби програма за случайно разпределение на досъдебните производства.

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

21. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на член на ВСС за участие в семинар на тема "Защита на финансовите интереси на ЕС и Швейцария: Предизвикателства за правоохраняването и финансовата индустрия" в Базел, Швейцария, за периода 9 -12 декември 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21. 1. КОМАНДИРОВА Иван Димов - член на ВСС, за участие в семинар на тема "Защита на финансовите интереси на ЕС и Швейцария: Предизвикателства за правоохраняването и финансовата индустрия" в Базел, Швейцария, за периода 9 -12 декември 2007 г.
21. 2. Разходите за пътни, квартирни, дневни и медицинска застраховка са за сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. На основание чл.165, ал.1, т.7, във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Делян Славчев Пеевски от длъжността “следовател” в Столична следствена служба, поради назначаването му на длъжност “заместник министър” на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, считано от 30.11.2007г.
2. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – председател на Окръжен съд-гр.Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание “дисциплинарно освобождаване от длъжност” на– съдия в Окръжен съд-гр.Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл.316, ал.2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО.
2.2. На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ дисциплинарен състав.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/п/
Проф. д-р Анелия Мингова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:/п/
Славка КаменоваКалендар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд